ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Стаття 343

Україна та ЄС сприятимуть процесу економічних реформ шляхом співробітництва в напрямку покращення розуміння фундаментальних принципів функціонування їхніх економік, а також формулювання і реалізації ринкової економічної політики. Україна докладатиме максимальних зусиль для побудови функціонуючої ринкової економіки та поступового наближення своєї політики до політики ЄС відповідно до основоположних принципів макроекономічної стабільності, збалансованості державних фінансів і платіжного балансу.

Стаття 344

З цією метою Сторони співпрацюватимуть, щоб:

(а) обмінюватися інформацією щодо макроекономічних показників та перспектив, а також щодо стратегій розвитку;

(b) разом аналізувати економічні питання, що становлять спільний інтерес, зокрема заходи економічної політики та інструменти для її імплементації, такі як методи економічного прогнозування і опрацювання документів стратегічної політики, з метою посилення можливостей України у формуванні політики, яка відповідатиме принципам і практиці ЄС;

(c) обмінюватися досвідом у сфері макроекономіки;

(d) співробітництво також включатиме обмін інформацією щодо принципів і функціонування Європейського економічного та валютного союзу.

 

Стаття 345

Постійний діалог відбудеться з питань, охоплених Главою 2 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.


ГЛАВА 3

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ: БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА, ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ І ЗОВНІШНІЙ АУДИТ

Стаття 346

 

Співробітництво в галузі управління державними фінансами спрямовуватиметься на забезпечення розвитку бюджетної політики і надійних систем внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту, що базуються на міжнародних стандартах, а також відповідають основоположним принципам підзвітності, прозорості, економності, ефективності та результативності.

Стаття 347

 

Сторони обмінюватимуться інформацією, досвідом, найкращою практикою та здійснюватимуть інші заходи, зокрема, щодо такого:

1. У галузі бюджетної політики:

a) розвитку системи середньострокового бюджетного прогнозування/планування;

b) удосконалення програмно-цільових підходів у бюджетному процесі й аналізу ефективності та результативності виконання бюджетних програм;

c) покращання обміну досвідом та інформацією з питань планування і виконання бюджету та стану державного боргу.

 

2. У галузі зовнішнього аудиту:

d) імплементації стандартів та методик Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), а також обмін найкращими практиками ЄС у галузі зовнішнього контролю та аудиту державних фінансів з особливим акцентом на незалежності відповідних органів Сторін;

e) співробітництва з опрацювання методології зовнішнього аудиту з окремим акцентом на доходах державного бюджету згідно з міжнародними стандартами і найкращими практиками;

 

3. У галузі державного внутрішнього фінансового контролю:

- подальшого розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю шляхом гармонізації з міжнародно-визнаними стандартами (Інститут внутрішніх аудиторів (IIA), Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), INTOSAI) та методологіями, а також найкращою практикою ЄС щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах;

 

4. У сфері боротьби з шахрайством:

- удосконалення методів, спрямованих на припинення шахрайства і корупції та запобігання цим явищам у сферах, що охоплюються Главою 3 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво), зокрема співробітництво між відповідними адміністративними органами.

 

Стаття 348

 

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 3 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.


ГЛАВА 4

ОПОДАТКУВАННЯ

Стаття 349

 

Сторони співпрацюватимуть задля покращання належного управління в сфері оподаткування з метою подальшого покращання економічних відносин, торгівлі, інвестицій та добросовісної конкуренції.

Стаття 350

 

Згідно зі статтею 349 цієї Угоди, Сторони визнають і зобов’язуються застосувати принципи належного управління в сфері оподаткування, зокрема принципи прозорості, обміну інформацією та добросовісної податкової конкуренції, у тій мірі, в якій підписалися держави-члени на рівні ЄС. З цією метою, без упередженості щодо компетенції ЄС та держав-членів, Сторони покращуватимуть міжнародне співробітництво в сфері оподаткування, сприятимуть збору законних податкових надходжень та розвиватимуть заходи ефективної імплементації вищезазначених принципів.

Стаття 351

 

Сторони також посилюватимуть і зміцнюватимуть співробітництво, спрямоване на удосконалення і розвиток податкової системи та податкових органів України, зокрема посилення потужностей збору і контролю, із окремим наголосом на процедурах відшкодування ПДВ задля уникнення накопичення заборгованості, забезпечення ефективного збору податків і посилення боротьби з податковим шахрайством, а також ухиленням від сплати податків. Сторони намагатимуться покращувати співробітництво та обмін досвідом у боротьбі з податковим шахрайством, зокрема з «карусельним шахрайством».

