Бухгалтерський баланс, структура балансу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерський баланс, структура балансу.Фінансовий ринок та його структура.

Джерела фінансування акціонерних товариств.

Фінансові посередники.

Грошовий ринок.

Ринок капіталів.

Фінансова стратегія, фінансове планування.

Правила фінансування.

Фінансові ресурси. Інвестиції.

Мінімізація ризику


Розділ V


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕТЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА


Тема 1 7


УПРАВЛІННЯ ТІНАНСАМИ


 


СИТУАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ до теми 17

Ситуація 1 '


Завдання:

/. Визначте дивіденди на акцію та обсяг зовнішнього фінансування в кожному році, якщо дивідендна політика будується за залишковим принципом..

2. Визначте обсяг зовнішнього фінансування в кожному році, необхідний фірмі за умов, що виплата дивідендів залишається на попередньому рівні.

3. Визначте розмір дивідендів на акцію та обсяг зовнішнього фінансування, які мали б місце при показнику дивідендного виходу, рівного 50%.

7. При якому з трьох варіантів дивідендної політики фірма максимізує обсяги виплачуваних дивідендів (обсяги зовнішнього фінансування)?


 


Компанія повинна вибрати одну з трьох стратегій фінансування. Для кожного варіанта стратегії задана певна інформація про річні затрати на виплату процентів, річні витрати по розміщенню позик та очікувані вит­рати через дефіцит грошових засобів. На основі даних таблиці оберіть до­цільну стратегію. Чому сума витрат змінюється із зміною стратегії?

($)

Стратегія Структура термінів виплат Забезпечені чи незабезпечені Річна сума процен­тів Вартість розмі­щення Витрати через дефіцит грошових засобів
А 1/2 короткотермін. 1/4 середньотермін. 1/4 довготермінов. Всі незабезпечені
Б 1/3 короткотермін. 1/3 середньотермін. 1/3 довготермінов. Незабезпечені Забезпечені Незабезпечені
В 1/4 короткотермін. 1/4 середньотермін. 1/2 довготермінов. Незабезпечені Забезпечені Забезпечені

Ситуація 2

Компанія очікує протягом наступних п'яти років отримати чистий при­буток і понести капітальні витрати у таких розмірах:

(тис. $)

 

  Рік          
1. Чистий прибуток
2. Капітальні витрати

В даний час акціонерний капітал компанії становить 1 млн. акцій, і вона виплачує дивіденди у розмірі $1 на акцію.


Ситуація З

Merry Land, розважальний парк в Атланті, останнім часом відчував чим­раз значніші труднощі з оплатою своїх рахунків. І хоча парк протягом бага­тьох років давав доходи, в даний час прогнози на його майбутнє песимістич­ні, оскільки за останні два роки парк зазнавав збитків. Ліквідаційна вартість парку складає $5 млн. (на його території розташовані кілька досить доро­гих будівель). Після обговорення проблеми з кредиторами керівництво пар­ку прийняло рішення про добровільну ліквідацію. Довірена особа, призначе­на сторонами для визначення ліквідаційної вартості парку, вимагає за вико­нання роботи $200000. Merry Land має заборгованість по податках у розмірі $300000. Крім того, парк має заставну на своє обладнання вартістю $2 млн., яке може бути реалізоване лише за $1 млн. Претензії кредиторів такі:

 

Сторона Вимоги по балансовій вартості, $
1. Кредитори 1750 000
2. Облігації, забезпечені нерухомістю 2000 000
3. Довготермінові зобов'язання менш високого класу 1000 000
4. Звичайні акції 5000 000

Запитання:

Скільки кожна із сторін отримає в результаті ліквідації?

Ситуація 4

Розрахунок норми прибутку на вкладений капітал2

Найбільш загальну картину фінансової діяльності підприємства дає по­казник норми прибутку або рентабельності за допомогою "піраміди Дюпона", яка показує фактори впливу на норму прибутку.

На рисунку 17.5 показані середньорічні залишки коштів: грошей, дебіторів, товарно-матеріальних цінностей, основного і оборотного капіталу.

Норма прибутку на вкладений капітал розрахована шляхом множення норми прибутку від продажу на оборот виробничого капіталу:

(5% х 1,51 = 7,55%).


