ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ РИБАЛЬСТВА ТА МОРСЬКА ПОЛІТИКАЧастина 1

Політика у галузі рибальства

 

Стаття 407

 

1. Сторони співпрацюватимуть у наступних взаємовигідних сферах спільного інтересу в галузі рибальства, зокрема збереження та управління водними живими ресурсами, інспектування та контролю, збору даних та боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством.

 

2. Це співробітництво включатиме повагу до їх міжнародних зобов’язань, що стосуються управління та збереження водних живих ресурсів.

Стаття 408

Сторони здійснюватимуть спільні заходи, обмінюватимуться інформацією та надаватимуть одна одній підтримку з метою заохочення:

a) належного управління та найкращих практик в управлінні рибальством з метою забезпечення збереження та управління рибними запасами у спосіб, який забезпечує сталість таких запасів та ґрунтується на екосистемному підході;

b) відповідального рибальства та управління рибним господарством, які відповідають принципам сталого розвитку, задля збереження рибних запасів та екосистем у здоровому стані;

c) співробітництва у рамках регіональних організацій з управління рибальством (РОУР).

Стаття 409

З урахуванням положень статті 408 цієї Угоди та беручи до уваги найкращий науковий досвід Сторони зміцнюватимуть співробітництво та координацію своєї діяльності у галузі управління та збереження водних живих ресурсів у Чорному морі. Сторони заохочуватимуть ширше міжнародне співробітництво у Чорному морі з метою розвитку відносин в межах відповідних РОУР.

 

Стаття 410

Сторони підтримуватимуть ініціативи, такі як взаємний обмін досвідом та надання підтримки, з метою забезпечення впровадження політики сталого рибальства, що основана на пріоритетних напрямах в acquis ЄС у цій сфері, зокрема:

a) управління водними живими ресурсами, рибальськими зусиллями та технічними заходами;

b) перевірку та контроль рибальської діяльності шляхом використання необхідного обладнання для спостереження, зокрема систему моніторингу суден, так само, як і розбудову відповідних адміністративних та судових структур, здатних застосовувати належні заходи;

c) узгоджений збір даних про вилов, вивантаження, флот, біологічних та економічних даних;

d) управління риболовними потужностями, в тому числі функціонуючим реєстром риболовного флоту;

e) вдосконалення ефективності ринків, зокрема шляхом просування організацій виробників, надання інформації споживачам, стандартів розміщення на ринку та простежуваності;

f) розвиток структурної політики у секторі рибальства, з особливою увагою до сталого розвитку прибережних спільнот.

 

Частина 2

Морська політика

 

Стаття 411

Беручи до уваги співробітництво у сферах рибальства, транспорту, охорони навколишнього середовища та в інших політиках, дотичних до морської, Сторони також розвиватимуть співробітництво щодо інтегрованої морської політики, зокрема шляхом:

a) просування інтегрованого підходу до морських справ, належного управління та обміну найкращими практиками використання морського простору;

b) створення рамок розв’язання суперечностей між конкуруючими видами діяльності людини та управління їх впливом на морське довкілля шляхом підтримки планування морського простору як інструменту, який сприяє покращенню процесу ухвалення рішень;

c) підтримки сталого розвитку прибережних регіонів та морської промисловості як рушія економічного зростання та зайнятості, в тому числі шляхом обміну найкращим досвідом;

d) підтримки стратегічних альянсів між галузями морської промисловості, службами, науковими інституціями, які спеціалізуються на морських та морегосподарських дослідженнях, включно зі створенням міжгалузевих морегосподарських кластерів;

e) докладання зусиль для покращення морської безпеки та заходів безпеки на морі, удосконалення транскордонного та міжгалузевого морського нагляду, спрямованого на вирішення зростаючих ризиків, спричинених інтенсивним морським рухом, робочими викидами суден, нещасними випадками на морі та незаконною діяльністю, базуючись на досвіді Координаційного та інформаційного центру в Бургасі;

f) встановлення регулярного діалогу та сприяння різноманітним мережам між заінтересованими сторонами.

 

Стаття 412

Це співробітництво включатиме:

a) обмін інформацією, найкращими практиками, досвідом та передача морського «ноу-хау», зокрема інноваційні технології у морській галузі;

b) обмін інформацією та найкращими практиками щодо можливостей фінансування проектів, в тому числі державно-приватне партнерство;

c) посилення співробітництва між Сторонами в рамках відповідних міжнародних морських форумів.

 

Частина 3

Постійний діалог з питань рибальства та морської політики

 

Стаття 413

Постійний діалог між Сторонами відбуватиметься з питань, охоплених Частинами 1 і 2 Глави 18 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.

