Процесуальний порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Процесуальний порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства.Для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки державної власності з метою ведення фермерського госпо­дарства громадяни звертаються до відповідної районної державної адміністрації. Для отримання у власність або в оренду земельної ділянки із земель комунальної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до місцевої ради.

У заяві зазначаються:

^> бажаний розмір,

^> місіте розташування ділянки,

^> кількість членів фермерського господарства,

% наявність у них права на безоплатне одержання земельних діля­нок у власність,

Ъ обґрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням перспек­тив діяльності фермерського господарства.

Заява адресується до сільської, селищної, міської ради або рай-держадміністрації (за місцем розташування земельної ділянки). Вона подається від громадянина України з зазначенням його прізвища, імені, по батькові, року народження, адреси та соціального стану.

До заяви додається рішення професійної комісії з питань створення фермерських господарств щодо наявності у громадянина достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної сільськогос­подарської кваліфікації. Комісія також з'ясовує основний напрям ви­користання земель і характер господарювання (рослинництво, тварин­ництво тощо.

Подана заява повинна бути зареєстрована за місцем її прийняття з зазначенням дати прийняття.

Заяву громадянина про надання земельної ділянки у власність або в оренду районна або міська державні адміністрації або орган місцевого самоврядування розглядають у місячний строк і в разі її задоволення дають згоду на підготовку землевпорядною організацією проекту відве­дення земельної ділянки.

Розробником проекту землеустрою може бути фізична або юридична особа, яка має ліцензію на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону Проект землеустрою розробляється відповідно до завдання, затвердженого


Тема 3. Процесуальний порядок створення та діяльності фермерського господарства

Проект землеустрою складається з:

1) завдання на виконання робіт;

2) пояснювальної записки, 3)ш графічних матеріапів,

4) матеріалів погодження та затвердження проекту: акт польо­вого обстеження і погодження меж:;

Погоджений проект землеустрою підлягає державній експертизі відповідно до законодавства.

Проект відведення земельних ділянок розробляється за рахунок Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Проект відведення земельної ділянки погоджується та за­тверджується відповідно до закону Він погоджується відповідно до 123 статті Земельного кодексу України зі:

> землекористувачем,

У органом по земельних ресурсах,

> природоохоронним органом,

У санітарно-епідеміологічним органом,

> органом архітектури,

У органом охорони культурної спадщини.

Після одержання висновку державної землевпорядної експертизи по об'єктах, які їй підлягають, проект відведення земельної ділянки подається до відповідної державної адміністрації або сільської, се­лищної, міської ради, які розглядають його у місячний термін і, в ме­жах своїх повноважень, приймають рішення про надання земельної ділянки.

Земельні ділянки для ведення фермерського господарства переда­ються громадянам України у власність і надаються в оренду із зе­мель державної або комунальної власності.

У разі відмови органів державної влади та органів місцевого само­врядування у наданні земельної ділянки для ведення фермерського гос­подарства питання вирішується судом. Рішення суду про задоволення позову є підставою для відведення земельної ділянки в натурі (на місце­вості), видачі документа, що посвідчує право власності або укладання договору оренди. Відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться після збирання врожаю на цій ділянці попереднім земле­користувачем.

Громадянам України - членам фермерських господарств пере­даються безоплатно у власність надані їм у користування земельні


Земельио-правовий процес

ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарсь­кого підприємства, розташованого на території відповідної ради. Це положення не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).

Земельні ділянки надаються громадянам для ведення фермерського господарства єдиним масивом з розташованими на них водними джерелами та лісовими угіддями,наближеними до існуючих шляхів, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем та інших видів інженерної інфраструктури.

Землі лісового і водного фондів, що входять до складу сільськогос­подарських угідь, не можуть передаватися у приватну власність для ве­дення фермерських господарств, за винятком невеликих - до 5 гектарів ділянок лісів у складі угідь фермерського господарства і невеликих -до 3 гектарів ділянок під замкненими природними водоймами. Фер­мерськегосподарство має право проводити залісення частини земель та будувати замкнену водойму на земельній ділянці, що належить фер­мерському господарству чи його членові на праві приватної власності. Після одержання державного акта на право власності на земельну ділянку або укладення договору оренди земельної ділянки та його державної реєстрації фермерське господарство підлягає державній

реєстрації.

Державна реєстрація фермерського господарства здійснюється у ви­конавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, рай­онних міст Києва і Севастополя державних адміністраціях за місцем проживання особи або місцезнаходженням земельної ділянки.

Для державної реєстрації фермерського господарства голова фер­мерського господарства або уповноважена ним особа особисто або по­штою (рекомендованим листом) подає до органу державної реєстрації:

а) засновницькі документи (установчий договір про створення фер­
мерського господарства та Статут фермерського господарства);

б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є заявою про
державну реєстрацію фермерського господарства;

в) копію документа, що засвідчує наявність у громадянина на праві
власності чи оренди земельної ділянки сільськогосподарського призна­
чення;

г) документ, що посвідчує внесення плати за державну реєстрацію

фермерського господарства.


Тема 3. Процесуальний порядок створення та діяльності фермерського господарства

Для реєстрації фермерського господарства забороняється вимагати інші документи або відомості, ніж перелічені у цій частині.

Підписи громадян на установчих документах про створення фер­мерського господарства посвідчуються нотаріусом.

Державна реєстрація фермерського господарства проводиться за на­явності всіх необхідних документів протягом не більше п'яти робочих днів. Органи державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та видати Свідоцтво про державну реєстрацію фермерського господарства.

Свідоцтво про державну реєстрацію фермерського господарства та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органі, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб'єкта підприємницької діяльності і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.

Після державної реєстрації фермерське господарство одержує пе­чатку із своїм найменуванням і адресою, відкриває поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку і вступає у відносини з підприємствами, установами та організаціями, визнається органами дер­жавної влади та органами місцевого самоврядування як самостійний товаровиробник при плануванні економічного і соціального розвитку регіону.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 252; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.008 с.)