Політичне лідерство. Типологія політичних лідерівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Політичне лідерство. Типологія політичних лідерівПолітична влада, незалежно від її носіїв, будується у вигляді піраміди. В основі піраміди знаходяться панівні соціальні групи та їхні лідери, далі – політично активна частина суспільства, яка займає верхні місця піраміди.

При розгляді поняття «лідер» в політичній сфері суспільства на порядок денний виходить категорія «політичний лідер».

Політичний лідерособистість, яка здатна змінювати хід соціальних подій і спрямованість політичних процесів.

З поняттям «лідер» тісно пов'язане інше поняття – «лідерство».

Лідерствовідносини домінування і підпорядкування, впливу і прямування в системі міжособистісних відносин в групі, тобто складний механізм взаємодії лідерів і тих, хто ними скеровується.

Сучасна політологія при розгляді природи лідерства використовує результати наступних основних теорій: теорія рис, факторно-аналітична теорія, теорія конституантів, ситуаційна концепція, психологічна теорія, особистісно-ситуативна теорія, соціологічна теорія і інтегративна теорія лідерства.

Теорія рис. У ній основна увага приділяється особистісним якостям, і перераховуються десятки якостей, якими в ідеалі повинен володіти лідер: енергія, розум, воля і т.д. Відповідно до положень теорії, лідер лише розкриває здібності, закладені в ньому природою від народження, і вже в дитинстві можна передбачити, що ця людина буде лідером.

Факторно-аналітична теорія є різновидом теорії рис. Її прихильники розрізняють чисто індивідуальні якості лідера і його риси, пов'язані з досягненням певних політичних цілей. Дана концепція вводить в теорію лідерства поняття цілей, пов'язаних з певною ситуацією.

Теорія конституантів розглядає лідерство як відношення між лідером і конституантами (складовими частинами суспільства). До кола останніх включаються послідовники і виборці, що підтримують даного лідера і надають йому вплив. Лідер є виразником інтересів своїх послідовників, тобто «Короля грає свита».

Ситуаційна концепція розглядає лідерство як функцію ситуації, через поведінку лідера, яке цілком підходить для однієї ситуації і може бути повністю непридатне для іншої. Поява лідера – результат місця, часу та обставин.

Психологічна теорія акцентує увагу на суб'єктивних сторонах лідерства. Згідно її положень, в основі лідерства лежить придушений несвідомий потяг, який проявляється у прагненні до влади. Особистість прагне позбутися своїх комплексів шляхом нав'язування своєї волі іншим людям.

Особистісно-ситуативна теорія пізнає природу лідерства через виділення чотирьох факторів: риси і мотиви лідера як людини; образи лідера, існуючі у свідомості його послідовників; характеристики ролі лідера; правові та інституційні умови його діяльності.

Соціологічна теорія природи лідерства більше зосереджує увагу на аналізі взаємодії лідера і його послідовників. Вона дозволяє виявити технологію ефективного лідерства, зрозуміти логіку політичної поведінки лідера. Лідерство розглядається як багатогранне поняття, і зводити все лише до особистісних факторів не можна.

Інтегративна теорія лідерства враховує основні сторони лідерства: аналіз особистості лідера, його походження, процес соціалізації, способи висування; завдання, які він повинен виконувати; характеристики його послідовників; конкретні умови і обставини лідерства і т.п.

Таким чином, всі перераховані теорії розглядають лідерство як постійний, пріоритетний вплив особистості на суспільство чи групу. Цей вплив залежить від психологічних рис особистості, від характеру взаємовідносин лідера і його прихильників, від мотивації лідерської поведінки і поведінки його прихильників.

У політології виділяється кілька підходів до визначення політичного лідерства.

Політичне лідерствоце постійний пріоритетний вплив з боку певної особи на все суспільство, організацію чи групу.

Для цього визначення характерні такі особливості: вплив має бути постійним, вплив лідера здійснюється на всю групу, організацію, суспільство, політичний лідер повинен володіти явним пріоритетом у впливі.

Таким чином, політичне лідерство – поняття багатовимірне. Однак три його аспекти є визначальними: особистісні риси лідерів, інструменти здійснення ними влади, ситуація, з якою стикається лідер.

Сукупність особистісних рис політичних лідерів представляється трьома великими групами:

- природні якості: сила характеру, воля, рішучість, тонка інтуїція.

- моральні якості: чесність, вірність громадського обов'язку, турбота про людей, про суспільне благо і справедливості.

