Тема 3. СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВАТА УМОВИ ЇХ ГОСПОДАРЮВАННЯ................................................... 58

3.1. Фірма як організаційно-господарська одиниця............................................. 58

3.2. Правове регулювання та діяльність фірм...................................................... 64

3.3. Мікросередовище менеджменту (внутрішні змінні організації) ................. 66

3.4. Зовнішнє середовище менеджменту (умови господарювання).................... 68

3.5. Чинники, що визначають макросередовище організації............................... 70

Розділ II. ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 4. КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ........................................................... 84


4.1. Поняття комунікацій та комунікаційного процесу........................................ 84

4.2. Канали та засоби комунікацій........................................................................ 88

4.3. Документація та діловодство......................................................................... 92

4.4. Бар'єри комунікацій........................................................................................ 94

4.5. Забезпечення ефективних комунікацій.......................................................... 95

4.6. Методи поширення інформації про діяльність організації .......................... 98

4.7. Розвиток технічної бази комунікацій........................................................... 101

Тема 5. РОЗРОБКА ТА УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬПО

5.1. Суть та характерні особливості управлінських рішень, програмовані та непрограмовані рішення 110

5.2. Рішення, що типові для реалізації управлінських функцій, класифікація рішень 114

5.3. Різновиди та способи ухвалення управлінських рішень............................. 116

5.4. Розробка та ухвалення управлінських рішень в ситуаціях визначеності, ризику та невизначеності 119

Розділ III. ТУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ


8.8. Розвиток організаційних структур управління

виробництвом в сучасних умовах господарювання................................... 204

Тема 9. ФУНКЦІЯ МОТИВАЦІЇ............................................................................ 214

9.1. Механізм дії мотивації до праці через поведінку.
Потреби, винагороди, закон результату. Мотивація

та компенсація.............................................................................................. 214

9.2. Змістові теорії мотивації.............................................................................. 218

9.3. Процесуальні теорії мотивації..................................................................... 224

Тема 10. ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ......................................................................... 234

10.1. Зміст, визначення та необхідність контролю............................................ 234

10.2 Мета, завдання, об'єкт, предмет, суб'єкти та типи контролю .................. 236

10.3. Види контролю....................................................................................... ...238

10.4. Процес контролю...................................................................................... 239

10.5. Етапи контролю........................................................................................ 241

10.6. Системи контролю та механізм їх дії....................................................... 244

10.7. Контроль і контролінг.............................................................................. 246

10.8. Контроль та аудит..................................................................................... 248


 


Тема 6. ПРОЦЕС МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ.............................. 132

6.1. Суть, зміст та структура процесу управління............................................. 132

6.2. Характерні риси та типи процесів управління............................................ 137

6.3. Взаємозв'язок процесу та структури управління......................................... 139

6.4. Формування нової системи поглядів на процес управління....................... 142

6.5. Функції менеджменту: склад і призначення................................................ 145

Тема 7. ФУНКЦІЯ ПЛАНУВАННЯ...................................................................... 154

7.1. Постановка мети діяльності (формулювання стратегії).............................. 154

7.2. Вибір стратегії (визначення критеріїв)........................................................ 156

7.3. Варіанти стратегічного вибору................................................................... 165

7.4. Формулювання місії та цілей організації (реалізація стратегії). Різновйди цілей 169

7.5. Дослідження життєвих циклів продукції

(оцінка стратегії).......................................................................................... 172

Тема 8. ФУНКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ................................................ 183

8.1. Зміст організаційної функції в менеджменті .............................................. 183

8.2. Делегування, відповідальність та повноваження........................................ 186

8.3. Поняття організаційної структури управління

виробництвом та фактори, що її визначають.............................................. 189

8.4. Основні класи організаційних структур управління виробництвом.. 191

8.5. Типи бюрократичних структур управління виробництвом,

їх особливості, переваги та недоліки.......................................................... 193

8.6. Типи адаптивних структур управління виробництвом,

їх особливості, переваги та недоліки.......................................................... 200-

8.7. Принципи формування організаційних структур

управління виробництвом........................................................................... 203


Розділ IV. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНГ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА

Тема 11. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ.............................................................. 255

11.1.Поняття менеджменту персоналу. Суб'єкт та об'єкт управління ... 255

11.2. Соціальне партнерство та його функції................................................... 258

11.3. Основні функціональні обов'язки дирекції персоналу............................. 259

11.4. Планування та формування персоналу.................................................... 261

11.5. Побудова ефективної мотиваційної системи............................................ 265

11.6. Управління кар'ерою................................................................................. 269

Тема 12. УПРАВЛІННЯ ГРУПАМИ..................................................................... 277

12.1. Групи та їх класифікація. Причини виникнення груп.............................. 277

12.2. Управління формальними групами.......................................................... 285

12.3. Особливості управління неформальними групами.................................. 286

12.4. Розвиток груп............................................................................................ 289

Тема 13. КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО........................................................... 297

13.1. Природа та визначення керівництва і лідерства.

