ТОП 10:

Демонстраційний матеріал до уроків образотворчого мистецтваДемонстраційними матеріалами у процесі навчання образотворчого мистецтва у початкових класах є наступні.

1) Предметні наочні посібники (для малювання з натури - муляжі, гіпсові фігури, розети, іграшки, предмети побуту, опудала).

2) Об'ємні моделі для з'ясування будови предметів, світлотіней, кольорознавства, законів перспективи (дротяні моделі геометричних фігур, фігури людини).

3) Навчально-методичні таблиці, що демонструють поетапне виконання роботи, схематичні наочні засоби (таблиці, карти, схеми, графіки і т.д).

4) Репродукції творів мистецтва, дитячі роботи, фотографії, рисунків, творів мистецтва.

Велике освітнє і виховне значення має такий вид унаочнення, як демонстрація репродукцій картин, етюдів, замальовок видатних художників. Наприклад «Березовий гай» І.Левітана «Ніч над Дніпром» А.Куїнджі, «Небесний бій» М.Реріха, «Весна» Т.Яблонської, «Альонушка» В.Васнєцова. «Козаки в степу», «Сурські пороги на Дніпрі», «На Орелі», «Козача гора» С.Васильківського, «На Україні» П.Левченка, «Українська дівчина» В.Маковського та ін. Показ репродукцій викликає значне пожвавлення творчої активності дітей, створює в класі емоційне піднесення. Звичайно, репродукцію картини неможливо вважати взірцем, якого здатні досягнути учні, але ознайомлення з вершинами професійної майстерності має велике значення

Тут доречно згадати про досвід роботи дитячих художніх студій. З дітьми молодшого шкільного віку педагоги проводять заняття типу «діалог з майстром». Наприклад, дітям демонструються графічні роботи Вінсента Ван Гога виконані тушшю і пропонується зобразити певний мотив з натури у стилі майстра. Завдання такого типу важливі не лише для вироблення навичок вільного володіння образотворчими засобами, але й для розуміння того, що кожен майстер володіє своїм неповторним, тільки йому притаманним художнім почерком.

Для розкриття учбових завдань уроку образотворчого мистецтва можна використовувати вдалі ілюстрації із методичних посібників та дитячих книжок. Адже малюнки в книжках - це перші витвори образотворчого мистецтва, з якими знайомляться діти. Ці малюнки використовуються на уроках сюжетного малювання за мотивами казок, віршів, легенд. Сучасні видавництва випускають велику кількість дитячих книжок, що вдало ілюстровані художниками. Позитивним моментом є те, що в більшості малюнків знаходять відображення національні традиції, місцевий український колорит. Художники «одягають» героїв казок в народні костюми, зображають рідну дітям природу. Слід виділити декілька основних моментів щодо відбору ілюстрацій:

1. Потрібно, щоб кожний учень був обізнаний з художнім твором, до якого пропонується ілюстрація.

2. Зміст ілюстрації має бути зрозумілим і цікавим для учнів.

3. В ілюстраціях за допомогою різних виражальних засобів мають бути передані образи і характери героїв (добрий, злий), певний настрій (веселий, сумний), або прослідковується сюжетна лінія.

4. Демонструючи ілюстрацію, слід назвати ім’я та прізвище художника, показати, де вони записуються в книжці.

Знайомлячи дітей з ілюстрацією, спочатку слід спромогтися викликати в учнів емоційний відгук на малюнок художника і прислухатися до їх реакції. Процес розгляду ілюстрації вчитель веде цілеспрямовано: від цілого до часткового, пам'ятаючи, яку саме мету він переслідує, на чому слід акцентувати увагу дітей.