 

 

ГЛАВА 19

РІКА ДУНАЙ

Стаття 414

 

Беручи до уваги транскордонний характер басейну ріки Дунай та його історичну важливість для прибережних спільнот, Сторони:

a) сприятимуть виконанню Україною та державами-членами ЄС їх міжнародних зобов’язань у сферах судноплавства, рибальства, захисту навколишнього середовища, зокрема водних екосистем, зокрема збереження живих водних ресурсів з метою досягнення сприятливого екологічного стану, а також за іншими відповідними напрямами людської діяльності;

b) підтримуватимуть, де це потрібно, ініціативи з розвитку двосторонніх та багатосторонніх угод та домовленостей, з метою заохочення сталого розвитку, та звертаючи особливу увагу на дотримання традиційного способу життя прибережних громад та ведення економічної діяльності шляхом комплексного використання басейну ріки Дунай.


 

ГЛАВА 20

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 

Стаття 415

 

Сторони співпрацюють з метою забезпечення високого рівня захисту прав споживачів та досягнення сумісності між їхніми системами захисту прав споживачів.

 

Стаття 416

 

З метою досягнення зазначених цілей таке співробітництво, зокрема, включає:

a) сприяння обміну інформацією щодо систем захисту прав споживачів;

b) застосування експертизи щодо правового та технічного потенціалу у цій сфері з метою посилення відповідних систем законодавства та ринкового нагляду;

c) удосконалення інформації, що надається споживачам;

d) навчання представників органів влади та інших представників інтересів споживачів;

e) заохочення розвитку незалежних асоціацій споживачів та контактів між представниками споживачів.

 

Стаття 417

Україна поступово наближає своє законодавство до acquis ЄС відповідно до Додатку XXXVIII до цієї Угоди, при цьому уникаючи створення бар’єрів у торгівлі.

 

Стаття 418

 

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 20 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.


ГЛАВА 21

СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ЗАЙНЯТОСТІ, СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Стаття 419

 

Беручи до уваги положення Глави 13 (Торгівля і сталий розвиток)Розділу IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею) цієї Угоди, Сторони посилюють діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, гендерної рівності та недискримінації.

 

Стаття 420

 

Співробітництво в сферах, визначених у статті 419 цієї Угоди, передбачає досягнення таких цілей:

a) покращання якості людського життя;

b) протистояння спільним викликам, таким як глобалізація та демографічні зміни;

c) збільшення кількості та покращення якості робочих місць з гідними умовами праці;

d) сприяння розвитку соціальної та юридичної справедливості у контексті реформуванні ринку праці;

e) сприяння створенню на ринку праці таких умов, які б поєднували гнучкість та захищеність;

f) сприяння впровадженню активних заходів на ринку праці та підвищення ефективності служб зайнятості з метою задоволення потреб на ринку праці;

g) стимулювання розвитку ринків праці, що сприяють залученню малозабезпечених осіб;

h) зменшення об’ємів неформальної економіки шляхом трансформації нелегальної зайнятості;

i) покращання рівня забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов праці, зокрема шляхом проведення навчання та тренінгів з питань охорони здоров’я та безпеки праці, сприяння реалізації превентивних заходів, попередження ризиків великих аварій та управління токсичними хімічними речовинами, а також обмін практикою та результатами досліджень в даній сфері;

j) посилення рівня соціального захисту та модернізація системи соціального захисту, зокрема, щодо її якості, доступності та фінансової стабільності;

k) скорочення бідності та посилення соціальної єдності;

l) забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, а також у процесі прийняття рішень;

m) боротьба з дискримінацією в усіх її формах та проявах;

n) посилення можливостей соціальних партнерів та сприяння соціальному діалогу.

 

Стаття 421

 

Сторони сприяють залученню усіх причетних сторін, зокрема, соціальних партнерів та організацій громадянського суспільства, у контексті впровадження реформ в Україні та співробітництва між Сторонами згідно з цією Угодою.

 

Стаття 422

 

Сторони сприяють встановленню корпоративної соціальної відповідальності та звітності, а також заохочують ведення соціально відповідальної господарської діяльності, яка пропагується Глобальним договором ООН 2000 року, Тристоронньою декларацією МОП щодо засад, котрі стосуються багатонаціональних корпорацій та соціальної політики 1977 року, зі змінами і доповненнями, внесеними у 2006 році, та Керівними принципами ОЕСР для багатонаціональних підприємств 1976 року, зі змінами і доповненнями, внесеними у 2000 році.

 

Стаття 423

Сторони докладатимуть зусиль для посилення співробітництва в сфері зайнятості та соціальної політики в рамках усіх відповідних регіональних, багатосторонніх та міжнародних форумів і організацій.

 

Стаття 424

 

Україна забезпечуватиме поступове наближення до права, стандартів та практики ЄС у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, як зазначено у Додатку XXXIX до цієї Угоди.

 

Стаття 425

 

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 21 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.

ГЛАВА 22

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

 

Стаття 426

Сторони розвивають співробітництво в галузі охорони здоров’я з метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров’я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання.