 


Ван ХорнДж.К. Основы управления финансами:Пер с англ. / Гл. ред. серии Я.В. Соколов. М.: Финансы и статистика, 1996. — С. 238.

424


Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами:Пер. с англ. / Гл.ред.серии Я.В.Соколов. — М.: Финансы и статистика, 1996. — С. 786-787.

Пушкар М.С. Контролінг:Монографія. — Тернопіль, 1997. — С. 134-135.

425


Розділ V


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА


Тема І 7


УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ


 


           
   
   
 
 


Схема дає можливість знайти резерви для підвищення норми прибутку від продажу. Зокрема, ця норма залежить від двох факторів — збільшення чистого прибутку при стабільності обсягу реалізації (за рахунок зменшення собівартості і збутових витрат) і продажу продукції з більш високим рівнем норми прибутку (освоєння нової продукції, зниження собівартості окремих видів продукції тощо).

Оборот виробничого капіталу показує скільки продано продукції на один карбованець виробничих активів. Збільшення коефіцієнту оборотності при інших рівних умовах забезпечує збільшення норми прибутку на вкладений капітал. Необхідно прагнути, щоб випуск продукції зростав при стабільних виробничих активах або обсяг продажу зростав більшими темпами, ніж виробничі активи.

Завдання:

Проаналізуйте схему і спробуйте знайти резерви підвищення норми прибутку та покращення фінансового стану підприємства.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

А. Основні джерела:

1. Грешак М.Г.. Коцюба ОС. Управління витратами. Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 131 с

2. Крайник О.П., Клепкова З.В. Фінансовий менеджмент Навчальний посібник. — Львів: Державний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів); К.: «Дакор», 2000. — 260 с.

3 Управління зовнішньоекономічною діяльністю Навч. посібник — 2-ге вид.,
випр. і доп. / За заг. ред. А.І. Кредісова. — К.: ВІРА-Р, 2002. — 552 с

4. Федоров В.М., Суторміна В.Н. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій. Навч. посібник / за ред. В.М. Федосова. — К.: Либідь, 1993. — 232 с.

5. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні проб­леми і напрями: Монографія / За наук. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2002. — 387 с.

6. Філімоненков ОС. Фінанси підприємств Навчальний посібник. — К.: Ельга, Ніка-Центр. 2002. — 360 с

7. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. — К.: ЦУЛ, 2002. — 496 с.

Б. Додатковіджерела:

1 Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капи­талом?— М.: Финансы и статистика, 1994. — С. 18-150.

2. Борщ Л.М Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. — 318 с.

3. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я.В. Соколов. — М.: Финансы и статистика, 1996. — С. 10-62, 339-379, 449-540.

4 Жданова Л.А. Организация и управление капиталистической промышленной
фирмой
Учебник — М.: Изд-во УДН, 1987. — С. 195-208.

5. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2003. — 376 с.

6 Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теория Марке­тинг. Финансовый менеджмент) / Под ред. В.М. Власовой. — М.: Финансы и ста­тистика, 1994. — С. 372-465.

7. Теория и практика антикризисного управления Учебник для вузов/ Г 3 Ба­заров, С.Г. Беляев, Л.П. Белых и др.; Под ред. С.Г. Беляева и В.И. Кошкина. — М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. — С. 8-30, 238-251.

8 Терещенко 0.0. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Навч посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с

9. Фінансова діяльність підприємства Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Либідь, 2002. — 384 с.


 


426


427


ГЛОСАРІЙ


ГЛОСАРІЙ


 


ГЛОСАРІЙ

 

Актив 1)майнові права (майно), що належать фізичній або юридичній особі; 2) частина (ліва) бухгалтерського балансу, яка відоб­ ражає всі належні підприємству активи (матеріаль­ ні цінності, кошти, боргові вимоги на певну дату).
Автократичний стиль керівництва — відрізняється схильністю до одноособового керів­ництва в гіпертрофованих формах, надмірною цент­ралізацією влади, особистим вирішенням абсолют­ної більшості питань, свідомим обмеженням кон­тактів з підлеглими.
Авторитаризм — переконання у тому, що між членами організа­ції мусять бути станові і владні розбіжності.
Агент — юридична чи фізична особа, що виконує певні опе­рації за дорученням, від імені та за рахунок іншої особи.

