Перегляд впливу на сталий розвитокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перегляд впливу на сталий розвитокСторони зобов’язуються переглядати, контролювати та оцінювати вплив імплементації цього Розділу на сталий розвиток за допомогою відповідних процесів, що передбачають участь, та інститутів, зокрема також інститути, визначені в цій Угоді, наприклад, за допомогою оцінки впливу торговельних аспектів сталого розвитку.

Стаття 299

Інститути громадянського суспільства

1. Кожна Сторона визначає та скликає нову або існуючу Дорадчу групу з питань сталого розвитку з метою надання рекомендацій щодо імплементації цієї Глави.

 

2. Дорадча група складається з незалежних представницьких громадських організацій, де об’єктивно представлені організації роботодавців та працівників, неурядові організації та інші заінтересовані сторони.

 

3. Члени Дорадчої групи кожної із Сторін зустрічаються на відкритому Форумі громадянського суспільства для підтримки діалогу, що охоплює аспекти сталого розвитку торговельних відносин між Сторонами. Форум громадянського суспільства зустрічається раз на рік, якщо інше не було домовлено Сторонами. Сторони домовляються про роботу Форуму громадянського суспільства не пізніше ніж через один рік після набрання чинності цією Угодою.

 

4. Діалог, проведений Форумом громадянського суспільства, не повинен в негативний спосіб чинити вплив на роль Платформи Форуму громадянського суспільства, засновану відповідно до статті 469 цієї Угоди, з метою обміну думками з будь-яких питань, що стосуються виконання цієї Угоди.

 

5. Сторони інформують Форум громадянського суспільства про хід імплементації цієї Глави. Думки, висновки та пропозиції, висловлені у ході Форуму громадянського суспільства, можуть бути надані Сторонам безпосередньо або опосередковано через Дорадчі групи.

 

Стаття 300

Інституційний механізм та механізм моніторингу

1. Створюється Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку, який є підзвітний Комітету Асоціації в його конфігурації у відповідності зі статтею 465 (4) цієї Угоди. Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку (далі по тексту – Підкомітет) складається з вищих посадових осіб в межах органів управління кожної Сторони. Він здійснює контроль за імплементацією цієї Глави, зокрема результати діяльності, пов’язаної з процесом управління та оцінки впливу, та в обов’язковому порядку обговорює будь-які проблемні питання, що виникають у зв’язку із застосуванням цієї Глави. Він складає свої власні правила процедури. Він скликається протягом року з дати набрання чинності цією Угодою і надалі не рідше ніж один раз на рік.

 

2. Кожна Сторона визначає контактний пункт (особу) у рамках свого управління з метою сприяння інформаційній взаємодії між Сторонами з питань, охоплених цією Главою.

 

3. Сторони можуть здійснювати моніторинг імплементації та дотримання заходів, охоплених цією Главою. Сторона може звернутися з вимогою до іншої Сторони щодо надання конкретної та обґрунтованої інформації про результати імплементації цієї Глави.

 

4. Сторона може звернутися із запитом стосовно проведення консультацій з іншою Стороною щодо будь-яких питань, які виникають у відповідності з цією Главою шляхом надання письмового запиту, адресованого контактному пункту такої Сторони. Сторони погоджуються невідкладно проводити консультації через відповідні канали за запитом будь-якої із Сторін.

 

5. Сторони будуть докладати усіх зусиль з метою досягнення взаємоприйнятного вирішення питання та можуть звернутися за рекомендацією, наданням інформації або допомогою до будь-якої особи або органу, яку (-ий) вони вважають компетентним, з метою всебічного вивчення змісту питання. Сторони враховують діяльність МОП або відповідних багатосторонніх природоохоронних організацій або органів, учасниками яких вони є.

 

6. Якщо Сторони не в змозі вирішити відповідне питання шляхом консультацій, будь-яка із Сторін може вимагати скликання Підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку для розгляду цього питання шляхом надання письмового запиту, адресованого контактному пункту (особі) іншої Сторони. Він повинен бути невідкладно скликаний і має докласти зусиль для вирішення такого питання, зокрема, за необхідністю, отримання консультативної допомоги від урядових або зовнішніх експертів. Результати вирішення цього питання Підкомітетом з питань торгівлі та сталого розвитку мають бути оприлюднені, якщо Підкомітет не вирішив інакше.

 

7. Для вирішення будь-яких питань, що виникають відповідно до цієї Глави, Сторони використовують процедури, що передбачені у статтях 300 та 301 цієї Угоди.

Стаття 301

Група експертів

 

1. Якщо Сторони не домовилися про інше, Сторона може через 90 днів з дати отримання запиту про проведення консультацій відповідно до статті 300(4) цієї Угоди, звернутися з проханням стосовно скликання Групи експертів для розгляду відповідного питання, яке не було належним чином розглянуте на міжурядових консультаціях. Протягом 30 днів з дати отримання Стороною запиту про скликання Групи експертів на прохання будь-якої Сторони для розгляду цього питання може бути скликано Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку. Сторони можуть надавати інформацію Групі. Група буде намагатися отримати інформацію та рекомендації від кожної Сторони, Дорадчої (их) групи (п) або міжнародних організацій. Група експертів скликається протягом 60 днів з дати отримання запиту Сторони.

