ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Одеський державний аграрний університетОдеський державний аграрний університет

Економічний факультет

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Фінансовий

Облік

Методичні рекомендації

до виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Одеса – 2015

«Фінансовий облік» Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» / Одеса, 2015.

 

Методичні рекомендації спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час написання курсової роботи з фінансового обліку. Містять загальні методичні рекомендації, вимоги до змісту і структури та оформлення курсових робіт, тематику курсових робіт, примірні плани курсових робіт, рекомендовані матеріали для написання, список рекомендованих джерел.

 

Укладачі:

Кононенко В.А., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і

аудиту

Кожемякіна В.Г., асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

 

Рецензенти:

Антонюк О.П., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Одеської національної академії харчових технологій.

Морозюк Н.С., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Одеського державного аграрного університету.

 

 

Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету

від «____»____________2015р. протокол № _____.

 

 


 

 

ЗМІСТ

1.Загальні методичні вказівки 4

2.Зміст і структура курсової роботи 5

3.Вимоги до оформлення курсової роботи 8

4.Теми курсових робіт 12

5.Рекомендовані плани курсових робіт 14

6.Рекомендовані матеріали для написання курсової роботи 42

7.Список рекомендованих джерел 42

Додаток А. Титульний лист курсової роботи 51

 

 

Загальні методичні вказівки

Ринковий етап економічного розвитку України, для якого характерні швидкі темпи економічних перетворень, жорстка конкуренція, умови невизначеності і підвищеного ризику, визначає необхідність гнучкого оперативного управління діяльністю підприємств.

У цих умовах зростають вимоги до підготовки фахівців з економічних спеціальностей, у тому числі і спеціалістів з обліку та аудиту.

Набуттю і закріпленню необхідних теоретичних і практичних навичок та вмінню використовувати теоретичні знання в обліковій практиці сприяє курсове проектування.

При написанні курсової роботи студент повинен показати вміння самостійно працювати із економічною та спеціальною літературою, первинними документами та обліковими регістрами, звітністю підприємств, узагальнювати економічні матеріали, розвивати своє наукове мислення, надавати обґрунтовані рекомендації по удосконаленню обліку в господарстві.

Курсова робота з фінансового обліку, як правило, виконується на фактичних матеріалах окремих підприємств агропромислового комплексу України, в яких студенти денної форми навчання проходять виробничу практику, або працюють студенти заочної форми навчання.

Виконання курсової роботи розпочинається з вибору теми, яка узгоджується з керівником курсової роботи.

При виборі теми необхідно враховувати її важливість і актуальність, виходячи з перспектив розвитку підприємства, а також нахилу, бажання і тематики досліджень, які проводяться студентами.

Керівник курсової роботи, відповідно до вибраної теми, надає консультації з розробки плану, добирання спеціальної літератури тощо.

До початку написання курсової роботи студент повинен опрацювати літературні джерела по вибраній темі, якими є спеціальна література, наукові статті в економічних і галузевих журналах тощо.

Результати вивчення літературних джерел студенти узагальнюють в огляді літератури.

Результати дослідження практики організації фінансового обліку, а також результати досліджень вчених опубліковані в економічній літературі є підставою для розробки рекомендацій по удосконаленню обліку в господарстві.

Виконану і належним чином оформлену курсову роботу студент в установлений строк здає на кафедру бухгалтерського обліку і аудиту. На курсову роботу складається письмова рецензія. За необхідності курсова робота повертається студенту на доопрацювання.

Курсова робота захищається перед комісією призначеною завідуючим кафедрою.

Без захищеної курсової роботи іспит з фінансового обліку ІІ не дозволяється.

Вимоги до оформлення курсової роботи

Роботу оформляють на аркушах форматуА4 (210 х 297 мм) темними чорнилами (до 28-29 рядків на сторінці). При друкуванні роботи на комп’ютері використовують шрифт текстового редактора Word розміру 14 через 1,5 міжрядкових інтервали. В таблицях слід використовувати одинарний міжрядковий інтервал, шрифт 12. Текст розміщується з одного боку аркуша білого паперу з дотриманням відступів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм. Текст рамкою не відкреслюється.

Червона строчка абзаців формується шляхом вказування параметру: відступ 1.25.

Структурні елементи «ВСТУП», «ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ» , «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» та «ДОДАТКИ» не нумеруються.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів слід розташовувати у центрі рядків і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Перенесення слів у заголовках не допускається.

Відстань між заголовками і подальшим текстом має дорівнювати 2 міжрядковим інтервалам, а між текстом і наступним заголовком підрозділу – 3 міжрядкові інтервали. Кожен розділ розпочинається з нової сторінки.

Не допускається розміщення назви підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті аркуша без крапки в кінці. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок, проте номер сторінки на ньому не проставляють. Початок поставлення номерів сторінок розпочинається з другої сторінки вступу.

Розділи та підрозділи нумеруються арабськими цифрами, без крапки після них.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу відокремлених крапкою. Наприклад:

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Опис на одного автора

 

Лишиленко О.В. Фінансовий облік: підручник / О. В. Лишиленко. – К.: Центр навч. літератури, 2008. – 556 с.