глосарію використовувалися такі інформаційно-довідкові

1 При упорядкуванні джерела:

1) Блэк Дж. Экономика. Толковый словарь. Англо-русский. — М.: ИНФРА-М, Изд-во «Весь Мир», 2000. — 840 с.

2) Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. — К.: Лібра, 2002. — 712 с.

3) Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. — Тернопіль: Карт-бланш, 2000. — 510 с.

4) Доунс Дж., Гудман Дж. Финансово-инвестиционный словарь: Пер. 4-го перераб. и доп. англ. изд. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 586 с.

5) Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. — 4-те вид., випр. та доп. — К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во Львів, банк, ін-ту НБУ, 2002. — 566 с.

6) Економічна енциклопедія: У 3-х томах. / Редкол.: ...СВ. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Видавничий центр «Академія», 2000. Т.1. (3093 статті, А-К), 2000. — 864 с; Т.2. (1968 статей, К-П), 2001. — 848 с; Т.З., (3295 статей, П-Я), 2002. — 920 с.

7) Комінко С, Курант Л., Самборська О. та ін. Психологія в менеджменті. Навчальний посібник. — Тернопіль: Карт-бланш, 1999. — 400 с

8) Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: «Академвидав», 2003. — 416 с

9) Політична економія: Навч. посібник /К.Т. Кривенко, B.C. Савчук, О.О. Беляев та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с

 

10) Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 628 с

11) Розенберг Дж.М. Бизнес и менеджмент. Терминологический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 464 с.

12) Розенберг Дж.М. Международная торговля. Терминологический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 368 с.

13) Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. — Тернопіль: Карт-бланш, 2003. — 602 с.

14) Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Дж.В. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 601 с.

428


 

Адміністрування — організаційно-розпорядча діяльність менеджерів, керівників та органів управління. Це здійснення управлінських функцій, розподіл, узгодження та координація, словом аналог керівництва у дещо вужчому змісті.
Акціонер — власник акцій, співвласник компанії (акціонер­ного товариства) або власник частки (паю) у това­риства з обмеженою відповідальністю. Має право на отримання доходу від акцій, якими він володіє, а за певних умов — на участь в управлінні спра­вами підприємства, яке випустило ці акції.
Акціонерне товариство(AT) — організація, статутний капітал якої сформовано за рахунок пайових внесків акціонерів шляхом придбання ними акцій даної організації. AT бува­ють відкритого та закритого типу. Відкритий тип (ВАТ) передбачає продаж акцій усім бажаю­чим, а закритий (ЗАТ) — розповсюдження акцій обмеженому колу осіб (наприклад, лише власним працівникам).
Акція — цінний папір без визначеного часу обігу, що є титу­лом власності на частину майна компанії. Акція дає своєму власнику юридичне право на частину прибутку компанії (у вигляді дивіденда) і право голосу.
Амортизація — поступове перенесення вартості основних вироб­ничих фондів на продукт, що створюється за їх допомогою.
Апарат управління — сукупність управлінців, які в межах певної органі­заційної структури управління здійснюють управ­лінські функції, розробляють методи менеджменту, приймають управлінські рішення та на засадах влади і лідерства впливають на підлеглих праців­ників. Є складовою керуючої системи організації.
Асортимент — перелік, структура і питома вага різних видів, сор­тів, моделей, стильових оформлень товарів (про­дукції, робіт чи послуг), що випускаються чи реалі­зовуються підприємством.
Асоціація — договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатись у виробничу і комер­ційну діяльність будь-кого з її учасників.
Асоційоване підприємство — підприємство, в якому інвестору належить блоку­ючий (понад 25%) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.
Аудит — незалежна зовнішня перевірка даних про економіч­ні дії та процеси, що відбуваються на підприємст­ві, їх відповідність певному критерію та доведення наслідків перевірки до зацікавлених користувачів. Аудитор повинен підтвердити або заперечити до­стовірність фінансової звітності, яка публікується.

