Технології запобігання та протидії політичним конфліктамМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Технології запобігання та протидії політичним конфліктамПлан

1. Сутність та джерела політичного конфлікту.

2. Загальна характеристика основних концепцій конфліктів.

3. Основні стадії розвитку політичного конфлікту.

4. Критерії класифікації політичних конфліктів.

5. Основні етапи процесу розв’язання конфліктів.

6. Технологія проведення переговорів. Медіаторство.

Практичне заняття

Міжетнічні конфлікти і сучасні PR-технології, їх врегулювання

Завдання

Розробити концепцію заходів щодо мирного врегулювання міжетнічних конфліктів методами PR, беручи до уваги:

- сутність та особливості етнічних конфліктів;

- передумови та чинники етнічних конфліктів;

- характер учасників етнічних конфліктів.

Завдання для самостійної роботи

1. Розробити технологію побудови політичних переговорів.

2. Охарактеризувати причини виникнення конфліктних ситуацій у ході виборчих кампаній.

 

Запитання для самоперевірки

1. Які існують традиційні типи поведінки учасників конфлікту?

2. У чому полягає оптимальний спосіб розв’язання конфлікту?

 

Література: 10, 20, 47-49, 58, 88, 93, 110-111, 114.

 

ТЕМА 2.3.НОВІТНІЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПР У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ (РЕКЛАМА, ЗМІ, ІНТЕРНЕТ)

Лекція

Поняття політичної реклами як складової політичних технологій у виборчій кампанії. Основні різновиди політичної реклами. Рекламні теми політичних інформаційних матеріалів. Типологія політичної реклами.

Політичне рекламування. Комунікація як передача повідомлення. Особливості сучасного інформаційного середовища. Селективність сприйняття інформації. Особливості сучасної масової комунікації. Політична комунікація як процес. Типологія систем політичної комунікації. Політичні комунікації та ЗМІ. Роль ЗМІ як «четвертої влади».

Іміджелогія як наука. Поняття політичного іміджу. Основні типи іміджів. Характеристика іміджу політика: особистісні риси (рішучість, привабливість); організаторські, управлінські здібності (компетентність, прийняття рішень) тощо.

Основні види іміджу. Основні складові побудови іміджу кандидата. Особливості політичного іміджу президента, депутата, мера, міністра.

Іміджеві комунікації.

Семінарське заняття

Політична реклама як ефективна складова виборчих технологій

План

1. Політична реклама як інформаційно-комунікативна технологія.

2. Історія політичної реклами.

3. Основні різновиди політичної реклами.

4. Рекламні теми політичних інформаційних матеріалів.

5. Типологія політичної реклами.

6. Етапи політичного рекламування.

Практичне заняття

Завдання

Підготувати публічне повідомлення для дискусії з питання: «Діяльність мас-медіа та журналістська етика: проблеми законодавчого врегулювання».

Завдання для самостійної роботи

1. Охарактеризувати основні іміджеві прийоми виборчих кампаній. Які з них найбільш результативні і чому?

2. Дати визначення іміджевих виборчих технологій та описати їх використання у світовій практиці.

Запитання для самоперевірки

1. Що характеризує імідж політика?

2. Проаналізувати чинники іміджевих комунікацій.

3. Які існують концепції розвитку ЗМІ? У чому полягає концепція М. Маклюєна?

Література: 10, 20, 33, 47-49, 88, 92, 98, 110,111, 114.

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Передумови виникнення та розвитку політичних ПР.

2. Функції виборів. Значення ПР у проведенні виборів.

3. Історія виборчих технологій.

4. Перші професійні агенції з проведення виборчих кампаній: американська та французька моделі.

5. Політичні ПР в Україні: етапи становлення.

6. ПР та пропаганда: спільне та відмінне.

7. Походження ключових термінів виборчого процесу: «політична технологія», «виборча технологія», «політичний маркетинг», «менеджмент», «ПР-технологія».

8. «Ринкова» та «антиринкова» концепції у сфері політики.

9. Визначення категорій виборчого процесу в працях провідних українських та російських фахівців.

10. Електоральний простір: поняття та чинники його структурування.

11. Теорії електоральної поведінки у західній науці.

12. Види досліджень електоральної поведінки.

13. Типи електоральної поведінки.

14. Політична культура виборців та подолання абсентеїзму.

15. Інформаційно-аналітична робота під час підготовки виборчої кампанії.

16. Класифікація виборчих технологій.

17. Поняття та основні види виборчої інженерії.

18. Основні фактори, які визначають технологію виборчої кампанії.

19. Моделі виборчих кампаній.

20. «Брудні» виборчі технології та «чорний» ПР.

