Учета фенологических наблюдений за энтомофауной и клещами 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Учета фенологических наблюдений за энтомофауной и клещами 

Облыстың (Наименование области)___________________________ ауданның (района)___________________________

елді мекеннің атауы (населенного пункта)_________________________________________________________________

 

Негізгі фендік құбылыстар Основные феноявления Анофелесмасасы Анофелес Аедес Куликс Шіркейлер Мошки Соналар Слепни Үнсіз масалар Москиты Шыбындар Мухи
  Жәндіктер Насекомые              
1. Қыстаудан ұшып шығуыныңбасталуы Начало вылета с зимовок   Х Х Х Х Х  
2. Қыстаудан жаппай ұшыпшығуы Массовый вылет с зимовок     Х   Х Х Х  
3. Қан сорған алғашқы ұрғашымасалар Первые самки с кровью   Х Х Х Х Х Х
4. Жаппай қан сорған ұрғашымасалар Массовость самок с кровью   Х Х Х Х Х Х
5. Ұрығы жетілген алғашқыұрғашы масалар Первые самки с созревшимяйцом   Х Х Х Х Х Х
6. 1-маусымдағы алғашқықұрттар Первые личинки 1-го возраста         Х Х  
7. 2-маусымдағы алғашқықұрттар Первые личинки 2-го возраста       Х Х Х Х
8. 3-маусымдағы алғашқықұрттар Первые личинки 3-го возраста       Х Х Х Х
9. 4-маусымдағы алғашқықұрттар Первые личинки 4-го возраста         Х Х Х
10. Бірінші қуыршақтар Первые куколки         Х Х  
11. Бірінші генерацияның ұшуы Вылет первой генерации              
12. Жаппай қансорудың басталуы Начало массовогокровососания             Х
13. Буынаяқтылар имагосы санының ең көбі Пик численности имаго              
14. Жаппай қансорудың аяқталуы Конец массового кровососания   Х         Х
15. Құрттар санының ең көбі Пик численности личинок         Х Х Х
16. Соңғы қан сорған ұрғашы жәндіктер Последние самки с кровью   Х Х Х Х Х Х
17. Су айдындарындағы соңғы құрттар Последние личинкив водоемах       Х Х Х Х
18. Бірінші диапаузадағы ұрғашыжәндіктер Первые диапаузирующиесамки   Х Х Х Х Х Х
19. Жаппай диапаузаға кетуі Массовый уход в диапаузу   Х Х Х Х Х Х
20. Соңғы тіркелу мерзімдері Сроки последней регистрации              
21. Масалардың тез жұқтырумаусымының басталуы Начало сезона эффективной заражаемости комаров   Х Х Х Х Х Х
22. Масалардың тез жұқтырумаусымының соңы Конец сезона эффективной заражаемости комаров   Х Х Х Х Х Х
23. Безгек ауруының адамға берілу мерзімінің басы Начало сезона передачи малярии человеку   Х Х Х Х Х Х
24. Безгек ауруының адамға берілу мерзімінің соңы Конец сезона передачи малярии человеку   Х Х Х Х Х Х
  Жергілікті безгек ауруына байланысты уаќытындатіркеу күні Дата возможнойрегистрации местного случаямалярии              
  Кенелер Клещи Маршруттарының нөмірлері Номера маршрутов
1. Маршруттағы бірінші кенелер Первые клещи на маршруте              
2. Жаппай белсенділіктің басталуы Начало массовой активности              
3. Кенелердің жоғары саны Пик численности клещей              
4. Жаппай белсенділіктің соңы Конец массовой активности              
5. Табиғаттағы соңғы кенелер Последние клещи в природе              
6. Маусымдағы белсенділіккезеңі (күндермен) Период активности за сезон(в днях)              

 


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

197-қосымша

 

Приложение 197

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

Нысан

Форма

 

 

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 197/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 197/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Аса қауіпті инфекциялар қоздырғыштарынақұралдардың антимикробқа қарсы белсенділігініңсынақтары

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Испытаний антимикробной активности дезинфицирующих средствна возбудители особо опасных инфекции

 

Басталуы (Начат) «____»__________20 ___ ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «____»_________20 ___ ж. (г.)