 

2. Група, обрана відповідно до процедури, що вказана в пункті 3 цієї статті, забезпечує проведення експертизи в процесі імплементації цієї Глави. Якщо Сторони не домовилися про інше, Група протягом 90 днів з дати, коли було обрано останнього експерта, надає Сторонам звіт. Сторони докладають всіх зусиль для узгодження рекомендацій Групи стосовно імплементації цієї Глави. Імплементація рекомендацій Групи повинна контролюватися Підкомітетом з питань торгівлі та сталого розвитку. Звіт Групи має бути доступним Дорадчій(-им) групі(-ам) Сторін. Стосовно конфіденційної інформації та правил процедури будуть застосовуватися відповідні принципи, викладені в Додатку XXIV до Глави 14 (Врегулювання спорів) Розділу IV цієї Угоди.

 

3. Після набрання чинності цією Угодою Сторони погоджують склад з принаймні 15 осіб із досвідом щодо питань, про які йдеться в цій Главі; щонайменше п’ять таких експертів, які не є громадянами будь-якої Сторони, працюють у складі Правління Групи. Експерти мають бути незалежними, не повинні приєднуватися до або отримувати інструкції від жодної із Сторін або організацій, представлених у Дорадчій(-их) групі (-ах). Кожна Сторона обирає одного експерта з переліку експертів протягом 50 днів з дати отримання запиту Сторони з метою створення Групи. Якщо Сторона не обирає свого експерта протягом зазначеного періоду, інша Сторона обирає з переліку експертів громадянина тієї Сторони, що не вибрала експерта. Два обрані експерти домовляються стосовно того, кого буде обрано головуючим з переліку тих експертів, які не є громадянами.

Стаття 302

Співробітництво у сфері торгівлі та сталого розвитку

 

Сторони разом розробляють пов’язані з торгівлею аспекти трудової та екологічної політики з метою досягнення цілей цієї Угоди.

 

ГЛАВА 14[44]

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

Стаття 303

Мета

Мета цієї Глави полягає у запобіганні будь-якому спору та вирішенні у дусі доброї волі будь-якого спору між Сторонами, пов’язаного із застосуванням та тлумаченням положень цієї Угоди, зазначених у статті 304 цієї Угоди, та у досягненні взаємопогодженого врегулювання, якщо це буде можливо[45].

Стаття 304

Сфера застосування

Положення цієї Глави застосовуються до будь-якого спору стосовно тлумачення та застосування положень Розділу IV цієї Угоди, крім випадків, коли прямо не передбачено інше.

 

Стаття 305

Консультації

1. Сторони зобов’язані прагнути врегулювати будь-який спір щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди, зазначених у статті 304 цієї Угоди, шляхом проведення консультацій у дусі доброї волі з метою досягнення взаємопогоджуваного врегулювання.

 

2. Для проведення консультацій, Сторона повинна подати дипломатичними каналами іншій Стороні відповідний письмовий запит та його копію Комітету з питань торгівлі, у якому зазначається спірний захід та положення цієї Угоди, зазначені у статті 304 цієї Угоди, які ця Сторона вважає застосовними.

 

3. Консультації проводяться протягом 30 днів з дати отримання дипломатичними каналами такого запиту та мають відбутися, якщо Сторони не домовлятимуться про інше, на території Сторони – відповідача. Такі консультації вважатимуться завершеними протягом 30 днів з дати отримання такого запиту, якщо обидві Сторони не погодяться продовжити консультації. Уся конфіденційна інформація, розкрита в ході консультацій не розголошуватиметься, навіть після завершення спору.

 

4. Консультації щодо термінових питань, зокрема питання щодо швидкопсувних або сезонних товарів, проводяться протягом 15 днів з дати отримання дипломатичними каналами відповідного запиту та вважаються завершеними через 15 днів з дати отримання дипломатичними каналами такого запиту.

 

5. Якщо консультації, пов’язані із транзитом енергоносіїв через відповідні мережі, та якщо одна із Сторін вважає врегулювання спору терміновим через повне або часткове припинення транзиту природного газу, нафти або електроенергії між Україною та Стороною ЄС, то такі консультації мають бути проведені впродовж трьох днів з дати отримання дипломатичними каналами відповідного запиту, та вважатимуться завершеними через три дні з дати отримання дипломатичними каналами такого запиту, якщо обидві Сторони не погодяться продовжити ці консультації. Уся конфіденційна інформація, розкрита в ході консультацій не розголошуватиметься.

 

6. Якщо консультації не були проведені у строки, визначені у пункті 3 цієї статті або, відповідно, у пункті 4 цієї статті, або якщо консультації були завершені без досягнення взаємопогоджуваного врегулювання, Сторона-скаржник може подати запит про заснування третейської групи згідно зі статтею 306 цієї Угоди.

 

Частина 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.01 с.)