Охорона інформації про управління правамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Охорона інформації про управління правами 

1. Сторони передбачають необхідну правову охорону проти свідомого здійснення будь-якою особою без дозволу будь-якої з таких дій:

(a) видалення або зміна будь-якої електронної інформації про управління правами;

(b) розповсюдження, ввезення для розповсюдження, трансляція, оприлюднення або доведення до загального відома творів або інших об’єктів, що охороняються згідно з цією Угодою, з яких без дозволу видалена або змінена електронна інформація про управління правами,

якщо така особа усвідомлює або має достатні підстави усвідомлювати, що здійснюючи це вона сприяє, робить можливим, полегшує або приховує порушення будь-якого авторського права або будь-яких суміжних прав, передбачених законодавством відповідної Сторони.

 

2. Для цілей цієї Угоди, термін «інформація про управління правами» означає будь-яку інформацію, надану правовласниками, яка ідентифікує твір або інший об’єкт, що охороняється, зазначений у Підрозділі 1 цієї Глави, автора або будь-якого іншого правовласника, або інформацію про строки і умови використання твору або іншого об’єкта, що охороняється, та будь-які номери або коди, які містять таку інформацію.

 

Перший абзац застосовується тоді, коли будь-який з елементів цієї інформації пов’язаний з копією або оприлюдненням твору або іншого об’єкта, що охороняється, який зазначений у Підрозділі 1 цієї Глави.

 

Стаття 178

Суб’єкт та об’єкт права на прокат та позичку

1. Сторони надають виключне право дозволяти або забороняти прокат та позичку таким особам:

(a) автору щодо оригіналу або копій його/її твору;

(b) виконавцю щодо записів його/її виконань;

(c) виробникові фонограм щодо його/її фонограм;

(d) виробникові першого запису фільму щодо оригіналу і копій його/її фільму.

 

2. Ці положення не поширюються на права на прокат та позичку щодо споруд і творів ужиткового мистецтва.

 

3. Сторони можуть обмежувати виключне право, передбачене пунктом 1 цієї статті, в частині права на публічний прокат, за умови, що принаймні автори одержують винагороду від такого прокату. Сторони вільні у визначенні цієї винагороди беручи до уваги мету сприяння розвитку культури.

 

4. Якщо Сторони не застосовують виключне право на прокат, передбачене цією статтею, по відношенню до фонограм, фільмів і комп’ютерних програм, вони принаймні передбачатимуть винагороду для авторів.

 

5. Сторони можуть звільняти певні категорії установ від виплати винагороди, згаданої у пунктах 3 і 4 цієї статті.

 

Стаття 179

Невід’ємне право на справедливу винагороду

1. Якщо автор або виконавець передав або уступив своє право на прокат щодо фонограми або оригіналу чи копії фільму виробнику фонограми або продюсеру фільму, то такий автор або виконавець зберігає право на справедливу винагороду за прокат.

 

2. Автори або виконавці не можуть відмовитись від права на одержання справедливої винагороди за прокат.

 

3. Управління правом на одержання справедливої винагороди може бути доручене організаціям колективного управління, які представляють авторів або виконавців.

 

4. Сторони можуть регулювати питання, запроваджене щодо можливості запровадження управління правом на справедливу винагороду організаціями колективного управління і в якому обсязі, а також питання визначення особи, до якої можуть бути висунуті вимоги зі сплати цієї винагороди та з якої вона підлягає стягненню.

Стаття 180

Охорона комп’ютерних програм

1. Сторони надають охорону авторським правам на комп’ютерні програми у такому самому обсязі, як літературним творам,як це передбачено Бернською конвенцією. З цією метою термін «комп’ютерна програма» включає попередні дослідні матеріали.

 

2. Охорона відповідно до цієї Угоди надається математичному виразу комп’ютерної програми будь-якої форми. Ідеї та принципи, на яких ґрунтується будь-який елемент комп’ютерної програми, зокрема ті, на яких ґрунтується її інтерфейс, не охороняються авторським правом згідно з цією Угодою.

 

3. Комп’ютерна програма охороняється, якщо вона є оригінальною у тому розумінні, що вона є продуктом інтелектуальної творчості автора. Ніякі інші критерії не застосовуються для визначення наявності права на охорону.

Стаття 181

Суб’єкт авторського права на комп’ютерні програми

1. Субєктом авторського права на комп’ютерні програми є фізична особа або група фізичних осіб, які створили програму або, якщо дозволяє законодавство Сторін, юридична особа, зазначена як правовласник законодавством згідно зі законом.

 

2. Виключне авторські права на комп’ютерну програму, створену спільно групою фізичних осіб, належать їм спільно.

 

3. Якщо створення у співавторстві творів визнається законодавством Сторін, особа, яка відповідно до законодавства Сторін визнається такою, що створила твір, вважається її автором.

