Учета и характеристики выделенных культур холеры 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Учета и характеристики выделенных культур холерыБасталуы (Начат) «___»________20 ___ ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «___»_________ 20 ___ ж. (г.)

 

Пайдаланылатын нормативтік құжаттама (бұдан әрі - НҚ):

Используемая нормативная документация (далее - НД):

1.______________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________

 

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер Штамм №   № штамма Микробтың түрі   Видмикроба Зерттеу нысаны   объект исследования Күні, айы, жылы Дата, месяц, год Алғашқы себу Первичный посев Морфологиясы Морфология оксидаза оксидаза Бар болуы Наличие Хью-Лейфсон ортасында глюкозаның ыдырау типі   Тип расщепления глюкозы в среде Хью-Лейфсона  
Материалды алу   Взятия мате­риала Өсіндіні бөліп алу   Выделения культу­ры   Жасушалар   Клет­ки Коло­ниялар   Коло­ний Декарбоксилазалар декарбоксилазы Аргининнің дегидролазасы Дегидролазы аргинина    
лизиннің   лизи­на Орнитиннін   орнитина    
Аэробты аэроб­ный Анаэробты Анаэробный
                             

 

Биохимиялық белсенділігі Биохимическая активность Тырысқақ сарысуларымен агглютинабельділігі Агглютинабельность холерными сыворотками ТГАР РНГА ФАӘ МФА Тырысқақ фагтарын сезгіштігі Чувствительность к холерным фагам  
Саха­роза Манноза Арабиноза Лак­тоза Маннит Ино­зит Желатина  
“О” Огава Инаба O l39 RO “С” Эльтор ДДФ ХДФ-3,4,5  
                                     

 

Фаготип Фаготип Фогес-Проскауэр реакциясы РеакцияФогес-Проскауэра Гемагг-лютина-ция Гемагглютинация Гемолиз Гемолиз Жас көжектерде сыналған вируленттілік вирулентность на кроликах сосунках Антибиотиктерді сезгіштігі Чувствительность к антибиотикам ПТР нәтижелері Результаты ПЦР
Тетрациклин Левомицетин Сифлокс Гентамицин Басқалар Другие Полимиксин 50 ед./мл
                       

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

112-қосымша

 

Приложение 112

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы

Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 112/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 112/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Тырысқақ қоздырғышының болуына адамдардан алынған материял үлгілерін және зерттеу нәтижелерән тіркеу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Регистрации образцов от людей при исследовании на наличие возбудителя холеры

 

Басталуы (Начат) «___»_______________20____ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «___»_______________ 20____ж. (г.)

 

Пайдаланылатын нормативтік қүжаттама (бұдан әрі - НҚ):

Используемая нормативная документация (далее - НД):

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

тіркеу нөмірі регистрационный номер Зерттелушінің Т.А. Ә. Ф.И.О. обследуемого Жасы Возраст Жұмыс орны, қызметі   Место работы, должность Мекен-жайы   Место жительства Үлгіні жолдаған ұйым   Организация, направившая образец Контингент немесе диагноз   Контингент или диагноз  
 
                 
                   

 

 

Алғашқы немесе қайта зерттеу   Исследование первичное или повторное Күні, айы, жылы және уақыты Дата, месяц, год и время   Зерттелінетін үлгі Исследуемый образец Зерттеу нәтижесі   Результат исследования Зерттеу аяқталған күн, ай, жыл   Дата, месяц, год окончания исследования Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә., лауазымы қолы   Ф.И.О., должность подпись специалиста, проводившего исследование
Үлгі алу   Взятия образца Зертхананың қабылдаған   Поступления в лабораторию
             

 

 


Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

113-қосымша

 

Приложение 113

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы

Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 113/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 113/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Аэроиондар концентрациясын өлшеулерді тіркеу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Регистрации измерений концентрации аэроионов

 

Басталуы (Начат) «___»______20 ж. (г.) Аяқталуы (Окончен)«___»_____20 ж.(г.)

 

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер Күні, айы, жылы Дата, месяц, год Нысанның атауы Наименование объекта Цех, бөлім Цех, отдел Жұмыс орындарының саны Количество рабочих мест Аэроиндардың концентрациясы Концентрации аэроионов Униполярлы коэффициенті, У Коэффициент униполярности, У Қолданылған құралдардың атауы Наименование использованныхприборов Зерттеу жүргізген мамандардың тегі, аты, әкесінің аты. Фамилия, имя, отчество специалистов, проводивших измерение
Оң иондар саны Число положительных ионов, в 1 см3 Теріс иондар саны Число отрицательных ионов, в 1 см3
Өлшеулер Измеренное Рауалы шегі Предельно допустимое Өлшеулер Измеренное Рауалы шегі Предельно-допустимое
                       

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

114-қосымша

 

Приложение 114

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 114/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 114/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Тағамнан улануларды микробиологиялық зерттеулер

ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ

Микробиологических исследовании пищевых отравлений

 

Басталуы (Начат) «___»________20____ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «___»_______20____ж. (г.)

 

Күнi Дата Тiркеу нөмірі Регистрационный номер Өнiмнiң, сынаманың атауы Наименование продукта, пробы МАФАМ Титтр Е.coli Протей титрi Титр протея Сальмонеллаға, шигеллаға зерттеу Исследование на сальмонеллы, шигеллы Стафилакоккқа зерттеу Исследование на стафилококк Энтерококкқа зерттеу Исследование на энтерококк Cereus-ке зерттеу Исследжование на В.cereus Анаэробтар Анаэробы Биосынама Биопроба Нәтиже Результат Күнi, қолы Дата, подпись
                           

 


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

115-қосымша

 

Приложение 115

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 115/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 115/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

Тағамнан улануларды микробиологиялық зерттеулердiң

ЖУРНАЛЫ

(БОТУЛОТОКСИНДІ АНЫҚТАУ)

ЖУРНАЛПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 458; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.154.90 (0.039 с.)