429


ГЛОСАРІЙ


ГЛОСАРІЙ


 


Аутсайдер — вічний невдаха, що "пасе задніх" у своїй галузі промисловості чи виді діяльності; підприємство, яке за наслідками фінансово-господарської діяль­ності отримує незадовільні результати.
Баланс — бухгалтерський звіт за певний період діяльності (місяць, квартал, рік), який показує активи, зобо­в'язання та власний капітал фірми. Баланс склада­ється з двох частин: у лівій відображається доход­на частин, джерела надходжень, у правій — статті використання.
Банк — кредитно-фінансова установа, яка здійснює на ко­мерційних засадах фінансування, кредитування, інвестування та розрахунково-касове обслугову­вання своїх клієнтів.
Банкрут — неплатоспроможний боржник.
Бартер 1) товарообмін без участі грошей в розрахунках. 2) безготівкова (натуральна) система обміну това­ рами та послугами, товарне зарахування еквіва­ ленту вартості. Використовується в період кризи товарно-грошових відносин чи швидкої інфляції, а також з метою зменшення податкового пресу.
Безробітні — працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають підходя­щої роботи, заробітку, зареєстровані у державній службі зайнятості та отримують відповідну гро­шову допомогу, дійсно шукають роботу та здатні приступити до неї.
Бізнес — підприємницька діяльність з метою отримання прибутку шляхом створення та реалізації продук­ції, робіт чи послуг; незалежна комерційна діяль­ність людини, що виступає для неї як спосіб існування.
Бізнес-план — документ, що містить систему заходів чи програму дій, пов'язаних часом і місцем реалізації, узгод­жених з метою і ресурсами та спрямованих на отримання прибутку на засадах реалізації підпри­ємницького проекту.
Бізнесмен — це той, хто "робить гроші", власник капіталу, що знаходиться в обороті і приносить дохід.
Біржа — установа та організаційна форма гуртової (зокрема міжнародної) торгівлі масовими товарами (товарна біржа) або центр систематичних операцій щодо купівлі-продажу цінних паперів (фондова біржа), золота і валюти (валютна біржа), а також строко­вих контрактів із зазначеними активами. Біржа є основною ринковою організаційною структурою, що опосередковує, регулює, формує вільні товарно-грошові й товарообмінні відносини.
Біхевіоризм — науковий напрям (від англ. bihevior — поведінка) в психології, менеджменті та інших дисциплінах, який вивчає поведінку людей та її залежність від різних факторів впливу.

 

Боніфікація 1)доплата до ціни товару, фактична якість якого вища від передбаченої угодою чи стандартом; 2) повернення податків, стягнених за товари, що ви­ возять за кордон, з метою підвищення їх конку­ рентоспроможності на світовому ринку.
Бонус 1) додаткова винагорода, премія; 2) додаткова цінова знижка, яку надає продавець за умовами контракту чи постійним покупцям; 3) комісійна винагорода за надання послуги щодо купівлі-продажу товару.
Борг — сума непогашеного фінансового зобов'язання.
Борг державний — загальна сума заборгованості держави внаслідок непогашення позик та невиплати за ними процен­тів. Залежно від сфери розміщення позик розріз­няють внутрішній і зовнішній державний борг.
Бухгалтерський облік — відображення господарських операцій, їх резуль­татів і використаних ресурсів у грошовій формі. Бухгалтерський баланс — основний фінансовий документ фірми, у якому показані джерела фінан­сових засобів та їх використання.
Бюджетна політика уряду — заходи держави в галузі регулювання своїх доходів і витрат.
Бюджет — розпис доходів і видатків держави, підприємства чи окремої особи на певний строк. Бюджет може бути дефіцитним (у якому видатки перевищують доходи), надлишковим (навпаки) або збалансова­ним (у якому видатки рівні доходам).
Бюджетний дефіцит — перевищення витрат бюджету порівняно з доход­ною частиною.
Бюджетні асигнування — засоби, що направляються для розвитку якогось підприємства чи галузі.
Бюрократизм — формальне виконання посадових обов'язків або ухилення від них апаратом управління, адміні­страцією чи службовцями. Крайній прояв — зво­лікання, навмисне сповільнення справочинства, пошук формальних приводів для відмови.
Валовий внутрішній продукт (ВВП) — сукупна вартість річного обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених в межах країни з ресурсів, що належать як резидентам країни, так і іноземцям.
1 Валовий національний продукт (ВНП) — сукупна вартість річного обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених з ресурсів, що належать рези­дентам країни незалежно від того, де ці ресурси розміщені — у цій країні чи за кордоном.
Валюта 1) будь-який різновид грошей, що знаходяться в обігу; 2) все, що функціонує як засіб обігу (у т.ч. монети, банкноти, чеки, прості й перевідні векселі та ін.); 3) законний засіб платежу.
Валюта ціни контракту — валюта, в якій встановлюється ціна товару у зов­нішньоторговельному контракті або визначається

