Природа психіки та предмет психологічної науки. Основні теорії особистостіСвідоме та несвідоме. Самосвідомість особистості 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Природа психіки та предмет психологічної науки. Основні теорії особистостіСвідоме та несвідоме. Самосвідомість особистості 1. Які головні завдання стоять перед сучасною психологією?
 2. Як слід розуміти твердження, що психічні явища є суб'єктивним образом об'єктивного світу?
 3. Охарактеризуйте форми розвитку психіки: філогенез, онтогенез, соціогенез.
 4. Що є предметом вивчення психології особистості, історії психології, вікової, соціальної, педагогічної та медичної психологій?
 5. В чому полягає суть основних напрямків зарубіжної психології: біхевіорізму, гештальтпсихології, фрейдизму, аналітичної та гуманістичної психології?
 6. Яким чином класифікуються методи психологічного дослідження?
 7. Які характерні особливості природного та лабораторного експериментів?
 8. Чому тестування вважають найпопулярнішим з видів психологічного діагностування?

9. У чому суть теорії активності З.Фрейда?

 1. Що є фундаментальним рушієм людської активності?
 2. Що є джерелом і рушійною силою розвитку особистості?
 3. У чому виявляється істотна відмінність у поглядах на джерела активності особистості представників різних психологічних теорій?

 

Практичне заняття № 2

Тема: Дослідження темпераменту. Тести, вправи, опитувальники для визначення типу та властивостей темпераменту. «Паспорт темпераменту», особистісний опитувальник Г.Айзенка та В.Русалова.


Практичні навики:

- діагностика темпераменту;

- дослідження типу темпераменту;

- діагностика показників екстраверсії, інтроверсії, нейротизму (стійкості встановленої поведінки);

- дослідження властивостей темпераменту.

Темперамент - це найбільш загальна формально-динамічна характеристика індивіда. Сам по собі темперамент не визначає рівень успішності особистості в тій чи іншій сфері професійної сфері. Тим не менш, накладаючи свій відбиток на індивідуальні особливості особистості, темперамент може впливати на роботу людину.

Для оцінки темпераменту та його властивостей розроблено чимало діагностичних інструментів. Існують лабораторні методи діагностики, що дають досить об'єктивну інформацію про загальну активності, швидкості виникнення психічних процесів, їх інтенсивності і стійкості, темпі і ритмі діяльності та поведінки людини. Але ці методи складно, а іноді й просто неможливо (в силу багатьох причин), використовувати в роботі кадрових служб. Зате у HR-менеджерів є можливість застосовувати опитувальники для визначення темпераменту, яких в їх розпорядженні сьогодні є не так вже й мало.

Один з них - Тест-опитувальник темпераменту Я. Стреляу, який так і називається: "Особистісний опитувальник Я. Стреляу ". Він призначений для діагностики основних властивостей нервової системи - сили процесу збудження/гальмування і рухливості.


В основі опитувальника лежить концепція І. П. Павлова про трьох основних властивості нервової системи: силу слабкості, врівноваженості неврівноваженості, рухливості - інертності.

Комбінації цих властивостей нервової системи визначає тип вищої нервової діяльності. За силою процесу збудження розрізняють сильний чи слабкий тип нервової системи. Сильний тип нервової системи в залежності від переважання процесів збудження або гальмування може бути урівноваженим і неврівноваженим. Сильний урівноважений тип, у свою чергу, підрозділяється на рухливий та інертний.

Опитувальник Я. Стреляу має три діагностичні шкали. Перша шкала спрямована на вимірювання рівня процесів збудження ("В"), друга - на діагностику рівня процесів гальмування ("Т"), третя визначає рівень рухливості нервових процесів ("П").

Всього суб'єкту, який тестується, пред'являється 134 питання. Його завдання - відповісти на кожне питання "так", "не знаю", "ні". Відповідати потрібно швидко, не замислюючись. Свої відповіді він повинен позначати на спеціальному реєстраційному бланку.

Після отримання відповідей на всі питання можна приступити до обробки результатів. Для цього використовується спеціальний "ключ" (у варіанті "олівець - папір" - це трафарет з прорізами, який накладається на реєстраційний бланк).

Підраховується сума балів за кожною шкалою. Якщо ця сума перевищує 42 балів, вважається, що властивість, на діагностику якого спрямована дана шкала, виражена у суб'єкта у високому ступені.

