Визначення виконавця контракту 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення виконавця контракту 

5. Всі контракти укладатимуться шляхом проведення прозорих та неупереджених процедур визначення виконавця, що запобігатимуть проявам корупції. Ця неупередженість забезпечуватиметься, зокрема, через недискримінаційне формулювання предмету контракту, рівний доступ економічних операторів, достатні часові рамки, а також прозорий і об’єктивний підхід.

 

6. Під час опису характеристик роботи, товару або послуги замовники повинні користуватися загальним описом технічних та якісних характеристик та функцій, а також міжнародними, європейськими або національними стандартами.

 

7. Опис характеристик робіт, товарів або послуг не повинен містити посилання на конкретні марку чи виробника, або на конкретний процес, чи на торговельну марку, патенти, типи чи конкретне місце походження або спосіб виробництва, крім випадків, коли відповідне посилання обґрунтовується предметом контракту та супроводжується словами «або еквівалент». Перевага має надаватися використанню загальних описів щодо технічних чи якісних характеристик чи функцій.

 

8. Замовники не висуватимуть умов, що можуть призвести до прямої або опосередкованої дискримінації економічних операторів іншої Сторони, таких як вимога до економічних операторів, зацікавлених у контракті, бути заснованими у тійсамій країні, регіоні або на тій самій території, що й замовник.

 

Незважаючи на вищезазначене, у випадках, коли це виправдано конкретними обставинами договору, від учасника-переможця може вимагатися створення певної господарської інфраструктури у місці виконання контракту.

 

9. Строки для висловлення зацікавленості та подання пропозицій мають бути достатньо тривалими, аби дозволити економічним операторам іншої Сторони провести змістовну оцінку тендеру та підготувати власну пропозицію.

 

10. Всі учасники повинні мати можливість заздалегідь ознайомитись із відповідними правилами, критеріями відбору та критеріями визначення виконавця контракту. Ці правила повинні застосуватись до всіх учасників однаковим чином.

 

11. Замовники можуть запросити лише обмежену кількість учасників для подання пропозицій за умови, що:

а) така процедура проводиться у прозорий та недискримінаційний спосіб; а також

b) відбір ґрунтується тільки на об’єктивних факторах, таких як досвід учасників у відповідній сфері, масштаб їх господарської діяльності та наявність відповідної інфраструктури, або їх технічний та професійний потенціал.

При залученні обмеженої кількості учасників для участі у поданні пропозицій, потрібно враховувати необхідність забезпечення належного рівня конкуренції.

 

12. Замовники використовуватимуть переговорні процедури лише у визначених виняткових випадках, коли використання такої процедури по суті не спотворює конкуренцію.

 

13. Замовники можуть використовувати кваліфікаційні системи лише за умови, що перелік кваліфікованих операторів складається шляхом проведення прозорої та відкритої процедури, інформація про що була належним чином оприлюднена. Контракти, що підпадають під таку систему, повинні укладатися також на недискримінаційній основі.

 

14. Сторони забезпечують, щоб контракти укладалися у прозорий спосіб із тим учасником, який подав економічно найвигіднішу пропозицію або пропозицію із найнижчою ціною, що відповідає критеріям визначення виконавця та процедурним правилам, встановленим та опублікованим заздалегідь. Остаточні рішення повідомляються всім учасникам без зайвої затримки. На вимогу учасника, якому не вдалося отримати контракт, повинні надаватися роз’яснення щодо підстав відповідного рішення із достатнім рівнем деталізації, що дозволяє переглянути прийняте рішення.

Судовий захист

 

15. Сторони забезпечують, щоб кожна особа, яка має або мала інтерес до певного контракту, та зазнала або ризикує зазнати шкоди внаслідок заявленого порушення, мала право на ефективний, неупереджений судовий захист від будь-якого рішення замовника стосовно укладення контракту. Рішення, прийняті під час та по закінченню такої процедури перегляду, публікуються у відповідних засобах масової інформації у спосіб, що є достатнім для інформування всіх заінтересованих економічних операторів.

Стаття 152

Планування адаптації законодавства

 

1. До початку адаптації законодавства Україна подає в Комітет з питань торгівлі комплексну «дорожню карту» з реалізації цієї Глави, з часовими графіками та ключовими поетапними результатами, що повинні включати всі реформи стосовно адаптації законодавства та розвитку інституційного потенціалу. Ця дорожня карта повинна співпадати із етапами та часовими рамками, викладеними у Додатку ХХI-А до цієї Угоди.

 

2. «Дорожня карта» повинна охоплювати всі аспекти реформування та загальні правові засади для імплементації у сфері державних закупівель, зокрема: адаптацію законодавства для регулювання державних контрактів, контрактів у комунальних та інфраструктурних секторах, договорів концесій на виконання робіт та процедури перегляду рішень замовників; зміцнення адміністративної спроможності на всіх рівнях, включно із органами оскарження та контрольними механізмами.

 

3. Після позитивного висновку від Комітету з питань торгівлі ця «дорожня карта» розглядається в якості довідкового документу для реалізації положень цієї Глави. Європейський Союз буде докладати максимальних зусиль для надання допомоги Україні в реалізації цієї дорожньої карти.