- професійні якості: аналітичні здібності, компетентність, ораторське мистецтво, вміння швидко орієнтуватися в обстановці.

До функцій, які виконують лідери в політиці відносять аналітичну,функцію розробки програми дій, мобілізації, новаторську, координаційну, інтегративну та ін.

Аналітична функція, або функція постановки діагнозу, являє собою глибокий і всебічний аналіз причин ситуації, що склалася, вивчення сукупності об'єктивних і суб'єктивних факторів і реалій.

Функція розробки програми дій спрямована на реалізацію особистісних якостей політичного лідера: рішучість, енергія, розум, інтуїція, сміливість, здатність брати на себе велику відповідальність.

Функція мобілізації на виконання прийнятої програми – мобілізація народних мас на втілення політичних програм і рішень у життя.

Новаторська функція означає, що політичний лідер вносить нові, конструктивні ідеї соціального устрою суспільства.

Координаційна функція спрямована на узгодження дій всіх суб'єктів політичних перетворень – інститутів і установ влади, а також практичних виконавчих рішень (включає в себе кореляцію, координацію діяльності всіх гілок влади: парламенту, органів виконавчої та судової влади).

Інтегративна функція спрямована на підтримку цілісності і стабільності суспільства, громадянського миру і суспільної злагоди.

Таким чином, функції, виконувані політичними лідерами, багато в чому визначаються тими цілями, які вони ставлять, і тією ситуацією, середовищем, в якому їм доводиться діяти.

Політичний лідер формується в результаті багатьох факторів. Внаслідок цього існують різні типи лідерів. Найпоширеніша типологія акцентує увагу на характер взаємин політика з найближчим оточенням (командою політика) – стиль керівництва:

авторитарний стиль (передбачає одноосібне направляюче вплив лідера; основний метод керівництва – директиви, накази і доручення, засновані на загрозі застосування покарання; від підлеглих вимагається безвідмовне виконання його волі і безмежна відданість);

демократичний стиль (для лідера характерний облік інтересів і думок оточуючих його людей, залучення їх до прийняття рішень і стимулювання ініціативи; основний метод керівництва – заохочення і похвала оточуючих);

відсторонений стиль (пасивна позиція лідера при здійсненні ним управлінських функцій і надання самостійності виконавцям, а також бажання уникнути можливих конфліктів; основний метод керівництва – прохання, умовляння, поради; можливі ситуації, коли саме найближче оточення починає маніпулювати політиком).

За формою впливу розрізняють формальне і неформальне лідерство. Формальне лідерство являє собою пріоритетний вплив певної особи на членів організації, закріплене в її нормах і правилах і оцінюється на становищі в суспільній ієрархії, місці в рольових структурах. Формальний лідер пов'язаний з встановленими правилами призначення керівника. Неформальне лідерство характеризується суб'єктивною здатністю і готовністю людини до виконання ролі лідера, а також визнанням за ним права на керівництво з боку членів групи, організації, суспільства. Неформальний лідер виникає на основі особистих відносин учасників.

Одним із узагальнюючих критеріїв для типології політичних лідерів є цілі, які вони ставлять, і вплив, який чиниться ними на суспільство (Р. Такер). Позиція консерваторів полягає у збереженні статус-кво суспільства. Відповідно вся активність політичного лідера, його програма і всі його дії спрямовані на обґрунтування необхідності збереження суспільства в його сучасному вигляді. Реформатори прагнуть до радикального перетворенню суспільного устрою допомогою проведення широкомасштабного реформування, насамперед, владних структур. Революціонери намагаються здійснити перехід до принципово іншої суспільної системи.

Інша система диференціації політичних лідерів – законність влади. У відповідності до даного критерію М.Вебер, виділяє: Традиційне лідерство – отримання політичної влади на основі сформованої в тій чи іншій країні традиції. Раціональне лідерство – набуття політичної влади на основі загальних виборів. Харизматичне лідерство – віра народу в надприродні здібності правителя – вождя, пророка, князя, воєначальника, видатного оратора.

Типологія М. Херманн головне місце відводить особистісним рисам самого політичного лідера і конкретної ситуації, в якій він діє:

Лідер – «Прапороносець» – це великий стратег, який формує власну політичну програму і реалізує свої ідеї та цілі. Це людина з сильною волею і власним баченням дійсності. Його прихильники не мають на нього практично ніякого впливу.