4. Якщо комп’ютерна програма створюється найманим працівником на виконання своїх трудових обов’язків або відповідно до вказівок роботодавця, то роботодавцю належать усі виключні майнові права на створену таким чином комп’ютерну програму, якщо інше не передбачено контрактом.

 

Стаття 182

Обмежені дії, що стосуються комп’ютерних програм

З урахуванням положень статей 183 та 184 цієї Угоди, виключні права правовласника у розумінні статті 181 цієї Угоди, включають право здійснювати або дозволяти:

(a) постійне або тимчасове відтворення комп’ютерної програми будь-якими засобами і у будь-якій формі, частково або повністю. У тій мірі, в якій завантаження, виведення на екран, запуск, передача або зберігання комп’ютерної програми потребують такого відтворення, такі дії вимагатимуть одержання дозволу правовласника;

(b) переклад, адаптацію, упорядкування або будь-яку іншу зміну комп’ютерної програми, а також відтворення результатів цих дій, без шкоди правам особи, яка змінює програму;

(c) будь-яку форму публічного розповсюдження, зокрема найм, оригінальної комп’ютерної програми або її копій.

 

Стаття 183

Виключення щодо обмежених дій, що стосуються комп’ютерних програм

 

1. За відсутності конкретних контрактних положень, дії, що передбачені підпунктами «а» і «b» статті 182 цієї Угоди, не потребуватимуть дозволу правовласника, якщо вони є необхідними для використання комп’ютерної програми законним покупцем відповідно до її призначення, зокрема виправлення помилок.

 

2. Створення резервної копії комп’ютерної програми особою, яка має право на її використання, не може бути заборонене контрактом, оскільки воно є необхідним для такого використання.

 

3. Особа, яка має право на використання копії комп’ютерної програми, має право без дозволу правовласника спостерігати, вивчати або перевіряти функціонування програми з метою визначення ідей і принципів, які лежать в основі будь-якого елемента програми, якщо ця особа робить це, здійснюючи будь-які дії щодо завантаження, виведення на екран, запуску, передачі або зберігання програми, які він чи вона має право робити.

 

Стаття 184

Декомпіляція

1. Дозвіл правовласника не потрібен, якщо відтворення коду і трансляція його форми у розумінні статті 182 (а) і (b) цієї Угоди є необхідними для одержання інформації, потрібної для досягнення здатності до взаємодії незалежно створеної комп’ютерної програми з іншими програмами, за умови, що виконуються такі вимоги:

(a) ці дії виконуються ліцензіатом або іншою особою, яка має право на використання копії комп’ютерної програми, або від його імені особою, уповноваженою на такі дії;

(b) інформація, необхідна для досягнення здатності до взаємодії, раніше не була загальнодоступною для осіб, згаданих у підпункті (а) цього пункту ; і

(c) ці дії обмежуються складовими частинами оригінальної програми, які є необхідними для досягнення здатності до взаємодії.

 

2. Положення пункту 1 цієї статті не дозволяють, щоб інформація, одержана у зв’язку з її застосуванням:

(a) використовувалась для інших цілей, ніж досягнення здатності до взаємодії із незалежно створеною комп’ютерною програмою;

(b) передавалась іншим особам, за винятком випадків, коли це необхідно для досягнення взаємодії із незалежно створеною комп’ютерною програмою; або

(c) використовувалась для розробки, виготовлення або продажу комп’ютерної програми суттєво подібної своїм виразом, або для будь-якої іншої дії, яка порушує авторське право.

 

3. Відповідно до положень Бернської конвенції ця стаття не може тлумачитись таким чином, що дозволяє її застосування у такий спосіб, який невиправдано перешкоджає законним інтересам правовласника або суперечить нормальній експлуатації комп’ютерної програми.

Стаття 185

Охорона баз даних

1. Для цілей цієї Угоди, термін «база даних» означає сукупність незалежних творів, даних або іншої інформації, розташованих у систематизованому або упорядкованому вигляді та і є доступною для будь-якої особи за допомогою електронних або інших засобів.

 

2. Охорона згідно з цією Угодою не надається комп’ютерним програмам, що використовуються при створенні або функціонування баз даних, доступних за допомогою електронних засобів.

 

Стаття 186

Об’єкт охорони

1. Відповідно до Підрозділу 1 цієї Глави, бази даних, які внаслідок підбору або розташування їх інформаційного наповнення є результатом творчої праці автора, охороняються як такі авторським правом. Ніякі інші критерії не застосовуються для визначення їх права на охорону.

 

2. Охорона баз даних авторським правом, передбачена Підрозділом 1 цієї Глави, не поширюється на їхнє інформаційне наповнення і не шкодить будь-яким правам, які поширюються на саме інформаційне наповнення.

 

Стаття 187Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.007 с.)