Измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе(Измерений плотности потока радона с поверхности грунта)

№ _____от «__» __________ 20__ ж.(г.)

 

1. Обьектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) _____________________________________________
2. Өлшеу жүргізілген орын (Место проведения измерений) __________________________________________________
3. Өлшеулер нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді

(Измерения проведены в присутствии представителя объекта) ________________________________________________


4. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) ___________________________________________________________________
5. Өлшеу құралдары (Средства измерений) _________________________________________________________________
атауы, түрі, инвентарлық
_______________________________________________________________________________________________________
нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)
6. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) __________________________________________________________
берілген күні мен
______________________________________________________________________________________________________
куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)

 

Өлшеу нәтижелері

(Результаты измерений)

 

Тіркеунөмірі Регистрационныйномер Өлшеужүргізілгенорны Местопроведенияизмерений Радонның өлшенген, теңсалмақты, баламалы, көлемдібелсенділігі Бк/м3(Измеренная, равновесная,эквивалентная, объемнаяактивность радона Бк/м3)Топырақ бетінен алынғанрадон ағымының өлшенгентығыздығы (мБк/ш.м.·сек)(Измеренная плотность потокарадона с поверхности грунта(мБк/м2·сек) Бк/м3Рұқсат етілетін концентрациясы(ДопустимаяконцентрацияБк/м3)Ағынның рауалышекті тығыздығы(мБк/ш.м·с)(Допустимаяплотность потока(мБк/м2·сек) Желдету жағдайытуралы белгілерОтметки осостояниивентиляции
         
         

 

Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестiгiне зерттеулер жүргiзiлдi
(Исследование проводились на соответствие НД) ______________________________________________________________

 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

 

Зерттеу жүргізген (Исследование проводил) ___________________________________________________________________
лауазымы, тегі, аты,
__________________________________________________________________________________________________________
әкесінің аты, қолы (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

 

Зертхана меңгерушісінің қолы, тегі, аты, әкесінің аты (фамилия, имя,
отчество, подпись заведующего лабораторией) __________________________________________________________________

 

Мөр орны Санитария-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

 

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)
___________________________________________________________________________________________________________
тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

207-қосымша

 

Приложение207

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 207/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 207/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Жануарлардың тістеуінен, сілекейлеуінен, тырнауынан зардап шеккенадамдарды тіркеу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
регистрации пострадавших от укусов, ослюнений, оцарапыванияживотными

Тiркеу нөмірi Регистрационный номер Хабарламаның берілген күнімен уақыты, кім хабарлады Дата и час сообщения, кто передал Хабарлама жіберуші медициналық ұйымының атауы Наименование медицинской организации, пославшей сообщение Зардап шеккен адамның тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество пострадавшего Жасы Возраст Мамандығы Профессия Мекен- жайы Домашний адрес
             

 

Кестенің жалғасы (Продолжение таблицы)

Күні Дата Диагноз Жануардың түрі Вид животного Жануар иесінің мекен- жайы Адрес хозяина животного Ветеринария анықтама нөмiрi Номер ветеринарной справки Ветеринария анықтаманы алған күні Дата получения ветеринарной справки
Тістелген Укуса Көмек сұраған Обращения
             

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

208-қосымша

 

Приложение208

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 208/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 208/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Мемлекеттiк санитария-эпидемиологиялық қадағалау органдарының инфекциялық ауруларды есепке алу
ЖУРНАЛЫ
ЖУРНАЛ
учета инфекционных заболеваний государственными органами
санитарно-эпидемиологического надзора

 

Басталуы (Начат) Аяқталуы (Окончен)
«___»____________20____ж. (г.) «___»___________20____ж. (г.)

 

Тiркеу нөмірі Регистрационный номер Эпидемиологиялық нөмірі (Эпидемиологический номер Телефон арқылы алынған (берiлген) айы, күнi және сағаты алғашқы шұғыл хабарламаны жiберген (алған) адамның аты, жөнi Дата и часы сообщения (приема) по телефону и дата отсылки (получения) первичного экстренного извещения кто передал, кто принял Хабарлама берген медициналық ұйымның атауы Наименование медицинской организации, передавшей сообщение Науқастың тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество, больного Жасы (3 жасқа дейiнгi балалардың туған айы мен жылын көрсетіңіз) Возраст (для детей до 3-х лет, указать месяц и год рождения)
           

 

 