Інтерпретація результатів проводиться також у руслі теорії Павлова. Так, високий результат за шкалою збудження "В" відображає здатність нервової системи тестованого витримувати інтенсивне і тривале вплив подразників, не демонструючи позамежного гальмування. Індивід, що володіє цією властивістю, здатний інтенсивно реагувати на подразники, зберігати тривалий час високу ефективність діяльності в екстремальних умовах.

Високий результат за шкалою гальмування "Т" є свідченням здатності нервової системи індивіда до вироблення гальмівних умовних рефлексів. Такі індивіди можуть блокувати довільні й імпульсивні дії в ситуації заборони діяльності.

При високому результаті за шкалою рухливості "П" нервова система характеризується здатністю до швидкої перебудови реакцій при зміні подразника. Такі індивіди не губляться при зіткненні з новими обставинами, вони проявляють готовність до взаємодії з новими об'єктами і явищами.

Інший опитувальник темпераменту - "Опитувальник структури темпераменту В. М. Русалова" (ОСТ). Він призначений для діагностики предметно-діяльнісного і комунікативного аспектів темпераменту.

Існують дві форми цього опитувальника: розрахований на дорослих від 18 до 55 років (У-ОСТ), і підлітків від 13 до 17 років (Д-ОСТ). Випробування може проводитися як на індивідуальній, так і на груповій основі. Розроблена комп'ютерна версія тесту.

В опитувальнику ОСТ 105 питань. Суб’єкт, який тестується повинен відповісти на кожен з них "так" або "ні".

За результатами відповідей обчислюються 9 шкал.

Одна з них - Шкала соціальної бажаності відповідей ("К") - є контрольною. За допомогою неї визначається ступінь відвертості та щирості суб’єкта, що тестується.

Інші вісім - це шкали властивостей темпераменту:

1) Шкала витривалості (предметної ергічних) - питання цієї шкали стосуються рівня потреб людини в освоєнні їм предметного світу, прагнення до праці;

2) Шкала соціальної ергічності - свідчить про рівень потреб у соціальному житті, прагненні до лідерства;

3) Шкала соціальної пластичності - характеризує ступінь легкості або труднощі перемикання в спілкуванні від однієї людини до іншої, схильність до різноманітності комунікацій;

4) Шкала пластичності - має відношення до ступеня легкості перемикання з одного предмета на інший;

5) Шкала темпу і швидкості - включає питання про швидкість моторно-рухових процесів при виконанні предметної діяльності;

6) Шкала соціального темпу - стосується мовленнєвої швидкості в процесі спілкування;

7) Шкала емоційності - складається з питань, що мають відношення до емоційних реакцій, чутливості до невдач у діяльності;

8) Шкала соціальної емоційності - стосується емоційної чутливості у сфері спілкування.

Була проведена стандартизація ОСТ на досить великій вибірці випробовуваних з урахуванням їх віку. Психометрична перевірка показала, що Опитувальник темпераменту В. М. Русалова володіє високою ретестовой надійністю і валідність.

В.М. Русалова був розроблений інший варіант опитувальника - "Опитувальник формально-динамічних властивостей індивідуальності" (ОФДСІ). Він містить 150 тверджень, які суб’єкт, що тестується повинен оцінити з точки зору своєї поведінки: як характерні, досить характерні, мало характерні і не характерні для нього. Для вибору відповіді просять уявити собі типові ситуації і свою звичайну поведінку в них.

Обробка результатів опитувальника проводиться у відповідність з "ключами". За кожною шкалою підраховується сума балів. Рекомендується використовувати комп'ютерну обробку даних, особливо в ситуації обстеження великого числа суб’єктів, що тестуються.

В опитувальнику ОФДСІ 12 шкал. До кожної шкалою відноситься по 12 питань, в Контрольній шкалою - 6 питань. Ця шкала (Шкала соціальної бажаності) служить для перевірки щирості: якщо сума отриманих балів за нею перевищує 18, дані з подальшої обробки виключаються.

12 шкал групуються в 3 сфери: психомоторна, інтелектуальна та комунікативна. У кожній сфері розглядаються прояви чотирьох формально-динамічних властивостей: ергічності, пластичності, швидкості та емоційності.

