Регистрации рассмотрения обращений юридических лиц 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Регистрации рассмотрения обращений юридических лицБасталуы (Начат) «___»____________20 ж. (г). Аяқталуы (Окончен) «___»____________20 ж. (г).

 

Тiркеу нөмірi   Регистра-ционный номер Түскен күні     Дата поступления Шаруашылық етуші субъектінің атауы   Наименование хозяйствующего субъекта Басшының тегі, аты, әкесінің аты   Фамилия, имя, отчество руководителя Қарауға берілген күні   Дата передачи на рассмотрение Орындаушының тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы   Фамилия, имя, отчество, должность исполнителя Өтініш берушіге жауап жолданған күн   Дата направления ответа заявителю Орындалу мерзімі 15 күн / 30 күн   Срок исполнения 15 дней / 30 дней
               

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

8-қосымша

 

Приложение 8

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 008/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 008/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Кәсiби улануларды тiркеу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Регистрации профессиональных отравлений

 

Басталуы (Начат) «___»_______________20 ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «___»________________ 20 ж. (г.)

 

Тiркеу нөмірi Регистрационный номер Шұғыл хабарлама алынған күн Дата получения экстренного извещения Зардап шегушiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты, жасы Фамилия, имя, отчество, возраст пострадавшего Улану орын алған объектінің атауы Наименование объекта, где произошло отравление Уланған күнi Дата отравления Улану себебi Причина отравления Ауруханаға жатқызылу күнi мен орны Дата и место госпитализации Тексеру жүргiзген адамның қолы, тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество, лица, проводившего обследование Ескерту Примечание
                 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

9-қосымша

 

Приложение 9

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 009/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 009/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Тағамнан улануды тіркеу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Регистрации пищевых отравлений

 

Басталуы (Начат) «___» _______________ 20 ж.(г.) Аяқталуы (Окончен) «___» _______________ 20 ж.(г.)

 

 

Тiркеу нөмірi Регистра-ционный номер Хабарлама келіп түскен күн Дата поступ-ления сообще-ния Елді мекеннің атауы Наименование населенного пункта Тағамнан улану болған орын (асхана,мейрамхана, кафе, аурухана, үйде) Место, где произошло пищевое отравление (столовая, ресторан, кафе, больница, на дому) Зардап шеккендердің тегi, аты, әкесiнiң аты, туған жылы Фамилия, имяотчество пострадавших, год рождения Зардап шеккендер саны* Число пострадавших* Ауруханаға жатқызылғандар саны* Число госпитализированных * Қайтыс бөлғандар саны* Число умерших Улану тудырған тағам Продукт вызваший отравление Ескерту Примечание
                   

 

оның ішіндегі 14 жасқа дейінгі балаларды жақшаның ішінде көрсетіңіз/в том числе детей до 14 лет указывать в скобке

 

№ 009/е нысанның артқы беті

Разворот формы № 009//у

 

Зертханалық зерттеулер   Лабораторные исследования Тағамнан улануды тудырған санитариялық және технологиялық кемшіліктер   Санитарные и технологические нарушения, повлекшие возникновение пищевых отравлений Тағамнан улану оқиғасы туралы хабарлама берілген күн   Дата извещения о случае пищевого отравления Тағамнан улануды тексерудің қорытынды материалдары жіберілген күн   Дата направления окончательных материалов расследования пищевого отравления Қабылданған, оның ішінде әкімшілік, тәртіптік ықпал ету және тағы басқа шаралар Принятые меры, в том числе меры админстративного, дисциплинарного воздействия и так далее
Науқастар-дың бөлінділерін   Выделений больных Қанды   Кровь Шайындыларды   Смы- вов Мәйіттің материалдарын   Трупных материа- лов Азық-түлікті     Пищевых продук- тов Шаятын суды   Промывных вод        
                   

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

10-қосымша

 

Приложение 10

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген№ 010/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 010/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Иондаушы сәулелену көздерін пайдаланатын шаруашылық жүргізуші субъектілері мен радиобелсенді заттардың

қозғалысын есепке алу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Учета хозяйствующих субъектов, использующих источники ионизирующего излучения и движения радиоактивных веществ

 

1. Объектілер тізімі/Список объектов

 

Тiркеу нөмірi   Регистрационный номер Шаруашылық жүргізуші субъектінің атауы Наименование хозяйствующего субъекта Объектінің мекен-жайы Адрес объекта Министрлік (ведомство) Министерство (ведомство) Радиациялық қауіпсіздіккежауапты адамның тегі, аты,әкесінің аты және телефоны Фамилия, имя, отчествоконтактный телефонответственного за радиационную безопасность
         

2. Жұмыс парақтары әр объектіге ашылады

Рабочие листы заводятся на каждый объект

Тiркеу номерi   Регистрационный номер Изотоптың атауы Наименование изотопа Радиобелсенді көздің белсенділігі (Кюри, /а) Активность источника Төлқұжаты бойынша көздің номерi Номер источника по паспорту Контейнердің нөмiрi (радиои зотоптық аспаптар үшін) Номер контейнера (для радиои зотопных приборов) Түскен күні   Дата поступления Кызмет ету мерзімі(қай жылға дейін) Срок службы (до какого года) Қайда берілгені немесекөмілгені туралы белгі Отметка о передаче или захоронении Ескертпе   Примечание
                 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

11-қосымша

 

Приложение 11

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 011/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 011/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Санитариялық-эпидемиологиялық тексеріп қарау

АКТІСІ

АКТ

Санитарно-эпидемиологического обследования

№__________

 

Мен (Біз) (Мною (Нами)____________________________________________________________________________________________________________________________

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.),

(должность фамилия, имя, отчество (далее–Ф.И.О)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы,

наименование органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора),

мыналардың: (с участием) _________________________________________________________________________________________________________________________

тексеруге қатысқан басқа мамандарды көрсетіңіз

(указать других специалистов, участвовавших в обследовании)

____________________________________________________________________________ қатысуымен

мамандар болғанда: (в присутствии)_________________________________________________________________________________________________________________

лауазымды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлға

(должность, Ф.И.О должностного лица или индивидуального предпринимателя

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

басшысының лауазымы, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаның, лауазымы, Т.А.Ә.

или руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

нысанның, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы

наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________ тексеру жүргізілді(проведено обследование).

тексеру түрін көрсету

(указать вид обследования)

(начато) 20___ жылғы (года) «____»___________ ____ сағат (часов) ___ минутта (минут) басталды.

 

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено):____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Қорытынды (Заключение):__________________________________________________________________________________________________________________________

санитариялық қағидалар, гигиеналық нормативтердің, (указать пункты нарушения требований санитарных правил,

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған тармақтарды көрсетіңізгигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Қолдары (подписи) _______________________________________________________________________________________________________________________________

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының лауазымды тұлғасы

(должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер

участвовавшие другие специалисты, свидетели)

 

Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал, и экземпляр

акта получил) _____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

заңды тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ә.(должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или

должностного лица или индивидуального предпринимателя)

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Қол қоюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)_____________________________________________________________________________________

 

 

(окончено) 20 __ жылғы (года) «___»___________ ___ сағат (часов) ___ минутта (минут) аяқталды.

 

Акт

(акт составлен в) _____ данада жасалды (экземплярах) «___» ________ 20___жыл (год)

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

12-қосымша

 

Приложение 12

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 012/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 012/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Кәсiби ауруды (улануларды) есепке алу

КАРТАСЫ

КАРТАПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 514; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.14 (0.102 с.)