Регистрации токсикологических исследований 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Регистрации токсикологических исследований 

Басталуы (Начат) «___»_______________20 ж. (г.) Аяқталуы (Окончен)«___»_______________20 ж. (г.)

 

Тіреу нөмірі Регистрационный номер   Заттың атауы, оның құрамы, үлгінің алынған орны   Наименование вещества, его состав, место отбора Зерттелінетін мөлшер (концентрация) Исследуемая доза (концентрация) Жануарлардың сипаттамасы Характеристика животных Зерттеудің басталуы Начало исследования Зерттеу барысы Ход исследования Зерттеудің аяқталуы Окончание исследования Зерттеу жүргізген адамның қолы Т.А.Ә Ф.И.О., подпись проводившего исследование
Түрі Вид   Салмағы Вес Топтық белгі Групповая метка Жеке белгі Индивидуальная метка  
                     

 


Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

42-қосымша

 

Приложение 42

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 001/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 001/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Полимерлік және басқа материалдар, олардан жасалған бұйымдар, химиялық заттар мен композициялар

үлгілерін зерттеу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций

Басталуы (Начат) «___»_______________20 ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «___»_____________20 ж. (г.)

 

Үлгіге токсикологиялық зерттеулердi тiркейтiн бiрыңғай реттiк зертханалық (тiркеу) нөмiрі берiледi

(Образцу придается порядковый единый лабораторный (регистрационный) номер, под которым регистрируются токсикологические исследования).

 

    Тiркеунөмiрі Регистрационный номер Күнi Дата     Үлгі алынған орын, ұйымның атауы, оның ведомстволық иелiгi   Место отбора, наименование организации, его ведомственная принадлежность   Бұйымның атауы Наименование изделия     Зерттеу қандай НҚ-қа сәйкес жүргізілді НД в соответствии с которой проводилось исследование   Зерттеу нәтижелерi Результаты исследования Зерттеу жүргiзген адамның Т. А.Ә. және қолы Подпись лица, проводившего исследование     Нәтижелердi алған адамның Т. А.Ә. және қолы Подпись лица, получившего результаты исследования
Талдаудың басталу Начало анализа     Талдаудың аяқталу Окончания анализа Көрсеткіш атауы   Наименование показателя Анықталған концентрация   Обнаруженная концентрация Рауалы Рұңсат ететңн концентрация Допустимая концентрация
                     

 


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

43-қосымша

 

Приложение 43

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

Нысан

Форма

 

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 043/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 043/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Тағам өнімдерінің және қоршаған орта объектілерінің үлгілерін пестицидтердің қалдық санына және минералдық тыңайтқыштардың тіркеу

және зерттеу нәтижелерін есепке алу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Регистрации образца и учета результатов исследования продуктов питания и объектов

Окружающей среды на остаточное количество пестицидов, действующих веществ пестицидов и минеральных удобрений

 

Басталуы (Начат) «____»_______________20 ж.(г.) Аяқталуы (Окончен) «____»_______________20 ж. (г.)

 

Тiркеу нөмірi Регистрационный номер   Үлгінің атауы Наименование образца   Үлгі алынған күн Дата отбора образца   Талдау жүргізілген күн Дата проведения анализа Үлгі алынған орын, аудан Место отбора образца, районы Үлгінің салмағы мен көлемі Вес и объем образца Зерттелетін пестицидтер Исследуемые пестициды Минералды тыңайтқыштардың көрсеткіштері Показатели минеральных удобрений Талдаулар саны Количество анализов Анықталған пестицидттер, мг/кг Минералды тыңайтқыштардың көрсеткіштері Обнаруженное содержание показателей пестицидов и минеральных удобрений   ШРК мг/кг, МРЕД, мг/кг ПДК мг/кг,МДУ мг/кг НҚ НД Зерттеу жүргiзген адамның қолы тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество подпись лица, проводившего исследование  
                         

 


Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

44-қосымша

 

Приложение 44

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 044/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 044/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

Жарықтандыруды өлшеуді және зерттеу нәтижелерін беруді тіркеу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Регистрации измерений и выдачи результатов исследований освещенности

 

Басталуы (Начат) «____»_______________20 ж.(г.) Аяқталуы (Окончен) «____»_______________20 ж. (г.)

 

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер Өлшеу күні Дата измерений Объекінің атауы Наименование объекта Өлшеуге арналған құралдар Приборы для измерения Табиғи жарықтандыруды өлшеу нәтижелері Результаты измерений естественной освещенности Жасанды жарықтандыруды өлшеу нәтижелері Результаты измерения искусственной освещенности Біріккен жарықтандыру кезіндегі При совмещенном освещении Нормалар бойынша рұқсат етілген     Допустимая по нормы Зерттеу жүргізген адамның қолы, Т.А.Ә.   Ф.И.О., подпись лица проводившего исследование  
Разряд, кіші разряд Жалпы аралас жарықтандыру, люкс Освещенность общая комбинированная, люкс Жалпы және жергілікті жарықтандыру Освещенность общая и местная, лк Жалпы жарықтандыру Освещенность общая, лк Люкстердегі жарықтандыру, лк Освещенность в люксах Нормалар бойынша рұқсат етілген, лк Допустимая по нормам, лк Люкстердегі жарықтандыру, лк Освещенность в люксах
                         

 


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

45-қосымша

 

Приложение 45

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 045/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 045/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Шуды, инфрадыбысты, ультрадыбыстарды және дiрiлді өлшеудi тiркеу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 449; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.95.36 (0.022 с.)