Використовуючи ці опитувальники, необхідно пам'ятати, що немає "поганих" і "хороших" темпераментів. Темперамент характеризує динамічні особливості особистості, але не дає інформації про переконаннях, ідеалах, мотивах поведінки людини. Отже, темперамент не є показником суспільної цінності особистості, її можливостей, не здатний пророкувати успішність або невдачі в житті і професії. Люди різного темпераменту можуть домогтися високих успіхів в одному і тому ж виді діяльності, тільки йдуть вони до цього успіху різними шляхами.

Тим не менш, все-таки, існують види професійної діяльності, для успішності якої темперамент має визначальне значення. До такої діяльності відноситься, наприклад, професія оператора енергосистем. Людина, успішно справляється з цією діяльністю, що зберігає самовладання в екстрених ситуаціях, здатний швидко приймати відповідальні рішення, повинен, як показали дослідження вітчизняних психофізіологів, володіти сильною нервовою системою (що забезпечує тривалу витривалість), врівноваженістю процесів збудження і гальмування (необхідної при екстреному напрузі), завадостійкістю до дії зовнішніх факторів і рухливістю нервових процесів (визначальною можливість швидкого перемикання з одного об'єкта на інший).

Тест "Ваш паспорт темпераменту"

Інструкція. Притаманні вам якості оцініть знаком «+», і знаком «-» — не притаманні.

Ви холерик, якщо:

1) непосидющі, метушливі; 2) нестримані; 3) запальні; 4) нетерплячі; 5) різкі і прямолінійні з людьми; 6) вперті; 7) кмітливі в суперечці; 8)працюєте ривками; 9) схильні до ризику; 10) незлопам'ятні і не вмієте довго ображатися; 11) характеризуєтеся швидкою, насиченою, з мінливими інтонаціями мовою; 12) неврівноважені і схильні до гарячковості; 13) агресивний забіяка; 14) нетерплячі; 15) маєте виразну міміку; 16) здатні швидко діяти і вирішувати; 17) невтомно прагнете змін; 18) для вас характерні різкі рухи; 19) наполегливі у досягненні поставленої мети; 20) здатні до різкої зміни настрою.

Ви сангвінік, якщо:

1) веселі і життєрадісні; 2) енергійні і ділові; 3) часто не доводите розпочату справу до кінця; 4) схильні переоцінити себе; 5) здатні швидко сприйняти нове; 6) непостійні в інтересах і здібностях; 7) легко переживаєте невдачі та неприємності; 8) легко пристосовуєтеся до різних обставин; 9) з захопленням беретеся за нову справу; 10) швидко втрачаєте інтерес до справи, яка перестає вас цікавити; 11) швидко включаєтеся в нову справу і швидко можете переключитися з одного виду діяльності на інший; 12) вас дратує одноманітна, буденна, клопітка робота; 13) любите спілкуватися і не почуваєте скутості з незнайомими людьми; 14) вимогливі і працездатні; 15) маєте гучну, швидку, чітку мову, яка супроводжується живими жестами і виразною мімікою; 16) вмієте тримати себе в руках в несподіваній, складній ситуації; 17) завжди у піднесеному настрої; 18) швидко засинаєте і прокидаєтеся; 19) виявляєте поспішність у рішеннях; 20) схильні «покрасуватися».

Ви флегматик, якщо:

1) спокійні і холоднокровні; 2) послідовні і детальні у справах; 3) обережні і розсудливі; 4) вмієте чекати; 5) мовчазні і не любите пускати слова на вітер; 6) маєте спокійну, рівномірну мову з паузами, без різких виразних емоцій, жестикуляцій, міміки; 7) стримані і терплячі; 8) доводите справу до кінця; 9) не витрачаєте дарма сил; 10) суворо дотримуєтеся заведеного розпорядку в житті і системи в роботі; 11) легко стримуєте пориви; 12) не реагуєте на похвалу чи осудження; 13) не озлоблені і поблажливо ставитесь до шпильок на свою адресу; 14) постійні у своїх стосунках і інтересах; 15) повільно включаєтеся в роботу; 16) інертні і малорухомі; 17) підтримуєте однакові стосунки з усіма; 18) любите акуратність і порядок у всьому; 19) важко пристосовуєтеся до нової обстановки; 20) маєте витримку.

