ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬЗ

гідно з останніми досягненнями теорії та практики менеджменту структу­ра організації повинна забезпечити реалізацію її стратегії. Оскільки з часом стратегії змінюються, то виникає необхідність у відповідних змінах орга­нізаційних структур.

Категорія 'структура" відображає будову та внутрішню форму системи. Зв'язок елементів у структурі підпорядкований діалектиці взаємовідношення частини і цілого. Наявність структури — невід'ємний атрибут всіх реально існу­ючих систем, бо саме структура надає їм цілісності. Категорія "структура" означає відносно стійкі зв'язки, які існують між елементами організації. Струк­тура сприяє збереженню стійкого стану системи. Стосовно системи структура є показником її організованості.

Існує велика кількість визначень організаційної структури управління вироб­ництвом, і відрізняються вони за рівнем деталізації досліджуваного предмета. Наведемо кілька з них.

Структура, яка відображає синтез взаємозв'язків різних елементів, що функціонують для досягнення встановленої мети, називається організацій­ною. Отже, організаційна структура будь-якої системи пов'язана з досягненням її глобальної мети.

Згідно з іншим визначенням, організаційна структура — це конструк­ція організації, на основі якої здійснюється управління фірмою. Ця конструк­ція має або формальний, або неформальний вираз і охоплює два аспекти:

1) вона охоплює канали влади та комунікації між різними адміністратив­ними службами та працівниками;

2) інформацію, яка передається цими каналами.

Організаційну структуру управління визначають також як категоріюменеджменту, яка відображає організаційний бік відносин управління і ста­новить єдність рівнів і ланок управління у їх взаємозв'язку.

Ланка управління— відокремлений орган (працівник), наділений функ­ціями управління, правами для їх реалізації, визначеною відповідальністю за виконання функцій та використання прав.

Рівень управління — сукупність ланок управління на певному щаблі іє­рархії управління. Рівні управління, поєднуючи різні ланки, характеризують рівень концентрації процесу управління і послідовність підпорядкування одних ланок іншим зверху донизу.

Організаційна структура управління визначається як склад, взаємо­зв'язки та супідрядність організаційних одиниць (підрозділів) апарату управ­ління, які виконують різні функції управління організацією (підприємством).

189


Розділ 111


ТУНКЦІІ МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 8


ТУНКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ


 


Згідно до цього визначення основними елементами організаційної струк­тури управління є:

1) склад та структура функцій управління;

2) кількість працівників для реалізації кожної управлінської функції,

3) професійно-кваліфікаційний склад працівників апарату управління:,

4) склад самостійних структурних підрозділів;

5) кількість рівнів управління та розподіл працівників між ними;

6) інформаційні зв'язки.

Отже, кожне з визначень вносить свій вагомий внесок у розуміння суті організаційних структур управління підприємством (організацією). Зрозуміло, що чим досконаліша організаційна структура управління, тим ефективніший вплив управління на процес виробництва (надання послуг). Для цього організа­ційна структура повинна відповідати певним вимогам:

1) адаптивність (здатність організаційної структури пристосовуватися до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі);

2) гнучкість, динамізм (здатність чітко реагувати на зміну попиту, вдо­сконалення технології виробництва, появу інновацій);

3) адекватність (постійна відповідність організаційної структури пара­метрам керованої системи);

4) спеціалізація (функціональна замкнутість структурних підрозділів, обмеження та конкретизація сфери діяльності кожної керуючої ланки);

5) оптимальність (налагодження раціональних зв'язків між рівнями та лан­ками управління);

6) оперативність (недопущення безповоротних змін у керованій системі за час прийняття рішення);

7) надійність (гарантованість достовірності передачі інформації);

8) економічність (відповідність витрат на утримання органів управління можливостям організації);

9) простота (легкість для персоналу розуміння та пристосування до даної форми управління та участі у реалізації мети організації).

На побудову організаційних структур управління впливає система фак­торів, яка стосується і об'єкта, і суб'єкта управління. Серед факторів є група регульованих і нерегульованих, а також таких, що виявляють безпосередній або опосередкований вплив. До найбільш вагомих факторів належать:

S розміри виробничої діяльності фірми (середня, мала, крупна);

•/ виробничий профільфірми (спеціалізація на виробництві одного виду продукції або широкої номенклатури виробів різних галузей);

•/ характер продукції,що виробляється, та технологія Ті виробництва(про­дукція видобувних чи обробних галузей, масове чи серійне виробництво);

190


•S сфера інтересів фірми (орієнтація на місцевий, національний чи зов­нішній ринок);

S масштаби зарубіжної діяльності і форми її здійснення (наявність до­чірніх підприємств за кордоном, у т.ч. виробничих, збутових тощо);

•/ характер об'єднання(концерн, фінансова група тощо).

Детальніше розглянемо групу факторів, що стосується управлінських проблем:

■S співвідношення лінійної, функціональної та інших форм організації управ­ління виробництвом; •/ співвідношення централізованих і децентралізованих форм управління; •/ рівень спеціалізації управлінських робіт;

•S філософія вищого керівництва;

залежність між кількістю підлеглих і можливостями контролю їх дій

(норма керованості); •/ поєднання спеціалізації процесів управління з концентрацією однорідних

управлінських робіт; S рівень механізації та автоматизації управлінських робіт; ■S кваліфікація працівників та ефективність їх праці; S рівень відповідності структури апарату управління ієрархічній структурі

виробництва.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.01 с.)