Учета динамики численности имаго мух в помещениях 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Учета динамики численности имаго мух в помещениях 

(в)_____________________ауданында (районе) (области)_____________________облысында 20 ж. (г.)

 

Елді мекеннің атауы (Наименование населенного пункта)________________________________________

 

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы Полное наименование хозяйствующего субъекта   Орташа маусымдық көрсеткіш Средне сезонный показатель
Сәуір Апрель Мамыр Май Маусым Июнь Шілде Июль Тамыз Август Қыркүйек Сентябрь
      см       см       см       см       см       см
                                                   

Әрбір он күндікті екі бағаншаға бөлеміз: бөлінгішінде – барлық шыбындар саны, бөлгішінде - бір жабысқақ беттегі шыбындар

Каждую декаду делим на две подграфы: в числителе – всего мух, в знаменателе - на один липкий лист


Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

192-қосымша

 

Приложение 192

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

Нысан

Форма

 

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 192/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 192/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Гнус имангосы санының серпінін есепке алу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Учета динамики численности имаго гнуса

 

Облыста (в области)________________________ 20 ж. (г.)

 

 

Занды және жеке тұлғалардың толық атауы (Полное наименование юридического, физического лица) __________

 

Есепке алу тәсілі (20 минуттық «өзінен» аулау немесе өсімдіктерді шабу)

(Способ учета (20-минутный облов «на себя» или кошение по растительности))

 

Буын аяқтылар тобы** Группа членистоногих** Он күн сайын және орташа айлық (бұдан әрі ОА) саны Подекадная и среднемесячная (далее-СМ) численность Орташа маусымдық көрсеткіш Среднесезонный показатель
Сәуір Апрель Мамыр Май Маусым Июнь Шілде Июль Тамыз Август Қыркүйек Сентябрь
      см       см       см       см       см       см
                                                   

** Буын аяқтылар тобы: масалар, шіркейлер, құмыттар, соналар

Группа членистоногих: комары, мошки, мокрецы, слепни

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

193-қосымша

 

Приложение 193

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

 

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 193/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 193/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

Гнус дернәсілдері саныныңмаусымдық серпінін есепке алу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Учета сезонной динамики численности личинок гнуса

 

Шаруашылық жүргізуші объектінің толық атауы (Полное наименование хозяйствующего субъекта)____________________________________________________

 

Суқойма № (№ водоема)_____________________________________________________________________________________________________________________

Есепке алу тәсілі (ебелек немесе кювета) (Способ учета (сачок или кювета))__________________________________________________________________________

(в) ____________________________________ауданында (районе), (в области)___________________________________________ облысында 20 ж.(г.)

 

Буынаяқтылар тобы Группа членистоногих** Он күн сайын және орташа айлық (бұдан әрі -ОА) саны Подекадная и среднемесячная (далее-СМ) численность Орташамаусымдықкөрсеткіш   Среднесезонныйпоказатель
Сәуір Апрель Мамыр Май Маусым Июнь Шілде Июль Тамыз Август Қыркүйек Сентябрь
      см       см       см       см       см       см
                                                   
                                                             

 

* Әрбір он күндікті екі бағаншаға бөлеміз: бөлінгішінде – барлық құрттар, бөлгішінде - бір сынамаға келетін саны; Бір м² су бетіне келетін санды

қайта есептеуді зертханалық жағдайда жедел талдау мен материалды қорытындылау кезінде жүргізу керек.

Каждую декаду делим на две подграфы: в числителе – всего личинок, в знаменателе – численность на одну пробу; Перерасчет численности на один

м² водной поверхности осуществлять в лабораторных условиях при оперативном анализе и обобщении материала.

** Буынаяқтылар тобы: масалар, шіркейлер, құмыттар, соналар.

Группа членистоногих: комары, мошки, мокрецы, слепни.


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

194-қосымша

 

Приложение 194

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

Нысан

Форма

 

 

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 194/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 194/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Экзофильді синантропты шыбындар имагосының серпінің есепке алу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Учета динамики имаго экзофильных синантропных мух

 

Елді мекеннің атауы (Наименование населенного пункта)_______________________________________________________________________________

_____________________________________________облысының (области), (в районе)_________________________ауданында

(в)________________________ 20 ж. (г.)

 

Орны және есептеу тәсіл Место и способ учета Он күн сайын және орташа айлық (бұдан әрі ОА) саны Подекадная и среднемесячная (далее-СМ) численность Орташамаусымдықкөрсеткіш Среднесезонныйпоказатель
Сәуір Апрель Мамыр Май Маусым Июнь Шілде Июль Тамыз Август Қыркүйек Сентябрь
      см       см       см       см       см       см
                                                   

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

195-қосымша

 

Приложение 195

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

Нысан

Форма

 

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 195/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 195/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Кенелер имагосы санының серпінін есепке алу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Учета динамики численности имаго клещей

 

(в) _______________________________________ауданында (районе), (в области)________________________________________ облысында

 

Бақылау нүктесінің, орманды типологиялық бөліктің атауы, есепке алу тәсілі (мүйізді ірі қара маршрутында) Наименование контрольной точки, лесотипологического выдела,способ учета (маршрут на крупнорога- том скоте) Он күн сайын және айлық (бұдан әрі -А) саны Подекадная и месячная (далее-М) численность Маусымдық көрсеткіш   Сезонный показатель
Сәуір Апрель Мамыр Май Маусым Июнь Шілде Июль Тамыз Август Қыркүйек Сентябрь
      СМ       СМ       СМ       СМ       СМ       СМ  
                                                   

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

196-қосымша

 

Приложение 196

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

 

 

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген №196/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 196/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Энтомофаунаны және кенелерді жүргізілген фенологиялық бақылауды есепке алу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 504; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.95.36 (0.063 с.)