Ви меланхолік, якщо:

1) сором'язливі; 2) губитеся у новій обстановці; 3) вам важко встановити контакт з незнайомими людьми; 4) не вірите у свої сили; 5) легко переносите самотність; 6) відчуваєте пригніченість і розгубленість при невдачах; 7) схильні заглиблюватися в себе; 8) швидко втомлюєтеся; 9) маєте слабку, тиху мову, яка іноді понижується до шепоту; 10) мимоволі пристосовуєтеся до характеру співрозмовника; 11) в розмові здатні розчулитися до сліз; 12) надзвичайно чутливі до схвалень і зауважень; 13) ставите високі вимоги до себе та оточуючих; 14) схильні до підозрілості; 15) надто чутливі і ранимі; 16) образливі; замкнуті, некомпанійські, не ділитеся ні з ким своїми думками; малоактивні і несміливі; 19) покірні; 20) прагнете викликати співчуття і допомогу оточуючих.

Обробка та аналіз результатів

Якщо кількість позитивних відповідей того чи іншого типу становить 16-20, це свідчить про те, що у Вас в повній мірі виражені риси даного типу темпераменту.

Якщо ж позитивних відповідей нараховується 11-15 – якості даного темпераменту притаманні Вам в значній мірі.

Якщо позитивних відповідей 5-10 – якостей даного типу темпераменту у Вас є дуже мало.

Формула темпераменту:

Ах ас аф ам

Фт = Х ∙100% +С ∙100% + Ф ∙100% + М ∙100%

А А А А

де А – загальна кількість балів за 4 типами темпераменту;

ах - кількість балів, набраних за шкалою холеричного типу темпераменту;

ас- кількість балів, набраних за шкалою сангвінічного типу темпераменту;

аф - кількість балів, набраних за шкалою флегматичного типу темпераменту;

ам - кількість балів, набраних за шкалою меланхолічного типу темпераменту.

У кінцевому плані формула може мати такий вигляд:

Фт = 22% (х) + 29% (с) + 35% (ф) + 12% (м).

Аналізуючи отримані показники слід враховувати наступні критерії оцінки типів темпераменту:

40 чи більше відсотків – цей тип темпераменту домінуючий;

30–39% – яскраво виражений тип темпераменту;

2029% – тип темпераменту виражений посередньо;

менше 20% – тип темпераменту виражений слабко.

 

Особистісний опитувальник Г.Айзенка

Мета: Визначити рівні екстраверсії, емоційної стійкості й тип темпераменту.

Опис: Методика призначена для оцінки екстраверсії-інтроверсії й нейротизму (емоційної стабільності). В основу свого опитувальника Г. Айзенк (1964) поклав дві основні якості ВНД, котрі, як вважає більшість дослідників, визначають всю різноманітність типів особистості. Це екстраверсія-інтроверсія й емоційно-вольова нестабільність, або нейротизм. Автор пов'язує екстра- та інтроверсію з вираженістю процесів збудження й гальмування в корі головного мозку. При цьому типових екстраверта та інтроверта він розглядає як полярно протилежні особистості.

Екстраверт впевнений у собі, ризикує, гарячкуватий, діє під впливом моменту, імпульсивний, безтурботний, оптимістичний, любить спілкуватись. Його емоції та почуття не контролюються.

Інтроверт — спокійний, стриманий й віддалений від усіх, крім самих близьких людей. Він завжди контролює свої почуття, рідко буває агресивним, любить порядок та серйозність прийняття рішень.

Нейротизм - емоційна збудженість, схильність до психопатології в емоційній сфері. Індивід з вираженим нейротизмом емоційно нестійкий і характеризується переважно не вольовою, а емоційною регуляцією.

Фактори екстраверсія-інтроверсія й нестабільність-стабільність (нейротизм) вважають незалежними, і в сполученні вони можуть характеризувати той чи інший тип особистості.

Опитувальник Айзенка містить 57 запитань, з яких за 24 запитаннями оцінюються екстраверсія-інтроверсія, інші 24 запитання характеризують нестабільність-стабільність, а останні 9 - входять в шкалу відвертості і вірогідності результатів дослідження.

Інструкція:“Вам пропонується відповісти на 57 питань. Прослухайте їх і дайте відповідь, чи погоджуєтесь Ви з даним твердженням. Якщо погоджуєтесь, то в бланку для відповідей поряд відповідним номером поставте знак “+”, якщо ні- знак “-”. Пам’ятайте, що в тесті нема “поганих” й “хороших” відповідей. Свою думку виражайте вільно й щиро. Краща та відповідь, що перша прийшла Вам у голову”.

Текст опитувальника.