Мекен-жайы (қала, ауыл, көше, үй нөмiрi, пәтер нөмiрi) Домашний адрес (город, село, улица, номер дома, номер квартиры) Жұмыс, оқу орнының атауы, мектеп жасына дейiнгi балалар ұйымының (сынып, топ) атауы, соңғы барған күнi Наименование места работы, учебы, детской дошкольной организации (класс, группа) дата последнего посещения Ауырған айы, күнi, жылы Дата заболевания Диагноз және оның қойылған күні, айы, жылы Диагноз и дата его установления Ауруханаға жатқызылған күнi, айы, жылы және орны Дата, место госпитализации
         

 

 

Дәрiгерге алғашқы қаралған күнi Дата первичного обращения Өзгертiлген (нақтыланған) диагнозы, оның анықталған күнi Измененный, (уточненный) диагноз и дата его уточнения Эпидемиологиялық тексеру жүргiзiлген күн, жұқпалы ауру ошағында тексеру жүргiзгенадамның тегі, аты, әкесінің аты Дата эпидемиоло- гического обследования, фамилия, имя, отчество обследовавшего очаг инфекционного заболевания Тұрақты мекенжай бойынша, балалар ұйымынан, оқу, жұмыс, орындары бойынша ауру оқиғасы туралы мемлекеттік санитариялық эпидемиологиялық органдарға хабарланған күн, ай, жыл Дата сообщения о заболевании в государственные органы санитарно эпидемиологического надзора по месту постоянного жительства, в детскую организацию, по месту учебы, работы Зертханалық тексерулер, олардың нәтижелері Лабораторные исследования, результаты Ескерту Примечание
           

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

209-қосымша

 

Приложение209

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

 

 

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 209/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 209/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

 

Инфекциялық ауру ошағын эпидемиологиялық тексеріп қарау
КАРТАСЫ

КАРТА

эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания
эпидемиологиялық (эпидемиологический) №____________

 

1. Науқастың тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество больного) ________________________________ ______________________________________________________________________________________________
2. Жынысы (Пол)___________________ науқас жергілікті (больной местный), сырттан келген (приезжий)
3. Туған күні (Дата рождения)____________________ толық жасы (число полных лет) _________________
4. Мекен-жайы (Домашний адрес)____________________________________
5. Жұмыс, оқу орны, мектепке дейiнгi балалар ұйымы (бұдан әрі - МБҰ) (Место работы, учебы, детской дошкольной организации (далее -ДДО)) ____________________________________________________________
6. Кәсібі (Род занятий) __________________________________________
7. Жұмыс, оқу орнына, БҰ-на соңғы рет барған күні (Дата последнего посещения места работы, учебы, ДО) ______________
8. Медициналық ұйымы (бұдан әрі -МҰ), шұғыл хабарламаның түскен күні, уақыты (Медицинская организация (далее-МО), дата, время поступления экстренного извещения) ____________________________________________________________________________________________________________
9. Алғашқы диагноз (Первичный диагноз) ___________________________
10. Аурудың клиникалық белгілері (Клинические симптомы болезни) _______________________________________
11. Науқас анықталды (Больной выявлен): дәрігерге қаралғанда (при обращении), кәсіби тексеру кезінде (профессиональном обследовании), эпидемиологиялық көрсетімдері бойынша тексеру кезінде (обследовании по эпидемиологическим показаниям)
12. Эпидемиологиялық тексеру жүргізілу күні мен уақыты (Дата и время проведения эпидемиологического обследования) _____________________
13. Ауырған (Даты заболевания)_______________________ қаралған (обращения) ______________________ ауруханаға жатқызылған күндері (госпитализации)__________________________________________________
14. Жатқызылған орны (Место госпитализации) ______________________
15. Ауруханаға жатқызылмаған себебі (Не госпитализирован по причине) ____________________________________
16. Жазылған күні (немен аяқталды) (Дата выздоровления (исход)) __________________________________________
17. Науқасқа зертханалық зерттеулер жүргізілу күні және орны (Дата и место проведения больному лабораторных исследований):

Зерттеу түрлері Виды исследования Осы диагнозды растайтын тексеру нәтижелері (күні) Результаты обследования (даты), подтверждающие данный диагноз
Клиникалық Клинические  
Биохимиялық Биохимические  
Бактериологиялық Бактериологогические  
Серологиялық Серологические  
Вирусологиялық Вирусологические  
Басқалары Другие  

 