Форми впливу та влади............................................................................ 298

13.2. Стиль керівництва..................................................................................... 303

13.3. Ситуаційні підходи до керівництва та лідерства...................................... 319

Тема 14. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТНИМИ СИТУАЦІЯМИ............................ 333

14.1. Природа конфлікту, його складові та види конфліктів............................ 334

14.2. Причини конфліктів. Типи темпераменту та характеру людини... 337


ВСТУП


14.3. Способи розв'язання конфліктних ситуацій............................................. 341

14.4. Стреси, фактори, що їх викликають і шляхи уникнення.......................... 342

Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕТЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

Тема 15. ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ......................... 352

15.1. Поняття про операції та операційну систему.......................................... 352

15.2. Продуктивність і конкурентноздатність організації................................ 355

15.3. Склад і взаємозв'язок елементів організації.............................................. 361

15.4. Розроблення продукту (послуг)............................................................... 362

15.5. Проектування виробничого процесу (процесу надання послуг)............ 367

Тема 16. ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ373

16.1. Планування виробничих процесів............................................................ 373

16.2. Оцінка можливостей досягнення стратегічних цілей

операційної системи.................................................................................. 377

16.3. Управління якістю продукції та послуг.................................................... 379

16.4. Управління запасами................................................................................. 385

16.5. Оперативне управління виробництвом .................................................... 388

Тема 17. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ................................................................ 400

17.1. Фінансовий менеджмент як управлінська діяльність............................... 400

17.2. Характеристика основних функцій фінансового менеджменту............... 402

17.3. Поняття фінансових ресурсів та капіталу. Структура капіталу .............. 404

17.4. Діяльність організації на фінансовому ринку.......................................... 410

17.5. Фінансове планування та фінансова стратегія......................................... 414

17.6. Дивідендна та інвестиційна політика........................................................ 416

ГЛОСАРІЙ (словник основних термінів)..............................................................428

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК...............................................................................466

БІБЛІОГРАФІЯ....................................................................................................... 472


ВСТУП

В умовах ринкової економіки досягнення успіху в конкурентній боротьбі залежить від якості управління, а ефективне вирішення стратегічних і так­тичних завдань потребує залучення висококваліфікованих спеціалістів. Оперативна адаптація організації (підприємства, фірми) до змін ринкового середовища можлива на базі професіоналізації управління, яка передбачає, насамперед, необхідність підготовки управлінських кадрів, здатних реалізу­вати сучасні підходи в менеджменті.

Сподіваємося, що пропонований нашому шановному Читачеві підручник послужить для ґрунтовного вивчення теоретичних і практичних питань сучасного менеджменту. Ми розуміємо, що в одному підручнику неможливо детально розглянути усі галузі менеджменту, тому дане видання рекоменду­ємо розглядати як базове, а для більш конкретного вивчення виробничого, операційного, інноваційного, фінансового, стратегічного, інвестиційного, корпо­ративного, міжнародного менеджменту, а також управління персоналом, управління якістю та проектами доцільно користуватися спеціалізованими навчальними посібниками.

Теорія менеджменту належить до розряду фундаментальних дисциплін у підготовці дипломованих менеджерів, маркетологів, бухгалтерів, спеціалістів фінансових та кредитних установ, зрештою, усіх фахівців у галузі економіки.

При написанні цього підручника автори врахували досягнення світової та вітчизняної управлінської думки, власний досвід викладання курсів "Основи менеджменту", "Стратегічний менеджмент", "Операційний менеджмент", "Менеджмент персоналу", "Фінансовий менеджмент" у Тернопільській академії народного господарства, приватних вузах м. Тернополя, а також осо­бистий практичний досвід роботи в бізнесових структурах.

Структура підручника охоплює широке коло проблем управління організа­цією. Ми намагалися побудувати підручник так, щоб сприйняття понятійного апарату, концепцій, принципів і методів управління було максимально ефек­тивним: кожна тема укомплектована резюме, запитаннями для самоконтролю, ключовими термінами, ситуаціями для аналізу, переліком основної та до­даткової літератури.

Для більшої наочності підручник містить велику кількість рисунків, порівняльних таблиць, графічного матеріалу. Найважливіші визначення виділено курсивом і напівжирним шрифтом. Підручник містить предметний покажчик.

Розділ І даного видання "Предмет і сфера компетенції управлінні

знайомить з основним понятійним апаратом менеджменту, етапами форму-

7


ВСТУП

вання теорії управління, розвитком організаційних форм управління в сучасних умовах господарювання в Україні. Особлива увага приділяється зміні акцентів у системі управління організацією, необхідності її адаптації до динаміки зовнішнього середовища, активізації управлінської діяльності в пошуку ринків, клієнтів, розвитку компетенції тощо. Суб'єкти під­приємництва в Україні розглядаються як відкриті системи, що оптимально використовують чинники внутрішнього середовища з метою досягнення стратегічних завдань.

Розділ II " Технологія менеджменту' присвячений питанням обміну ін­формацією, а також проблемам підготовки, вироблення та реалізації управ­лінських рішень. Повна, надійна і достатня інформація про об'єкт впливу та його оточення дає можливість своєчасно виробити альтернативи поведінки і прийняти оптимальне (бажано нестандартне) управлінське рішення. Особлива увага приділяється питанням вироблення управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуації.