 

№ з\п Питання Так Ні
1.   Чи часто ви відчуваєте потяг до нових враженням, до того, щоб відволіктися, випробувати сильні відчуття?    
2. Чи часто Ви відчуваєте, що маєте потребу в друзях, які можуть Вас зрозуміти, підбадьорити або поспівчувати?    
3. Чи вважаєте Ви себе безтурботним людиною?    
4. Чи дуже важко Вам відмовлятися від своїх намірів?    
5. Обмірковуєте Ви свої справи не поспішаючи і вважаєте за краще почекати перш ніж діяти?    
6. Чи завжди Ви стримуєте свої обіцянки, навіть якщо це Вам невигідно?    
7. Чи часто у вас бувають спади і підйоми настрою?    
8. Чи швидко Ви зазвичай дієте і говорите, не витрачаєте багато часу на обдумування?    
9. Чи виникало у Вас коли-небудь відчуття, що Ви нещасні, хоча ніякої серйозної причини для цього не було?    
Чи вірно, що "на, суперечка" Ви здатні зважитися на все?    
11. Виникає у Вас почуття нерішучості і ніяковості, якщо Ви хочете завести мову з симпатичною(ним) не-знайомкою(цем)?    
12. Чи буває коли-небудь, що, розсердившись, Ви виходите з себе?    
13. Чи часто буває, що Ви дієте необдумано, під впливом моменту?    
14. Чи часто Вас турбують думки про те, що Вам не слід було чого-небудь робити або говорити?    
15. Чи вважаєте Ви читання книг зустрічам з людьми?    
16. Чи правда, що Вас легко зачепити?      
17. Чи любите Ви часто бувати в компанії?    
18. Чи бувають іноді у Вас такі думки, якими Вам не хотілося б ділитися з іншими людьми?    
19. Чи вірно, що іноді Ви настільки сповнені енергії, що все горить в руках, а іноді відчуваєте сильну млявість?    
20. Чи намагаєтеся Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю самих близьких друзів?    
21. Чи багато Ви мрієте?    
22. Коли на Вас кричать, чи відповідаєте Ви тим самим?    
23. Чи вважаєте Ви всі свої звички хорошими?    
24. Чи часто у Вас з'являється відчуття, що Ви в чомусь винні?    
25. Чи здатні Ви іноді дати волю своїм почуттям і безтурботно розважатися у веселій компанії?    
26. Чи можна сказати, що нерви у Вас часто бувають натягнуті до межі?    
Має славу Ви за людину живого і веселого?    
Після того, як справу зроблено, чи часто Ви в думках повертаєтеся до нього і думаєте, що могли б зробити краще?    
Чи відчуваєте Ви себе неспокійно, знаходячись у великій компанії?    
Чи буває, що Ви передаєте чутки?    
Чи буває, що Вам не спиться через те, що в голову лізуть різні думки?    
Якщо ви хочете дізнатися що-небудь, віддасте перевагу Ви знайти це в книзі, що запитати у друзів?    
Чи бувають у Вас сильне серцебиття?    
Чи подобається Вам робота, що вимагає зосередження?    
Чи бувають у Вас напади тремтіння?    
Чи завжди Ви говорите тільки правду?    
Чи буває Вам неприємно знаходитися в компанії, де всі жартують один над одним?    
Дратівливі Ви?    
Чи подобається Вам робота, що вимагає швидкої дії?    
Чи вірно, що Вам часто не дають спокою думки про різні неприємності і жахи, які могли б статися, хоча все скінчилося благополучно?    
Чи правда, що Ви неквапливі в рухах і кілька повільні?    
Чи запізнювалися Ви коли-небудь на роботу або на зустріч з ким-небудь?    
Чи часто Вам сняться кошмари?    
Чи правда, що Ви так любите поговорити, що не втрачаєте будь-якого зручного випадку поговорити з новою людиною?    
Чи турбують Вас які-небудь болю?    
Засмутилися б Ви, якщо б довго не могли бачитися зі своїми друзями?    
Чи можете Ви назвати себе нервовою людиною?    
Чи є серед Ваших знайомих такі, які Вам явно не подобаються?    
Могли б Ви сказати, що Ви впевнений у собі людина?    
Чи легко Вас зачіпає критика Ваших недоліків або Вашої роботи?    
Чи важко Вам отримати справжнє задоволення від заходів, в яких бере участь багато народу?    
Чи турбує Вас почуття "що ви чимось гірші за інших?    
Чи зуміли б Ви внести пожвавлення в нудну компанію?    
Чи буває, що Ви говорите про речі, в яких зовсім не розбираєтеся?    
Стурбовані Ви про своє здоров'я?    
Чи любите Ви пожартувати над іншими?    
Чи страждаєте Ви безсонням?    