 


430


431


ГЛОСАРІЙ


ГЛОСАРІЙ


 


     
 
 
   

  сума надання міжнародного кредиту. Такою валю­тою може бути будь-яка вільно конвертована валю­та (країни продавця, країни покупця чи третьої країни).
Валютний курс — ціна однієї валюти, виражена в іншій валюті.
Вертикальне зростання (розширення) — злиття фірм, майнові та господарські інтереси яких визначаються зв'язком "постачальник — покупець".
Взаємозалежність — ситуація, при якій зміна ціни (чи будь-якого ін­шого параметру) однією фірмою відобразиться на обсязі продажу та прибутку іншої фірми (чи фірм), при чому підприємство, що спричиняє такі зміни, може чекати непередбачувану реакцію зі сторони конкурентів.
Винагороди — це все те, що конкретна людина вважає цінним та бажаним для себе, чого вона прагне досягти і чим би хотіла володіти. Винагороди поділяють­ся на: 1) внутрішні — дає сам процес виконання роботи (відчуття успіху, кваліфікованість, взаємо­допомога в колективі та ін.) та 2) зовнішні — все те, що пропонується організацією за сумлінне та якісне виконання посадових обов'язків і досяг­нення бажаних результатів (заробітна плата, усі види доплат та пільг, просування по службі, символи службового статусу та престижу та ін.).
Виробники — підприємства, які використовують власні та залу­чені виробничі ресурси для виготовлення това­рів і надання послуг.
Виробничий потенціал — сукупність виробничих ресурсів, тобто факторів виробництва, з урахуванням їх обсягу, струк­тури, технічного рівня та якості.
Виторг — дохід торгових (комерційних) фірм.
Витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призво­дять до зменшення власного капіталу (за винят­ком зменшення капіталу за рахунок його вилу­чення або розподілення власниками).
Відповідальність — зобов'язання виконувати поставлені завдання та забезпечувати їх позитивне вирішення.
Відповідальність соціальна — добровільна реакція на соціальні проблеми сус­пільства, намагання їх вирішити чи послабити їх небажаний вплив.
Відповідальність юридична — дотримання вимог чинного законодавства, інструк­цій, положень тощо, які визначають межі, норми, засади функціонування.
Відтворення — постійне відновлення та повторення процесу виробництва.
Вклад 1) кошти передані власником або третьою особою за дорученням до банку для зберігання на певних умовах;

 

  2) інвестиція; переведення грошей уменш ліквідну форму з метою отримання прибутку чи гарантії.
Вкладення фінан­сові (інвестиції) — вкладення у цінні папери чи капітал інших підприємств.
Влада — бажання, послідовне намагання та можливість здійснювати реальний вплив на розвиток ситуа­ції чи на поведінку інших людей з якоюсь метою, І контролювати їх, брати на себе відповідальність. |
Влада в організації — наявність відповідних повноважень, право розпо­ряджатися ресурсами організації і використовувати зусилля підлеглих з метою досягнення поставле­них завдань.
Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишаєть­ся після вирахування його зобов'язань.
Внутрішнє середовище підприємства (мікросередовище) — містить п'ять складових: цілі, структуру, завдан­ня, технологію та кадри (персонал організації); тобто все те, що характеризує виробничий цикл.
Волатильність — мінливість показників, яка звичайно вимірюється у стандартних, середньоквадратичних відхиленнях.
Воля — здібність людини свідомо керувати своєю пси­хікою і поведінкою. 1
Вплив — активна поведінка будь-якої особи чи об'єкту, що впливає на поведінку, сприйняття чи почуття ін­ших людей, сторін чи об'єктів, вносить зміни у їх діяльність.
Вхідні бар'єри — будь-які перешкоди (об'єктивно існуючі чи ство- І рені штучно), що заважають новій фірмі на рів­них займатись бізнесом та конкурувати із старо­жилами у даній галузі чи на конкретному ринку. |
Гарант — поручитель; юридична або фізична особа, що дає гарантію (виступає запорукою) в чомусь.
Гарантія — передбачене законом чи окремою угодою зобов'язан­ня, згідно з яким юридична або фізична особа від­повідає повністю або частково перед кредиторами у разі невиконання боржником своїх зобов'язань.
Гігієнічні чинники — фактори, що пов'язані з оточуючим середовищем, у якому здійснюється робота. Це, зокрема, умови праці, зарплата, мікроклімат в колективі. При від­сутності чи недостатній мірі присутності гігієніч­них чинників у працівника виникає та формуєть­ся відчуття невдоволення роботою.
Горизонтальне зростання (розширення) — злиття фірм, які конкурують на одному і тому ж ринку чи в одній і тій же галузі.
Горизонтальний розподіл праці — розміщення конкретних працівників по окремих підрозділах (фінансовий відділ, виробничий цех, служба маркетингу тощо).
Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банках і депозити до запитання.

