Для визначення рівня та адекватності домагань можна використовувати такі стандарти. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для визначення рівня та адекватності домагань можна використовувати такі стандарти. 

РД Рівень домагань
5 та більше нереалістично високий
3–4,99 високий
1–2,99 помірний
–1,49–0,99 низький
–1,5 і нижче нереалістично низький

 

Високий реалістичний рівень домагань людини може поєднуватися у неї із впевненістю у цінності власних дій, з прагненням до самоствердження , відповідальністю, корекцією невдач за рахунок власних зусиль, з наявністю стійких життєвих планів.

Якщо у людини високий нереалістичний рівень домагань, то, як правило, він супроводжується фрустрованістю, вимогливістю до оточуючих, екстрапунітивністю. Особи з таким рівнем домагань іпохондричні та відчувають труднощі в реалізації власних життєвих планів.

Помірний рівень домагань характерний для досліджуваних, що впевнені в собі, товариських, які не шукають самоствердження, налаштованих на успіх, тобто таких, що розраховують міру своїх зусиль та здатність зіставити міру своїх зусиль з цінністю до­сягнутого.

Низький рівень домагань залежить у більшості від установки на невдачу. В осіб з нереалістично низьким рівнем домагань часто бувають неясними плани на майбутнє. Зазвичай вони орієнтовані на підлеглість та часто проявляють безпомічність. Однією з проблем таких людей може стати планування своїх дій найближчим часом та співставлення їх з перспективою.


Неадекватність рівня домагань може призвести до дезадаптивної поведінки, неефективності будь-якої діяльності, до утруднень у міжособистісних стосунках. Заниження рівня домагань, яке розвивається внаслідок дефіциту соціально значущого успіху, може спричинити зниження мотивації, невпевненість та загальний страх перед труднощами.

Корекція рівня домагань має бути направлена на узгодженість уявлень про бажаний результат із можливостями та здібностями людини. Закріплення цієї узгодженості в конкретній успішній діяльності підвищує адекватність рівня домагань.

 

Оцінка рівня домагань (Хоппе)

Мета: визначити особистісні якості: самолюбство, самооцінка, рівень домагань, адекватність та неадекватність його формування в залежності від успіху чи неуспіху.

Інструкція:

Перед Вами розміщені два ряди карток від 1 до 12 і від 1а до 12а. кожна карточка містить завдання, складність якого зростає у відповідності з номером картки. Картки з однаковими номерами мають завдання однакової складності.

Ви можете почергово вибирати картку з будь-яким номером і давати відповідь на завдання в карточці. Час розв’язання обмежений і фіксується хронометром.


Експериментатор пропонує обстежуваному взяти будь-яку із наявних, різних за складністю вправ. В тому випадку, коли завдання виявиться дуже складним або дуже легким, обстежуваний може змінити його на інше, які відповідає його знанням. Експериментатор може на свій розсуд збільшувати або зменшувати час для виконання завдання, тим самим довільно створювати ситуацію “успіху” або “невдачі”. Порядок вибору завдання фіксується в протоколі. Виконання завдання позначають знаком “+”, не виконання “-“.

Протокол

 

Прізвище, ім’я обстежуваного   № завдання
                             

 

Аналіз та інтерпретація результатів:

Протоколіст фіксує всі вибори того або іншого завдання, зроблені обстежуваним, і результати роботи обстежуваного з кожною із вправ. На основі одержаних даних будується графік. Якщо обстежуваний виконує завдання, то на місці перетину координат ставиться значок ○, якщо ні – значок ●

Потім протоколіст заповняє таблицю:

 

Прізвище, ім’я обстежуваного Характер рівня домагань (високий, низький середній) Адекватність рівня домагань
     

 

При оцінці результатів експериментатора повинні цікавити не інтелектуальні можливості обстежуваного (об’єм його знань), а особливості його поведінки в залежності від успіху або невдачі, наявність або відсутність тенденції до ускладнення завдання (формування рівня домагань) . у людей із стійким характером коливання у виборі (перехід до простіших завдань після невдач і до більш складних після успіху) носять плавних характер, а при емоційній нестійкості особистості ці коливання більш різкі. Після невеликого успіху вони можуть вибрати найскладніше завдання, а після одноразової невдачі – найпростіше. При виборі, який не залежить від успіху або невдачі необхідне додаткове дослідження, тому що мова може йти про порушення психічної діяльності.

