Обладнання чи сировини для їх виробництваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обладнання чи сировини для їх виробництваСтаттею 203-1 Кримінальний кодекс 2001 р. доповнено на підставі За кону України від 17 січня 2002 р "Про особливості державного регулю вання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (далі у цьо мупараграфі — Закон від 17 січня 2002 p.). Як відомо, Верховна Радабула вимушена прийняти цей Закон значною мірою внаслідок потужно го тиску на Україну з боку Сполучених Штатів Америки, які у разі йогонеприйняття загрожували застосуванням щодо України багатомільйон них економічних санкцій у сфері ЗБД (врешті-решт санкції, не дивля чись на ухвалення Закону, були застосовані, що зайвий раз переконало деяких аналітиків у тому, що насправді проблема — не у захисті інтелек туальної власності). Офіційна позиція СІЛА, відображена у заяві офісу Торговельного представника цієї держави в Україні, полягає в тому, що Україна, будучи одним з найбільших виробників і експортерів контра-фактної продукції в Європі, на протязі тривалого періоду не спромоглася вжити дієвих заходів для боротьби з піратським виробництвом оптичних дисків. Український експорт компакт-дисків підриває ринок легальних продаж у Європі, завдає американським власникам інтелектуальних роз робок збитків у сотні мільйонів доларів. Рівень використання неліцензійного програмного забезпечення в Україні сягає 90 %1.

Існує, щоправда, і протилежний підхід у питанні про обґрунтованість ухвалення Закону від 17 січня 2002 р. На думку частини фахівців, зу силля "дядечки Сема" спрямовані на те, щоб з метою конкуренції поз бавити Україну високотехнологічного виробництва, "прив'язати" її до західних технологій; спроби впорядкувати за допомогою зарубіжних вказівок виробництво та обіг дисків для лазерних систем зчитування призвели до того, що з п'яти заводів і дванадцяти ліній з виготовлення дисків в Україні лишився тільки один завод з однією лінією, а легаль ний імпорт дисків ускладнився і з кінця 2001 р. в силу невизначеності

І Украину нагибают // Бизнес. — 19 марта 2001 г. — № 12; Захист авторських прав чи завою вання українського ринку // Урядовий кур'єр. — 29 листопада 2001 р. — № 222

ситуації фактично призупинився. Прогнозується, що дія Закону від 17 січня 2002 р. може мати своїм наслідком монополізацію офіційного виробництва компакт-дисків, що, до речі, не матиме ніякого впливу на підпільне виготовлення дисків. У висновку Головного науково-експерт ного управління Апарату Верховної Ради України щодо відповідних за конопроектів вказувалось на те, що вони спрямовані на обмеження ле гальної діяльності, пов'язаної з дисками для лазерних систем зчитуван ня, шляхом надмірного державного регулювання у сфері їх вироб ництва, експорту та імпорту. Якщо виходити з того, що ліцензування діяльності з потенційними матеріальними носіями авторських і суміжних прав здатне суттєво вплинути на захист цих прав, то у тако му разі потрібно запровадити жорстке ліцензування виробництва будь-яких матеріальних носіїв авторських і суміжних прав, наприклад, папе ру, оскільки і він може використовуватись для порушення цих прав.

У ст. 203-1 КК передбачено відповідальність за порушення законодав 
ства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних си 
стем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх вироб 
ництва, якщо ці дії вчинено у великих розмірах. *

Суспільна небезпека даного злочину полягає у порушенні встановле ного порядку державного регулювання господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, посяганні на авторське право і суміжні права. За хист прав інтелектуальної власності під час виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування про голошено наразі одним з пріоритетних напрямів державної політики у сфері інтелектуальної власності (п. 1 Указу Президента України від ЗО січня 2002 р. № 85/2002 "Про невідкладні заходи щодо посилення за хисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування").

Основним безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ст. 203-1 КК, є регламентований законодавством порядок здійснення такої господарсь кої діяльності, як виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних си стем зчитування, обладнання і сировини для їх виробництва. Додатковим об'єктом злочину виступає авторське право і суміжні права.

Відносини у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних си стем зчитування, експорту, імпорту обладнання та сировини для їх вироб ництва регулюються, зокрема, законами України "Про авторське право і суміжні права", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Законом від 17 січня 2002 p., іншими законами України в частиш, що не су перечить йому, а також міжнародними договорами України, які набрали чин ності у встановленому законом порядку. Якщо норми Закону від 17 січня 2002 р. суперечать правилам міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою, застосовуються правила міжнародного договору. Постановою КМУ від 29 квітня 2002 р. № 600 затвер джено Порядок обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироб лені або імпортовані до набрання чинності Законом України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування".