 


432


433


ГЛОСАРІЙ


ГЛОСАРІЙ


 


Група (колектив) — дві особи або більше, які постійно взаємодіють між І собою таким чином, що кожна особа сама впливає на інших і одночасно перебуває під впливом інших осіб. Члени групи вважають себе деякою відмінною від інших спільністю.
Групова динаміка — сукупність внутрішньогрупових соціально-психо- 1 логічних процесів та явищ, які характеризують увесь цикл життєдіяльності групи і його етапи: утворення, функціонування, розвиток, стагнація, 1 регрес, розпад. До процесів групової динаміки від- 1 носять керівництво і лідерство; прийняття гру­пових рішень; нормоутворення, тобто вироблення групових думок, правил і цінностей; формування ! функціонально-рольової структури групи; згурто- І ваність, конфлікти, груповий тиск та інші засоби 1 регуляції індивідуальної поведінки.
Дата балансу — дата, на яку складений баланс підприємства. Зви- 1 чайно датою балансу є кінець останнього дня звіт- 1 ного періоду (місяця, кварталу, року). [
Дебітори — юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих І подій заборгували підприємству певні суми грошо- 1 вих коштів, їх еквівалентів або інших активів. 1
Дебіторська заборгованість — сума заборгованості дебіторів підприємству на І певну дату. [
Девальвація — зниження вартості валюти відносно вартості золота або інших валют. Завдання девальвації полягає у тому, щоби зробити експортні товари дешевши­ми, а імпортні — дорожчими.
Делегування — передавання завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання; засіб, за допомогою якого керівництво розподіляє серед співробітників численні завдання, які повинні виконуватись для досягнення мети.
Дельфійський спосіб ухвалення рішень — метод групового ухвалення рішень, який включає систематичний збір оцінок експертів і розвиток прогнозування. При використанні дельфійського методу члени груп не зустрічаються між собою. J
Демократичний тип керівництва — прагне до надання підлеглим самостійності відпо- І відно до їх кваліфікації і функцій, які вони вико­нують, залучає їх до таких видів діяльності, як ви­значення цілей, оцінка роботи, підготовка і прий­няття рішень, створює необхідні для виконання роботи передумови і справедливо оцінює зусилля, з повагою ставиться до людей і піклується про них.
Депозит — кошти, речі або цінні папери, що знаходяться на зберіганні у фінансово-кредитних установах.
Державне регулювання економіки — комплекс форм і засобів централізованого впливу на розвиток економічних об'єктів, процесів для стабілізації економічної системи та її пристосу­вання до умов, що змінюються.

