Измерений электромагнитного поля 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Измерений электромагнитного поля№__________от «____» _______ 20 ж. (г.)

 

1. Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы

(Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес)__________________________________________________________________________________

цех, учаске (цех, участок)

2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения)____________________________________________________________________________________________________

3. Өлшеулер оюъект өкілінің қатысуымен жүргізілді

(Замеры проводились в присутствии представителя объекта) ___________________________________________________________________________

4. Өлшеу құралдары (Средства измерений)____________________________________________________________________________________________________

атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)

5. Мемлекеттік тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке)________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)

6. Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді

(Нормативно-техническая документация в соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое заключение)


__________________________________________________________________________________________________________________________________________

атап өтіңіз (перечислить)

7. Өндіруші ұйым нөмірлерімен белгіленгенжабдықтардың, электромагниттік сәулелену көздерінің

орналасуы көрсетілген және өлшеу нүктелері белгіленген

үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования, источников

электромагнитных излучений обозначенных номерами организаций-изготовителей)

и нанесением точек замеров)

8. Мөлшері (Объем)__________________________________________________________________________________________________________________

9. Топтамаларнөмірі (Номер партий)___________________________________________________________________________________________________

10. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки)__________________________________________________________________________________________________

 

Ретбойынша нөмірі Номер по порядку Кескіні бойынша нүктенің орны Номер точек по эскизу Өлшеу орны Место измерения Сәуле көзінен арақашықтығы, м Расстояние от источника в м. Еденнен биіктігі, м Высота от пола в м. Жұмыс кезеңі кезінде ЭМӨ аумағында болу уықыты Время пребывания в зоне ЭМП в течении смены ЭМӨ кернеулілігі Напряженность ЭМП Инфрақызыл, ультракүлгін лазерлік сәулелену интенсивтілігі Интенсивность: инфракрас-ного; ультрафиолетового; лазерного излучения Вт/м², Дж/м2   Энергия ағысының тығыздығы Вт/м², МкВт/см ² Плотность потока энергии Вт/м², МкВт/см ²
Электрлік құрамы бойынша, кВ/м,В/м По электрической составляющей, кВ/м,В/м Құрамындағы магнит бойынша А /м, мкТл По магнитной составляющей А /м, мкТл Электростатикалық өріс кВ/м, Электростатическое поле кВ/м
Өлшеулер Измеренное Рауалы шегі Предельно-допустимое Өлшеулер Измеренное Рауалы шегі Предельно-допустимое Өлшеулер Измеренное Рауалы шегі Предельно-допустимое Өлшеулер Измеренное Рауалы шегі Предельно-допустимое Өлшеулер Измеренное Рауалы шегі Предельно-допустимое
                                 

 


Артқы беті (Разворот)

 

ЭМӨ энергиясын шығаратын қондырғылардың тізбелері мен параметрлері перечни и параметры установок излучающих энергию ЭМП
Қондырғының атауы Наименование установки ЭМС жиілігі Частота ЭМИ ЭМС көзінің қуаты Мощность источника ЭМИ Өлшеу кезіндегі көздің жұмыс режимі (қуаттылығы) Режим работы (мощность) источника при измерении Көздің зауыт нөмірі Заводской номер источника Көздің шығарылған жылы Год выпуска источника Ескерту Примечание

 

Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестiгiне зерттеулер жүргiзiлдi (Исследование проводились на соответствие НД)_______________________________________

 

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)_______________________________________________________

____________________________________ Қолы,______________________________________________________________________________________

(Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

 

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

___________________________________________________________________________________________________________________

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

 

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА


 


Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

136-қосымша

 

Приложение 136

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

 

Нысан

Форма

 

А4 Пішін
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 136/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 136/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін нитраттардың болуына зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследования растениеводческой продукции на содержание нитратов

№______ от « _____» ___________20__ (г.)

 

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес)

2. Үлгі алынған орын(Место отбора образца)

3. Үлгінің атауы (Наименование образца)

4. Зерттеу мақсаты (Цель исследования)

5. Партия мөлшері (Величина партии) -

6. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора)

7. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)

8. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения) -

9. Мөлшері (Объем)

10. Топтамалар сана (Номер партий)

11. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки)

12. Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования)

 

Өнімнің атауы Наименованиепродукции Нитраттардың анықталғанқалдық құрамы Обнаруженное остаточноесодержание нитратов мг/кг РЕМДнормативті көрсеткіштері, мг/кг Нормативныепоказатели МДУ, мг/кг Зерттеуәдістерінеқолданылған НҚ НД на методыисследования

 

Зерттеу НҚ-ға сәйкестiкке жүргiзiлдi (Исследование проводились на соответствие НД)_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)____________________________________________________________

____________________________________ Қолы,___________________________________________________________________________________________

(Подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

 

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

 

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге таралады

Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

137-қосымша

 

Приложение 137

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 137/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 137/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

 

Ауыл шаруашылығы пестецидтердің және миниралды тыңайтқыштардың препараттық нысандарының әрекеттегі заттарының қалдық мөлшерін айқындауға азық түлікке арналған өсімдік өнімдеріненалынған үлілердегі пестецидтердің қалдық мөлшерін зертеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

Исследования сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, воды, почвы, воздушной средына определение остаточных количеств пестицидов, действующих веществпрепаративных форм пестицидов и минеральных удобрений.

№______ от «____»_______________ 20___ж. (г.)

 

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта,адрес)___________________________________________________________________________________

2. Үлгі алынған орын(Место отбора образца) ____________________________________________________________________________________________________

3. Үлгінің атауы (Наименование образца)_______________________________________________________________________________________________________

4. Зерттеу мақсаты (Цель исследования)________________________________________________________________________________________________________

5. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора)_______________________________________________________________________________________________

6. Мөлшері (Объем)__________________________________________________________________________________________________________________________

7. Топтама сана (Номер партий)________________________________________________________________________________________________________________

8. Өндірілген мерзімі (Дата выроботки)__________________________________________________________________________________________________________

9. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)___________________________________________________________________________________________

10. Үлгі алу әдiсiне НҚ (НД на метод отбора)_____________________________________________________________________________________________________

11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)______________________________________________________________________________________________

12. Сақтау жағдайы (Условия хранения)_________________________________________________________________________________________________________

13. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения) _____________________________________________________________________________________________

Зерттеу нәтижелері(Результаты исследования)

 

Өнім көрсеткіштерінің атауы Наименованиепоказателейпродукции Пестицидтердің анықталған қалдық пестицидтердің,минералдың тыңайтқыштардың саны-физикалық-химиялық құрамы:   Обнаруженное остаточное количество содержания пестицидов; физико-химический состав пестицидов, минеральных удобрений мг/кг   % Нормативтіккөрсеткіштер РМД, мг/кг Нормативтікденгейлер Нормативныепоказатели МДУ, мг/кг Нормативныеуровни Зерттеу әдістерінеқолданылған НҚ НД на методыисследования

 

Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)___________

____________________________________ ___________________________________

ҚолыПодпись

 

Зертхана меңгерушісінің қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Мөр орны Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)

Место печати Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

________________________________________________________________________

Т.А.Ә., қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

РСынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаним

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН /Частиная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА /

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы « » мамырдағы

№ бұйрығына

138-қосымша

 

Приложение 138

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от« »мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 138/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 138/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

Дезинфекциялаушы құралдар үлгілерінзерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 321; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.72.122 (0.025 с.)