Предметом розглядуваного злочину є: 1) диски для лазерних систем зчитування; 2) обладнання і сировина для їх виробництва.

Відповідно до ст. 1 Закону від 17 січня 2002 р. диск для лазерних си стем зчитування — це будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає об'єкти авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації. Лазерною системою зчитування є система, яка дає змо гу відтворити інформацію, записану на оптичних носіях у цифровій формі, за допомогою лазерних технологій. Об'єкти авторського та (або) суміжних прав — це твори науки, літератури і мистецтва, виконання творів, фонограми, відеограми та програми організацій мовлення, що охороняються відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права", інших актів законодавства та міжнародних договорів України у сфері інтелектуальної власності.

Сировиною для виробництва дисків для лазерних систем зчитування є оптичний полікарбонат, а перелік основних вузлів для спеціалізова ного обладнання по виробництву дисків затверджується КМУ. Згідно з постановою КМУ від 17 травня *2002 р. № 672 "Про основні вузли для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню" до основ них вузлів відповідного обладнання належать прес-форма для термо-пластавтоматів інжекційного штампування дисків та матриці і штампи, які містять дані, необхідні для штампування дисків. Таким чином, предметом злочину, описаного у ст. 203-1 КК, визнається і матриця. Це — матеріальний носій у вигляді штампа або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію у цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення цієї інформації на диск для лазерних систем зчитування під час його виробництва. Як правильно пише П.Берзін, матриця як технічний засіб визнається нор мативними актами частиною технологічного обладнання для вироб ництва лазерних дисків1.

З об'єктивної сторони вчинення аналізованого злочину полягає у по рушенні законодавства, що регулює, по-перше, виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, по-друге, експорт та імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва.

Шд виробництвом дисків розуміється діяльність, пов'язана із застосуван ням технологічного процесу по переробці сировини в оптичні носії інфор мації у формі диску для лазерних систем зчитування, під час якого одно часно з виготовленням диску здійснюється запис на нього інформації, яка є об'єктом авторського права та (або) суміжних прав, або без запису, а та кож діяльність, пов'язана з реалізацією дисків власного виробництва (ст. 1 Закону від 17 січня 2002 p.). Принагідне зауважу, що аналіз положень цьо го законодавчого акта дозволяє дійти висновку про те, що він не регулює господарську діяльність, яка полягає у розповсюдженні дисків для лазер них систем зчитування тими суб'єктами, які не є їх виробниками.

1Берзин П. Комментируя законодательство. Об уголовной ответственности за незаконное обра щение дисков для лазерных систем считывания, оборудования и сырья для ихпроизводства // Юридическая практика. — 15 мая 2002 г. — № 20

Виробництво дисків для лазерних систем зчитування здійснюється суб'єктами господарювання лише за наявності у них ліцензії на проваджен ня такої діяльності та за умови дотримання ліцензійних умов, які встанов лені Законом від 17 січня 2002 р., та ліцензійних умов, які затверджують ся відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів госпо дарської діяльності'* уповноваженим органом. Таким органом є Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства науки і освіти України (постанова КМУ від 17 травня 2002 р. № 639 "Про внесення змін до пе реліку органів ліцензування"). Ліцензійні умови провадження господарсь кої діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування затвер джені наказом Держпідприємництва і МОН України від 3 липня 2002 р. № 71/382. Вид діяльності, що підлягає ліцензуванню, повинен бути зазна чений в установчих документах суб'єкта господарювання. Орган ліцензу вання присвоює заявнику (виробнику) спеціальний ідентифікаційний код і зазначає його у ліцензії. Вказаний код надається виробнику дисків з метою визначення (ідентифікації) цього виробника та вироблених ним дисків.