 

Обробка: Обробку опитувальника проводять за допомогою ключа й починають її із шкали відвертості (В). Якщо в обстежуваного за шкалою (В) 5 балів або більше, результати його відповідей не використовуються, а йде пошук причин невідвертих відповідей. Потім підраховуються бали за шкалою екстраверсії. Якщо кількість балів 12 і більше, то обстежуваного можливо вважати екстравертом, менше 12 балів - інтровертом. Такі самі оцінки застосовуються й для шкали нейротизму: якщо 12 балів і більше - нейротизм, менше - емоційна стабільність. Один із варіантів особистого опитувальника Айзенка й ключ для обробки представлені далі (методики наведені за ВА. Маріщуком з співавт., 1990).

Вираженість фактора екстраверсія-інтроверсія в балах оцінюється так:

0-2 - вкрай виражена інтроверсія;

3-7 - виражена інтроверсія;

8-11 - помірна інтроверсія;

12-15 - помірна екстраверсія;

16-18 - виражена екстраверсія;

19-24 - вкрай виражена екстраверсія;

Фактор нейротизму оцінюється так:

0-2 - вкрай мало виражений нейротизм;

3-7 - мало виражений нейротизм;

8-11 - помірний нейротизм;

12-15 - виражений нейротизм;

16-18 - досить виражений нейротизм;

19-24 - вкрай виражений нейротизм.

Ключ до опитувальника:

Екстраверсія   Нейротизм Відвертість
Так   Ні Так Ні Так Ні
1, 3, 8, 10   5, 15 2, 4, 7  
13, 17, 22   9, 11, 14  
25, 27, 29   32, 34 16, 19, 21, 23  
39, 44, 46   37, 41 26, 28, 31, 33    
49, 53, 56   36, 38, 40, 43    
    45, 47, 50, 52      
    55, 57        

Коло Айзенка

Опросник структуры темперамента В.М. Русалова (ОСТ)

(взрослый вариант)

Цель: Диагностика темпераментных особенностей человека. Разработан В.М. Русаловым, на основе собственной концепции темперамента.

Опросник Структуры Темперамента (ОСТ) используется для диагностики свойств «предметно-деятельностного» и «коммуникативного» аспектов темперамента. Состоит из 105 вопросов. В тесте предусмотрена небольшая контрольная шкала, предназначенная для выявления тенденции испытуемого давать социально-желаемые ответы.

Для оценки темперамента и его свойств разработано немало диагностических инструментов. Существуют лабораторные методы диагностики, дающие достаточно объективную информацию об общей активности, скорости возникновения психических процессов, их интенсивности и устойчивости, темпе и ритме деятельности и поведения человека. Но эти методы сложно, а иногда и просто невозможно (в силу многих причин), использовать в работе кадровых служб. Зато у HR-менеджеров есть возможность применять опросники для определения темперамента, которых в их распоряжении сегодня имеется не так уж и мало.

Темперамент рассматривается автором как система формальных поведенческих изменений, отражающих различные блоки функциональной системы в понимании П.К. Анохина.

Число измерений и их содержание соответствует 4-х блоковой структуре функциональной системы:

1. афферентный синтез соответствует эргичности;

2. блок программирования — пластичности;

3. блок исполнения — темпу;

4. обратная связь — эмоциональной чувствительности.

Каждое измерение состоит из двух подизмерений:

1. объективно ориентированного;

2. субъективно ориентированного (или коммуникативного).

Они связанны с двумя главными сферами взаимодействия человека со средой: с предметным миром и обществом. Соответственно, выделяются следующие 8 параметров темперамента (в авторской терминологии):

1. Предметная эргичность характеризуется уровнем потребности в освоении предметного мира, жаждой деятельности, стремлением к умственному и физическому труду, стремлением вовлеченности в трудовую деятельность.

2. Социальная эргичность — уровень потребности в социальных контактах, жажда освоения социальных форм деятельности, стремление к лидерству, общительность, вовлеченность в социальную деятельность.

3. Пластичность — степень легкости переключения с одного предмета деятельности на другой, быстрота перехода с одних способов мышления на другие, в процессе взаимодействия с предметной средой, стремление к разнообразию форм предметной деятельности.

