ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Список рекомендованих джерел1. Агеєва Е.І. Кредитна політика як інструмент управління дебіторської заборгованістю / Е.І.Агеєва // Фінансовий менеджмент. - 2007. - № 6. - С.22-35.

2. Басюк Т.П. Реструктуризація дебіторської заборгованості підприємства /Т.П.Басюк // Фінанси України. - 2007. - №12. - С.123-155.

3. Бєлозерцев В. Щодо товарного кредитування та дебіторської заборгованості на підприємстві / В.Бєлозерцев // Економіст. - 2008. - № 5. - С.58-61.

4. Бондаренко О.С. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості / О.С.Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 4. - С.17-23.

5. Братчук Л. Методологічні аспекти обліку орендних операцій / Л.Братчук // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 2. - С.12-18.

6. Бутинець Т.А. Документування господарських операцій: теорія, методологія, компютерізація: наукове видання / Т.А.Бутинець. - Житомир: ЖІТІ, 2006. - С.158-162.

7. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: підручник / Т.Г. Маренич; за ред..В.Я.Амбросова.- К.: ВД «Професіонал», 2005. - С.827-855.

8. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підручник /М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко [та ін.];за ред.М.Ф.Огійчука.- К.: Алерта, 2007. - 979с.

9. Бухгалтерський облік / Н.Д.Верига, М.О.Виноградова, Т.В.Гладких [та ін.]: за заг.ред.Ю.А.Вериги. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 396с.

10. Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах: навчальний посібник / М.Г.Михайлов, М.І.Телегунь, А.М.Кадацька [та ін.]: за ред.М.Г.Михайлова.- К.: Центр учбової літератури, 2008. - 472с.

11. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика / Н.І.Верхоглядова, В.П.Шило, С.Б.Ільїна [та ін.]. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 536с.

12. Гладких Т.В. Фінансовий облік: навчальний посібник / Т.В.Гладких - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 480с.

13. Гончаренко Н. Визначення справедливої вартості біологічних активів з урахуванням цін активного ринку: методологічні та інформаційні аспекти / Н.Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 1.- С. 40-45.

14. Гончаренко Н. Визначення фінансових результатів сільського господарства відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» / Н.Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. -№ 5. - с.37-42.

15. Гончаренко Н. Удосконалення методики визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» /Н.Гончаренко //Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. -№11. - С.39-47.

16. Городянська Л. Особливості організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві / Л.Городянська //Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - №6. -С.9-16.

17. Ґудзь О.Є. Дебіторська та кредиторська заборгованість в системі управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств / О.Є.Гудзь // Облік і фінанси АПК. - 2007. - № 1-2. - С.65-70.

18. Гура Н. Облік і капіталізація фінансових витрат / Н.Гура // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 1. - С.55-60.

19. Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні / В.Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - №4. - с.7-9.

20. Довгопол Н. Амортизація: предметна сутність і ступінь впливу на відтворення основних засобів / Н.Довгопол, М.Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - №12. - С.3-13.

21. Єрмак О. Бухгалтерський облік розрахунків векселями /О.Єрмак, О.Басенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - № 6. - С.29-33.

22. Журавська І. Документування операцій з об’єктами інтелектуальної власності / І.Журавська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - №4. - С.46-48.

23. Знамеровська Т.М. Проблеми методології оцінки виробничих запасів / Т.М.Знамеровська // Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки.Вип.53. - Одеса: Імідж-Прес, 2010. - С.94-96.

24. Іванілов О.С. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства / О.С.Іванілов, В.В.Смачило, Є.В.Дубровська // Актуальні проблеми економіки. - 2007. № 1. - С.156-163.

25. Ізмайлова Н.В. Стан та тенденції дебіторської та кредиторської заборгованості: макроекономічний аспект / Н.В.Ізмайлова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 4. - С.12-14.

26. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. № 291 //Все про бухгалтерський облік. - 2009. - № 20.-С.2-76.

27. Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. № 59 //Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 39а.-С.10-15.

28. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004р. № 22.

29. Камінська Т.Г. Облік розрахункових операцій у конфігурації для сільськогосподарських підприємств програми « 1С: Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет для Украины»/ Т.Г.Камінська//Економіка АПК. - 2007. - №3. - С.85-93.

