ОБ'ЄДНАНА МОДЕЛЬ МОТИВАЦІЇ ПОРТЕРА-ЛОУЛЕРАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБ'ЄДНАНА МОДЕЛЬ МОТИВАЦІЇ ПОРТЕРА-ЛОУЛЕРАЛ

айман Портер і Едвард Лоулер розробили комплексну процесуальну теорію мотивації, що передбачала поєднання елементів теорій очіку­вання та справедливості. Модель побудована на основі взаємодії п'яти змінних: витрачених зусиль, сприйняття, отриманих результатів, винагород і відносної міри задоволення.

Послідовно розглянемо принцип дії механізму мотивації. Цифри подані за рис. 9.4. Згідно з моделлю Портера-Лоулера результати, що досягнуті спів­робітником, залежать від витрачених зусиль (3), здібностей і характерних особливостей виконавця (4) та усвідомлення ним своєї ролі в процесі праці (5)'. Рівень витрачених зусиль пов'язаний із цінністю винагороди (1) і того, чи справді існує об'єктивна залежність між витратами зусиль і можливими винагородами (2). Досягнення відповідного рівня результативності (6) викличе внутрішні (7а) та зовнішні винагороди (76).

226


Пунктирними лініями на малюнку зображено існування опосередкованої (непрямої) залежності між результативністю та зовнішніми винагородами, а також суб'єктивний характер власної оцінки співробітником міри справед­ливості тієї чи іншої винагороди.

Задоволення (9) — це результат внутрішніх та зовнішніх винагород з врахуванням їх справедливості (8). Задоволення є еталоном виміру того, наскільки цінна винагорода насправді (1). Ця оцінка впливатиме у майбут­ньому на сприйняття людиною схожих ситуацій.

Загальний висновок теорії полягає в тому, що результативна праця приведе до задоволення потреби, а не навпаки, як вважали прихильники школи людських стосунків.

РЕЗЮМЕ

1. Мотивація — це процес спонукання, стимулювання себе чи інших (окремої людини чи груп людей) до цілеспрямованої поведінки або до виконання певних дій, спрямованих на досягнення власної мети або цілей організації.

Потреби — це відчуття того, що чогось чи когось бракує, фізіологічне чи психологічне усвідомлення браку (нестачі) будь-чого. Потреби бувають пер­винні — вроджені, природні, на основі фізіології людини, та вторинні — психологічного характеру, залежні від психології та індивідуальних особли­востей людини.

Винагороди — це все те, що людина вважає цінним для себе. Винаго­роди поділяються на внутрішні — пов'язані з процесом виконання роботи, та зовнішні — все те, що пропонується організацією за виконання певної роботи чи посадових обов'язків.

За допомогою грошей, що сплачуються організацією за використану працю, людина повністю чи частково задовольняє свої потреби.

Теорії мотивації засновані на результатах психологічних досліджень і по­діляються на дві категорії: змістові і процесуальні.

2. Змістові теорії мотивації пов'язані з ідентифікацією внутрішніх спо­нукань (потреб), що змушують людину діяти так, а не інакше, визначають структуру потреб людини і виявляють серед них ті, що мають пріоритетне значення.

227


Розділ III


ТУНКЦІІ МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 9


ТУНКЦІЯ МОТИВАЦІЇ


 


       
   
 

Мотивація. Потреби: первинні та вторинні. Спонукання. Закон результату. Винагороди: внутрішні та зовнішні. Модель мотивації поведінки через потреби. Змістові теорії мотивації.

Теорія Масло у

Потреби поділяються на первинні та вторинні і утворюють п'ятирівневу ієрар­хічну структуру, в якій вони розподілені згідно з пріоритетом.

Поведінку людини в конкретний момент часу визначає найнижча незадоволена по­треба ієрархічної структури.

Після задоволення потреби її мотивуючий вплив на поведінки припиняється._____

Теорія Алдерфера

Людина відчуває три загальні категорії потреб -— життєві (фізіологічні та безпеки) взаємин (міжособистісні стосунки), поваги та самореалізації. Для останньої кате­горії необхідне неухильне зростання.

Кожна потреба може задовольнятись окремо, незалежно від інших.____________

Теорія МакКлелланда

Три потреби вищих рівнів, що мотивують людину — це потреби влади, досяг­нення та належності.

У наш час потреби вищого порядку (соціальні) відіграють вирішальну роль,
оскільки потреби нижчих рівнів, як правило, повністю чи частково задоволені.
______

Теорія Герцберґа

Потреби поділяються на гігієнічні чинники та мотивації.

Наявність гігієнічних чинників не дає розвинутися відчуттю незадоволення роботою.

Мотивації, що приблизно відповідають потребам вищих рівнів у Маслоу і МакКлелланда, активно впливають на поведінку людини.

Для ефективної мотивації підлеглих керівник повинен сам чітко усвідо­мити зміст роботи і вміти виконати її на належному рівні.

3. Більш сучасні процесуальні мотиваційні теорії грунтуються на пове­дінці людини і враховують її сприйняття та набутий досвід. Сама мотивація розглядається з точки зору того, що змушує людину спрямовувати зусилля на досягнення бажаних результатів.

Теорія очікування В.Врума передбачає залежність загальної мотивації до праці від добутку трьох компонентів: 1) витрати праці — результати; 2) ре­зультати — винагороди та 3) валентність.

Теорія справедливості заснована на існуванні об'єктивної залежності ви­нагород від виконаної роботи чи витрачених зусиль людини. Працівники порів­нюють зміст й обсяг своєї праці та праці співробітників і прагнуть бачити адекватні результати під час їх матеріального та морального відшкодування.

Модель Портера-Лоулера враховує та поєднує такі поняття як зусилля, здібності, результати, винагороди, задоволення та сприйняття в межах єдиної взаємозалежної системи.


Питання

для самоконтролю:

1.Що таке мотивація?

2. Чим можна мотивувати працівників?

3. Як класифікуються людські потреби?

4. Якими бувають винагороди?

5. У чому різниця між гігієнічними чинниками і мотиваторами?

6. Дайте характеристику теорії "ЖВЗ".

7. Дайте характеристику теорії "трьох потреб".

8. Дайте характеристику теорії очікування.

9. Дайте характеристику теорії справедливості.

10. У чому полягають основні відмінності між змістовими та процесуальними мотиваційними теоріями?

Нові категорії та поняття

Ієрархія.

Потреби влади, досягнення й

Належності.

Гігієнічні чинники і

Мотиватора.

Процесуальні мотиваційні

Теорії.

Очікування.

Валентність.

Задоволення потреби.


 229


Розділ III


ТУНКЦІЇМЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 9


ТУНКЦІЯ МОТИВАЦІЇ


Таблиця 9.3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.007 с.)