Регистрации результатов серологического исследования на культуре ткани 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Регистрации результатов серологического исследования на культуре тканиБасталуы (Начат) «___»_______20____ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «___»_______20____ж. (г.)

 

iркеу нөмiрi Регистрационный номер Эталондық вирустың сипаттамасы Характеристика эталонного вируса Зерттеу басталган күн, ай, жыл Дата начала исследования Нәтижелерді есепке алу күні, айы, жылы Дата учета результатов Сарысуды араластыру (керi шамаларда) Разведение сывороток (в обратных величинах) Бақылау Контроль Зерттеу нәтижесi Результат исследования Зерттеу аякталган күнкүн, ай, жыл Дата окончания исследования Зерттеу жургізген адамнын тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, қолы Фамилия имя отчество, должность, подпись лица, проводившего исследование
                  Вирус мөлшері Доза вируса Сарысуын Сыворотки Жасушпалардың Клеток
                                     
                                     

 


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

89-қосымша

 

Приложение 89

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 089/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 089/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Паразитарлық аурулар қоздырғыштарына тексерiлген адамдарды тiркеу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Регистрации лиц, обследуемых на возбудители паразитарных заболеваний

 

Басталуы (Начат) «___»_________20____ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «___»_________20____ж. (г.)

 

Тiркеу нөмiрi Регистрационный номер Зертханағаүлгінің қабылданғанкүні Датапоступления образца в лабораторию Тексерiлушiнiң,егі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя отчество,обследуемого Туғанжылы Годрождения Мекен-жайы Адреспроживания Оқу, жұмыс орны,балалар ұйымыныңатауы Место работы,учебы,наименованиеДетскойорганизации Алғашқы, қайтанемесебақылаулық тексеру Первичное, повторное или контрольное обследование Зерттеулердің саны Количество исследований Нәтижелер берілген күн Дата выдачи результата Тексеру нәтижесi, бөлiнгенқоздырғыш түрi Результат обследования,вид выделенного возбудителя Зерттеужүргiзгенадамныңқолы,тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя отчество,подпись лица, проводившего исследование Ескерту Примечание
                       

 


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

90-қосымша

 

Приложение 90

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 090/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 090/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Инфекциялық аурулар ошақтарындағы залалсыздандыру шараларын есепке алу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Учета дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционныхзаболеваний

Тiркеунөмірі Регистрационныйномер Күні, айы,жылы Дата, месяц,год Өтінім бергенұйымның атауы Наименованиеорганизации,от которогопоступилазаявка Эпидемиологиялықнөмірі Эпидемиологическийномер Науқастыңтегі, аты,әкесінің аты Фамилия,имя отчество,больного Жасы Возраст Мекен-жайы Адрес
             

 

 

Балалар ұйымының,мектептің, жоғарғы оқуорынының, жұмыс орнының атауы мекен-жайы Наименованиеи адресдетскойорганизации,школы, вуза,места работы Диагноз Диагноз Ауруханағажатқызылғанкүні Датагоспитализации Зарарсыздандырунарядының нөмірі№ наряда надезинфекцию Нарядтыалғанадамныңтегі Фамилиялицаполучившегонаряд Ауруханағажатқызылған кезден бастапзарарсыздандырумерзімдері Срокидезинфекциис моментагоспитализации
           

 

Зарарсыздандырудыңорындалмау немесеуақытындаорындалмау себебі Причина невыполнения илинесвоевременноговыполнениядезинфекции Зарарсыздандырылды(тал, м2) Подвергнутодезинфекции(штуки, м2) Заттарды зарарсыздандыру Дезинфекция вещей Дератизация, м2
Камералықәдіспен, кг Камернымметодом Ылғалды әдіспен Влажным методом
         

 

Бұқырлау, м2 Дезинсекция, м2 Адамдардысанитариялықөңдеуден өткізу Санитарнаяобработкалюдей Жұмсалғанзарарсыздандырғышзаттар Израсходованодезинфекционныхсредств, кг Зарарсыздандырудыжүргізгенадамныңтегі, аты Фамилия, имяпроводившегодезинфекцию Зарарсыздандыру сапасынбақылау Контроль качествадезинфекции
Өңделуденөтугетиісті Подлежало Өңделген Обработано Барлығы Всего Жұмсалғаны Израсходовано Қалғаны Остаток Күні Дата Зерттелгенсынамалар Исследованопроб Нәтиже Результат
                   

 


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

91-қосымша

 

Приложение 91

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 091/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 091/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

Жұмсақ мукамондық жұмсақ керек-жарақты(киiмдер мен төсекжабдықтары) камералық өңдеуді тiркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ

Регистрации камерной обработки мягкого инвентаря (одежды ипостельных принадлежностей)

 

Басталуы (Начат) «___»______20____ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «___»_______20____ж. (г.)

 

 

Тiркеу нөмірі Регистрационный номер Зарарсыздандыру (бұқырлау) жүргiзiлген күн, ай, жыл Дата проведения дезинфекции (дезинсекции) Науқастың тегi,аты,әкесiнiң аты, мекен-жайы,түбiртек нөмірі(ұйым, корпус) Фамилия, инициалы больного, адрес,номер квитанции(организация, корпус) Жұқпа (жәндіктер) Инфекция (инсекты) Зарарсыздандыру (бұқырлау) нысандарының саны немесесалмағы Объектыдезинфекции (дезинсекции), их количествоили вес
         

 

 

Камераның шартты белгiлерi   Условные обозначения камеры Зарарсыздандыру (бұқырлау) тәртiбi   Режим дезинфекции (дезинсекции) Толтырылмағанкамераны қыздыру уақыты Время прогрева не загруженнойкамеры Толтырылғанкамераны қыздырууақыты Времяпрогрева загруженнойкамеры Зарарсыздандыру (бұқырлау) температурасы Температура дезинфекции (дезинсекции)
Басталуы сағ., мин. Начало час, мин. Аяқталуы сағ., мин Конец час, мин. Басталуы сағ., мин. Начало час, мин. Аяқталуы сағ., мин Конец час, мин.
             

 


 

ҚазақстанРеспубликасы

Ұлттықэкономикаминистрінің

2015 жылғы«» мамырдағы

№ бұйрығына

92-қосымша

 

Приложение 92

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 092/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 092/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

Медициналық иммундық-биологиялық препараттарды есепке алу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 465; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.181.91 (0.028 с.)