 

Дефіцит — ситуація, коли попит перевищує пропозицію; бюд­жетний дефіцит — перевищення витрат над доход­ною частиною.
Дефляція — загальне зниження рівня цін; протилежність інфляції. |
Дефолт — невиконання зобо­в'язань — невиконання однією із сторін умов ф'ючерсної 1 угоди: непоставка (неодержання) товару, невико­нання вимог щодо маржі та ін.
Диверсифікація — всебічний розвиток; відносно виробництва — одно­часний розвиток кількох видів виробництва чи ді­яльності, розширення асортименту продукції, робіт чи послуг, так звана "атака по широкій лінії".
Дивіденд — частина прибутку компанії, яка щорічно розпо­діляється серед акціонерів після сплати податків, процентів за кредит і відрахувань до резервного капіталу.
Дилер 1) юридична чи фізична особа, що займається купів- лею-продажем; 2) уповноважений підприємством торговий агент, що представляє інтереси організації або проводить збутову діяльність в певному регіоні і отримує за це наперед обумовлену винагороду.
Дисконт, скидка 1) знижка, процент, що його стягують банки під час обліку векселів; обліковий процент; 2) знижка ціни на товар у результаті невідповідності його якості, обумовленій у контракті; 3) різниця між ціною на той самий товар з різними строками поставки.
Дисконтування — зведення економічних показників різних років до порівнянного в часі вигляду. Дисконтування здійснюється за допомогою коефіцієнта дисконту­вання, в основі якого лежить формула складних процентів.
Дистриб'ютор — фірма, що відіграє роль торговця за договором на основі привілейованого права на продаж.
Диференціація — поділ цілого на окремі компоненти; в економіці — виділення у загальному (господарстві, ринку, галу­зі, виробництві) окремих сегментів чи складових частин, яким притаманні деякі спільні специфіч­ні риси.
Добровільне безробіття — безробіття, зумовлене тим, що робітники не хочуть працювати за пропоновану їм заробітну плату, але стали б до роботи, якби зарплата була вищою.
Довгострокова облігація/ зобов'я­зання — облігація або боргове зобов'язання, строк випла­ти за якими настане не раніше одного календар­ного року.
Документація — письмове надання інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності й розумової діяль­ності людини, носієм якої вона є.

 


434


435


ГЛОСАРІЙ


ГЛОСАРІЙ


 


 

Доплати — кошти, що виплачуються понад встановлені тариф­ні ставки, нормативи, ліміти у зв'язку з виникнен­ням особливих умов чи обставин. Доплати встанов­люються за роботу у понаднормовий час; суміщен­ня професій (посад); розширення зони обслугову­вання або збільшення обсягу виконуваних робіт; виконання обов'язків тимчасово відсутнього пра­цівника; роботу у важких та шкідливих умовах праці; роботу в нічний час; перевезення небезпеч­них вантажів; роботу у вихідні дні; багатозмінний режим роботи; роз'їзний характер праці тощо.
Дослідження і розробки — заходи, які здійснюються підприємством вперше з метою отримання і розуміння нових наукових і технічних знань.
Дохід — гроші або матеріальні цінності, одержані від вироб­ничої, комерційної, посередницької чи іншої діяль­ності (зарплата, проценти, дивіденди, рента тощо) особою, підприємством чи країною протягом пев­ного проміжку часу. |
Дочірнє підприємство — підприємство, яке перебуває під контролем мате­ринського (холдингового) підприємства.
Еквіваленти грошових коштів — короткострокові високоліквідні фінансові інвес­тиції, які вільно конвертуються у певні суми гро­шових коштів і характеризуються незначним ри­зиком зміни вартості.
Економічне середовище країни — характеристика стану потенційних можливостей споживання товарів та послуг. Його показниками є: рівень життя, показник платоспроможності, ва­ловий національний продукт, рівень розвитку еко­номіки, стабільність валюти та ін.
Економічний інтерес — реальний, зумовлений економічними відносинами та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій людей щодо задоволення потреб.
Економічний план — комплексна модель (характеристика) основних показників, параметрів майбутнього стану окре­мих сфер підприємств, а також шляхів, способів і ресурсів, необхідних для досягнення наміченого.
Економічні стимули — чинники, що спонукають економічну поведінку індивідів, груп у сфері економіки на вирішення конкретних виробничо-господарських завдань від­повідно до мети організації.
Експансивна політика — агресивна поведінка суб'єкта підприємництва, що направлена на завоювання більшої ринкової част­ки, збільшення обсягів збуту тощо.
Експансія — розширення сфери впливу.
Експорт — вивезення за кордон капіталів, товарів тощо.
1 Екстенсивний тип відтворення 1— нарощування обсягів виробництва за рахунок до­даткового залучення засобів виробництва і збіль-| шення кількості працівників.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.018 с.)