4. Социальная пластичность — степень легкости переключения в процессе общения с одного человека на другого, склонность к разнообразию коммуникативных программ, разнообразию количества готовых (неосознаваемых, импульсивных) форм соціального контакта.

5. Темп — скорость выполнения отдельных операций, быстрота предметно-двигательных актов при выполнении предметной деятельности.

5. Социальный темп — скоростные характеристики двигательных актов в процессе общения (скорость речи при общении и т.д.)

7. Эмоциональность — эмоциональная чувствительность к несовпадению (расхождению) между задуманным, ожидаемым, планируемым и результатами реального предметного действия, чувствительность к неудачам в работе.

8. Социальная эмоциональность — эмоциональная чувствительность в коммуникативной сфере: чувствительность к неудачам в общении, к оценкам окружающих людей.

Существуют две формы этого опросника: рассчитанный на взрослых от 18 до 55 лет (В-ОСТ), и подростков от 13 до 17 лет (Д-ОСТ). Разработана и компьютерная версия теста.

Была проведена стандартизация ОСТ на достаточно большой выборке испытуемых с учетом их возраста. Психометрическая проверка показала, что опросник темперамента В. М. Русалова обладает высокой ретестовой надежностью и валидностью. Опросник может быть одинаково эффективно использован как при индивидуальном, так и при групповом тестировании.

Инструкция: «Вам предлагается ответить на 105 вопросов. Вопросы направлены на выяснение Вашего обычного способа поведения. Постарайтесь представить типичные ситуации и дайте первый "естественный" ответ, который придет Вам в голову. Отвечайте быстро и точно. Помните, нет "хороших" или "плохих" ответов. Если вы выбрали ответ "да", поставьте крестик или галочку в графе "да". Если Вы выбрали ответ "нет", поставьте крестик (галочку) соответственно в графе "нет"».

Текст опросника

Взрослый вариант

1. Подвижный ли Вы человек?

2. Всегда ли Вы готовы с ходу, не раздумывая, включиться в разговор?

3. Предпочитаете ли Вы уединение большой компании?

4. Испытываете ли Вы постоянную жажду деятельности?

5. Ваша речь обычно медленна и нетороплива?

6. Ранимый ли Вы человек?

7. Часто ли Вам не спится из-за того, что Вы поссорились с друзьями?

8. В свободное время Вам всегда хочется заняться чем-либо?

9. В разговоре с другими людьми Ваша речь часто опережает Вашу мысль?

10. Раздражает ли Вас быстрая речь собеседника?

11. Чувствовали бы Вы себя несчастным человеком, если бы на длительное время были лишены возможности общения с людьми?

12. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу?

13. Нравится ли Вам быстро бегать?

14. Сильно ли Вы переживаете неполадки в своей работе?

15. Легко ли Вам выполнять работу, требующую длительного внимания и большой сосредоточенности?

16. Трудно ли Вам говорить очень быстро?

17. Часто ли вы испытываете тревогу, что выполнили работу не так, как нужно?

18. Часто ли Ваши мысли перескакивают с одной на другую во время разговора?

19. Нравятся ли Вам игры, требующие быстроты и ловкости?

20. Легко ли Вы можете найти другие варианты решения известной задачи?

21. Испытываете ли Вы чувство беспокойства, что Вас неправильно поняли в разговоре?

22. Охотно ли Вы выполняете сложную ответственную работу?

23. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь?

24. Легко ли Вы воспринимаете быструю речь?

25. Легко ли Вам делать одновременно очень много дел?

26. Возникают ли у Вас конфликты с вашими друзьями из-за того, что Вы сказали им что-то, не подумав заранее?

27. Вы обычно предпочитаете делать несложные дела, не требующие от Вас большой энергии?

28. Легко ли Вы расстраиваетесь, когда обнаруживаете незначительные недостатки в своей работе?

29. Любите ли Вы сидячую работу?

30. Легко ли Вам общаться с разными людьми?

31. Вы обычно предпочитаете подумать, взвесить и лишь потом высказаться?

32. Все ли Ваши привычки хороши, желательны?

33. Быстры ли у Вас движения рук?

34. Вы обычно молчите и не вступаете в контакты, когда находитесь в обществе малознакомых людей?

35. Легко ли Вам переключаться от одного варианта решения задачи на другой?