Опис на двох авторів

Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: навчальний посібник / В.С. Лень, В.В. Гавриленко. – К.: Центр учбової літератури, 2008.–608 с.

Опис на трьох авторів

Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: підручник / В.Я. Плаксієнко, Л.М. Письмаченко, Є.І. Рябий; за заг. ред. В. Я. Плаксієнко. – К.: Центр учбової літератури, 2005. – 490 с.

Опис на чотирьох і більше авторів

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко [та ін.]; за ред. М.Ф. Огійчука. – К.: Алерта, 2007. – 979 с.

Нормативні документи

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16.07.1999 р. № 996 – 14// Все про бухгалтерський облік.–2007.– № 66. – С. 2-4.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністер-ства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291// Все про бухгалтерський облік. – 2009. - № 20. – С. 37- 44.

Теми курсових робіт

1. Облік касових операцій

2. Облік коштів на рахунках в банку у національній валюті

3. Облік коштів на рахунку в банках у іноземній валюті

4. Облік поточних фінансових інвестицій

5. Облік довгострокових фінансових інвестицій

6. Облік операцій з короткостроковими векселями

7. Облік операцій з довгостроковими векселями

8. Облік розрахунків з покупцями та замовниками

9. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками і підрядниками

10. Облік розрахунків з різними дебіторами

11. Облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів

12. Облік розрахунків з учасниками і за іншими операціями

13. Облік розрахунків з підзвітними особами

14. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків

15. Облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість

16. Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток

17. Облік розрахунків з бюджетом за фіксованим сільськогосподарським податком

18. Облік розрахунків за виплатами працівникам

19. Облік розрахунків за страхуванням

20. Облік короткострокових позик

21. Облік довгострокових позик

22. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями

23. Організація складського господарства та облік запасів на складі

24. Облік виробничих запасів

25. Облік продукції сільськогосподарського виробництва

26. Облік готової продукції і товарів

27. Облік поточних біологічних активів тваринництва

28. Облік основних засобів

29. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва

30. Облік довгострокових біологічних активів тваринництва

31. Облік нематеріальних активів

32. Облік інших необоротних матеріальних активів

33. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів

34. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів

35. Облік операційної оренди

36. Облік операцій з фінансової оренди

37. Облік зносу (амортизації) необоротних активів та витрат на їх поліпшення

38. Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства

39. Облік капітальних інвестицій в придбання та виготовлення необоротних активів

40. Облік капітальних інвестицій в капітальне будівництво

41. Облік капітальних інвестицій при придбанні (вирощуванні) довгострокових біологічних активів

42. Облік статутного капіталу в акціонерних товариствах

43. Облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

44. Облік пайового капіталу

45. Облік джерел фінансування майбутніх витрат і платежів

46. Облік доходів і фінансових результатів діяльності підприємства

47. Облік фінансових результатів та нерозподіленого прибутку ( непокритих збитків)

48. Облік реалізації продукції (робіт, послуг)

49. Облік інших витрат операційної, фінансової та надзвичайної діяльності

50. Облік розрахунків з іншими кредиторами

 

5. Рекомендовані плани курсових робіт

Рекомендовані плани курсових робіт можуть за необхідності змінюватись та доповнюватись.

І підрядниками

Вступ

1 Теоретичні основи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

1.1 Економічна сутність зобов’язань, їх види, визнання та оцінка

1.2 Форми розрахункових взаємовідносин та їх характеристика

1.3 Наукові основи обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

3.1 Документальне оформлення операцій з постачальниками і підрядниками

3.2 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

3.3 Нестачі при отриманні товарно-матеріальних цінностей і їх облік

3.4 Напрями удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Та витрат на їх поліпшення

Вступ

1 Теоретичні основи обліку зносу (амортизації) необоротних активів

1.1 Економічна сутність амортизації та методи її нарахування

1.2 Наукові основи обліку амортизації необоротних активів

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Облік зносу (амортизації) необоротних активів та витрат на їх поліпшення

3.1 Облік зносу (амортизації) необоротних активів

3.2 Облік витрат на поліпшення основних засобів

3.3 Напрями удосконалення обліку зносу необоротних активів та витрат на їх поліпшення

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Та надзвичайної діяльності

Вступ

1 Теоретичні основи обліку інших витрат операційної, фінансової та надзвичайної діяльності

1.1 Сутність, визнання та класифікація витрат

1.2 Наукові основи обліку інших витрат операційної, фінансової та надзвичайної діяльності

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3 Облік інших витрат звичайної, операційної, фінансової та надзвичайної

діяльності

3.1 Облік інших витрат операційної діяльності

3.2 Облік фінансових витрат

3.3 Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків

3.4 Напрями удосконалення обліку інших витрат операційної, фінансової та надзвичайної діяльності

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

 

Одеса – 2015

 

 

Одеський державний аграрний університет

Економічний факультет

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.016 с.)