18. Ауырған адамның осы инфекцияға қарсы егілгендігі туралы мәлімет (күндерін көрсетіңіз) (Сведения о вакцинации заболевшего против данной инфекции (указать дни))
19. Иммундаудың жүргізілмеу себептері (Причины отсутствия иммунизации)

 

Инфекцияның көзі мен берілу факторларын іздеу
(Поиск источника и факторы передачи инфекции)

 

20. Жұқтырудың болжамды мерзімдері (Ориентировочные сроки заражения) (с)____________ бастап (по)__________________ дейін
21. Жұқтыру мүмкін орын мен оған ықпал еткен жағдайлар мен шарттар (Предполагаемое место заражения, обстоятельства и условия способствующие этому):

 

  Жағдайлар Обстоятельства Мерзімі Сроки
Басқа елді мекенде болуы Нахождение в другом населенном пункте    
Туыстарына, таныстарына баруы Посещение родственников, знакомых    
Табиғат аясында демалуы Отдых в природных условиях    
Сауықтыру ұйымында болуы Пребывание в оздоровительной организации    
Стационарда болуы Нахождение в стационаре    
Қан және оның препараттарын құю Переливание крови и ее препаратов    
Медициналық іс-әрекеттер, қандай екендігін көрсетіңіз Медицинские манипуляции, указать какие    
Жануарлармен, құстармен байланысы Общение с животными, птицами    
Су құбырларында, канализацияда апат болуы Аварии на водопроводе, канализации    
Басқалар (жазыңыз) Другие (вписать)    

 

22. Жұқпаның көзі болып табылуы мүмкін адамдар (Лица, которые могли явиться источником инфекции)

 

Тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество Қарым-қатынас сипаты Характер отношений Араласқан орны Место общения Тексеру нәтижесі Результат обследования
               
               

 

23. Жұқпаның ықтималды берілу факторлары туралы мәліметтер (Сведения о наиболее вероятных факторах передачи инфекции)

 

Болжамды берілу факторлары Предполагаемые факторы передачи Қолданған күні мен уақыты Дата и время употребления Дайындалған (қолданған) орны Место приготовления (употребления) Жұқтыруға ықпал еткен жағдайлар Обстоятельства, способствующие заражению
               

 

24. Жұқпа ошағында тұрғылықты жері бойынша жүргізілген шаралар (мекен-жайы) (Мероприятия в очаге по месту жительства (адрес)) __________________________________________________________

 

Тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество Туған күні Дата рождения Туыстық жақындығы Степень родства Жұмыс орны Место работы Тексерілу күні Дата обследования Анықталған науқастар, бактерия тасымалдаушылар Выявлено больных, бактерио- носителей Егілгендер, фаг алғандар (күндері, препарат) Привито, профагировано (даты, препарат) Дезинфекциялау түрі, күні Тип дезинфек- ции, дата
               
               
               
               

 

25.Жұмыс, оқу орнындағы жұқпа ошағында жүргізілген шаралар (мекен-жайы) (Мероприятия в очаге по месту работы, учебы (адрес))

 

Ұжымның атауы Наименование коллектива Қарым- қатынаста болғандар саны Число контактных Зертханалық жолмен тексерілгендер (күні, саны) Обследовано лабораторно (дата, количество) Анықталған науқастар, бактерия тасымалдаушылар Выявлено больных, бактерионосителей Егілгендердің, фаг алғандардың саны (күндері, препарат) Привито, профагировано (даты, препарат) Мерзімі (сроки) Дезинфекциялау түрі (күні) Тип дезинфекции (дата)
             

 

Осы науқасқа байланысты ошақтардың санитариялық-эпидемиологиялық сипаттамасы
(Санитарно-эпидемиологическая характеристика очагов, связанных с данным больным)
Тұрғылықты жері бойынша
(По месту жительства)

 

26. Тұрғын үйінің жағдайы (Жилищные условия): жеке пәтер (отдельная квартира), жеке меншік үй (частный дом), ортақ пәтердегі бөлме (комната в общей квартире), жатақхана (общежитие), қонақ үй (гостиница), басқалар (прочие)
27. Сумен қамтамасыз етілу сипаты (Характеристика водоснабжения): су құбыры (водопровод), колонка, бұрғыланған, қазылған құдық, тасып әкелінетін су (привозная вода) Судың сапасы (качество воды) (айтуларынша (со слов)) ___________________________________________
Су берудің тұрақтылығы (Регулярность подачи) _____________________________________________
Жүйедегі апаттар (Аварии в системе) ________________________________________________
28. Қалдықтарды жинау және шығару түрлері (Вид сбора и удаления нечистот): кәріз, тазаланатын шұңқыр (выгребная яма), ауладағы дәретхана (надворный туалет), басқасы (другое) ___________________
___________________________________________________________________
29. Жұқпалы ауру пайда болуы тұрғысынан маңызы бар басқа факторлар (Значение других факторов в возникновении данного инфекционного заболевания) ______________________________________________________
30. Тұрғылықты жеріндегі ошақта сыртқы ортадан алынған материалдарды зертханалық зерттеулер (Лабораторные исследования материалов из внешней среды в очаге по месту жительства):