 

Стаття 427

1. Співробітництво, зокрема, охоплює такі сфери:

a) зміцнення системи охорони здоров’я України та її потенціалу, зокрема, шляхом впровадження реформ, подальшого розвитку первинної медико-санітарної допомоги та навчання персоналу;

b) попередження і контроль над інфекційними хворобами, такими як ВІЛ/СНІД та туберкульоз, підвищення готовності до ризику спалахів високо патогенних хвороб та імплементація Міжнародних медико-санітарних правил;

c) попередження та контроль за неінфекційними хворобами шляхом обміну інформацією та кращими практиками, пропагування здорового способу життя, визначення основних детермінант здоров’я та проблем в галузі охорони здоров’я, таких як здоров’я матері і дитини, психічне здоров’я, алкогольна, наркотична та тютюнова залежність, зокрема імплементацію Рамкової конвенції з контролю над тютюном 2003 року ;

d) якість та безпечність субстанцій людського походження, таких як кров, тканини та клітини;

e) інформація та знання в галузі охорони здоров’я, зокрема, керуючись підходом «охорона здоров’я у всіх політиках держави».

 

2. З цією метою Сторони обмінюються інформацією та найкращими практиками, і здійснюють інші спільні заходи, в тому числі в рамках підходу «охорона здоров’я у всіх політиках» та поступової інтеграції України в європейські мережі охорони здоров’я.

 

Стаття 428

Україна поступово наближуватиме своє законодавство та практики до принципів права ЄС, зокрема у сфері інфекційних хвороб, служби крові, трансплантації тканин і клітин, а також тютюну. Перелік відповідних актів права ЄС визначено у Додатку XL до цієї Угоди.

 

Стаття 429

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 22 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.

 


ГЛАВА 23

ОСВІТА ТА НАВЧАННЯ, МОЛОДЬ

Стаття 430

 

Повною мірою поважаючи обов’язки Сторін щодо змісту навчання та організації освітніх систем, а також їх культурне та мовне розмаїття, Сторони сприяють розвитку співробітництва в галузі освіти, навчання та молодіжної політики з метою покращання взаєморозуміння, активізації міжкультурного діалогу та посилення знань щодо відповідних культур.

 

Стаття 431

 

Сторони докладають зусилля для активізації співробітництва в галузі вищої освіти, зокрема, з метою:

a) реформування та модернізації систем вищої освіти;

b) сприяння зближенню у сфері вищої освіти, яке відбувається в рамках Болонського процесу;

c) підвищення якості та релевантності вищої освіти;

d) поглиблення співробітництва між вищими навчальними закладами;

e) розширення можливостей вищих навчальних закладів;

f) активізації мобільності студентів та викладачів; увага надаватиметься співробітництву в галузі освіти з метою спрощення доступу до вищої освіти.

Стаття 432

 

Сторони здійснюють заходи, спрямовані на активізацію обміну інформацією, практикою та досвідом, для заохочення більш тісного співробітництва в галузі професійно-технічної освіти та навчання, зокрема з метою:

a) розвитку систем професійно-технічної освіти та навчання, подальшого підвищення кваліфікації упродовж трудової діяльності/життя, що відповідає реаліям в контексті змін на ринку праці;

b) створення національних механізмів з метою покращення прозорості та визнання кваліфікацій та компетенцій, використовуючи, по можливості, досвід ЄС.

 

Стаття 433

 

Сторони вивчають можливості розвитку співробітництва в інших сферах, таких як середня освіта, дистанційне навчання та освіта протягом життя.

 

Стаття 434

 

Сторони погоджуються заохочувати поглиблення співробітництва та обмін досвідом в галузі молодіжної політики та неформальної освіти для молоді, що спрямовано на:

a) сприяння інтеграції молоді в суспільство загалом, заохочуючи її активну громадську позицію та ініціативність;

b) сприяння молоді в отриманні знань, навичок та професійних умінь поза освітньою системою, зокрема волонтерство, та визнання цінності такого досвіду;

c) активізацію співробітництва з третіми країнами;

d) розвиток співробітництва між молодіжними організаціями в Україні, в ЄС та в його державах-членах;

e) просування здорового способу життя, з особливим акцентом на молоді.

 

Стаття 435

 

Сторони здійснюють співробітництво, беручи до уваги положення рекомендацій, перелічених у Додатку XLI до цієї Угоди.

 

Стаття 436

 

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 23 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.


ГЛАВА 24

КУЛЬТУРА

Стаття 437

Сторони докладають зусилля для сприяння співробітництву у галузі культури з метою покращання взаєморозуміння та розширення культурних обмінів, а також мобільності об’єктів мистецтва та митців України та ЄС.

 

Стаття 438

Сторони заохочують міжкультурний діалог між індивідуумами та організаціями, які представляють інтереси громадянського суспільства та культурних інституцій України та ЄС.

 

Стаття 439

Сторони тісно співпрацюють в рамках відповідних міжнародних форумів/організацій, зокрема ЮНЕСКО та Раду Європи, з метою, окрім іншого, розвитку культурного розмаїття, збереження і поцінування культурної та історичної спадщини.

 

Стаття 440

Сторони докладають зусилля для розвитку постійного діалогу у галузі культури з метою сприяння розвитку культурної індустрії в ЄС та Україні. Задля досягнення цієї мети Сторони впроваджують належним чином положення Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року.


ГЛАВА 25

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.015 с.)