Кожен вчитель образотворчого мистецтва повинен зберігати найкращі роботи учнів з будь-якої теми. Ці малюнки можна з успіхом застосовувати як наочний матеріал на уроках в інших класах Адже дітям найбільш зрозумілою є образна мова їх однолітків, виражена в малюнках, які демонструє вчитель. Одночасно діти переконуються у своїх творчих можливостях. Щоб захопити всіх учнів художньою творчістю, кожній дитині важливо пережити успіх в своїй роботі: опинитися в атмосфері успіху. Наприкінці кожного уроку рекомендується створювати виставку робіт більшості учнів, проводити обговорення. Обговорення робіт є дуже важливим елементом уроку, тому акцентується увага дітей на отриманих результатах, повторюється нова тема уроку і зростає цікавість учнів один до одного, розкриваються переваги кожного і визначається ступінь чуйності дітей на успіхів та недоліків однокласників. Виставки дитячих робіт створюють в класі естетичне середовище, дарують емоційне задоволення учням. Діти переконуються, що їхня праця потрібна а це є могутнім стимулом для роботи надалі. Бажано, щоб класна кімната завжди була прикрашена дитячими малюнками, ліпленням, декоративними і конструкторськими роботами.

Важливу роль для усвідомлення учнями процесу роботи на уроках образотворчого мистецтва відіграють методичні таблиці, схеми. Послідовність роботи над малюнком слід розглядати як розкриття конкретних навчальних завдань. Рекомендуючи учням методичну послі­довність виконання малюнка та ілюструючи етапи робота таблицями, вчитель повинен сконцентрувати увагу не на зовнішньому характері зображення, а на тих навчально-аналітичних задачах, які слід розв'язати на даній стадії. Під час виготовлення методичних таблиць, що наочно розкривають етапи роботи над малюнком вчителю необхідно мати на увазі наступні аспекти.

1. Таблиця наочно демонструє, що потрібно зробити на конкретному етапі, і в якому обсязі.

2. Кожний етап роботи охоплює порівняно невеликий обсяг учбового матеріалу, що відповідає віковій специфіці учнів. Таблиця є максимально лаконічною і повністю розкриває необхідні відомості.

3. Послідовність етапів, їх зміст ретельно осмислюються учителем. По-перше, виділяються найважливіші моменти побудови зображення, по-друге, встановлюється їхня черговість, щоб у школяра виробилася певна система роботи над малюнком.

4. Малюнки виконуються дуже чітко і точно. В методичних таблицях не повинно бути розчерків, штрихів, котрі ускладнюють вияв закономірностей побудови форми.

5. Таблиці можуть супроводжуватися невеликим текстом інструктажем. Методичні пояснення мають бути короткими, сприйматись однозначно, складатись з опорних слів.

6. На таблицях бажано писати заголовки, які даватимуть цільову установку - головне завдання в роботі над малюнком. Отже, наочність у всіх її формах і виявах є постійним компонентом кожного уроку образотворчого мистецтва. Принцип наочності має пронизувати всю систему навчання образотворчій діяльності учнів молодших класів.

Під час проведення уроків образотворчого мистецтва у початкових класах слід використовувати музичну наочність. Ученими встановлено, що за допомогою слухових аналізаторів людина засвоює лише 15 % інформації, за допомогою зорових 25%, а коли об'єднуються слуховий і зоровий аналізатори - 65 %. Під час слухання музики учні люблять фантазувати, мріяти, придумувати власні образи, сюжети. На запитання вчителя: «Як би ви хотіли передати свої музичні враження розповіддю чи малюнком?» більшість дітей вибрала малюнок. Поєднання музики й образотворчого мистецтва дає змогу ознайомити учнів з основними поняттями образотворчої грамоти: колір, штрих, пляма, лінія, провести паралель з нотою, звуком, тембром тощо, вдосконалюючи з тим техніку вдосконалення в практичній роботі.

Вважаючи, що основою музичного мистецтва є класика загальноприйняті цінності, для формування творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва слід використовувати класичні музичні твори, в яких втілено ідеї добра, справедливості, гармонії, краси. Наприклад: «Пори року » та «Лебедине озеро» П.Чайковського, музику А.Вівальді, М.Римського-Корсакова В.Лисенка К.Стеценка тощо.

 

ТЗН та сучасні технології навчання образотворчого

Мистецтва

 

Окрему групу дидактичних матеріалів становлять технічні засоби навчання. ТЗН - це спеціально розроблені та виготовлені прилади, обладнання й устаткування, призначені для використання в навчально - виховному процесі. Сучасні ТЗН мають відповідати вимогам до змісту освіти і міжнародним стандартам, максимально використовувати можливості новітніх інформаційних технологій навчання. Національною доктриною розвитку освіти передбачено створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення ними навчальних закладів ТЗН прийнято розподіляти на екранні, звукові, екранно-звукові засоби та нові інформаційні технології.