Орієнтовні вправи

1. Напишіть три слова на букву М.

2. Напишіть назви чотирьох тварин на букву Л.

3. Напишіть назви п’яти міст на букву Л.

4. Напишіть шість імен на букву А.

5. Напишіть три назви квітів на букву Р.

6. Напишіть назви шести тварин на букву К.

7. Напишіть п’ять назв квітів на букву Г.

8. Напишіть чотири назви дерев на букву О.

9. Напишіть шість назв міст на букву А.

10. Напишіть п’ять прізвищ письменників на букву С.

11. Напишіть прізвища чотирьох композиторів на букву С.

12. Напишіть прізвища семи французьких художників.

1а. Напишіть три слова на букву Н.

2а. Напишіть шість імен на букву Б.

3а. Напишіть назви чотирьох фруктів на букву А.

4а. Напишіть назви шести держав на букву П.

5а. Напишіть назви пяти міст на букву К.

6а. Напишіть двадцять слів на букву С.

7а. Напишіть які частини світу починаються на букву О.

8а. Напишіть назви п’ятнадцяти міст на букву М.

9а. Напишіть назви п’яти кінофільмів на букву М.

10а. Напишіть прізвища п’яти відомих радянських кіноакторів на букву Л.

11а. Напишіть прізвища відомих російських письменників, композиторів, художників на букву Р.

12а. Напишіть прізвища п’яти відомих російських художників на букву К.

 

Питання для контролю та самоконтролю:

 1. Що є предметом вивчення психології?
 2. Які головні групи психічних явищ вона вивчає?
 3. Які психічні властивості та стани особистості вам відомі?
 4. Що таке психічне відображення? Як ви розумієте це явище?
 5. Якими є функції психіки?
 6. Як пояснював зміст сновидінь 3. Фрейд?
 7. Яке значення мають зв'язки психології з іншими науками?
 8. Що таке метод наукового дослідження?
 9. В чому полягає специфіка методів дослідження в психології?
 10. Які методи вважають головними в психологічній практиці?
 11. В чому полягає суть методу експерименту?
 12. В чому полягає суть методу спостереження?
 13. Дайте загальну характеристику методів психодіагностики.
 14. Які бувають тести? В чому їх сутність?
 15. Для чого існують кількісний та якісний аналіз результатів дослідження?
 16. Назвіть основні вимоги щодо використання методів психологічних досліджень.
 17. В чому полягають переваги і недоліки кожного з методів психологічного дослідження?
 18. Якими є головні ознаки особистості в психології?
 19. Що в особистості зумовлене її біологічною природою?
 20. Як співвідносяться між собою поняття "особистість" та "індивідуальність"?
 21. Які елементи становлять структуру особистості?
 22. Що є фундаментальним рушієм людської активності?
 23. Як пов'язані між собою самооцінка особистості та рівень її домагань?
 24. Що таке знання, вміння, навички?
 25. Що, на вашу думку, впливає на формування професійних вмінь та навичок?

Практичні завдання та психологічні ситуації:

1. До яких психічних явищ належать такі прояви психічної діяльності людини: збентеження, спокій, зацікавленість, схвильованість, байдужість:

а) психічні процеси;

б) психічні стани;

в) психічні властивості?

2. Розподіліть названі психічні явища (мислення, темперамент, сон, відчуття, воля, страх, характер, потреби, хвилювання, сприймання, настрій, уява, напруження, здібності, уважність, гнів, почуття) на групи:

а) психічні процеси;

б) психічні стани;

в) психічні властивості.

3. Яка з нижче перелічених форм прояву психіки людини є "зайвою ":

а) психічні процеси;

б) психічні стани;

в) психічні властивості;

г) емоційні процеси?

4. За переліченими нижче положеннями назвати метод психологічного дослідження:

· дослідник не втручається в перебіг психічних процесів;

· дослідник сам створює умови для виникнення психічних явищ, які цікавлять його;

· здобуваються знання про психіку, що не залежать від суб'єктивних факторів дослідника (таких, як думка, оцінювання тощо);

· визначається психіка людини в процесі її звичайної діяльності;

· вивчаються об'єктивні причини та умови, від яких залежить певне психічне явище.