 

Күні Дата Үлгінің атауы Наименование образца Үлгілер саны Число образцов Зерттеу мақсаты Цель исследования Нәтиже және оның берілген күні Результат и дата выдачи
         
         
         
         

 

Жұмыс, оқу, тәрбиелеу, демалу, емдеу және тағы басқа орындар
(По месту работы, учебы, воспитания, отдыха, лечения и так далее)

 

31. Науқас болған нысанның және оның құрылымдарының (цехтың, сыныптың, топтың) атауы (Наименование объекта, его структурного подразделения (цеха, класса, группы)), в котором находился больной ______________________________
сумен жабдықталуы (водообеспечение) ________________________________
канализация ________________________________________________________
санитариялық жағдайы (санитарное содержание) _______________________
тамақтану шарттары (условия питания) _______________________________
эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша нысанда қолға алынған шаралар (меры, принятые на данном объекте по эпидемиологическим показаниям) ________________________________________________________
32. Жұмыс/оқу орындарындағы ошақтың сыртқы орталарынан алынған материалдарды зертханалық зерттеулер (Лабораторные исследования материалов из внешней среды в очаге по месту работы/учебы):

 

Күні Дата Үлгі атауы Наименование образца Зерттеудің түрі Вид исследования Зерттеу мақсаты Цель исследования Зерттеу нәтижесі Результат исследования
         
         
         
         

 

Санитариялық-эпидемиологиялық тексерудің санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы
Санитарно-эпидемиологическое заключение санитарно-эпидемиологического расследования

 

33. Қорытынды диагноз (Окончательный диагноз) ____________________________________________________________
34. Қойылған күні мен орны (Дата и место установления) ________________________________________________________
35. Диагноз қойылды (Диагноз установлен): клиникалық жолмен (клинически), зертханалық жолмен расталды
36. (подтвержден лабораторно), мынаған өзгертілді (изменен на): _________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________
37. Жұқпа жұқтырылған аумақ (Территория заражения) республика, облыс (область), аудан (район), қала (город),елді мекен (населенный пункт) _____________________________________________________________
38. Жұқпаны жұқтырған орын (Место заражения): тұрған жеріндегі БҰ, мектеп, оқу орны, МҰ (ДО, школа, учебное заведение, МО, по месту жительства) ________________________________________________________
39. Жұқпа көзі (Источник инфекции) _________________________________
40. Жұқпаның берілу факторы мен жолы (Фактор и путь передачи инфекции): су, тамақ арқылы, ауа-тамшылық, трансмиссивті және басқа жолмен (водный, пищевой, воздушно-капельный,трансмиссивный и другие) ___________________________________________________________
41. Жұқтыруға ықпал еткен жағдайлар: жұқпа көзін (ауруды, бактерия тасымалдаушыны) дер кезінде анықтамау және оқшауламау, науқаста осы жұқпаға қарсы екпелердің болмауы, жеке бас тазалығын сақтау жағдайларының болмауы, сапасыз ауыз су, шомылу, су құбырындағы, кәріз жүйесіндегі авария, анықталмады, басқа жағдайлар (Условия, способствующие заражению: несвоевременное выявление и
изоляция источника инфекции (больного, бактерионосителя), отсутствие прививок у больного против данной инфекции, отсутствие условий для соблюдения личной гигиены, некачественная питьевая вода, купание, аварии на водопроводе, канализационной сети, не установлено, другие условия)
42. Осы ошақтағы ауырғандардың жалпы саны (Общее число заболевших в данном очаге) ___________________________________________________________
43. Ошақты бақылау аяқталған күн (Дата окончания наблюдения за очагом) _______________________________________________________________________
Эпидемиологиялық тексеру жүргізген адамның тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, қолы (Фамилия, имя, отчество,должность, подпись проводившего эпидемиологическое расследование) __________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Бөлім бастығының тегі, аты, әкесінің аты, қолы (Фамилия, имя, отчество, подпись начальника отдела)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Эпидемиологиялық карта тапсырылған күн. Осы жағдай № 1 есептік статистикалық пішінмен санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органы қай айда есепке алды. (Дата сдачи эпидемиологической карты. В каком месяце данный случай учтен государственным органом санитарно-эпидемиологической
службы, в отчетной статистической форме № 1.) ________________________________________________________________________________________________
Ескертпе: барлық қайтыс болумен аяқталған жағдайларды эпидемиологиялық тексеру картасы толтырылады және мұндай жағдайлар № 1 (жұқпалы және паразитарлық аурулар туралы есеп) нысан бойынша есепке алынуы тиіс.
(Примечание: на все летальные исходы должны также заполняться карты эпидемиологического расследования и данные случаи должны быть учтены в форме № 1 (отчет об инфекционных и паразитарных заболеваниях))