Лідер «Служитель» орієнтується на своїх прихильників і прагне виступати в ролі виразника їхніх інтересів. На відміну від лідера – «Прапороносця» він не сам формулює завдання відповідно до власним баченням політичних реалій, а саме його прихильники (виборці) визначають завдання, які стають для лідера – «служителя» центральними.

Лідер «Торговець» як би продає виборцям свої ідеї, програму, плани в обмін на підтримку. Особливість цього типу політиків – в особливому характері їх взаємовідносин з виборцями. Важливе значення тут набуває здатність такого лідера переконувати, а також та стратегія, до якої він вдається, щоб домогтися підтримки.

Лідер «Пожежний» займається «гасінням пожеж», тобто реагує, головним чином, на ті проблеми, які постають перед його прихильниками і виборцями. Лідери – «Пожежні» активно відгукуються на вимоги життя, політичної ситуації, на виникаючі гострі проблеми. Їхні дії визначаються саме насущними вимогами моменту.

Таким чином, політичне лідерство – це здатність людини (групи людей) в умовах колективної політичної діяльності об'єднувати і спрямовувати дії групи, яка приймає і підтримує його дії.

Контрольні питання

1. Чому процес політичної соціалізації є важливим для розвитку особистості і суспільства в цілому?

2. Що означає поняття «політична соціалізація»?

3. Які етапи процесу політичної соціалізації виділяються в політичній науці?

4. Які агенти соціалізації мають найбільший вплив на процес передачі політичного досвіду, культури, знань підростаючим поколінням у сучасному суспільстві?

5. Чим обумовлена особлива роль політичних еліт у розвитку суспільства?

6. За якими критеріями виділяються різні типи еліт?

7. Назвіть переваги і недоліки існуючих систем відбору в еліту.

8. Чим викликана необхідність існування політичних лідерів?

9. Розкрийте зміст функцій політичного лідера.

 

Практичні завдання

1. Американський психоаналітик Г. Ласуелл розумів політичну соціалізацію як процес переходу «від почуттів неповноцінності до богоподібної вищості». Як фактор соціалізації він розглядав почуття неповноцінності. Саме воно обумовлює «волю до влади». «Влада, – на думку Г. Ласуелл, – допомагає подолати низька самоповага». Як показує історичний досвід, багато видатних політики страждали комплексом неповноцінності, фізичними вадами (М. Лютер, М. Ганді, В. Вільсон, Ф. Рузвельт, Й. Сталін та інші). В якій мірі даний підхід розкриває природу політичної соціалізації і здатний пояснити поведінку сучасних політичних лідерів? Аргументуйте свою відповідь.

2. Німецький соціолог П.Г. Дрейцель увів поняття «соціально-політична еліта», припускаючи, що існують соціальна і політична еліта, які розрізняються ступенем впливу на вчинки інших людей. Які з перерахованих нижче груп входять в соціальну еліту, а які – в політичну:

- Ті, хто займає вищі позиції в групі, організації, яких вони досягли в результаті: застосування своїх знань або впливом на процес прийняття рішень;

- Ті, хто бере участь у нормотворчості;

- Ті, хто може бути прикладом поведінки для інших;

- Ті, хто завдяки своєму престижу, нормативно визначає поведінку людей?

3. Наскільки справедливе твердження про те, що лідерство – функція ситуації? У чому полягають переваги і недоліки такого пояснення природи лідерства: «Немає сумніву, що якщо ситуація дозріла для Наполеона, то Наполеон дозрів для ситуації. Великі події – завжди весілля між чоловіком і часом. Великий лідер «відчуває» ситуацію і знає, як дозволити їй розвиватися до точки, коли він зможе її використовувати. Найбільші лідери мали здатність звернути ситуацію в свій актив. Ситуації можуть бути створені силою великого лідера в тій же мірі, в якій слабкий лідер може бути створений силою ситуацію». Наведіть приклади використання видатною особистістю ситуації для власного звеличення.

Теми рефератів та есе

1. Особистість як суб'єкт політики.

2. Політична соціалізація – запорука успішного розвитку особистості і суспільства.

3. Типи політичної соціалізації які були характерні для тих чи інших етапів історії України

4. Особлива роль політичних еліт у розвитку суспільства.

5. Місце і роль політичної еліти в сучасному суспільстві.

6. Номенклaтypa – вид політичної еліти. Причини її формування.

7. Сучасна українська політична: еліта особливості функціонування та тенденції розвитку.

8. Складові політичного лідерства.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.015 с.)