Ліцензія на виробництво дисків для лазерних систем зчитування ви дається суб'єкту господарювання, який виконав вимоги ст. 10 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і надав орга ну ліцензування документально підтверджені дані про: 1) власне або орендоване виробниче обладнання (найменування та кількість ліній); 2) власні або орендовані виробничі та складські приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону від 17 січня 2002 р. та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування виробник, що отримав ліцензію на вироб ництво дисків, зобов'язаний: 1) виробляти диски лише на ліцензовано му обладнанні та в ліцензованих приміщеннях, тобто на обладнанні та у приміщеннях, зазначених у додатку до ліцензії; 2) проставляти на кож ному виготовленому диску для лазерних систем зчитування із записом інформації спеціальний ідентифікаційний код, а на кожному виготовле ному диску для лазерних систем зчитування без запису інформації — код матриці, з якої диск було виготовлено; 3) технологічно забезпечити нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального іден тифікаційного коду ліцензованим обладнанням, тобто використовувати відповідне обладнання лише за умови, що воно пристосоване для нане сення спеціального ідентифікаційного коду, зазначеного в ліцензії, під час виробництва дисків для лазерних систем зчитування; 4) повідомля ти орган ліцензування про будь-які зміни, що сталися відносно відомо стей, зазначених у ліцензії та в додатку до ліцензії, протягом трьох ро бочих днів від дня настання таких змін; 5) виробляти диски для лазер них систем зчитування, які містять об'єкти авторського права та (або) суміжних прав, лише за наявності дозволу осіб, яким належить авторсь ке право чи суміжні права; 6) не передавати ліцензію та її копію іншій юридичній особі та фізичній особі — суб'єкту підприємницької діяль ності; 7) вести шляхом оформлення відповідних журналів облік обсягів виробництва дисків для лазерних систем зчитування, придбання, зберігання, використання сировини для їх виробництва, основних вузлів спеціалізованого обладнання, а також отриманих замовлень та укладе-

них договорів про виробництво та (або) поставку (продаж) вироблених дисків для лазерних систем зчитування; 8) зберігати облікові докумен ти про виробництво дисків для лазерних систем зчитування протягом строку, встановленого законодавством, та надавати два обов'язкових бе зоплатних примірники виготовлених дисків для лазерних систем зчиту вання із записом на них інформації спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування, який зберігає їх протягом трьох років відповідно до вимог Закону "Про обов'язковий примірник документів"; 9) надавати посадовим особам органу ліцензування при проведенні перевірок в при сутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним осо би документи, що стосуються предмета перевірки, доступ до ліцензова них приміщень та забезпечувати умови для проведення перевірок.

Порядок присвоєння спеціального ідентифікаційного коду дискам для лазерних систем зчитування затверджено постановою КМУ від 28 квітня 2001 р. № 411 (у редакції постанови КМУ від 17 травня 2002 р. № 673). Спеціальний ідентифікаційний код (СІД-код) — це унікальний код, що визначає виробника дисків, наноситься з дотриманням відповідних технічних специфікацій і складається з;Л) СІД-коду прес-форми, який за безпечує ідентифікацію виробника усіх копій дисків; 2) СІД-коду матриці, який забезпечує ідентифікацію виробника матриць для виробництва дисків. СІД-код, нанесений на диск з порушенням встановлених технічних специфікацій, не визнається СЩ-кодом і вважається ненанесеним.

З урахуванням викладеного вище, під порушенням законодавства, що регулює виробництво дисків для лазерних систем зчитування, в плані відповідальності за ст. 203-1 КК потрібно розуміти, зокрема, здійснення господарської діяльності з виробництва дисків взагалі без отримання ліцензії, з використанням тимчасово зупиненої або анульованої ліцензії, ліцензії, отриманої від іншого суб'єкта господарювання, або з порушен ням інших ліцензійних умов — не на ліцензованому обладнанні, не у ліцензованих приміщеннях, без нанесення на диски спеціального іден тифікаційного коду, з нанесенням СІД-коду з порушенням встановлених технічних специфікацій, без дозволу осіб, яким належить авторське пра во та (або) суміжні права, невиконання вимог щодо технологічного за безпечення виробником наявності на дисках спеціальних іден тифікаційних кодів ліцензованим обладнанням тощо.

Для кожного відокремленого підрозділу, філії суб'єкта господарюван ня, які провадитимуть господарську діяльність з виробництва дисків для лазерних систем зчитування на підставі отриманої суб'єктом ліцензії, орган ліцензування видає суб'єкту господарювання засвідчені ним копії ліцензії. Така копія є документом, що підтверджує право відо кремленого підрозділу або філії суб'єкта господарювання на проваджен ня виробництва лазерних дисків (пп. 1.18 п. 1 Ліцензійних умов прова дження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних си стем зчитування). Якщо відокремлений підрозділ або філія суб'єкта гос подарювання виробляє диски без засвідченої у встановленому порядку копії ліцензії, таке діяння повинне визнаватись порушенням законодав ства, що регулює виробництво дисків для лазерних систем зчитування, і кваліфікуватись за наявності до цього підстав за ст. 203-1 КК.

