Исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения№__от «____»__________күні 20______ ж. (г.)

1. Нысан атауы, мекенжайы(Наименование объекта, адрес)__________________________________________________________________________________

2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) ______________________________________________________________________________________________

3. Үлгілерді алу мақсаты (Цель исследования)______________________________________________________________________________________________

4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора)__________________________________________________________________________________________

5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)______________________________________________________________________________________

6. Мөлшері (Объем)____________________________________________________________________________________________________________________

7. Топтама сана (Номер партий)__________________________________________________________________________________________________________

8. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки)___________________________________________________________________________________________________

9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования)_____________________________________________________________________________________

10. Үлгі алу әдiсiне НҚ (НД на метод отбора)________________________________________________________________________________________________

11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)__________________________________________________________________________________________

12. Сақтау жағдайы (Условия хранения)_____________________________________________________________________________________________________

13. Су үлгілерін консервациялау әдiстерi (Методы консервации образца воды)____________________________________________________________________

Иісі (Запах)___ 20°С кезіндегі балдары (баллы при 20°С) ____60°С кезіндегі баллдары (баллы при 60°С)

Дәмі (Привкус) _____________________________20°С кезіндегі баллдары (баллы при 20°С)

түстілігі (цветность)____________________________________________ градустар (градусы)

Лайлылығы (Мутность)__________________ стандарттық шкала бойынша мг/дм³

(по стандартной шкале)

 

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели Қолданыстағы нормативтікқұқықтық актілердің(бұдан әрі –НҚА) атауы Наименованиедействующих нормативныхправовых актов(далее - НПА)
Иісі (запах) 20°С кезіндегі баллдары(балы при 20°С)      
Иісі (запах) 60°С кезіндегі баллдары (балы при 60°С)      
Дәмі (привкус)20°С кезіндегі баллдары (балы при 20°С)      
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)      
Лайлылығы(мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм³ (по стандартнойшкале)      
рН      
Қалдық хлор (остаточный хлор) мг/дм³      
Еркін хлор (Свободный хлор) мг/дм³      
Байланыстағы хлор (Связанный хлор) мг/дм³      
Қалдық озон (Остаточный озон) мг/дм³      
Тотығуы (Окисляемость) мгО2/дм³      
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм³      
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм³      
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм³      
Жалпы кермектік (Общая жесткость) моль/дм³      
Құрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм³      
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм³      
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм³      
Темір (Железо) мг/дм³      
Мыс (Медь) мг/дм³      
Кадмий мг/дм³      
Мырыш (Цинк) мг/дм³      
Қорғасын (Свинец) мг/дм³      
Күшән (Мышьяк) мг/дм³      
Ртуть (Сынап) мг/дм³      
Фтор мг/дм³      
Молибден мг/дм³      
Бериллий (Ве 2+) мг/дм³      
Қалдық аллюминий мг/дм³ (Остаточный аллюминий)        
Марганец мг/дм³      
Полифосфаттар (Полифосфаты) мг/дм³      
Бор (В) мг/дм³      
Селен (Se) мг/дм³      
Хром (Cr 6+)      
Хром (Cr 3+)      
Никель (Ni) мг/дм³      
Мұнай өнімдері/Нефтепродукты, мг/дм³      
Полиакриламид мг/дм³      
Жергілікті жағдайға тән арнаулы заттар (Специфические вещества, характерные для местных условий) мг/дм³      

 

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді

(Исследование проб проводились на соответствие НД)____________________________________________________________________________________________

 

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)_______________________________________________________________

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией) _______________________________________________________________

 

Мөр орны Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

 

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА


Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

170-қосымша

 

Приложение 170

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 170/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 170/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Жер үстi су объектінің және ағынды су үлгілерін зерттеудің

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

Исследования образцов поверхностных водных объектов и сточных вод

№______ от «____»_________күні 20_____ ж. (г.)

