Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных заболеваниях 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных заболеванияхЕсепті кезең 20 __ жылғы ________________ айға

Отчетный период за ___________ месяц 20 ___ года

Индексі: 1-нысан

Индекс: Форма 1

 

Кезеңділігі: ай сайын

Периодичность: ежемесячная

 

Ұсынылатын тұлғалар тобы: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің тұтынушылардың құқытарын қорғау комитетінің аумақтық ұйымдар мен мекемелер

Круг лиц представляющих: Территориальные органы и организации комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетіне

Куда представляется: Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Тапсыру мерзімі: Аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармалары (қалаішілік аудандардың тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармалары қосқанда) аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармалары жоқ қалалардың қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармалары - қалалық (облыстық) тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармалары тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне – есепті кезеңнен кейінгі 3-ші күнінде;

Аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармалары бар қалалардың қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармаларына (Астана, Алматы қалаларынан басқа) - облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне – есепті кезеңнен кейінгі 4-ші күнінде;

Басқа министрліктердің меншіктің барлық нысанындағы санитарлық-эпидемиологиялық мекеме (СЭМ) - облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне - есепті кезеңнен кейінгі 3-ші күнінде;

Қалалық, облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті – РМҚК «Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығы», қаланың, облыстың басқармасына - есепті кезеңнен кейінгі 5-ші күнінде;

РМҚК «Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығы»– Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетіне – есепті кезеңнен кейінгі 8-ші күнінде ұсынады.

Срок представления: Районные управления по защите прав потребителей, (включая управления по защите прав потребителей внутригородских районов), городские управления по защите прав потребителей городов, не имеющих районных – городскому (областному) департаменту по защите прав потребителей - 3-го числа после отчетного периода;

Городские управления по защите прав потребителей городов, имеющие районные управления по защите прав потребителей (кроме гг. Астаны, Алматы) - областным департаментам по защите прав потребителей – 4-го числа после отчетного периода;

Санитарно-эпидемиологические организации других министерств, областному департаменту по защите прав потребителей - 3-го числа после отчетного периода;

Городские, областные департаменты по защите прав потребителей – РГКП «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга», управлению здравоохранения города, области - 5 числа после отчетного периода;

РГКП «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» – Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан – 8 числа после отчетного периода.

 

 

