Товарна пропозиція на аграрному ринку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Товарна пропозиція на аграрному ринкуПропозиція - це бажання і здатність продавців надати Поняття товари і послуги для їх продажі на аграрному ринку. пропозиції ца рИНКу сільськогосподарської продукції має місце

індивідуальна і сукупна пропозиція. Остання склада­ється з приватних пропозицій кожного окремого товаровиробника. Пропозиція може бути представлена графічно за допомогою кривої ринкової пропозиції (див. рис. 6).

Шкала пропозиції показує прямий зв'язок ціни і кількості товару. Цей зв'язок називають законом пропозиції. Суть його полягає в тому, що виробники бажають виробляти і продавати більшу кількість свого продукту, коли є вищі ціни. Економічна теорія допускає,

що крім ціни, всі інші чинники, які визначають пропозицію, - нез­мінні. Тобто це приховує нецінові чинники, які впливають на пропо­зицію. Позитивний нахил кривої пропозиції виражає збільшувані затрати на виробництво додаткової продукції за постійних вироб­ничих потужностей.

До нецінових чинників пропозиції що діють в умовах

аграрного ринку, належать: тривалість часового періо-
пропозищі... г

г ду технології виробництва ціни взаємоза-

мінюваних товарів ціни на фактори виробництваорга­

нізація ринку кількість господарств, які виробляють певний

продукт . Специфічний чинник, який діє у аграрному вироб­ництві, - залежність від погоди Вплив цінового та нецінових чинників можна подати у вигляді функції пропозиції

де В - інші чинники.

Важливий чинник, ' що визначає положення і вигляд кривої пропози- ції, - вдосконалення тех­нологій в аграрному ви­робництві. Впроваджен­ня прогресивних систем обробітку ґрунту, виро­щування тварин, допо­магає знижувати витрати виробництва. Це в свою чергу дає змогу ферме­рам пропонувати свої продукти за нижчими

цінами. Отже, удоско-

Рис. 7. Переміщення кривої пропозиції вправо.

налення технологи (нап­риклад, інтенсивне садівництво) спричиняє переміщення кривої пропозиції вправо (див. рис. 7).

Іншим суттєвим чинни­ком, що впливає на вигляд і положення кривої пропозиції є ціни на взаємозамінювані товари. Якщо підвищується ціна на один товарозамінник, то пропозиція іншого замін­ника зменшується, а отже, крива пропозиції переміщу­ється вліво (див. рис. 8). Так, зменшення пропозиції свини­ни спричинене підвищенням цін на яловичину.

Наступний чинник про­позиції - рівень цін ресурсів (землі, праці, капіталу). Зни­ження цін цих факторів ви­ робництва здешевлює виробництво продукту, отже, фермери можуть запропонувати його кількість за меншу ціну. Таке зниження зумо-

вить до переміщення кривої пропозиції вправо. І навпаки, підвищен­ня цін на ресурси приведе до переміщення кривої пропозиції вліво.

Для того, щоб уникнути ризику, чимало

Пропозиція

аграрних підприємств надають перевагу

багатогалузевих

багатогалузевій спеціалізації господарств.

аграрних підприємств

На їх погляд, якщо будуть виникати

проблеми з обсягами виробництва чи цінами в одній галузі, то

втрати вдасться покрити за рахунок іншої. Крім того, кожне

сільськогосподарське підприємство зіштовхується з проблемами

обмеженості ресурсів. Логічно виникає питання: скільки виробництв

повинно використовуватися в даний час і в якій варіації? Аграрне

підприємство за певних цін на продукт використовує комбінації, які

дають змогу максимізувати прибуток.

Особливістю багатопрофільного підприємства є те, що зни­ження ціни на один товар обов'язково потягне за собою розширення виробництва іншого. Так, при зниженні ціни на молоко селяни бу­дуть розширювати альтернативне виробництво (наприклад, відгодів­лю свиней), а при зниженні ціни на курячі яйця - розводити м'ясні породи курей.

Як засвідчує практика, в короткий період підприємство не може збільшити пропозицію через збільшення обсягу виробництва, оскільки не встигає оперативно вплинути на цей процес. В середньостроковій перспективі підприємство може вплинути на зростання ціни продукту внаслідок підвищення інтенсивності виробництва (використання прогресивних технологій обробітку ґрунту, догляду за рослинами), сприяючи збільшенню виробництва продукції з одиниці земельної площі. В довгостроковій перспективі, якщо підприємство розраховує на високі ціни, то воно має бути готовим до зміни виробничої спеціалізації (наприклад, при підвищенні цін на овочі розширювати площу під ними).

Для формування пропозиції багатогалузевих господарств важливе значення має питання про питомі витрати. Великі машини (наприклад, зернозбиральні комбайни) дорогі. Амортизаційні відрахування, а також платежів відсотків за придбану техніку існують незалежно від того, де використовується техніка і які розміри земельних ділянок. Ці витрати охоплюють загальні витрати, тобто затрати на гектар. Це зумовлює фермерів використовувати

техніку на максимально великій площі або передбачати часткову спеціалізацію, щоби виправдати витрати на машини.

„. Концепція цінової еластичності в повній мірі

Еластичність...

відноситься і до пропозиції. Еластичність пропо-
пропозици за.......

. зицп показує на скільки відсотків зміниться

цінами..

пропонована кількість товару, якщо ціна продук­ту зміниться на 1 %.

Коефіцієнт еластичності пропозиції змінюється в межах від 0 до

Якщо то пропозиція нееластична, якщо - елас-

тична, якщо - має місце одинична еластичність. Якщо -

пропозиція абсолютно нееластична, якщо = - абсолютно елас­тична.

Дуже важливим чинником, що впливає на еластичність про­позиції, вважається час, який є в розпорядженні виробника для того, щоби відреагувати на зміну ціни продукту. Аналізуючи вплив часу на еластичність пропозиції. В.Шайкін та інші розмежовують над-короткий, короткий і довгостроковий періоди [17; с.68-72].

Надкороткий період характеризується тим, що виробники не встигають відреагувати на зміну попиту. У випадку з продуктами, які швидко псуються (ягоди, ранні овочі тощо) споживачі зазвичай ма­ють справу з кривою абсолютно нееластичного попиту (рис. 9).

Зростання ціни з Ро до лише інформує споживання певної кількості продукції, але ніяк не приводить до її виробництва.

В короткому періоді виробничі потужності підприємств і галузі залишаються незмінними. Однак виробники мають достатньо часу, щоби використати потужності більш-менш інтенсивно. Результатом буде зростання виробництва з до як реакція на передбачуване збільшення попиту і відносно меншу зміну ціни з Р0 до Така реакція зі сторони виробників буде означати вищу еластичність пропозиції Довгостроковий період достатній для того, щоби виробники пристосували ресурси до зміни ситуації. Розширення виробничих потужностей означає активну реакцію пропозиції, тобто високу його еластичність

Спостерігаємо, що ціна Р] дещо вища від початкової Р0, якщо допустити, що дане виробництво становить галузь із зростаючими витратами.

В галузі з постійними витратами крива довгострокової пропо­зиції була би абсолютно еластична SЬ а нова ціна дорівнювала би початковій Р0Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 393; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.174.232 (0.012 с.)