На мій погляд, кримінальне каране порушення законодавства, що ре гулює виробництво дисків, слід вбачати і в тому разі, коли суб'єкт гос подарювання з метою отримання ліцензії на даний вид господарської діяльності подає до органу ліцензування завідомо недостовірні відомості.

Кримінальне карані дії з дисками для лазерних систем зчитування, які поєднуються із незаконним відтворенням та (або) розповсюдженням комп'ютерних програм і баз даних, фонограм, відеограм, інших об'єктів авторських і суміжних прав, треба кваліфікувати за сукупністю зло чинів, передбачених ст. 203-1 і ст. 176 КК ("Порушення авторського права і суміжних прав") — за наявності всіх ознак цих складів злочинів.

Переходячи до аналізу другої форми об'єктивної сторони злочину, пе редбаченого ст. 203-1 КК, зазначу, що поняття експорту розкривається у § 1 глави 5 книги при аналізі складу злочину "ухилення від повернення виручки в іноземній валюті*'. Імпорт — це купівля (у тому числі з опла тою в негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезен ням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та ор ганізаціями України, розташованими за її межами (ст. 1 Закону від 16 квітня 1991 р. із змінами "Про зовнішньоекономічну діяльність").

Ст. 5 Закону від 17 січня 2002 р. встановлює, що експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва без ліцензії забороняється. Чинне законодавство передбачає ліцензування ек спорту та імпорту не лише дисків, а й обладнання та сировини для їх вироб ництва (ст. 9 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяль ності"). Наказом Мінекономіки від 8 серпня 2002 р. № 244 затверджено По рядок видачі ліцензій на вид господарської діяльності — експорт, імпорт об ладнання та дисків для лазерних систем зчитування. Встановлено, що кожній філії, кожному відокремленому підрозділу заявника, які провадитимуть гос подарську діяльність на підставі отриманої ліцензії і місцезнаходження яких зазначено у поданій заяві, видаються засвідчені копії ліцензій. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для проведення господарської діяльності. Наказом МОН України від 10 січня 2002 р. № 9 (у редакції наказу від 1 жовтня 2002 р. № 538) затверджено По рядок погодження видачі ліцензій на товари, експорт та імпорт яких підля гає ліцензуванню у 2002 р. Погодження, яке надає Державний департамент інтелектуальної власності МОН України, оформляється як документ, який є однією з підстав для прийняття Мінекономіки України рішення про видачу ліцензій на експорт та імпорт товарів відповідно до Закону від 17 січня 2002 р. Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних сис тем зчитування видається на строк три роки.

Ліцензія на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних сис тем зчитування видається органом ліцензування, уповноваженим КМУ, за умови надання суб'єктом господарської діяльності документально підтверджених даних про: 1) власні або орендовані складські приміщен ня; 2) власні або орендовані приміщення, в яких буде здійснюватися оп това та (чи) роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитуван ня (щодо ліцензії' на імпорт дисків).

Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування здійснюється лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів.

Суб'єкт господарювання, що здійснює експорт, імпорт дисків для ла зерних систем зчитування, зобов'язаний експортувати, імпортувати лише такі диски, що були виготовлені з додержанням прав інтелектуальної власності. Суб'єкт господарювання, який отримав відповідну ліцензію, зо бов'язаний повідомляти листом Міністерство економіки та з питань євро пейської інтеграції України про кожну партію дисків для лазерних сис тем зчитування та (або) подавати перелік обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, що експортувались та (або) імпортувались. У листі, який подається в термін не пізніше 15 днів з дня проведення експортної або імпортної операції, зазначається перелік об'єктів авторських та суміжних прав (у разі наявності), номер вантажної митної декларації, за якою здійснено митне оформлення вантажу, та копію вантажної митної декларації на зазначену партію, завірену у вста новленому порядку (пп. 3.2, пп. 3.3 п. З Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для ла зерних систем зчитування, затверджених наказом Держпідприємництва та Мінекономіки України від 14 серпня 2002 p. >fe 84/247).