21. Виборчі технології: закордонний досвід.

22. Трансформація виборчого законодавства в Україні за роки незалежності.

23. Виборчі системи (функції і типи).

24. Виборчі системи зарубіжних країн.

25. Передвиборчий мораторій: вплив на ефективність виборчої кампанії.

26. Передвиборчі програми кандидатів: юридична відповідальність.

27. Поняття і сутність політичного лідерства.

28. Функції політичного лідера у виборчому процесі.

29. Основні теоретичні концепції політичного лідерства.

30. Класифікація політичних лідерів.

31. Політичне лідерство в сучасній Україні.

32. Політичні лідери у виборчих кампаніях: закордонний досвід.

33. Основні етапи підготовки до виборів.

34. Формування команди політичного лідера-претендента.

35. Планування виборчої кампанії.

36. Розробка стратегії і тактики передвиборчої кампанії.

37. Робота в день виборів.

38. Фінансування у виборчій кампанії.

39. Поняття та сутність політичних партій у виборах. Історія формування.

40. Основні функції політичних партій під час виборчих кампаній.

41. Багатопартійність та партійні системи: вітчизняна та закордонна практика.

42. «Політичне маніпулювання» як приховане управління політичною свідомістю.

43. Основні види маніпуляцій у виборчому процесі.

44. Сутність маніпулятивної комунікації.

45. Маніпулятивні можливості політичної мови.

46. Пропаганда як засіб політичної маніпуляції.

47. Сутність та джерело політичного конфлікту.

48. Загальна характеристика основних концепцій конфліктів.

49. Основні стадії розвитку політичного конфлікту.

50. Критерії класифікації політичних конфліктів.

51. Основні етапи процесу розв’язання конфліктів.

52. Технологія проведення переговорів.

53. Політична реклама як інформаційно-комунікативна технологія.

54. Історія політичної реклами.

55. Основні різновиди політичної реклами.

56. Рекламні теми політичних інформаційних матеріалів.

57. Типологія політичної реклами.

58. Етапи політичного рекламування.

59. Поняття політичного іміджу як образу політика.

60. Типи та види іміджів.

61. Основні складові побудови іміджу.

62. Іміджеві комунікації.

63. Політична комунікація як процес.

64. Роль ЗМІ як «четвертої влади». Функції ЗМІ у виборах.

65. Комунікативні параметри виборчої кампанії.

66. ЗМІ та формування «лідерів думок».

67. Особливості мас-медійного простору України.

68. Ораторське мистецтво у виборчих змаганнях.

69. Технологія підготовки усного публічного виступу.

70. Політична дискусія і полеміка.

71. Ділове спілкування: принципи, мета і механізми дії у виборчому процесі.

72. Діловий етикет політичного лідера та організаторів виборчого процесу.

73. «Адмінресурс» у виборчій кампанії: причини та наслідки.

74. Помаранчева революція в Україні: причини та наслідки.

75. Абсентеїзм у виборах та шляхи його подолання.

76. Аналітичні виборчі технології.

77. Соціологічні виборчі технології.

78. Вибори та Інтернет.

79. Виборча система як елемент виборчої інженерії.

80. Досвід проведення виборчих кампаній в країнах світу.

81. Дослідження громадської думки та виборчий процес.

82. Екзіт-пол опитування.

83. Етапи підготовки передвиборчої кампанії.

84. Технологічна схема організації виборчої кампанії.

85. ЗМІ в Україні: проблема транспарентності (історичний огляд та сучасні тенденції).

86. Змішана виборча система: особливості та досвід застосування.

87. Мажоритарна виборча система (абсолютної та відносної більшості).

88. «Direct маркетинг» у виборчій кампанії.

89. Маркетинговий підхід до виборчого процесу.

90. Метод «фокус-груп» у передвиборчій кампанії.

91. Місце ПР-діяльності у виборчому процесі.

92. Моделі участі у виборах: «персоніфікатори» та «абстракціоністи».

93. Практика виборчої діяльності в Україні в контексті розвитку ПР.

94. ПР-діяльність і вибори: закордонний досвід.

95. ПР-діяльність у виборчій кампанії 2010 року.

96. Президентські вибори в Україні: погляд фахівця з ПР.

97. Пропорційна виборча система: особливості та досвід застосування.

98. ПР-технології в Україні та Росії: порівняльний аналіз.

99. ПР-технології і виборчий процес 2004 та 2010 років: порівняльний аналіз.

100. Характеристика політичних лідерів в Україні (виборчі кампанії до парламенту України 2002, 2004, 2006, 2007 років та вибори Президента України 2010 року).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.013 с.)