5. Проаналізуйте з погляду методичних вимог до анкети такі дві групи запитань:

Чи легко вам просидіти годину не розмовляючи?

Чи охоче ви позичаєте свої речі?

Чи любите ви похвалитись перед екзаменом в тому, що добре підготувалися?

Чи є у вас почуття гумору?

Чи не зарозумілий ви?

Чи є пунктуальність рисою вашого характеру?

На які запитання відповіді будуть відвертішими? Чому?

6. За функціональною ознакою тестів щодо предмета дослідження розрізняють різні види тестів:

а) тести інтелекту;

б) тести креативності;

в) тести досягнень;

г) особистісні тести тощо.

Які ознаки взяті в класифікації названих видів тесту?

7. На підставі чого ми можемо судити, сумує чи радіє людина, якщо вона нам нічого не говорить про свій настрій? Який метод психології допоможе нам у даному випадку?

8. Назвіть позитивні та негативні боки методів психологічного дослідження:

 

9. Нижче наведені зразки прояву в поведінці людей якостей індивіда та якостей особистості. Виберіть ті зразки поведінки, які характеризують особистість, і ті, що характеризують індивіда:

· У дівчинки спостерігається повільність у моториці, у мові, у мисленні та у протіканні інших пізнавальних процесів, а також у виникненні почуттів. Вона повільно та важко переключається з однієї діяльності до іншої.

· Сергій вступив на медико-психологічний факультет.

· Мій друг Петро відрізняється виразною мімікою, різкими рухами та швидкістю ходи.

· Студент розповів про те, як він розподіляє вільний від роботи час між заняттями спортом та навчанням.

· Викладач вніс пропозиції, здійснення яких значно їм підвищило успішність студентів.

10. Особистість, як відомо, являє собою єдність природного і соціального.

Покажіть на прикладах, що в особистості людини є від природи, а що формується під впливом соціальних чинників.

11. Яке з цих визначень особистості є правильним:

а) особистість - це індивід, який вирізняється оригінальністю сприймання світу, високими моральними якостями;

б) особистість - це сукупність ролей, які індивід виконує в суспільстві;

в) особистість - це свідомий індивід, який займає певне місце в суспільстві та виконує певну суспільну роль;

г)особистість - це система певних потреб і прагнень, що обумовлюють поведінку індивіда; система, що змінюється під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх мотивів?

12. Яка з нижчеперелічених основних характеристик 1 спрямованості особистості є "зайвою ":

а) інтенсивність;

б) стійкість;

в) широта;

г) певний рівень;

д) міцність?

13. Яка з нижчеперелічених основних складових спрямованості особистості є

"зайвою ":

а) потреби;

б) мотиви;

в) інтереси;

г) переконання;

д) світогляд;

е) здібності?

14. В наведених нижче прикладах вкажіть, що відноситься до внутрішньої діяльності, а що до зовнішньої, які процеси тут задіяні:

Вам принесли історію хвороби людини, якій зроблено операцію. Завтра вона має бути переведена в палату, яку ви ведете. Відповідно до історії хвороби ви плануєте перелік маніпуляцій, які необхідно буде здійснити, коли хворий поступить у вашу палату.

Хворий поступив у вашу палату. Ви проводите всі необхідні маніпуляції. Про яку діяльність іде мова?

15. Визначте мотиви поведінки кожного з учасників, в описаних нижче випадках:

· Лікар-інтерн декілька разів скликав консиліум біля ліжка хворого, який страждав систематичними приступами головного болю нервового характеру. Оскільки заспокійливі засоби неї допомагали, тоді він заявив: "Якщо не будете себе вести як слід, відправлю в закрите відділення!"

 • Лікар говорить дівчині, яка прийшла вперше на обстеження: "Не бійся!", хоча вона і не думала боятися.

· Чоловіка похилого віку привозять на обстеження в лікарню. Лікар зауважив: "Скільки років? Вісімдесят? Пожив досить, не дивно, якщо щось і трапиться..."

· Головний лікар після невчасно зробленої процедури під час нічного чергування вичитує чергового лікаря: "Як так можна! Працюєте, далі нікуди! Це просто жахливо! Ви ніколи нічого вчасно не робите!"

16. Сформулюйте 15 якостей особистості лікаря. Які мотиви діяли у вас при формуванні даних якостей?

Питання до самостійної роботи:
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 726; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.26.60 (0.017 с.)