Таким чином, як порушення законодавства, що регулює експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сирови ни для їх виробництва, треба розцінювати, наприклад, експорт або імпорт вказаних предметів без наявності ліцензії на такий вид госпо дарської діяльності, без інформування у встановленому порядку органу ліцензування про кожну партію дисків або перелік обладнання для їх виробництва, що експортуються або імпортуються, без наявності на ек спортованих або імпортованих дисках спеціальних ідентифікаційних кодів, а також експорт чи імпорт дисків для лазерних систем зчитуван ня без додержання прав інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. З ст. 2 Закону від 17 січня 2002 р. його дія не поши рюється на диски для лазерних систем зчитування, які переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться або вивозяться фізич ними особами для власного використання, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях фізичними особами в особистих цілях. У зв'язку з цим у наведених випадках підстав для за стосування ст. 203-1 КК не вбачається.

У тому разі, коли здійснюваний з порушенням законодавства експорт або імпорт дисків для лазерних систем зчитування набуває вигляду переміщен ня таких товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене слід кваліфікувати не за ст. 203-1, а за ст. 201 КК ("Контрабанда") — за умови, якщо вартість неза конно переміщуваних предметів у тисячу і більше разів перевищує неопо датковуваний мінімум доходів громадян. У розглядуваній ситуації стаття КК про відповідальність за контрабанду має інкримінуватись як громадя нам — не підприємцям, так і службовим особам підприємств та фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності, у тому числі тим, які от римали ліцензії на відповідний вид господарської діяльності, але в діях яких вбачається один з двох способів вчинення господарського злочину, пе-

редбаченого ст. 201 КК. У разі віднесення оптичного полікарбонату до стра тегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встанов лено відповідні правила вивезення за межі України (це поняття аналізується у главі 6 книги), переміщення через митний кордон оптично го полікарбонату незалежно від його вартості має розцінюватись як кримінальне карана контрабанда за умови незаконності такого переміщен ня. Відзначу, що у постанові КМУ від 25 грудня 2002 р. № 1939 "Про пе реліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуван ню у 2003 році" вказівка на оптичний полікарбонат відсутня.

Аналізований склад злочину належить до формальних складів.

Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, визнається злочином, якщо ці дії вчине но у великих розмірах. У примітці до ст. 203-1 КК вказується, що під великим розміром у даному разі слід розуміти вартість дисків для лазер них систем зчитування, обладнання чи сировини 'для їх виробництва, яка у три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Якщо порушення відповідного законодавства скоєне не у великих розмірах, такі дії є адміністративним проступком, який тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двадцяти до двохсот не оподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 164-13 КАП).

Притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 203-1 КК не ви ключає застосування до суб'єктів господарської діяльності фінансових санкцій у вигляді штрафів за перераховані у ст. 8 Закону від 17 січня 2002 р. порушення ліцензійних умов. Прибуток, отриманий в результаті діяльності з порушенням вимог даного Закону, стягується у судовому порядку та зараховується до Державного бюджету України. Крім цього, до порушників норм Закону від 17 січня 2002 р. можуть застосовуватись такі спеціальні заходи: 1) обмеження діяльності суб'єктів господарюван ня; 2) тимчасова заборона діяльності суб'єктів господарювання; 3) ану лювання ліцензії на виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва; 4) тимчасове припинення дії ліцензії на вироб ництво, експорт, імпорт дисків, експорт, імпорт обладнання та сирови ни для їх виробництва; 5) опечатування та (або) вилучення вироблених, імпортованих або призначених для експорту дисків, обладнання та си ровини для їх виробництва, що не відповідають вимогам Закону (п. 2 Порядку прийняття органом ліцензування рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припи нення порушень вимог Закону України "Про особливості державного ре гулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з вироб ництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", затвердженого постановою КМУ від 17 травня 2002 р. № 675).

Суб'єкт злочину, що розглядається, на мою думку, є спеціальним — це фізична особа, зареєстрована як приватний підприємець або службова осо ба суб'єкта господарювання — юридичної особи незалежно від ор ганізаційно-правової форми та форми власності. Зокрема за ст. 203-1 КК до відповідальності можуть притягуватись службові особи тих суб'єктів

господарської діяльності, які є легальними виробниками дисків для лазер них систем зчитування. Дії службової особи за наявності до цього підстав, крім ст. 203-1 КК, мають додатково кваліфікуватись за статтею КК про відповідальність за той чи інший злочин у сфері службової діяльності.