До екранних ТЗН належать навчальні діафільми та діапозитиви, застосування яких можливе з використанням діапроекторів та кодоскопів.Звукові ТЗН - це навчальні грамзаписи, магнітні записи та радіопередачі. Для демонстрації звукових навчальних посібників на уроках застосовують відповідну технічну апаратуру: магнітофони, програвачі, єдину шкільну радіомережу тощо. До екранно-звукових засобів навчання належать навчальні кінофільми, телепередачі, створені на студіях науково-популярних та документальних фільмів.

Підкреслимо винятково важливе значення звукової та екранно - звукової наочності в розв'язанні завдань освітньої галузі «Художня культура». Застосування ТЗН на уроці сприяє увиразненню і конкретизації образотворчих уявлень молодших школярів, його ускладненню за змістом і структурою, поповненню словникового запасу, розвиткухудожнього чуття. Сприймаючи зразки інтонаційно багатого мовлення, учні молодшого шкільного віку поповнюють свій словниковий запас, учаться висловлюватися зв'язно.

Застосування в навчальному процесі з образотворчого мистецтва сучасних інформаційних технологій, побудованих на використанні новітніх комп'ютерних засобів, сприяє розвитку інтелектуальних і творчих здібностей школярів, забезпечує індивідуалізацію та інтенсифікацію навчального процесу. Методикою проведення уроків образотворчого мистецтва передбачено гармонійне поєднання у структурі уроку різноманітних видів діяльності та видів мистецтва (література, музика, театр тощо). Мультимедійні засоби навчання відкривають нові технологічні можливості для педагогіки образотворення. унікальні можливості поліхудожнього виховання школярів, мають переваги порівняно з традиційним навчанням, допомагають поєднувати візуальні, музичні, театральні й інші види мистецтва.

Програмно-педагогічні засоби (ППЗ) поділяють на такі види:

- інформаційно-пояснювальні, за допомогою яких подається навчальна інформація. Це комп'ютерні фільми, відеофільми тощо;

- діагностичні (контрольні) ППЗ, які допомагають діагносту вати стан та якість засвоєння знань;

- навчально-тренувальні, ігрові, моделювальні ППЗ, призначені для повторення, закріплення, усвідомлення знань, формування вмінь, навичок їх застосування у практичній діяльності;

- комбіновані, які містять у своїх змістових і операційно-діяльнісних компонентах усі вище перелічені ознаки. До комбінованих ППЗ зараховують і електронний підручник.

Використання електронного підручника на уроках образотворчого мистецтва забезпечує глибше засвоєння навчального матеріалу завдяки використанню відеосюжетів, наочному представленню природних об'єктів та репродукцій художніх творів, передбачає оперативний самоконтроль учнів у процесі виконання вправ і тестів. Електронний підручник має також широкі можливості для роботи з додатковою інформацією: словниками, енциклопедіями, забезпечує проведення мовних ігор тощо.

Слід зауважити, що уроки образотворчого мистецтва з використанням електронного підручника потребують значної попередньої підготовки як учителя, так і учнів. Для якісного функціонування цього виду ППЗ необхідна належна матеріально-технічна база школи, обґрунтовані методичні рекомендації для роботи з посібником, відповідні навчальні програми. Як свідчить шкільна практика, уведення комп'ютерної програми в хід уроку лише на певних етапах є ефективнішим, ніж робота з комп'ютерним матеріалом протягом усього уроку. Пам'ятаючи про гігієнічні норми, про граничне допустимі навантаження на дитину, комп'ютерний урок у початкових класах не повинен перевищувати 20 хвилин.

Створення педагогічного програмного засобу «Образотворче мистецтво» (1-4 класи) виправдано тим, що саме при вивченні образотворчого мистецтва необхідно синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно - образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу, можливістю вибору вчителем та учнями темпу та послідовності діяльності, об'єму матеріалу, що вивчається.