 

Стаття 352

 

Сторони розвиватимуть співробітництво і гармонізуватимуть політику щодо протидії та боротьби з шахрайством і контрабандою підакцизних товарів. Це співробітництво, зокрема, включатиме поступове наближення акцизних ставок на тютюнові вироби, наскільки це можливо, беручи до уваги обмеження регіонального контексту, у тому числі шляхом діалогу на регіональному рівні та відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ про контроль над тютюновими виробами 2003 року. З цією метою Сторони намагатимуться посилити своє співробітництво в регіональному контексті.

Стаття 353

Поступове наближення до структури оподаткування, визначеної у acquis ЄС, здійснюватиметься відповідно до Додатку XXVIII до цієї Угоди.

Стаття 354

 

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 4, Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.

ГЛАВА 5

СТАТИСТИКА

Стаття 355

Сторони розвиватимуть і посилюватимуть співробітництво з питань статистики, роблячи таким чином внесок у досягнення довгострокової мети щодо надання вчасних, міжнародно співставних і надійних статистичних даних. Очікується, що стабільна, ефективна та професійно незалежна національна статистична система вироблятиме необхідну для громадян, суб’єктів господарювання й органів управління в Україні та ЄС інформацію, надаючи їм можливість приймати на її основі виважені рішення. Національна статистична система має дотримуватися Фундаментальних принципів ООН щодо офіційної статистики, з урахуванням acquis ЄС у сфері статистики, зокрема Кодекс норм європейської статистики, з метою гармонізації національної статистичної системи з європейськими нормами та стандартами. Acquis у сфері статистики викладені у Збірнику статистичних вимог, який щорічно оновлюється та який Сторони розглядають у якості додатка до цієї Угоди.

 

Стаття 356

Співробітництво спрямовуватиметься на:

a) подальше посилення спроможностей національної статистичної системи, звертаючи особливу увагу на надійну правову базу, належну політику поширення даних і метаданих та зручності для користувачів;

b) поступову гармонізацію української статистичної системи з Європейською статистичною системою (ЄСС);

c) налагодження механізмів надання даних ЄС, застосовуючи відповідні міжнародні та європейські методології, зокрема класифікації;

d) підвищення рівня професійних та управлінських знань і навичок працівників національної статистичної системи з метою створення можливостей для застосування ними європейських статистичних стандартів і підтримки розвитку української статистичної системи;

e) сприяння обміну досвідом між Сторонами щодо розвитку статистичного ноу-хау;

f) підтримку впровадження загальної системи управління якістю в усі процеси виробництва та поширення статистичної продукції.

Стаття 357

Сторони співпрацюватимуть в рамках ЄСС, де Євростат є статистичним органом ЄС. Співробітництво, inter alia, приділятиме особливу увагу таким сферам:

a) демографічна статистика, зокрема переписи;

b) статистика сільського господарства, зокрема сільськогосподарські переписи та статистику навколишнього середовища;

c) бізнес статистика, зокрема бізнес реєстри та використання адміністративних джерел для статистичних цілей;

d) енергетика, зокрема енергобаланси;

e) національні рахунки;

f) статистика зовнішньої торгівлі;

g) регіональна статистика;

h) загальна система управління якістю усіх процесів виробництва та поширення статистичної продукції.

Стаття 358

Сторони, серед іншого, обмінюватимуться інформацією і практичним досвідом, а також розвиватимуть співробітництво із урахуванням досвіду з реформування статистичної системи, вже набутого в рамках різноманітних програм допомоги. Зусилля спрямовуватимуться на подальшу гармонізацію з acquis ЄС у галузі статистики на основі національної стратегії розвитку української статистичної системи та з урахуванням розвитку ЄСС. Основна увага у процесі виробництва статистичних даних приділятиметься подальшому розвитку вибіркових обстежень, враховуючи потребу зменшення звітного навантаження на респондентів. Дані мають бути прийнятними для розроблення та моніторингу впровадження політики в усіх ключових сферах соціально-економічного життя.

Стаття 359

 

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених у Главі 5 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди. По можливості, діяльність, яка здійснюється у рамках Європейської статистичної системи, має бути максимально відкритою для України відповідно до загальних правил участі третіх країн.


ГЛАВА 6

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.007 с.)