Предпринимателя или юридического лица 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Предпринимателя или юридического лица№______

 

20___ жылғы (года) «____»___________ (город) ___________________ қаласы

Мемлекеттік бас санитарлық дәрігері (орынбасары)

Главный государственный санитарный врач (заместитель)______________________________________________________________________________________________

(керегінің астын сызыңыз) тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі-Т.А.Ә.)

(нужное подчеркнуть) (фамилия, имя, отчество (далее-Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ұсынылған материалдарды қарап, (рассмотрев представленные материалы) ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

қызметі тоқтатылатын тұлға туралы мәліметтер: (сведения о лице, чья деятельность приостанавливается:жеке немесе лауазымды тұлға немесе жеке кәсіпкер

(индивидуального предпринимателя или юридического лица)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(керегінің астын сызыңыз) жеке кәсіпкердің Т.А.Ә.

(нужное подчеркнуть) (Ф.И.Оиндивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

мемлекеттік тіркеу куәлігінің № және берілген күні


№ и дата выдачи свидетельства государственной регистрации)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

туған жылы, айы, күні (дата рождения )_________________________________________________________________________________________________________ _________

мекен-жайы (место жительства)__________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

салық төлеушінің тіркелу нөмірі индивидуальный номер налогоплательщика

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

тұрғылықты жері бойынша тіркелуі туралы мәлімет

сведения о регистрации по месту жительства)

Жұмыс орны, қызметтік лауазымы, ұйымның мекен-жайы (Место работы, занимаемая

должность, адрес организации)_____________________________________________________________________________________________________________

Заңды тұлға (Юридическое лицо)__________________________________________________________________________________________________________________________


басшысының Т.А.Ә., атауы, ұйымдастыру-құқықтық түрі

(Ф.И.О. руководителя, наименование,организационно-правовая форма)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

орналасқан жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу нөмірі

государственной регистрации в качестве юридического лица

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

және салық төлеушінің тіркелу нөмірі және банктік деректемелері

регистрационный номер налогоплательщика и банковские реквизиты)

істі қарау бойынша іс жүргізу тілі (язык производства по рассматриваемому делу)________________________________________________________________________________

(установил:)_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы, (указать нарушения требований пунктов, статей нормативных

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

денсаулық сақтау саласындағы нормативтік құқықтық актілердің баптары, правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

тармақтары талаптарының бұзылуын көрсетіңіз благополучия населения)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ анықтады.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 21-бабының

13-тармағының 4) тармақшасы және «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің

(бұдан әрі-ҚР ӘҚБК) 801-бабы негізінде (На основании подпункта 4) пункта 13 статьи 21 Кодекса

Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и статьи 801 Кодекса Республики Казахстан

«Об административных правонарушениях» (далее-КоАП РК)

ҚАУЛЫ ЕТЕМІН (ПОСТАНОВЛЯЮ:)

Сот шешімі қабылданғанға дейін (Приостановить до решения суда с) 20__жылғы (года) «____»____________________________________________________________________ бастап_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

тоқтатылатын қызмет түрін көрсетіңіз (указать вид приостанавливаемой деятельности)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________тоқтатылсын.

Осы қаулыны орындау жауапкершілігі (Ответственность за выполнение настоящего постановления возлагается на)_________________________________________________________________________________________________ жүктеледі.

лауазымы, Т.А.Ә. (должность, Ф.И.О.)

Осы қаулыға арыз, қарсылық білдіру шағымы қаулының көшірмесін берген күннен бастап он күн ішінде, ҚР ӘҚБК 744-748-баптарында көрсетілген адамдар істі қарауға қатыспаған жағдайда, оны алған күннен бастап берілуі мүмкін. (Жалоба, протест на настоящее постановление могут быть поданы в течение десяти дней со дня вручения копии постановления, а в случае, если лица, указанные в статьях 744-748 КоАП РК, не участвовали в рассмотрении дела, - со дня ее получения.)

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыға арыз іс бойынша қаулыны шығарған сот төресіне, органға (лауазымды адамға) жіберіледі, олар арыз, қарсылық білдіру шағымы келіп түскен күннен бастап оларды үш күндік мерзімде барлық іс материалдарымен бірге тиісті сотқа, жоғарғы органға (жоғары лауазымды адамға) жіберуге міндетті. (Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении направляется судье, в орган (должностному лицу), вынесший постановление по делу, которые обязаны в трехдневный срок со дня поступления жалобы, протеста направить их со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу).

Арыз, қарсылық білдіру шағымы тікелей оларды қарауға уәкілетті сотқа, жоғарғы органға (жоғарғы лауазымды тұлғаға) берілуі мүмкін (Жалоба может быть подана, а протест внесен непосредственно в суд, вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу), уполномоченный их рассматривать).

М.О. Мемлекеттік бас санитариялық дәрігер (орынбасары)

М.П. Главный государственный санитарный врач (заместитель) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(керегінің астын сызыңыз) (нужное подчеркнуть) Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Қаулыны алдым (Постановление получил)__________________________________________________________________________________________________________________

атқаратын лауазымы, Т.А.Ә., алған күні, қолы(занимаемая должность, Ф.И.О., дата получения, подпись)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Қаулы (Постановление составлено в) ______________ данада толтырылды (экземплярах).

