ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕСтаття 360

Сторони розвиватимуть і зміцнюватимуть співробітництво з питань охорони навколишнього природного середовища, і таким чином сприятимуть реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки. Передбачається, що посилення природоохоронної діяльності матиме позитивні наслідки для громадян і підприємств в Україні та ЄС, зокрема, через покращення системи охорони здоров’я, збереження природних ресурсів, підвищення економічної та природоохоронної ефективності, інтеграції екологічної політики в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня виробництва завдяки сучасним технологіям. Співробітництво здійснюватиметься з урахуванням інтересів Сторін на основі рівності та взаємної вигоди, а також беручи до уваги взаємозалежність, яка існує між Сторонами у сфері охорони навколишнього природного середовища, та багатосторонні угоди у цій сфері.

 

Стаття 361

 

Співробітництво матиме на меті збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього природного середовища, захист громадського здоров’я, розсудливе та раціональне використання природних ресурсів та заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього природного середовища, inter alia у таких сферах:

(а) зміни клімату;

(b) екологічне управління та горизонтальні питання, зокрема освітню та навчальну підготовку, доступ до інформації з питань навколишнього природного середовища та процесу прийняття рішень;

(c) якість атмосферного повітря;

(d) якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище;

(e) управління відходами та ресурсами;

(f) охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі);

(g) промислове забруднення і промислові загрози;

(h) хімічні речовини;

(i) генетично-модифіковані організми, в тому числі у сільському господарстві;

(j) шумове забруднення;

(k) цивільний захист, зокрема стихійні лиха і антропогенні загрози;

(l) міське середовище;

(m) екологічні збори.

 

Стаття 362

 

1. Сторони, inter alia:

(b) обмінюватимуться інформацією та досвідом;

(c) здійснюватимуть спільну дослідницьку діяльність i обмінюватимуться інформацією про екологічно чисті технології;

(d) плануватимуть подолання наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій;

(e) здійснюватимуть спільну діяльність на регіональному та міжнародному рівні, в тому числі згідно з багатосторонніми угодами в сфері охорони навколишнього природного середовища, ратифікованими Сторонами, та спільну діяльність в рамках відповідних агентств, у разі доцільності.

 

2. Особливу увагу Сторони приділятимуть питанням, що мають транскордонний характер.

Стаття 363

 

Поступове наближення законодавства України до права та політик ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснюється відповідно до Додатку XXIX до цієї Угоди.

 

Стаття 364

 

Співробітництво у сфері цивільного захисту здійснюється шляхом імплементації окремих угод в даній галузі, укладених між Сторонами згідно з відповідними владними повноваженнями та компетенцією ЄС і його держав-членів та у відповідності з правовими процедурами кожної із Сторін. Воно, зокрема, буде спрямоване на:

(а) сприяння взаємній допомозі у випадках надзвичайних ситуацій;

(b) цілодобовий обмін найостаннішими повідомленнями і оновленою інформацією про транскордонні надзвичайні ситуації, зокрема запити та пропозиції щодо допомоги;

(c) оцінки впливу наслідків надзвичайних ситуацій на довкілля;

(d) залучення експертів до участі у специфічних технічних семінарах та симпозіумах з питань цивільного захисту;

(e) залучення, у разі необхідності, спостерігачів під час проведення окремих навчань i тренінгів, що організовуються Україною та/або ЄС;

(f) посилення існуючого співробітництва щодо найефективнішого використання наявних потужностей цивільного захисту.

Стаття 365

 

Співробітництво охоплюватиме, серед іншого, такі цілі:

(а) розвиток всеосяжної стратегії у сфері навколишнього середовища, яка включатиме заплановані інституційні реформи (з визначеними термінами) задля забезпечення виконання і впровадження природоохоронного законодавства; розподіл повноважень природоохоронних органів на національному, регіональному та муніципальному рівнях; процедури прийняття рішень та їх виконання; процедури сприяння інтеграції природоохоронної політики в інші сфери політики держави; визначення необхідних людських і фінансових ресурсів та механізм їх перегляду;

(b) розвиток галузевих стратегій в галузях покращення якості повітря; якості води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; управління відходами та ресурсами; захист природи; промислове забруднення та промислові аварії; хімічні речовини, зокрема чітко визначені терміни і основні етапи імплементації, адміністративну відповідальність, а також фінансові стратегії залучення інвестицій в інфраструктуру та технології;

(с) розвиток та імплементація політики з питань зміни клімату, зокрема, як визначено у Додатку XXX до цієї Угоди.

Стаття 366

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 6 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.


ГЛАВА 7

ТРАНСПОРТ

Стаття 367

 

Сторони:

(a) розширюватимуть і зміцнюватимуть співробітництво в галузі транспорту з метою сприяння розвиткові стабільних транспортних систем;

(b) сприятимуть здійсненню ефективних і безпечних транспортних перевезень, а також інтермодальності та інтероперабельності транспортних систем;

(c) докладатимуть зусиль для посилення основних транспортних зв’язків між територіями Сторін.

