Стаття 56. Знищення межових знаків 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 56. Знищення межових знаківЗнищення громадянами межових знаків меж землекористувань -

тягне за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у га­лузі охорони навколишнього природного середовища використан­ня природних ресурсів, радіаційної та ядерної безпеки або охорону природних ресурсів

Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної та ядерної безпеки або охорону при­родних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання не­правдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покла­дених на них обов'язків -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Завданнями провадження в справах про адміністративні правопору­шення є своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності до закону, забезпе­чення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, за­побігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності (ст. 245 КУпАП).

Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато,а розпочате підлягає закриттю за таких обста­вин (ст. 247 КУІІАГТ):

відсутність події і складу адміністративного правопорушення;

недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадщтирічного віку;

неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;


_____ Тема 12. Процесуальний порядок здійснення державного контролю за використанням...

вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністра­тивного стягнення;

скасування акта, який встановлює адміністративну відпові­дальність;

закінчення на момент розгляду справи про адміністративне пра­вопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП;

наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетент­ного органу (посадовоїособи) про накладення адміністративного стягнення, або не скасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення по даному факту кримінальної справи;

смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкри­то. З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в спра­вах про адміністративні правопорушення такі справи можуть розгля­датися безпосередньо в трудових колективах, за місцем навчання або проживання порушника (ст. 249 КУпАП).

Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку посадова особа встановлює наявність чи відсутність адміністративного право­порушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані вста­новлюються протоколом про адміністративне правопорушення, пояс­неннями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показан­нями технічних приладів, які використовуються при нагляді за вико­нанням правил, норм і стандартів, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами (ст. 251 КУпАП).

Посадова особа оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (ст. 252 КУпАП).

Посадова особа при підготовці до розгляду справи про адміністра­тивне правопорушення вирішує такі питання (ст. 278 КУпАП):


Земельно-правовий процесПорядок дій з державного контролю їа використанням та охороною земель (за Кодексом України про адміністративні правопорушення)

 ______ Тема 12, Процесуальний порядок здійснення державного контролю за використанням...

^С> чи належить до її компетенції розгляд даної справи; Ч> чи правильно складено протокол (в тому числі, чи складений він особою, яка мас на цс право) та інші матеріали справи про адміністратиене правойорушення; ^ чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і

місце її розгляду; % чи витребувані необхідні додаткові матеріали; % чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката. Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення (ст. 276 КУпАП), за статтями підвідомчими для розгляду органам Держкомзему України, в п 'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розгля­дати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи (ст. 277 КУпАП).

Розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється на засадах рівності перед законом всіх громадян незалежно від поход­ження, соціального та майнового стану, расової та національної належ­ності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду та характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право:

'г- знайомитися з матеріалами справи, хр давати пояснення, У подавати докази, У заявляти клопотання;

> при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адво­ката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юри­дичної особи, У виступати рідною мовою і користуватися послугами перекла­дача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; У оскаржити постанову по справі.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в при­сутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.


Земелыю-правовий процес

Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у ви­падках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (ст. 268 КУпАП). Сповіщення особи здійснюється повідомлен­ням про розгляд справи про адміністративне правопорушення.

Справа розглядається відкрито. В розгляді справи мають право прий­мати участь:

Потерпілий, тобто особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Він має право знай­омитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, оскаржувати по­станову по справі про адміністративне правопорушення. Потерпілого може бути опитано як свідка (ст. 269 КУпАП);

Законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклуваль­ники) особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і потерпілого, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах про адміністративні правопорушення. Законні представники мають право представляти їх інтереси та знайомитися з матеріалами справи; заявляти приносити скарги на рішення посадової особи, яка розглядає справу (ст. 270 КУпАП);

Захисник (адвокат), який мас право знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи, яка його запросила, від її імені приносити скарги на рішення посадової особи, яка розглядає справу, а також має інші права, передбачені законами України. Повно­важення адвоката на участь у розгляді справи посвідчуються ордером, що його видає адвокатське об'єднання, або відповідною довіреністю на ведення справи (ст. 271 КУпАП);

Свідок, яким у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь об­ставини, що підлягають установленню поданій справі. Він зобов'язаний з'явитися в зазначений час на виклик посадової особи, у провадженні якої перебуває справа, дати правдиві пояснення, повідомити все відоме йому по справі і відповісти на поставлені запитання (ст. 272 КУпАП);


Тема 12. Процесуальний порядок здійснення державного контролю за використанням... (Державний Герб України)

Державний комітет України по земельних ресурсах (найменування органу Держкомзему та його адреса)

"___"_____________ 200__ р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

(поштова адреса особи, яка викликається)

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.33.97 (0.014 с.)