Запропонований вище підхід щодо визначення кола осіб — суб'єктів
аналізованого злочину ґрунтується на тому, що Закон від 17 січня
2002 р., до положень якого передусім відсилає диспозиція ст. 203-1 КК,
поширює свою дію лише на суб'єктів господарювання. Те саме стосується
і Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". В
широкому розумінні до законодавства, яке регулює виробництво дисків
для лазерних систем зчитування, можна відносити і законодавство, що
регулює підприємницьку діяльність взагалі і процедуру державної
реєстрації суб'єктів підприємництва зокрема. З урахуванням цього автор
раніше вважав, що суб'єкт розглядуваного злочину є не спеціальним, а
загальним1. Видається, однак, що, встановлюючи зміст ознак складу зло 
чину, передбаченого ст. 203-1 КК, перевагу слід віддавати спеціальним
законодавчим актам, присвяченим регламентації відповідного різновиду
господарської діяльності. »

Ст. 203-1 КК в тій частині, в якій вона охоплює незаконне вироб ництво дисків для лазерних систем зчитування, є підстави розглядати як спеціальну норму стосовно ч. 1 ст. 202 КК (в частині здійснення гос подарської діяльності без ліцензії чи з порушенням умов ліцензування). Щоправда, у цих нормах по-різному описуються параметри суспільно небезпечного діяння: у ст. 203-1 КК великі розміри пов'язані з вартістю предметів, з якими вчинюються злочинні дії, а у ч. 1 ст. 202 КК великі розміри характеризують дохід як результат протиправної господарської діяльності. Звичайно, можна сперечатись з приводу того, наскільки ви правданим і обґрунтованим є доповнення КК статтею 203-1, яка з усьо го різноманіття видів господарської діяльності під посилений криміна льно-правовий захист бере чомусь виробництво дисків для лазерних си стем зчитування. З іншого боку, ніхто не може поставити під сумнів право законодавця, ухвалюючи спеціальні норми, . диференціювати кримінальну відповідальність і підкреслювати у такий спосіб більшу або, навпаки, меншу суспільну небезпеку виокремлених ним злочинів порівняно з тими різновидами злочинних діянь, які охоплюються за гальними кримінально-правовими нормами.

Якщо виробництвом дисків для лазерних систем зчитування фактично займається особа, яка у встановленому порядку не зареєстрована як суб'єкт підприємництва, вона може притягуватись до відповідальності за ч. 1 ст. 202 КК за здійснення без державної реєстрації як суб'єкта підприємництва діяльності, що містить ознаки підприємницької і підлягає ліцензуванню. Таким чином, ми дійшли досить парадоксального висновку, який засвідчує відсутність логіки у позиції законодавця: ті суб'єкти госпо дарської діяльності, які намагаються працювати у правовому полі, за по рушення умов ліцензування дисків каратимуться обмеженням волі на строк до п'яти років, а для тих, хто підпільно виробляє диски, не реєстру-

1Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 г. / Под ред. Н.И.Мельника, Н.И.Хавронюка. — К.: Каннон, А.С.К., 2002. — С. 11-88

19 3-Ю8 577

ючись як суб'єкт підприємництва, найбільш суворе покарання становити ме згідно з ч. 1 ст. 202 КК (за умови, якщо буде встановлено отримання доходу у великих розмірах) обмеження волі на строк до двох років.

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 203-1 КК, характери зується прямим умислом. Особа усвідомлює, що здійснює виробництво, експорт або імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва з порушенням приписів законодавства і бажає вчинити такі дії. Вважаю за доцільне безпосередньо у диспозиції даної кримінально-правової норми конкретизувати форму вини. Мотиви не впливають на кваліфікацію за ст. 203-1 КК і можуть враховуватись при призначенні покарання. В історичному аспекті варто нагадати, що у проекті Закону "Про особливості підприємницької діяльності у сфері виробництва, експорту, Імпорту дисків для лазерних систем зчитуван ня", свого часу внесеному до Верховної Ради України, пропонувалось встановити кримінальну відповідальність за виробництво та (або) екс порт дисків для лазерних систем зчитування, за експорт та (або) імпорт матриць, обладнання і сировини для виготовлення дисків з порушенням встановленого законом порядку з метою збуту чи розповсюдження.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.62.49 (0.013 с.)