Педагогічний програмний засіб «Образотворче мистецтво» (1-4 класи), розроблений підприємством у місті Рівному «Контур плюс» відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Образотворче мистецтво» (1-4 класи) (авт. Л. Любарська, Л. Вовк). Програмний засіб орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням традиційних та інноваційних підходів до навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Увесь курс складається з 35 уроків, що відповідає навчальній програмі. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми, малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо та відеофрагменти, зразкове виконання практичних робіт, правила роботи з різними матеріалами, особливості роботи в тій чи іншій техніці тощо.

Для перевірки знань передбачено підсумкові заняття, запитання для самоконтролю та контролю. Крім того, програмний засіб містить довідникову інформацію: довідку по роботі з ППЗ, словник термінів і понять, іменний покажчик, правила роботи з матеріалами, правила техніки безпеки.

Використання ППЗ «Образотворче мистецтво» (1-4 класи) дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:

- підтримка колективних, групових, парних та індивідуальних форм навчання в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;

- створення комфортних умов комп'ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання;

- активізація пізнавального інтересу учнів;

- забезпечення диференційованого та інтегрованого підходів до вивчення предмету;

- структуризація та мотивація змісту навчання;

- розширення освітніх мистецьких компетенцій.

До складу програмно-методичного комплексу включено:

- 35 уроків образотворчого мистецтва для 1, 2, 3, 4 класу;

- тематичне планування для 1, 2, 3, 4 класу;

- глосарій;

- іменний покажчик;

- додаток «Види образотворчого мистецтва»;

- додаток «Правила техніки безпеки».

ППЗ «Образотворче мистецтво, 1, 2, 3, 4 клас» може бути використаний учителем:

- для підготовки та проведення уроку;

- для проведення тестового контролю знань;

- для створення власних уроків і редагування існуючих;

- для проведення індивідуальних і факультативних занять.

ППЗ «Образотворче мистецтво, 1, 2, 3, 4 клас» може бути використаний учнем:

- для самостійного вивчення матеріалу;

- для підготовки до уроку, закріплення набутих знань.

Запропонований комплекс розширить і покращить інформаційний, наочний, методичний арсенат учителя образотворчого мистецтва незалежно від рівня професійної кваліфікації та досвіду.

Значними можливостями щодо активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках образотворчого мистецтва із застосуванням колективних форм роботи володіють інформативні SMART-дошки (назва походить від англ. - кмітливий, спритний, меткий). Робота з цим навчальним устаткуванням дає широкі можливості для організації пізнавальної діяльності школярів, робить уроки динамічними. Необхідний лише дотик, щоб вибрати значок, відкрити веб-сайт або пересунути зображення, учням достатньо торкнутися поверхні дошки - палець працює як мишка. Такий простий і швидкий доступ до інформації спонукає учнів мірку вати і створювати нові ідеї.

Уроки образотворчого мистецтва з використанням інтерактивних засобів навчання не тільки спонукають до активної роботи, а й допомагають донести матеріал до кожного учня в класі. Ніяке інше устаткування для навчального класу не дає таких можливостей. Великий екран, на який проектується інформація, видно кожному, і вчитель має змогу заволодіти увагою всього класу. Учні бачать великі кольорові зображення і діаграми, взаємодіють з матеріалом, пересуваючи літери цифри, слова і картинки. Одним тільки пальцем школяр може працювати з різноманітними фігурами, шукати потрібну інформацію в мережі або робити презентацію. А за допомогою маркера що знаходиться на спеціальній підставці, він пише на екрані електронним чорнилом Слід додати, що використання сучасних інформаційних інтерактивних технологій у навчанні відповідає соціальним і психологічним особливостям молодших школярів. Особистісні, психічні новоутворення, емоційно-почуттєва сфера, операції мислення дітей цього віку розвиваються передусім у межах навчальної діяльності та у зв'язку з нею.

Ефективність використання мультимедійних засобів у навчальному процесі залежить від якості навчальної інформаційної програми, які повинна відповідати ряду умов:

1. Не містити фактичних помилок, неточностей.

2. Система понять має формуватися на логічній, науковій основі

3. Програма повинна мати чітке навчальне призначення.

4. Програма має системно і послідовно викладати навчальний матеріал, ураховувати логіку розгортання пізнавального процесу, методично оснащувати пошукову діяльність учнів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.176.182 (0.01 с.)