ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИНічого нема певного на світі, крім смерті й податків.

Б. Франклін

ПОНЯТТЯ ПРО ОПЕРАЦІЇ ТА ОПЕРАЦІЙНУ СИСТЕМУ

Т

ермін "операції" є досить широким і стосується промислового та сільськогосподарського виробництва, а також процесу надання послуг організацією будь-якого типу (державною, приватною тощо).

Операційна функція охоплює всі дії, результатом яких є товари, по­слуги, що пропонуються організацією на ринку. Без цієї функції, зрозуміло, ніяка організація існувати не може. Для здійснення операційної функції ство­рюється відповідна операційна система.

Операційна система створюється та функціонує, враховуючи стратегію операційної діяльності, яка, в свою чергу, є однією з функціональних стратегій (субстратегій) розвитку організації. Стосовно промислового підприємства повна система виробничої діяльності називається операційною системою. Банк або лікарня також мають операційні функції, хоча не мають нічого спільного з тех­нологією обробки матеріалів або конвеєром. Тому управління операціями ана­логічне до управління виробництвом, за виключенням того, що управління опе­раціями охоплює більш широке коло проблем і використовується в організаціях, діяльність яких не має нічого спільного з технологією підприємств обробної чи будь-якої іншої галузі промисловості. Однак є певна схожість у підходах, прин­ципах діяльності менеджера промислової фірми, страхової компанії, банку, клінічної лікарні тощо.


Російські професори З.П.Румянцева та Н.А.Саломатін визначають вироб­ничий менеджмент як систему взаємозв'язаних елементів, що характеризу­ють виробництво, його організацію, технічне обслуговування, а також управлін­ня виробничою стратегією, програмою, виробництвом в оперативному режимі, матеріальним забезпеченням виробництва, ціноутворенням, витратами у вироб­ництві3. Кожний із визначених елементів стосується управління виробництвом і вимагає відповідного розгляду у їх взаємозв'язку та взаємодії.

Отже, можна зробити висновок, що управління операціями стосовно підприємства — це процес проектування, планування, узгодження, контролю всіх засобів, процесів і видів діяльності, необхідних для перетворення праці, ка-

Chase Richard В., Aquilano Nicholas J. Production and Operation Management,6-th Ed., 1992, p. 5. Lee Sang M., Schniederjans Mark J Operations Management,1994, p. 3.

Менеджмент организации.Учебное пособие / Румянцева З.П., Саломатин НА. и др. — М.: ИНФРА-М, 1995. — С. 241.

3.53Тема 15

Розділ V_____________________ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

піталу, матеріалів, енергії та професійних навичок в товари та послуги для задоволення потреб зовнішнього середовища.

Система операційного менеджменту формується, виходячи з операційної стратегії (рис. 15.1).

Найчастіше операційну систему подають як сукупність трьох взаємопо­в'язаних підсистем: переробної, підсистеми забезпечення та підсистеми плану­вання і контролю (рис. 15.2).

Переробна підсистема здійснює продуктивну діяльність, пов'язану безпо­середньо з перетворенням вхідних величин у вихідні результати. Підсистема забезпечення не пов'язана прямо з виробництвом виходів, але виконує не­обхідні функції забезпечення переробної підсистеми.

Підсистема планування та контролю отримує від переробної системи інфор­мацію про стан системи. Інформація надходить із мікросередовища (цілі, політика, персонал тощо) та із зовнішнього середовища (попит на продук­цію, вартість ресурсів, тенденції розвитку техніки тощо).

Основною метою операційного менеджменту є виробництво продукції вчасно та з мінімальними затратами. Завдання кожного виробничого підрозділу можуть бути різними, але основна управлінська мета залишається однією для всіх: безумовне виконання заданої виробничої програми і досягнення при цьому мінімальних витрат матеріалів, праці, часу та грошових засобів.

На практиці більшість зарубіжних фірм використовує додаткові критерії оцінки та контролю своїх цілей. Типовими критеріями для оцінки промислової фірми є:

/. Кількість виготовленої продукції.

2. Видатки на матеріали, сировину, персонал тощо.

3. Утримання обладнання.

4. Якість та надійність продукту.

5. Вчасність доставки.

6. Капіталовкладення та їх окупність.

354


ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

7. Гнучкість при аміні продукту.

8. Гнучкість зміни обсягів виробництва.

Однак більшість із цих критеріїв характеризують діяльність виробника і меншою мірою спрямована на споживачів. Тому Річард Шонбергер , беручи до уваги досвід найкращих компаній, виділяє такі критерії оцінки цілей корпоративного рівня:

/. Витрати споживача.

2. Виграш часу.

3. Якість продукції.

4. Гнучкість.

Цілком очевидно, що критерії Р.Шонбергера є досить вдалою спробою реалізувати маркетинговий підхід в управлінні.

У сучасних умовах господарювання специфіка управління виробництвом визначається з врахуванням ринкових умов, які з середини 80-х років XX ст. характеризуються такими чинниками:

S скорочення життєвого циклу товару, розширення номенклатури виробів при зменшенні їх обсягів (а не виробництво великих партій стандартних продуктів);

■S значне ускладнення технологічних процесів (порівняно з конвеєрними лініями), що зумовлює підвищення вимог до кваліфікації та рівня під­готовки персоналу;

■S зростання вимог до рівня якості обслуговування та термінів виконання замовлень, що викликає труднощі у використанні традищйних виробничих систем та у механізмі прийняття рішень.

Вдосконалення менеджменту у сфері виробництва передбачає:

•/ орієнтацію діяльності фірми на довготривалу перспективу,

•S проведення фундаментальних наукових досліджень;

•/ диверсифікацію виробництва;

•/ інтенсивну інноваційну діяльність;

максимальне використання творчої активності персоналу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.007 с.)