 

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ)

Используемая нормативная документация (далее – НД):

1._____________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________

 

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер Дезинфекциялайтын құралды зертхана қабылдаған күн Дата поступления дезинфицирующего средства в лаборатлорию Зерттеу басталған күн, ай, жыл Дата,месяц, год начала исследования Құралды жіберген мекеме Учреждение направившеесредство Құралдың атауы Наименование средства Зерттеу мақсаты Цель исследования Зерттеу нәтижесі Результат исследова ния Зерттеу аяқталған күн ай, жыл Дата, месяц, год окончанияисследования Зерттеу жүргiзген Т.А.Ә., қолы Ф.И.О., подпись лица, проводившего исследование
                 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

198-қосымша

 

Приложение 198

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

 

 

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 198/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 198/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Адамдардан алынған сынамалардың микробиологиялық тексеруге

ЖОЛДАМАСЫ

НАПРАВЛЕНИЕ

Материала от людей на микробиологические исследования

 

1. Сынаманың атауы (Наименование пробы)________________________________________________________________

2. Зерттелушінің тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество обследуемого)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

3. Жасы (Возраст)_______________________________________________________________________________________

4. Мекен жайы (Домашний адрес)__________________________________________________________________________

5. Жұмыс орны (Место работы)____________________________________________________________________________

6. Диагнозы (Диагноз)____________________________________________________________________________________

7. Үлгіні жіберген мекеменің атауы (Наименование учреждения направившего образец)

_______________________________________________________________________________________________________

 

8. Сынаманы жеткізу күні және уақыты (Дата и время доставки материала) _____________________________________

9. Антибиотикті қабылдау (Применение антибиотиков) ______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

10. Қаны бірінші рет/ қайталап алынды (Кровь взято первично/повторно)____

______________________________________________________________________________________________________

11. Сынамаларды зерттеу мақсаты (Цель исследования пробы) ________________________________________________

12. Зерттеу әдісі, реакция түрі (Метод исследования, вид реакции)______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

12. Сынаманы қабылдаған адамның қолы (Подпись принявшего анализ)_________________________________________

13. Материалды жеткізу күні және уақыты (Дата и время доставки материала)___________________________________

14. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 

2 данада толтырылады (составляется в 2-х экземплярах)


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

199-қосымша

 

Приложение 199

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

Нысан

Форма

 

 

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 199/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма №199/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Иммуно-ферменттік таллдау

НӘТИЖЕСІ

РЕЗУЛЬТАТ

Иммуно-ферментного анализа

 

№_________«____» ________________ 20___ж. (г.)

 

1. Зерттелушінің тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество обследуемого)________________________________

2. Жасы (Возраст)_____________________________________________________________________________________

3. Мекен жайы (Домашний адрес)________________________________________________________________________

4. Диагнозы (Диагноз)__________________________________________________________________________________

5. Үлгіні жиберген мекеменің атауы (Наименование учреждений направивший образец)

______________________________________________________________________________________________________

6. Сынама атауы (Наименование пробы)___________________________________________________________________

7. Қан сарысуын бірінші рет немесе қайталап зерттеу (первичное или повторное исследование сыворотки крови)______

_______________________________________________________________________________________________________

8. Материал алу күні және уақыты (Дата и время доставки материала) __________________________________________

9. Сынама жеткізілген күні, уақыты (Дата и время забора)_______________________________________________

10. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)___________________________________________________

11. Тексеру мақсаты (Цель обследования) _____________________________________________________________

11.Зерттеу нәтижелері (Результаты исследований):

Қоздырғышқа антиденелер (антитела к возбудителю)___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Антигендер (антигены)_____________________________________________________________________________

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)______________________

_______________________________ Қолы,____________________________________________________________

(Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (Ф.И.О., заведующего лабораторией)__________________________

_____________________________ Қолы,__________________________________________________________

(Подпись)

 

2 данада толтырылады (составляется в 2-х экземплярах

 


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

200-қосымша

 

Приложение200

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

 

 

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 200/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма №200/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Адамдардан алынған материялдарды бактериологиялық зерттеу

НӘТИЖЕСІ

РЕЗУЛЬТАТПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 427; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.200 (0.086 с.)