ВСТУП ДО СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВСТУП ДО СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 


Усі ці 10 ролей, взяті разом, визначають обсяг і зміст роботи менеджера незалежно від характеру конкретної організації (табл. 1.1).

Просуваючись угору службовими щаблями, менеджери все більше займа­ються плануванням і меншою мірою безпосередньо контролюють інших осіб. Незалежно від свого рівня, всі менеджери приймають рішення, всі аналізують інформацію та використовують канали комунікацій (зв'язку). Вони планують, організовують, мотивують і контролюють, однак обсяг часу, відведений ними на кожен вид діяльності, не обов'язково є постійним .

Таблиця 1.1 Десять управлінських ролей за Мінцберґом'

 

Роль Опис ролі Характер діяльності
МІЖОСОБИСТІСНІ РОЛІ
Головний (формальний) керівник Символічний глава, до обо­в'язків якого належить вико­нання шаблонних дій правового та соціального характеру Церемонії, дії, що зумовлені посадою чи статусом, зустріч відвідувачів, підписання офіційних документів
Лідер Відповідальний за мотивацію та активізацію підлеглих, найм, підготовку працівників тощо Фактично усі управлінські дії за участю підлеглих
Зв'язкова ланка (посередник) Забезпечує функціонування мережі зовнішніх контактів і джерел інформації, які формують сприятливе ставлення до орга­нізації та її позитивний імідж Листування, участь у зборах, засіданнях, виконання зовнішніх обов'язків, стосунки з громадськістю, public relation, мас-медіа (ЗМІ)
ІНФОРМАЦІЙНІ РОЛІ
Отримувач інформації (моніторинг) Розшукує та отримує різну інформацію (загалом поточну) спеціалізованого характеру, яку трансформує та успішно вико­ристовує, враховуючи потреби організації та зовнішні умови Обробка пошти (перлюстра­ція), здійснення особистих контактів (періодичні видання, телефон, факс, Інтернет, E-mail, ознайомчі зустрічі, подорожі та інспекційні візити)
Розповсюджувач інформації (сівач) Передає інформацію, яка над­ходить із зовнішніх джерел чи від інших підлеглих, членам ор­ганізації; частина такої інфор­мації має фактичний характер, а частина потребує узагальнення і формування поглядів орієнтира Надсилання кореспонденції зацікавленим організаціям з ме­тою доведення інформації, проведення інформаційних нарад, вербальні контакти для передавання інформації підлеглим (огляди, бесіди)
Представник (речник) Передає інформацію для зов­нішніх контактів фірми щодо планів, політики, дій, підсумків, результатів роботи, діє як експерт з питань даної галузі Участь у засіданнях, усні пуб­лічні виступи, звернення через засоби масової інформації

Продовження таблиці 1.1

 

Роль Опис ролі Характер діяльності
РОЛІ, ПОВ'ЯЗАНІ 3 ПРИЙНЯТТЯМ РІШЕНЬ
Підприємець Вишукує можливості та перс­пективи розвитку всередині організації та зовні, розробляє та здійснює "проекти по вдоскона­ленню", контролює розробку та виконання цих проектів Формування стратегії, огляд ситуацій, ініціатива, контакти, зв'язки, пошук можливостей тощо
Ліквідатор порушень Відповідає за коригуючі дії, коли в організації нагально по­стає необхідність важливих чи несподіваних змін Обговорення стратегічних та оперативних питань, в т.ч. про­блем і кризових ситуацій
Розподілювач ресурсів Приймає чи схвалює всі знач­ні рішення, що стосуються роз­поділу наявних активів чи ре­сурсів організації Складає графіки, запити пов­новажень, бюджети, програмує роботу підлеглих
Ведучий переговори Представляє організацію на всіх значних та важливих переговорах Проводить переговори, укладає угоди, ухвалює рішення

Види діяльності менеджера подані графічно на рис. 1.4:


 


Робіне, Стефан П., ДеЧенцо, Девід А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. — К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. — С. 44-48.

Основы менеджмента. Учебное пособие / Сост ЕВ Проскудина. — Ижевск: ТОО Внедренческое предприятие "Пик", 1996. — С. 4.


Обов'язки менеджера поділяються на три групи:

1. Контроль за стосунками серед персоналу,який передбачає керуючі та зв'язкові функції.


 


22


23


Розділ І


ПРЕДМЕТ ТА СТЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 1


ВСТУП ДО СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


 


Керуючі функції — координація та встановлення напрямів діяльності підлеглих, контроль за виконанням рішень та інші.

Зв'язкові функції— організація позаслужбових стосунків між персоналом.

2. Розподіл інформації. Передбачає одержання та розповсюдження інформа­ції (непоточної та неповсякденної), моніторинг. Проведення моніторингу вклю­чає в себе аналіз навколишніх умов діяльності організації з метою отримання інформації про зміни цих умов, проблем і перспектив, що можуть впливати на діяльність підрозділу.

3. Ухвалення рішень. При вирішенні конфліктних ситуацій менеджер приймає рішення або виконує дії, спрямовані на утримання контролю над ситуацією.

Дослідження, проведені Чарльзом Макдональдом, що торкалися обов'язків менеджерів низової та середньої ланки, дозволили отримати такі результати (табл. 1.2, 1.3).'

На практиці обов'язки менеджера значно змістовніші та охоплюють всю сферу організації процесів постачання, виробництва та збуту, ресурсного і кад­рового забезпечення, взаємодії підлеглих у межах організації, постійний аналіз позицій підрозділу, за який він несе відповідальність і творчий пошук сприят­ливих можливостей і конкурентних переваг.

Таблиця 1.2 Обов'язки менеджерів низової ланки


Таблиця 1.3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.007 с.)