Розділ III "Функції менеджмент^' передбачає вивчення основних управлінських функцій (видів діяльності менеджера), а саме: планування, організації, мотивації, контролю. У цьому розділі розглядаються як традиційні, класичні тлумачення функцій управління, так і особливості їх реалізації в умовах становлення ринкових відносин в Україні.

Розділ IV " Соціально-психологічні аспекти керівництва" присвяче­ний розглядові основних проблем управління персоналом, групової динаміки, актуальним питанням керівництва і лідерства, основам конфліктології. Пере­довий зарубіжний і вітчизняний досвід свідчить, що система менеджменту, побудована на пріоритетах людського чинника на виробництві, має значно вищі та стабільніші конкурентні переваги порівняно з іншими аналогічними фірмами, оскільки виявляє в персоналі потенціал додаткової ефективності та продуктивності і, як наслідок, дозволяє виробляти і реалізувати більш оптимальні управлінські рішення. Підхід, що відображає пріоритет управ­ління персоналом, забезпечується зростанням зацікавленості у високих кінцевих результатах, підвищенням рівня безпеки і комфортності праці.

Розділ V "Забезпечення ефективності виробництва" охоплює питання, що стосуються основ управління окремими видами ресурсів організації в сучасних умовах господарювання. Тут висвітлюються питання створення та ефективного функціонування операційної системи на основі реалізації мар­кетингового підходу в управлінні, а також найважливіші питання управлін­ня фінансами: формування структури капіталу, дивідендної та інвестиційної політики тощо. Ми переконані, що детальне опрацювання актуальних пи­тань фінансового менеджменту потребує формування окремого видання, однак ігнорування чи свідоме вилучення цих питань із структури виданих на даний час вітчизняних підручників з менеджменту не сприяє форму­ванню у студентів цілісного уявлення про систему менеджменту.


ВСТУП

З метою глибшого засвоєння матеріалу в межах кожної теми передбача­ється обговорення ряду дискусійних, проблемних питань з метою виявлення можливостей, вміння та навичок студентів виробляти власні варіанти рішень, аргументувати свою точку зору та відстоювати її. Крім того, передбачаєть­ся розгляд конкретних ділових ситуацій, розроблених авторами самостійно, в процесі підготовки і проведення бізнес-тренінгів, а також запозичених з вітчизняних і зарубіжних наукових видань, або скомбінованих з тих, де ав­тори брали безпосередню участь як консультанти чи слухачі. Запропонований навчальний підхід для проведення практичних занять сприятиме активній участі студентів у розгляді ділових ситуацій, стимулюватиме творчість і зацікавленість з їх боку, створюватиме неформальну атмосферу, буде сприяти попередній підготовці до занять.

Важливою складовою частиною кожної теми є перелік основної та до­даткової літератури. Відбір рекомендованих підручників, навчальних посібників, монографій та інших джерел інформації здійснювався за критерієм доступності й обсягу тиражу.

Бажаємо майбутнім менеджерам і управлінцям досягти вершин.

м. Тернопіль, лютий 2005 р.

Пушкар Роман Михайлович Тарнавська Натпалія Петрівна


 


8ВСТУП


Тема 1


ВСТУП ДО СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


       
   
 
 


СЛОВА ПОДЯКИ:

Автори висловлюють щиру вдячність:

S студентам. Тернопільської академії народного господарства і слухачам Інституту післядипломної освіти ТАНГ, які надихнули авторів до творчої праці;

•/ колегам, викладачам Інституту міжнародного бізнесу та менеджменту ТАНГ за схвалення нашого почину, висловлені поради і побажання щодо структури і змісту підручника, створення сприятливої та дружньої атмосфери;

S народному депутату і/країни, президенту Тернопільської академії народного господарства, професору, завідувачу кафедри менеджменту О.А. Устенко за розуміння та підтримку впевненості авторів у доцільності підготовки підручника;

■S рецензентам підручника, які висловили слушні зауваження, внесли цінні пропозиції щодо викладення окремих аспектів теорії і практики менеджменту і рекомендували підручник до друку;

S видавцям і поліграфістам, які доклали максимуму зусиль для того, щоби підручник було зручно і приємно читати.

Авторами окремих тем є:

Тарнавська Наталія Петрівна,кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри менеджменту ТАНГ - передмова, теми 2, 4, 6, 8, 11,12, 15, 16, 17.

Пушкар Роман Михайлович,старший викладач кафедри менедж­менту ТАНГ - теми 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, глосарій.

Поради, побажання та критичні зауваження зацікавлених читачів про­хання надсилати на адресу:

46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11.

Академія народного господарства, кафедра менеджменту.


Тема 1. Вступ до сучасного менеджменту

Тема 2. Еволюція теорії та практики менеджменту

Тема 3. Суб'єкти підприємництва та умови їх господарювання


10


И


Розділ І


ПРЕДМЕТ ТА СТЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ


Тема 1


ВСТУП ДО СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


 


Тема 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.012 с.)