 

Орындаушының тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество, должность исполнителя
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
қолы (подпись)

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

210-қосымша

 

Приложение210

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от«»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

 

 

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 210/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 210/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

 

Зоонозды аурулар ошағын эпизоотологиялық-эпидемиологиялық тексеріп қарау

КАРТАСЫ

КАРТА

эпизоотолого-эпидемиологического обследования очага зоонозного
заболевания

 

1. Нозологиялық түрі (Нозологическая форма) _________________________________________________________________________________________________
2. Қоздырғыштың түрі (Вид возбудителя)______________________________________________________________________________________________________
3. Ауырған немесе ауруға күдікті жануардың анықталғаны туралы хабарламаның алынған күні (Дата получения сообщения о выявлении заболевания животного или подозрение на него):
а) _______________________________________________________________________________________ ветеренариялық ұйымға (в ветеринарную организацию)
б)_______________________ мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалаудың аймақтық органына (территориальный орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Адамның ауырғаны туралы хабарлама алынған күн (Дата получения сообщения о заболевании человека):
________ ТҚҚБ (УЗПП), _____________ ветеренариялық бөлімге (ветотдел)
5. Алдын-ала қойылған диагноз (Предварительный диагноз) ___________________________________________________________________________________
Жануарда (у животного) _________________________________________________________________________________________________________________
Адамда (у человека)______________________________________________________________________________________________________________________
6. Эпизоотологиялық-эпидемиологиялық тексеру күні (Дата эпизотолого-эпидемиологического обследования)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ауру ошағы туралы мәліметтер (Сведения об очаге заболевания)
7. Жануарлардың немесе адамдардың ауырғаны туралы мәліметтер соңғы тіркелген жыл (Год регистрации последних случаев заболевания животных или людей) ____________________________________________________
8. Жануар (лар) дың ауруы анықталған күн (Дата выявления настоящего заболевания животного (ых))
__________________________________________________________________
9. Ауру ошағының орналасуы (шаруашылық, елді мекен, ферма, отар, цех және басқалары) (Локализация очага (хозяйство, населенный пункт, ферма, отара, цех и другие)) _____________________________________________________________________________________________________________

 

 

  Ірі қара мал Круп- ный рога- тый скот Ұсақ мал Мел- кий рога- тый скот Жыл- қылар Лошади Шош- қа- лар Сви- ньи Бас- қа ауыл шару- ашы- лық мал Дру- гие сель- ско- хозяй- ствен- ные живот- ные Ит- тер Со- ба- ки Мы- сық- тар Кош- ки Қас- қыр- лар Вол- ки Түл- кі- лер Ли- си- цы Жа- нат тә- різ- дес ит- тер Ено- то- вид- ные со- ба- ки Бас- қа жа- байы жырт- қыш- тар Дру- гие ди- кие хищ- ни- ки Жа- байы тұяқ- ты- лар Ди- кие ко- пыт- ные Ке- мір- гіш- тер Гры- зу- ны Анық- тал- ма- ған- дар Не уста- нов- лен- ные
Жеке(1) Личные                            
Жалпы(2) Общие                            
Жабайы (3) Дикие                            

 

иесінің мекен-жайы, Т.А.Ә. (адрес, Ф.И.О. владельца)
10. Ауырған және өлген (өлтірілген) малдың түрі мен тиістілігі (Вид и принадлежность заболевших и павших (убитых) животных) ____________________________________________________
күнін жазыңыз (вписать число)
11. Инфекцияның табиғи-ошақтық ошағындағы алдыңғы эпизоотологиялық жағдай (Предшествовашая эпизоотическая ситуация в очаге природно-очаговой инфекции) ______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
жауабын қоршаңыз (ответ обвести)