1. Нысан атауы, мекенжайы(Наименование объекта, адрес)_______________________________________________________________________________

2. Үлгі атауы (Наменование образца)___________________________________________________________________________________________________

3. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) ___________________________________________________________________________________________

4. Үлгілер алу мақсаты (Цель исследования)_____________________________________________________________________________________________

5. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора)________________________________________________________________________________________

6. Мөлшері (Объем)___________________________________________________________________________________________________________________

7. Топтама сана (Номер партий)_________________________________________________________________________________________________________

8. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки)__________________________________________________________________________________________________

9. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)_____________________________________________________________________________________

10. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования)____________________________________________________________________________________

11. Үлгі алу әдiсiне НҚ (НД на метод отбора)_______________________________________________________________________________________________

12. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)________________________________________________________________________________________

13. Сақтау жағдайы (Условия хранения)___________________________________________________________________________________________________

 

Көрсеткiштердiң атауы Наименование показателей Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация Нормативтiк көрсеткiштер Нормативные показатели Тексеру әдiсiнеқолданылған НҚ НД на методы исследования
Иiсi Запах Қарқындылығы, баллмен Интенсивность в баллах      
Сипаты (суреттеледі) Характер (описать)      
Жоғалу шегi (еселегенде) Порог исчезновения(в разведении)      
Түстiлiгi, градуспен Цветность в градусах      
Түсi (суреттеу) Цвет (описать)      
Түсiнiң жоғалу шегi (еселегенде) Порог исчезновения цвета (в разведении)      
Лай, тұнба (суреттеу) Муть, осадок (описать)      
Мөлдiрлiгi прозрачность      
Жүзiп жүрген қоспалар, қабыршақ Плавающие примеси, пленка мг/дм³      
Өлшенген заттар, мг/дм³ Взвешанные вещества      
рН      
Ерiтiлген оттегi мгО2/дм³ Растворенный кислород      
БПК-5, мг02/ дм³      
БПК-20, мг02/ дм³      
Тотығуы мг02/ дм³ Окисляемость      
ХПК, мг02/ дм³      
Сiлтiлiгi мг-экв/дм3 Щелочность      
Қышқылдығы мг-экв/дм3 Кислотность      
Жалпы кермектiгi моль/дм³ Жесткость общая      
Құрғақ қалдық мг/дм³ Сухой остаток      
Кальций мг/дм³      
Магний мг/дм³      
Жалпы темiр мг/дм³ Железо общее      
Хлоридтер мг/дм³ Хлориды      
Сульфаттар мг/дм³ Сульфаты      
Азот Аммиактың мг/дм³ Аммиака      
Нитриттердiң мг/дм³ Нитритов      
Нитраттардың мг/дм³ Нитратов      
Фтор мг/дм³      
Мұнай өнiмдерi мг/дм³ Нефтепродукты      
Фенолдар мг/дм³ Фенолы      
Цианидтер мг/дм³ Цианиды      
Мыс мг/дм³ Медь      
Қорғасын мг/дм³ Свинец      
Мырыш мг/дм³ Цинк      
Үш валенттi хром мг/дм³ Хром трехвалентный      
Алты валенттi хром мг/дм³ Хром шестивалентный      
Сынап, мг/дм³ Ртуть      
Кадмий мг/дм³      
Марганец мг/дм³      
СБАЗ мг/дм3 СПАВ      
Табиғи уран Уран естественный      
Табиғи торий Торий естественный      
Радий 226      
Қорғасын 210 Свинец      
Стронций 90      
Цезий 137      
Басқа заттар Другие вещества      
           

 

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді

(Исследование проб проводились на соответствие НД)__________________________________________________________________________________________

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)___________________________________________________________

____________________________________Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

 

Мөр орны Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

 

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

171-қосымша

 

Приложение 171

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 171/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 171/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Бунақаяқтыларды энтомологиялық зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 446; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.249.141 (0.041 с.)