Аурулардың атауы Наименование болезней Жолдың № № строки Х қайта қараудың Халықаралық аурулар жүйесі бойынша шифры Шифр по Международнойклассификации болезней (МКБ Х- пересмотра) Тіркелген аурулар Зарегистрированозаболеваний
Барлығы всего Оның ішінде балалар в том числе:
0-14 жасты қосқанда от 0до 14 летвключительно 15-17 жасты қосқанда от 15 летдо 17 лет включительно
А Б В      
Тырысқақ Холера   А00      
Іш сүзегі Брюшной тиф   А01.0      
Паратиф А.В.С Паратиф А.В.С   А01.1-А01.4      
Іш сүзегі қоздырғыштарының бойда болуы Носительство возбудителя брюшного тифа   Z22.0      
Басқа да сальмонеллез жұқпалары Другиесальмонеллезныеинфекции   А02      
Бактериялық дизентерия барлығы, оның ішінде Бактериальнаядизентерия всего,в том числе(в т.ч.)   А03      
Расталған бактериялық шигеллез Шигеллезбактериальноподтвержденный   А03.0-А03.8      
Дизентерия қоздырғыштарының пайда болуы Носительствовозбудителейдизентеии   Z22.1      
Нақтыланған басқа да бактериялық ішек жұқпалары Другие кишечныеинфекции уточненные   А04-А04.8, А08.0-А08.3, А08.5      
Нақтыланбаған бактериялық ішек жұқпалары Бактериальные ивирусные кишечныеинфекции неуточненные   А04.9, А08.4      
Ротавирустық энтерит Ротавирусный энтерит   А08.0      
Энтероколитик иерсиниеден туындаған энтериттер Энтериты вызванныеиерсиния энтероколитка   А28.2,2      
Функционалдық диарея Функциональнаядиарея   К15.1-15.9      
Басқа да бактериялық тағамнан уланулар Другие бактериальныепищевые отравления   А05      
оның ішінде ботулизм (в т.ч.) ботулизм   А05.1      
Оба Чума   А20      
Туляремия Туляремия   А21      
Күйдіргі Сибирская язва   А22      
Бруцеллез, алғаш анықталған Бруцеллез, впервыедиагностированный   А23      
Пастереллез Пастереллез   А28      
Лептоспироз Лептоспироз   А27      
Листериоз Листериоз   А32      
Легионер ауруы Болезньлегионеров   А48      
Күл ауруы Дифтерия   А36      
Күл ауруы қоздырғыштарының пайда болуы Носительствовозбудителей дифтерии   Z22.2      
Көкжөтел Коклюш   А37      
Скарлатина Скарлатина   А38      
Менингокок жұқпасы Менингококковаяинфекция   А39      
Іріңді менингит Менингит гнойный   G 00.9      
Серозды менингит Менингит серозный   А87.0; А87.1; А87.8; А87.9;      
B типті гемофилдік жұқпа Гемофильная инфекциятипа b   B 96.3      
Жаңа туған нәрестенің сіреспесі Столбнякноворожденного   А33      
Сіреспенің басқа да нысандары Другие формыстолбняка   А35      
АИТВ тудырған ауру Болезнь, вызваннаявирусом иммунодефицитачеловека (ВИЧ)   В20-В24      
Адамдағы иммунотапшылық вирусы таратушылар (АИТВ) Носители вирусаиммунодефицитачеловека   Z21      
Жіті полиомиелит Полиомиелит острый   А80      
Жедел әлсіз сал Острый вялый паралич   А80.3      
Желшешек Ветряная оспа   В01      
Қызылша Корь   В05      
Қызамық Краснуха   В06      
Туа біткен қызамық белгісі Синдром врожденной краснухи   Р35.0      
Вирусты кене энцефалиті Клещевой вирусныйэнцефалит   А84      
Геморрагиялық қызба Геморрагические лихорадки   А90-А99      
Соның ішінде Конго-Қрым геморрагиялық қызба Конго в том числе Конго-Крымская геморрагическая лихорадка   А98,0      
Соның ішінде бүйрек синдромымен геморрагиялық қызба в том числе геморрагическая лихорадка с почечным синдромом   А98,5      
Соның ішінде Денге қызбасы в том числе лихорадка Денге   А 90      
Барлық жіті вирусты гепатиттер Острые вирусныегепатиты всего   В15-В17.В19      
оның ішінде Гепатит А в т.ч. гепатит А   В15      
гепатит В гепатит В   В16      
гепатит D гепатит D   В17.0      
гепатит С гепатит С   В17.1      
гепатит Е гепатит Е   В17.2      
Созылмалы вирусты гепатиттер, алғаш анықталғандардың, барлығы Хроническиевирусные гепатиты,впервые выявленные,всего   В18.0-В18.9      
оның ішінде дельтасы бар созылмалы вирусты гепатит В в т.ч. хроническийвирусный гепатит Вс дельта   В18.0      
Дельтасы жоқ созылмалы вирусты гепатит В Хроническийвирусный гепатит Вбез дельта   В18.1      
Созылмалы вирусты гепатит С Хроническийвирусный гепатит С   В18.2      
Құтыру Бешенство   А82      
Эпидемиологиялық паротит Паротит эпидемический   В26      
Барлық риккетсиоздар: Риккетсиозы, всего:   А75-А79      
Сонын ішінде эпидемиялық бөртпе сүзегі В т.ч. эпидемический сыпной тиф   А75      
Кенелің бөртпе сүзегі Клешевой сыпной тиф   А75.3      
Ку қызбасы Лихорадка Ку   А.78      
Иерсиниоздар Иерсиниозы   А04.6      
Лайм ауруы Болезнь Лайма   А69.2      
Алғаш анықталған безгек Малярия впервыедиагностированная   В50-В54      
Безгек паразиттің пайда болуы Паразитоносителималярии   Z22.8      
Висцералды лейшманиоз Висцеральный лейшманиоз   В55.0      
Тері лейшманиозы Кожный лейшманиоз   В55.1      
Эхинококкоз Эхинококкоз   В67      
Альвеококкоз Альвеококкоз   В67.5-В67.7      
Трихинеллез Трихинеллез   В75      
Аскаридоз Аскаридоз   В77      
Гименолепидоз Гименолепидоз   В71.1      
Энтеробиоз Энтеробиоз   В.80      
Амебиаз Амебиаз   А06      
Лямблиоз Лямблиоз   А07.1      
Токсоплазмоз Токсоплазмоз   В58      
Трихоцефалез Трихоцефадез   В79      
Стронгилоидоз Стронгилоидоз   В78      
Токсокароз Токсокароз   В83.0      
Тениаринхоз Тениаринхоз   В68.1      
Тениоз Тениоз   В68      
Дифиллобортиоз Дифиллобортиоз   В70.0      
Дирофиляриоз Дирофиляриоз   В74.8      
Анкилостомидоз Анкилостомидоз   В76      
Басқа трематодоздар Другие трематодозы   В66      
Соның ішінде опистархоз в т.ч. описторхоз   В66.0      
Жоғарғы тыныс жолдарының анықталмаған жіті жұқпасы Острая инфекцияверхних дыхательныхпутей неуточненная   J06.9      
Тұмау Грипп   J10-J11      
Туберкулез барлығы Туберкулез всего   А15-А19      
Сонын ішінде тыныс алу мүшелері туберкулезі барлығы в том числе органов дыхания всего,   А15, А16      
Соның ішінде бактериобөлуімен в том числе с бактериовыделением (БК+)   А15      
Мерез Сифилис   А50-А53      
Қышыма Чесотка   В86      
Дерматомикоздар Дерматомикозы   В35      
Биттегендік Педикулез   В85      
Перинаталдық кезең үшін ерекшеленетін жұқпалы аурулар Инфекционные болезни,специфичные дляперинатального периода   Р36,37,39, 39.0, 9.1,39.4, 39.8, 9.9.      
Босанғаннан кейінгі кезеңмен басым байланысты асқынулар Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом   О85,86,86.0, 86.1, 86.8, 91.0-91.2      
Хирургиялық және терапиялық әрекеттерден болатын асқынулар Осложненияхирургических итерапевтическихвмешательств   Т80.2, Т.81.4      

 

 

Ескерту: Жіті және созылмалы (алғаш анықталған) гепатиттердің ұштастырылған нысандары кезінде шифрларға сәйкес бөлек диагноздарды тіркеуді жүргізу керек Примечание: При сочетанных формах острых и хронических (впервые выявленных) вирусных гепатитах вести раздельную регистрацию диагнозов согласно шифрам.

Орындаушының аты жөні және телефоны __________________________________

ФИО исполнителя и телефон_______________________________________________

 

Күні 20 _____ жылғы «_____» ______________________________________________

Дата "___"______ 20__ года.

 

Басшы __________________________________________________________________

Руководитель _____________________________________________________________

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

220-қосымша

 

Приложение 220

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

 

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

 

Жекелеген инфекциялық және паразиттік аурулар туралы есепПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 621; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.94.177 (0.031 с.)