36. Склонны ли Вы преувеличивать в своём воображении негативное отношение близких людей?

37. Разговорчивый ли Вы человек?

38. Вам обычно легко выполнять дело, требующее мгновенных реакций?

39. Вы обычно говорите свободно, без запинок?

40. Беспокоят ли Вас страхи, что Вы не справитесь с работой?

41. Легко ли Вы обижаетесь, когда близкие Вам люди указывают на Ваши недостатки?

42. Испытываете ли Вы тягу к напряжённой ответственной деятельности?

43. Считаете ли Вы свои движения медленными и неторопливыми?

44. Бывают ли у Вас мысли, которые Вы хотели бы скрыть от других?

45. Можете ли Вы без долгих раздумий задать щекотливый вопрос другому человеку?

46. Доставляют ли Вам удовольствие быстрые движения?

47. Легко ли Вы "генерируете" новые идеи, связанные с работой?

48. Сосёт ли у Вас "под ложечкой" перед ответственным разговором?

49. Можно ли сказать, что Вы быстро выполняете порученное Вам дело?

50. Любите ли Вы браться за большие дела самостоятельно?

51. Богатая ли у Вас мимика в разговоре?

52. Если Вы обещали что-то сделать, всегда ли Вы выполняете своё обещание независимо от того, удобно вам это или нет?

53. Испытываете ли Вы чувство обиды от того, что окружающие Вас люди обходятся с Вами хуже, чем следовало бы?

54. Вы обычно предпочитаете выполнять одновременно только одну операцию?

55. Любите ли Вы игры в быстром темпе?

56. Много ли в Вашей речи длительных пауз?

57. Легко ли Вам внести оживление в компанию?

58. Вы обычно чувствуете в себе избыток сил и Вам хочется заняться каким-нибудь делом?

59. Обычно Вам трудно переключить внимание с одного дела на другое?

60. Бывает ли, что у Вас надолго портится настроение от того, что сорвалось запланированное дело?

61. Часто ли Вам не спится из-за того, что не ладятся дела, связанные непосредственно с работой?

62. Любите ли Вы бывать в большой компании?

63. Волнуетесь ли Вы выясняя отношения с друзьями?

64. Испытываете ли Вы потребность в работе, требующей полной отдачи сил?

65. Выходите ли Вы иногда из себя, злитесь?

66. Склонны ли Вы решать много задач одновременно?

67. Держитесь ли Вы свободно в большой компании?

68. Часто ли Вы высказываете своё первое впечатление, не подумав?

69. Беспокоит ли Вас чувство неуверенности в процессе выполнения работы?

70. Медленны ли Ваши движения, когда Вы что-то мастерите?

71. Легко ли Вы переключаетесь с одной работы на другую?

72. Быстро ли Вы читаете вслух?

73. Вы иногда сплетничаете?

74. Молчаливы ли Вы, находясь в кругу друзей?

75. Нуждаетесь ли Вы в людях, которые бы Вас ободрили и утешили?

76. Охотно ли Вы выполняете множество различных поручений одновременно?

77. Охотно ли Вы выполняете работу в быстром темпе?

78. В свободное время Вас обычно тянет пообщаться с людьми?

79. Часто ли у Вас бывает бессонница при неудачах на работе?

80. Дрожат ли у Вас иногда руки во время ссоры?

81. Долго ли Вы мысленно готовитесь перед тем, как высказать своё мнение?

82. Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые Вам явно не нравятся?

83. Обычно вы предпочитаете лёгкую работу?

84. Легко ли Вас обидеть в разговоре по пустякам?

85. Обычно Вы первым в компании решаетесь начать разговор?

86. Испытываете ли Вы тягу к людям?

87. Склонны ли Вы вначале поразмыслить, а потом говорить?

88. Часто ли Вы волнуетесь по поводу своей работы?

89. Всегда ли Вы платили бы за провоз багажа на транспорте, если бы не опасались проверки?

90. Держитесь ли Вы обычно обособленно на вечеринках или в компаниях?

91. Склонны ли вы преувеличивать в своём воображении неудачи, связанные с работой?

92. Нравится ли Вам быстро говорить?

93. Легко ли Вам удержаться от высказывания неожиданно возникшей идеи?

94. Предпочитаете ли Вы работать медленно?

95. Переживаете ли Вы из-за малейших неполадок на работе?

96. Вы предпочитае
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 606; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.066 с.)