 

Стаття 368

 

1. Співробітництво між Сторонами має на меті сприяння реструктуризації та оновленню транспортного сектору України і поступовій гармонізації діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС, зокрема впроваджуючи заходи, викладені у Додатку XXXI до цієї Угоди, без порушення зобов’язань, що випливають з окремих транспортних угод, укладених між Сторонами. Реалізація вказаних заходів не суперечитиме правам та обов’язкам Сторін відповідно до міжнародних договорів, учасниками яких вони є, або участі Сторін в міжнародних організаціях.

 

2. Співробітництво також спрямовуватиметься на покращення руху пасажирів та вантажів, зростання плинності транспортних потоків між Україною, ЄС і третіми країнами регіону за рахунок усунення адміністративних, технічних, прикордонних та інших перешкод, поліпшення транспортної мережі та модернізації інфраструктури, зокрема на головних транспортних осях, які з’єднують Сторони. Це співробітництво включатиме заходи, спрямовані на спрощення перетину кордонів.

 

3. Співробітництво включатиме обмін інформацією і спільну діяльність:

- на регіональному рівні, зокрема враховуючи та впроваджуючи прогрес, досягнутий в рамках різних регіональних транспортних домовленостей, таких як Транспортна Панель Східного Партнерства, транспортний коридор Європа – Кавказ – Азія (ТРАСЕКА), Бакинський процес та інші транспортні ініціативи;

- на міжнародному рівні, зокрема міжнародні транспортні організації та міжнародні угоди і конвенції, ратифіковані Сторонами; в рамках різних транспортних агентств ЄС.

 

Стаття 369

 

Це співробітництво, серед іншого, охоплюватиме такі сфери:

 

a) розвиток сталої національної транспортної політики, яка буде охоплювати усі види транспорту, зокрема з метою забезпечення ефективних і безпечних транспортних систем, і сприяти інтеграції ініціатив у сфері транспорту в інші напрямки політики;

b) розвиток галузевих стратегій на основі національної транспортної політики (зокрема нормативні вимоги щодо модернізації технічного обладнання і транспортних парків для дотримання найвищих міжнародних стандартів) щодо автомобільного, залізничного, річкового, морського та авіаційного транспорту, а також інтермодальність, враховуючи терміни й основні етапи імплементації, адміністративну відповідальність і фінансові плани;

c) розвиток мультимодальної транспортної мережі, пов’язаної з транс’європейською транспортною мережею (TEN-T) та удосконалення інфраструктурної політики з метою кращого визначення й оцінки інфраструктурних проектів щодо різних видів транспорту. Розвиток стратегій фінансування, спрямованих на утримання, усунення перешкод у пропускній здатності та розвиток неповної інфраструктури, а також активізацію і сприяння участі приватного сектору в транспортних проектах відповідно до Додатку XXXII до цієї Угоди ;

d) приєднання до відповідних міжнародних транспортних організацій та угод, зокрема процедури забезпечення суворого застосування та ефективного виконання міжнародних транспортних угод і конвенцій;

e) науково-технічне співробітництво та обмін інформацією для розвитку і удосконалення технологій в галузі транспорту, таких як інтелектуальні транспортні системи;

f) сприяння використанню інтелектуальних транспортних систем та інформаційних технологій при управлінні і використанні всіх видів транспорту, а також підтримка інтермодальності та співробітництва у використанні космічних систем і впровадженні комерційних рішень, що полегшують транспортні перевезення.

Стаття 370

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 7 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди.

 


 

ГЛАВА 8

КОСМОС

 

Стаття 371

1. Сторони сприятимуть розвитку взаємовигідного співробітництва у сфері цивільних космічних досліджень та використання космічного простору, зокрема, на наступних напрямах:

a) глобальні навігаційні супутникові системи;

b) спостереження Землі та глобальний моніторинг;

c) космічна наука та дослідження;

d) прикладні космічні технології, зокрема пускові технології та технології ракетних двигунів.

 

2. Сторони заохочуватимуть та сприятимуть обміну досвідом щодо політики у галузі космосу, адміністрації та правових аспектів, а також щодо промислової реструктуризації та комерціалізації космічних технологій.

 

Стаття 372

1. Співробітництво включатиме обмін інформацією щодо політики та програм Сторін та відповідних можливостей для співробітництва і спільних проектів, зокрема участь українських підприємств та організацій у відповідних космічних та транспортних напрямах наступної Рамкової програми Європейського Співтовариства з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

 

2. Сторони заохочуватимуть та підтримуватимуть обмін науковцями та створення відповідних мереж.

 

3. Співробітництво також може включати обмін досвідом у сфері управління космічними дослідженнями та науковими установами, а також створення сприятливих умов проведення досліджень та впровадження нових технологій і належного захисту відповідних прав інтелектуальної, промислової та комерційної власності.

 

Стаття 373

 

Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 8 Розділу V (Економічне та галузеве співробітництво) цієї Угоди, зокрема у відповідних випадках координацію та співробітництво з Європейським космічним агентством з цих та інших відповідних актуальних тем.


 

ГЛАВА 9

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.01 с.)