На заключительную дезинфекцию 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На заключительную дезинфекцию№__________(от) «____»__________ 20 ж. (г.) _____сағ. (час) _____мин

 

Дезинфекциялауға өтінім қабылданды (Заявка на дезинфекцию принята)_______________________________________
ұйымның атауы (наименование организации)
Науқастың тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество больного)______________________ жасы (возраст)________
Мекен-жайы (Адрес)_____________________________________________________________________________________
Диагнозы (Диагноз)______________________________________________________________________________________
Ауруханаға жатқызылды (Госпитализация состоялась) 20___ ж.(г.) _____сағ. (час) _____мин

Ауруханаға (В больницу)______________________________________________________________________________
Үйде қалдырылды (оставлен дома) ______________________________________________________________________
Көшіру наряды (Наряд на эвакуацию) № ____________
Дезинфекциялауға (Наряд на дезинфекцию вручен) 20____ ж.(г.) ____сағ. (час)____мин. тапсырылды
Дезинфекциялау бригадасы (Дезбригада)_________________________________________________________________
Дезинфекциялау нұсқаушысы (Дезинструктор)_____________________________________________________________
Дезинфекциялаушы (Дезинфектор)______________________________________________________________________
Диспетчер____________________________________________________________________________________________
Нарядтың орындалуы (Выполнение наряда)

Дезинфекциялаудың жүргізілмеу

20 ж. (г.) немесе кеш орындалуының себебі_____сағ. (час)_____ мин дезинфекциялаубасталды
(Причины не состоявшейся или поздней (дезинфекция начата) дезинфекции):___________________________________
_____сағ. (час)_____ мин. Аяқталды (окончена)

 

Объектілер тізілімі Переченьобъектов Өлшем бірлігі Единицаизмерения Орындалды Выполнено Жұмсалғанзарарсыздандырушызаттардың атауы Наименованиеизрасходованыхдезинфицирующих средств Мөлшері, кг Количество вкг
Тұрғынүй-жайлар Жилыхпомещений мІ      
Жалпы пайдалану орны Местообщегопользования мІ      
Ауладағы дәретханалар Уборныхдворовых шт.      
ҚоқыссалатынжәшіктерМусорныхящиков шт.      
Ыдыс-аяқжиынтығы Комплектпосуды шт.      

 

Камералық дезинфекциялау үшін заттардың саны (Количество вещей для камерной дезинфекции) кг___________________________________________________________________
Санитариялық өңделуге жататын (Подлежат санитарной обработке) _________адамдар (человек) ____________


Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

183-қосымша

 

Приложение 183

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

 

 

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 183/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 183/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Наряд бойынша дезинфекция жүргізілу туралы туралы

Анықтама

Справка о проведении дезинфекции по наряду

 

(от) "__" _____ күні 20__ ж. (г.) сағ. (час) ____ мин ____

 

Тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество) ___________________________________________________________________
Жасы (Возраст) _______________________________________________________________________________________________
Мекен-жайы (Адрес) ___________________________________________________________________________________________
Диагнозы (Диагноз) ____________________________________________________________________________________________
Дезинфекциялау жүргізген адам
(Дезинфекцию проводил) ________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)

Қолы (Подпись)_______________________________________________________________________________________________

Пәтер иесінің наразылығы жоқ,_______ сағ. (час) _________ ин
жадынамамен таныстырылды.
(Владелец квартиры претензий не имеет,__________________________________________________________________________
с памяткой ознакомлен)

Пәтер иесінің тегі, аты, әкесінің аты
(Фамилия, имя, отчество владельца квартиры)
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________ Қолы (Подпись) __________________________________________________________


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

184-қосымша

 

Приложение 184

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

 

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 184/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 184/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

Заттарға берілетін түбіртек

Квитанция на вещи

 

№__________

________________________________________________________________________________________________
Наряд бойынша (По наряду)№ _____
Азаматтан қабылданды (Приняты от гражданина) _____________________________________________________
Мекен-жайы (Адрес) _____________________________________________________________________________
Дезинфекциялау себептері (Для дезинфекции по поводу) _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________

 

 

Заттардың атауы (Наименование вещей) Саны (Количество)
     
     

"___" _________ 20 ж.(г.) заттар Дезинфекциялауға тапсырылды
(вещи сдал в дезинфекцию) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
азаматтың қолы (подпись гражданина)
Заттарды камералық дезинфекциялауға қабылдады (Вещи для камерной
дезинфекции принял) ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Дезинфекциялаушының қолы (подпись дезинфектора)
Наразылығым жоқ (Претензий не имею) _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
заттарды алған иесінің қолы (подпись владельца о получении вещей)

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

185-қосымша

 

Приложение 185

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

Нысан

Форма

 

 

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 185/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 185/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Дезинфекциялау камерасына
Направление в дезинфекционную камеру
№ ___________

Наряд (По наряду) № _______________________________________________________________________
Азаматтан (шадан) қабылданды (Приняты от гражданина (ки)) ___________________________________
___________________________________________________________________________________________
Мекен-жайы (Адрес) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____ салдарынан дезинфекциялауға алынды (для дезинфекции по поводу)

 

Заттардың атауы (Наименование вещей) Саны (Количество)
     
     
     

___________________ 20___жылы (году)

Заттарды дезинфекциялау камерасына өткіздім
(Вещи сдал в дезинфекционную камеру) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Дезинфекциялаушының тегі, аты, әкесінің аты және қолы
(Фамилия, имя, отчество и подпись дезинфектора)
_____________________________________________________________________________ 20__ жылы (году)

 

Камерадан заттарды қабылдап алдым
(Вещи из камеры принял) ______________________________________________________________________

Дезинфекциялаушының тегі, аты, әкесінің аты және қолы
(Фамилия, имя, отчество и подпись дезинфектора)


 


Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

186-қосымша

 

Приложение 186

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 186/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 186/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Өсімдік шаруашылығы өнімдерініңүлгілерін тіркеу және нитрат қалдықтарының табылуына зерттеу нәтижелерін есепке алу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

регистрации образца и учета результатов исследованиярастениеводческой продукции на содержание нитратов

 

Басталуы (Начат) «____»__________20 ж.(г.) Аяқталуы (Окончен) «____»__________20 ж. (г.)

Тiркеу нөмірi Регистрационный номер Зертханалық нөмiрi Лабораторный номер Үлгiлер алынған күн Дата отбора образцов Сынаманың(үлгiнiң) атауы Наименованиепробы (образца) Саны Количество Алынған ауданы,орны РайоныМестоотбора Анықталған нитраттар (мг/кг) Обнаруженноесодержаниенитратов (мг/кг) Рұқсат етiлген нитраттыңмөлшері(мг/кг) Допустимоесодержаниенитратов (мг/кг) Нәтижеберiлген күн Дата выдачирезультата Зерттеу жүргiзген адамның қолы,тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество, подпись лица, проводившего исследование
                   

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

187-қосымша

 

Приложение 187

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

Нысан

Форма

 

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 187/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 187/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 466; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.154 (0.046 с.)