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

15-қосымша

 

Приложение15

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от « »мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 015/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 015/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 

Санитариялық індетке қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды

жүргізу туралы

ҚАУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий

№________________

20____ жылғы (года) «____»______________ (город) ______________________ қаласы

 

Мен, Мемлекеттік бас санитариялық дәрігері (орынбасары)

Я, Главный государственный санитарный врач (заместитель) _________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

мына құжаттарды қарап, (рассмотрев документы)___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

анықтадым (установил)__________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Халық денсаулығы және денсаулық жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 21-бабының 13-тармағының

4) тармақшасы негізінде (На основании подпункта 4) пункта 13 статьи 21 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа

и системе здравоохранения») ҚАУЛЫ ЕТЕМІН (ПОСТАНОВЛЯЮ):

____________________________________________________________________________________________________________________________________мына іс-шаралар орындалсын: (выполнить следующие мероприятия)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Осы қаулыны орындау туралы ақпарат (Информацию о выполнении настоящего

постановления

представить в)___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ (к) 20___жылғы (года) «___» _______________________________________________________________________________ ұсынылсын.

 

М.О. Мемлекеттік бас санитариялық дәрігер (орынбасары)

М.П. Главный государственный санитарный врач (заместитель) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

 

Қаулыны алдым (Постановление получил)__________________________________________________________________________________________________________________

атқаратын лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, алған күні, қолы

(занимаемая должность, фамилия, имя, отчество, дата получения, подпись)

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

16-қосымша

 

Приложение 16

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от « »мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 016/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 016/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы

ҰЙҒАРЫМ

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

№_______________

20__ жылғы (года) «___» ________________

 

Мен, Мемлекеттік бас санитариялық дәрігері (орынбасары) (Я, Главный государственный санитарный врач (заместитель) ____________________________________________________________

Тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі-Т.А.Ә.) (фамилия, имя, отчество (далее-Ф.И.О.)

(рассмотрев материалы)________________________________________________________________________________________________________________

заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды немесе жеке тұлғаатауы

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя либо должностного или физического лица)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________(представленные) 20___ жылғы (года) «____»________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы

(наименование органа государственного санитарно-эпидемиологической надзора

______________________________________________________________________________________________________________________________________

лауазымы, Т.А.Ә.

должность, Ф.И.О.)

лауазымды тұлға ұсын (должностным лицом) ________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________ материалдарды қарап,

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының

талаптарын(были выявлены нарушения требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения)______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілердің атауын,

(перечислить пункты, статьи и наименование нормативных правовых актов в области здравоохранения,

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

тармақтарының, баптарының талаптарын көрсетіңіз

сфере санитарно-эпидемиологического благополучии населения)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ бұзушылықты анықтадым.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің

21-бабының 13-тармағының 4) тармақшасы негізінде (На основании подпункта 4) пункта 13 статьи 21

Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

НҰСҚАЙМЫН (ПРЕДПИСЫВАЮ):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің лауазымы, Т.А.Ә.

(должность, Ф.И.О., наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

немесе лауазымды немесе жеке тұлғаның атауы (либо должностного или физического лица)

__________________________мына іс-шараларды орындасын (выполнить следующие мероприятия):

 

Іс-шараның атауы (Наименование мероприятий) Орындалу мерзімі (Сроки исполнения)
     
       

 

Осы қаулыны орындау туралы ақпарат (Информацию о выполнении настоящего

предписания представить в_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ к) 20___жылғы (года)«___» _________________________________________________________________________ ұсынылсын.

 

М.О. Мемлекеттік бас санитариялық дәрігер (орынбасары)

М.П. (Главный государственный санитарный врач (заместитель) ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Т.А.Ә. (Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________ _______________________________________________

аумақтың, көліктің атауы (наименование территории, транспорта) қолы (подпись)

 

20__жылғы (года)«____» ____________________________________________________________

 

 

Нұсқаманы алдым (Предписание получил)_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(қызметтік лауазымы, Т.А.Ә., алған күні, қолы)(занимаемая должность, Ф.И.О., дата получения, подпись)

 

Нұсқаманы тапсырыс хатпен, хабардың тіркелуін қамтамасыз ететін телефонограммамен немесе жеделхатпен және өзге

де байланыс құралдарын пайдаланумен жіберілгені туралы белгі (Отметка о высылке предписания заказным письмом,

телефонограммой или телеграммой, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих

фиксирование извещения) _____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(күні, айы, жылы, түбіртектің №) (число, месяц, год, № квитанции)

 

Нұсқама (Предписание подготовлено в)_____ данада толтырылды (экземплярах).

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

17-қосымша

 

Приложение 17

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от « »мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №


Санитариялық-эпидемиологиялық

ҚОРЫТЫНДЫ

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 319; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.244.12 (0.052 с.)