Стаття 153

Адаптація законодавства

 

1. Україна забезпечить поступове приведення існуючого та майбутнього законодавства у сфері державних закупівель у відповідність до acquis ЄС у сфері державних закупівель.

 

2. Адаптація законодавства здійснюватиметься поетапно згідно із періодами, визначеними у Додатку ХХІ-А та в Додатках ХХІ-В–ХХІ-Е, ХХІ-G, ХХІ-H та ХХІ-J до цієї Угоди. Додатки ХХІ-F та ХХІ-І до цієї Угоди визначають необов’язкові елементи, які не вимагають впровадження в законодавство України, в той час як Додатки ХХІ-K–ХХІ-N до цієї Угоди містять елементи acquis ЄС, які залишаться поза сферою законодавчої адаптації. У цьому процесі належна увага повинна приділятися відповідному прецендентному праву Європейського Суду та імплементаційним заходам Європейської Комісії, а також, якщо у цьому з’явиться необхідність, будь-яким змінам у acquis ЄС, що відбуватимуться на той самий час. Реалізація кожного періоду оцінюватиметься Комітетом з питань торгівлі, і, після позитивної оцінки цим органом, поєднуватиметься із взаємним наданням доступу до ринку, згідно із Додатком ХХІ-А до цієї Угоди. Європейська Комісія повідомляє Україну без невиправданої затримки про будь-які зміни у acquis ЄС. Комісія буде надавати відповідні консультації та технічну допомогу з метою впровадження таких змін.

 

3. Сторони погоджуються з тим, що Комітет з питань торгівлі приступає до оцінки наступного етапу адаптації лише після того, як завершені та схвалені заходи з імплементації попереднього етапу, згідно з умовами, передбаченими у пункті 2 цієї статті.

 

4. Сторони забезпечать, що ті аспекти і сфери державних закупівель, які не охоплюються дією цієї статті, будуть врегульовані відповідно до принципів прозорості, недискримінації і рівного ставлення, що визначені статтею 151 цієї Угоди.

 

Стаття 154

Доступ до ринку

 

1. Сторони погоджуються, що ефективне і взаємне відкриття відповідних ринків має здійснюватись поступово та одночасно. Протягом процесу адаптації законодавства, рівень доступу до ринку, що надається Сторонами на умовах взаємності, пов’язується із досягнутим прогресом адаптації законодавства у відповідності із Додатком ХХІ-А до цієї Угоди.

 

2. Рішення щодо початку наступного етапу відкриття ринку приймається на підставі оцінки якості прийнятого законодавства, а також його практичного застосування. Така оцінка регулярно здійснюється Комітетом з питань торгівлі.

 

3. У тій мірі, в якій Сторона, згідно із Додатком ХХІ-А до цієї Угоди, відкрила свій ринок закупівель для іншої Сторони, Сторона ЄС надасть доступ до процедур укладення контрактів українським компаніям – заснованим як в межах, так і поза межами Сторони ЄС – у відповідності із правилами державних закупівель Сторони ЄС на умовах не менш сприятливих, ніж ті, що застосовується до компаній Сторони ЄС; Україна надасть доступ до процедур укладення контрактів компаніям Сторони ЄС – заснованим як в межах, так і поза межами України – у відповідності із національними правилами державних закупівель на умовах не менш сприятливих, ніж ті, що застосовуються до українських компаній.

 

4. Після реалізації останнього етапу адаптації законодавства, Сторони розглянуть можливість взаємного надання доступу до ринків стосовно закупівель, вартість яких є навіть нижчою, ніж порогові значення, визначені у статті 149(3) цієї Угоди.

 

5. Фінляндія резервує свою позицію щодо Аландських островів.

Стаття 155

Інформація

 

1. Сторони забезпечують належний рівень поінформованості замовників та економічних операторів щодо процедур державних закупівель, у тому числі шляхом публікації у повному обсязі відповідного законодавства та адміністративних рішень.

 

2. Сторони забезпечать ефективне поширення інформації щодо тендерних можливостей.

Стаття 156

Співробітництво

 

1. Сторони посилять співробітництво шляхом обміну досвідом та інформацією, що стосується їх найкращих практик та нормативно-правової бази.

 

2. Сторона ЄС сприятиме імплементації цієї Глави, у тому числі шляхом надання технічної допомоги, коли це доцільно. У відповідності із положеннями про фінансове співробітництво в Розділі VI (Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби з шахрайством) цієї Угоди, конкретні рішення про фінансову допомогу прийматимуться через застосування відповідних фінансових механізмів та інструментів Сторони ЄС.

 

3. Індикативний перелік питань співробітництва включений до Додатку ХХІ-О до цієї Угоди.

 

ГЛАВА 9

Інтелектуальна власність

Частина 1

Загальні положення

Стаття 157

Цілі

Цілями цієї Глави є:

(а) спрощення створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін; і

(b) досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

 

Стаття 158

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.013 с.)