30. Камінська Т. Концептуальні підходи до вартісного виміру капіталу в бухгалтерському обліку /Т.Камінська// Бухгалтерський облік і аудит.- 2010. - №11. - С.6-12.

31. Кобилянська О.І. Фінансовий облік: навчальний посібник / О.І.Кобилянська. - К.: Знання, 2007.- 471с.

32. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення: навчальний посібник / Г.Кім, В.В.Собко, С.Г.Кім. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 440с.

33. Коміренко В.С. Оцінка біологічних активів та особливості визначення фінансового результату сільськогосподарської діяльності / В.С.Коміренко// Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки. Вип.49.- Одеса: Імідж-Прес, 2009. - С.80-83.

34. Коміренко В.С. оцінка біологічних активів та особливості визначення фінансового результату сільськогосподарської діяльності / В.С.Коміренко // Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки. Вип.49. - Одеса: Імідж-Прес, 2009. - С.80-84

35. Коміренко В.С. Організація складського господарства та обліку ТМЦ на складах / В.С.Коміренко// Баланс-Агро. - 2004. - №13. - С.24-28.

36. Коміренко В.С. Визначаємо справедливу вартість біологічних активів /В.С.Коміренко, Л.В.Коміренко// Баланс-Агро.-2007.-№ 14.-С.16-18.

37. Курта Н.В. Сучасні проблеми управління дебіторською заборгованістю/ Н.В.Курта// Держава та регіони.-2007.-№6.-С.370-373.

38. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: навчальний посібник/ В.С.Лень, В.В.Гливенко - К.: Центр учбової літератури, 2008.-608с.

39. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: підручник/ О.В.Лишиленко - К.: Центр учбової літератури, 2008.-556с.

40. Лукавенко А.М. Методи оцінки та управління дебіторською заборгованістю /А.М. Лукавенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки.-Вип.71 - 2007.- С.315-318.

41. Макарчук І.М. Платоспроможність і ліквідність аграрних підприємств / І.М.Макарчук // Фінанси України.-2005.-№ 4.-С.120-125.

42. Медведюк І.М. Напрямки удосконалення обліково-аналітичних досліджень дебіторської заборгованості / І.М.Медведюк, О.І.Конопльова // Аграрний вісник Причорномор’я: Економічні науки. Вип..37.-Одеса: ОДАУ, 2007.-С.198-201.

43. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006р. № 1315 //Бухгалтерський облік і аудит.- 2007.-№ 3.-С.31-39.

44. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом міністерства фінансів України від 30.09.2003р. № 561//Бухгалтерський облік і аудит.-2003.-№10.-С.3-12.

45. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 27.09.2007р. № 701.

46. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007р. № 2 //Бухгалтерський облік і аудит.-2007.-№ 3.-С.49-58.

47. Методичні рекомендації по застосуванню форм документів первинного обліку сільськогосподарських підприємств, лист Мінагрополітики від 19.04.2004р. №37-27-12/455.

48. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 21.02.2008р. № 73.

49. Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 21.12.2007р. № 929.

50. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 04.06.2009р. № 390.

51. Мицак О.В. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства / О.В.Мицак // Фінанси України.- 2008.-№ 3.-С.62-66.

52. Моссаковський В. Невирішені питання обліку непоточних активів /В.Моссаковський// Бухгалтерський облік і аудит.-2010.-№ 5.-С.17-28.

53. Моссаковський В. Облік біологічних активів/ В.Моссаковський, Т.Кононенко, С.Кучеренко// Бухгалтерський облік і аудит.-2007.-№ 6.- С.17-19.

54. Нашкерська Г. Облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості/ Г.Нашкерська// Бухгалтерський облік і аудит.-2006.-№ 7.-С.27-32.

55. Облік сільськогосподарської діяльності: навчальний посібник/ Ю.Я.Лузан, В.В.Жук, В.М.Гаврилюк та [ін.]; за ред..В.В.Жука.-К.: ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007.-368с.

56. Орлова В. Оцінка фінансових інвестицій та її вплив на достовірність балансу/ В.Орлова// Бухгалтерський облік і аудит.-2008.-№ 3.-С.40-42.