Тұрғындарға жүргізілген сұрау деректер бойынша По данным опроса населения Эпизоотологиялық тексеру деректері бойынша По данным эпизоотологического обследования  
Осы инфекция бойынша аумақ энзоотикалы Территория по данной инфекции энзоотична Кеміргіштер санының ұлғаюы Увеличение численности грызунов Тасымалдау- шылар санының ұлғаюы Увеличение численности переносчиков Кеміргіштер санының ұлғаюы Увеличение численности грызунов Қансорғыш буынаяқтылардың болуы және санының өсуі Наличие и рост численности кровососущих членистоногих Эпизоо- тияның болуы Наличие эпизотии  
жабайы диких синан тропты синан- тропных  
иә да жоқ нет иә да жоқ нет иә да жоқ нет иә да жоқ нет иә да жоқ нет иә да жоқ нет иә да жоқ нет
                               

 

12. Жануарлардың осы ауруды тудыруға себепші болған жағдайлар (астын сызыңыз): анықтау мүмкін болмады (1), жұқпаны жұқтырған жануарлардың сырттан әкелінуі (02), инфекцияланған жем-шөптің сырттан әкелінуі (03), жабайы немесе қараусыз малдың пайда болуы (04), инфекцияланған тасымалдаушылардың пайда болуы (05), кеміргіштер санының өсуі (06), қайта топтастыру немесе ауру жануарлармен бірге ұсталуы (07), инфекцияланғанжайылымдарды, суаттарды пайдалану (08), жер қазу жұмыстарын жүргізу (09), басқалары (10).
(Условия, способствовавшие возникновению настоящих заболеваний животных (подчеркнуть): выявить не удалось (01), завоз инфицированных животных (02), завоз инфицированных кормов (03), появление диких или безнадзорных животных (04), появление инфицированных переносчиков (05), рост численности грызунов (06), перегруппировка
или совместное содержание с больными животными (07), использование инфицированных пастбищ, водоемов (08),
проведение земляных работ (09), другие (10).)
13. Жануарлар мен сыртқы ортадан алынған материалды зертханалық зерттеу (Лабораторное исследование материала от животных и из внешней среды):

 

Жануардың түрі, зерттелген материалдың атауы Вид животного, наименование исследованного материала Зерттеу күні Дата исследования Зерттелген үлгілердің саны Число исследованных проб Зерттеу әдісі Метод исследования Нәтижелер (қоздырғыштың түрі, серовары., титрі) Результаты (вид, серовар, титр возбудителя)
         

 

14. Ауру жануарлар оқшауландырылды, өлді, өлтірілді, ошақтың сыртына шығарылды, қашып кетті, ошақта қалды, өліктері өртелді, кәдеге жаратылды, көмілді, ауру жануардың өнімдері (шикізат): үйде қолданылды, жекеше түрде таратылды, қоймаға өткізілді, көтерме және бөлшек сатуға, қоғамдық тамақтану нысандарына жіберілді, жойылды
(астын сызыңыз) (Больные животные изолированы, пали, убиты, вывезены за пределы очага, сбежали, остались в очаге, трупы сожжены, утилизированы, зарыты, продукты (сырье) от больного животного: использованы на дому, розданы частным образом, сданы на склад, отправлены на оптовую и розничную продажу, на объекты общественного питания, уничтожены (подчеркнуть))
15. Ауруды жұқтыруымүмкін адамдар саны (ауырғандарды қоса) (Число лиц, имевших возможность заразится (включая заболевших))
16. Оның ішінде өндірістік жағдайлар (В том числе в производственных условиях) _______________________________________________________________
17. Оның ішінде өздері келіп қаралғандар (в т.ч. обратились самостоятельно) _____________________________________________________________________
18. Оның ішінде белсенді түрде анықталғандар (в т.ч. выявлены активно) _________________________________________________________________________
19. Шұғыл профилактикалық немесе антирабиялық көмек алған адамдар саны (Число лиц, получивших экстренную профилактическую или антирабическую помощь) ________________________________________________________
20. Ошақтағы ауырған адамдар саны (Число заболевших в очаге людей) _________________________________________________________________________
2. Сол жағдайлар ауруды жұқтыруы мүмкін адамдарды бақылау (Наблюдение за лицами, имеющими возможность заразиться в тех же условиях)

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 487; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.174.200 (0.113 с.)