Регистрации образцов для исследования на санитарную вирусологию 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Регистрации образцов для исследования на санитарную вирусологию 

Басталуы (Начат) «___»______20____ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «___»_________20____ж. (г.)

 

Тіркеу нөмiрi Регистрационный номер Үлгінің атауы Наименование образца Үлгіні жіберген мекеме Учреждение направившееобразец Үлгінің зертханаменқабылданған күні, айы, жылы Дата, месяц, год поступления Образца в лабораторию Зерттеу жүргізілген күн, ай, жыл Дата, месяц, годпроведения исследования Зерттеу нәтижесі Результат исследования Зерттеу жүргiзген маманның тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы қолы Фамилия, имя, отчество, должность, подпись лица проводившегоисследование
             

 


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

101-қосымша

 

Приложение 101

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы

Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 101/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 101/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Бруцеллез қоздырғышының өсінділерініңбөлінуі және бөлінген өсінділерін сәйкестендіруі

ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ

Выделения и идентификации выделенных культур возбудителя бруцеллеза

Басталуы (Начат) «__»______20 ___ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «_____»_________20 ___ж. (г.)

 

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ,):

Используемая нормативная документация (далее – НД):

 

1.___________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

 

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер Зертханамен қабылданған күні, айы, жылы,қайдан әкелінді Дата, месяц, год поступления в лабораторию, откуда доставлен Бөлінген қоздырғыштың түрі, тіркеу нөмірі, бөліну күні, айы, жылы Вид выделенного возбудителя, регистрационный номер, дата выделения   Зерттеу басталған күн, ай, жыл Дата, месяц, год начала исследования Колониялардың морфологиясы Морфология колонии Грам бойынша жасуша морфологиясы Морфология клетки по Граму   Термоагглютинация реакциясы Реакция термоагглютинации Күкіртсутегі түзілуіне қатысты дифференциация Дифференциация по образованию сероводорода СО2 қажеттілігі потребность в СО2   Бояуларға қатысты Дифференци Дифференциция по Отношению к краскам  
Сұйық қоректік ортадағы Жидкой питательной среде (ЖПС) Тығыз қоректік ортадағы Плотной питательной среде (ППС)  
Фуксин Тионин  
1:50000 1:100000 1:25000 1:50000 1:100000  
                               

 

 

Агглютинация реакциясы Реакция агглютинации Уайт-Вильсон бойынша түсі Окраска по Уайт-Вильсону Трипофлавинді үлгі проба с трипофлавином Фагқа сезімталдық Чувствительность к фагу МФААФӘ Қоздырғыш түрі Вид возбудителя Биотипі Отнесен к биотипу Зерттеу аяқталған күн, ай, жыл Дата, месяц, год окончания исследования Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. және қолы Ф.И.О. и подпись специалиста, проводившего исследование
Поливалентті сарысумен С поливалентной сывороткой Антимелитензис сарысуымен с сывороткой антимелитензис Антиабортус сарысуымен С сывороткой антиабортус Тұтас Цельному Аралас Разведенному
                        

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

102-қосымша

 

Приложение 102

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 102/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 102/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Сыртқы орта нысандары үлгiлерiн ИФТ әдісімен зерттеудің жұмыс

ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ

Исследования образцов от объектов внешней среды методом ИФА

Басталуы (Начат) «____»______20___ ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «____»______20___ ж. (г.)

 

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ):

Используемая нормативная документация (далее – НД):

1.______________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________

 

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер Зерттеу басталған күн, ай, жыл Дата, месяц, год начала исследования Үлгiнiжіберген мекеме Учреждение направившееобразец Үлгi алынған орын Место отбора образца Үлгiнiң атауы Наименование образца Зерттеу мақсаты Цель исследования
           

 

Нәтижесі Результат Зерттеунәтижесі Результатисследования Зерттеу аяқталған күн, ай, жыл Дата, месяц, год окончанияисследования Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә.,қолы   Ф.И.О., подпись специалиста, проводившегоисследование
Антигенге На антиген Антиденелерге На антитела
  IgM   IgG
           

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

103 қосымша

 

Приложение 103

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 103/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 103/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Адамдардан алынған материал үлгiлерін ИФР әдісімен зерттеудің

ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ

Исследования образцов материала от людей методом ИФА

 

Басталуы (Начат) «__»__________20___ ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «__»________20___ ж. (г.)

 

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ):

Используемая нормативная документация (далее – НД):

1._____________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________

 

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер Зерттеу басталған күн, ай, жыл Дата, месяц, год начала исследования   Тексерілушінің Т.А.Ә Ф.И.О. обследуемого Жасы Возраст   Тұрғылықты мекен жайы Адрес проживания Үлгiнi жіберген мекеме Учреждение направившее образец Диагнозы Диагноз Зерттеу мақсаты Цель исследования
               

 

Нәтижесі Результат   Зерттеу нәтижесі     Результат исследования     Зерттеу аяқталған күн, ай, жыл     Дата, месяц, год окончания исследования Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә.,қолы   Ф.И.О., подпись специалиста, проводившего исследование    
Антигенг Антиген Антиденеге На антитело
  Ig А   IgM   IgG
             

 


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

104қосымша

 

Приложение 104

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 104/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 104/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Күйдіргіге және пастереллезге микробиологиялық зерттеулердің жұмыс

ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 437; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.154 (0.038 с.)