57. Орлова В. Облік використання та розподілу прибутку/ В.Орлова, О.Корпан// Бухгалтерський облік і аудит.-2010.-№ 12.-С.20-23.

58. Павлюк І. Бухгалтерський облік вибуття та амортизації нематеріальних активів/ І.Павлюк//Бухгалтерський облік і аудит.-2007.-№ 2.-С.3-6.

59. Пархоменко В. Бухгалтерський облік основних засобів в оренді/ В.Пархоменко// Бухгалтерський облік і аудит.-2007.-№ 9.-С.3-7.

60. Пархоменко В. Яким буде бухгалтерський облік фінансових витрат/ В.Пархоменко// Бухгалтерський облік і аудит.-2010.-№ 11.-С.3-5.

61. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291// Все про бухгалтерський облік.-2009.-№ 20.-С.37-44.

62. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI.

63. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88.

64. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999р. № 237// Все про бухгалтерський облік.-2009.-№ 10.-С.30-34.

65. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000р. № 20 // Все про бухгалтерський облік.-2009.-№ 10.-С.51-52.

66. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доход», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999р. № 290// Все про бухгалтерський облік.-2009.-№ 10.-С.72-74.

67. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999р. № 318 // Все про бухгалтерський облік.-2009.-№ 10.-С.75-80.

68. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005р. № 790// Все про бухгалтерський облік.-2009.-№ 15.-С.66-70.

69. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджене постановою правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637 // Все про бухгалтерський облік.-2005.-№ 11.-С.13-27.

70. Про банки і банківську діяльність: закон України від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ // Вісник Національного банку України.-2001.-№ 1.-С.3-46.

71. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV // Все про бухгалтерський облік.- 2009.-№ 10.-С.3-7.

72. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: закон України від 08.07.2010 року № 2464-VI.

73. Про обіг векселів в Україні: закон України від 05 квітня 2001 року № 2374-ІІІ // Все про бухгалтерський облік.-2006.-№ 16.-С.41-48.

74. Селіванова Н.М. Проблемні аспекти обліку виробничих запасів аграрних підприємств / Н.М.Селіванова // Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки.Вип.53.-Одеса: Імідж-Прес,2010.-С.275-279.

75. Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: / В.В.Сопко, В.П.Завгородній.-К.: КНЕУ, 2006.-478с.

76. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / А.М.Стельмащук, П.С.Смоленюк.-К.:Центр учбової літератури, 2007.-528с.

77. Уланчук В. Особливості обліку довгострокових активів у садівництві / В.Уланчук, Г.Г.Аніщенко//Бухгалтерський облік і аудит.-2008.-№5.-С.29-36.

78. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація: навчальний посібник / М.Р.Лучко, М.Я.Остап’юк, Н.Я.Даньків [та ін.].-К.: Знання, 2005.-319с.

79. Халевицька Т.Г. Облік процесу реалізації продукції: теорія та практика /Т.Г.Халевицька // Аграрний вісник Причорномор’я.Економічні науки.Вип.49.-Одеса: Імідж-Прес,2009.-С.188-192.

80. Харитонова А. Облік поточних біологічних активів тваринництва / А.Харитонова// Баланс-Агро.-2007.-№ 11.-С.23-26.

81. Чернелецький Л.М. Бухгалтерський облік у документах: навчальний посібник /Л.М.Чернелецький.- К.: Кондор,2007.-478с.

82. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: навчальний посібник / В.Д.Шквір, А.Г.Загородній, О.С.Височан.-К.:Знання,2007.-439с.

 


 

Додаток А.

Титульний аркуш курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський державний аграрний університет

Економічний факультет

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 

Курсова робота

з фінансового обліку на тему:

«Облік довгострокових біологічних активів рослинництва

в ПСП «Маяк» Ширяєвського району

Одеської області»

 

Виконав (ла): студент (ка)... курсу... групи

економічного факультету

денної (заочної) форми навчання

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит”

Іванов(а) А.В.

Керівник: доц. Петренко І.І.

 

Одеса – 2015

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.011 с.)