Тема 9. Хімічний зв’язок і будова речовини.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Хімічний зв’язок і будова речовини. 

Хімічний зв’язок поділяється на:

1. внутрішньо-молекулярний зв’язок (між атомами або йонами);

2. міжмолекулярний зв’язок.

Внутрішньомолекулярний зв’язок поділяється на:

1. ковалентний;

2. йонний;

3. донорно-акцепторний;

4. металевий.

Міжмолекулярний зв’язок поділяється на:

1. водневий зв’язок.

Загальні закономірностіутворення хім.зв’язок :

1. Нейтральні атоми взаємодіють між собою за рахунок переважно неспарених електронів зовнішнього шару;

2. Щоб утворився хім. зв’язок між атомами кожен із них намагається завершити свій зовнішній шар до 8 електронів, крім атом Н до 2 електронів(подібно як інертні гази, які вже мають завершений зовнішній шар і не утворюють хім. зв’язку ні між собою, ні з іншими атомами):

Щоб краще зрозуміти механізм утворення хім.зв’язку необхідно ввести поняття «електронегативність елементів» -це властивість атомів одного елемента

відтягувати на себе електрони від іншого атома елемента. Електронегативність найбільш характерна для Неметалів і існує «Ряд електронегативності неметалів»: Si, H, P, S, Br, Cl, N, O, F

→→ → → → → → →

зростає електронегативність

 

Ковалентний зв’язок

 

Ковалентний зв’язок –це зв’язок між атомами тільки неметалів за допомогою спільних електронних пар.

Наприклад: Н2

Н· + ·Н → Н (:)Н

: НCl :

H· + ·Cl: → H (:) Cl:

: :

Ковалентний зв’язокподіляється на:

1. ковалентний неполярний зв’язок -цезв’язок між атомами тільки однакових неметалів за допомогою спільних електронних пар і спільні електронні пари однаковою мірою належать обом атомам.

Наприклад: N2 , Cl2 , O3 , S8 , P4

2. ковалентний полярний зв’язок -цезв’язок між атомами тільки різнихнеметалів за допомогою спільних електронних пар і спільні електронні пари зміщені в бік більш електронегативного елемента.

Наприклад: H2O , NH3, H2SO4, C2H5OH.

1. s - s

2. s – p

3. p - p

Йонний зв’язок

 

Йонний зв’язок – це зв’язок між йонами металу і йонами неметалу.

Наприклад: NaCl

Na0 - 1e → Na+ Атоми Металів ніколи не приймають електрони на

Cl0 + 1e → Cl- зовнішній шар , а тільки віддають всі електрони із

зовнішнього шару, таким чином його зовнішнім шаром

стає передостанній, а він вже містить 8 елeктронів.

+11Na0 1s22s22p63s1 - 1e → Na+ 1s22s22p63s0

Йони – це заряджені частинки(катіони і аніони), в які перетворюються атоми при віддачі або прийомі електронів.

Необхідно пам’ятати:

Речовини, що містять у своєму складі Метал і Неметал завжди складаються із катіону Металу і аніону Неметалу.

Наприклад: NaOH, K2SO4, Al2O3, CH3COOK.

 

Донорно-акцепторний зв’язок

 

Донорно-акцепторний зв’язок (координаційний)–це зв’язок, який утворюється між двома різними неметаламипри якомуодин із атомів даєу спільне користування пару електронів, а інший бере не даючи нічого.

Наприклад: йон-амонію (NH4+), йон-гідроксонію (Н3О+), аміни.

: :

NH3 ·N· + 3H· → Н:N:Н → :NH3

· Н

 

 

 

:NH3 + HCl → →[Н:NH3]+ Cl → NH4+ Cl-

Н+ + Cl-

Металічний зв’язок

Металічний зв’язок - це зв’язок, який характерний для металів і їх сплавіві утворюється за рахунок атомів Металів і йонів Металів , які попереміннозмінюються і вільних електронів, що рухаються між ними.

 

Водневий зв’язок

 

Водневий зв’язок - це міжмолекулярний зв’язок, який утворюється між деяким негативним атомом Оксисену однієї молекули і деяким позитивним атомом гідрогену іншої молекули.

Наприклад: HF, вода, спирт, карбонові кислоти, білки, нуклеїнові кислоти

Нδ+ ─ Оδ- ·· ·· Нδ+─ Оδ- ·· ·· Нδ+ ─ Оδ- ·· ·· Н ─ О вода

| | | |

Н Н Н Н

 

 

Нδ+─ Оδ- ·· ·· Нδ+ ─ Оδ- ·· ·· Нδ+ ─ Оδ- ·· ·· Н ─ О спирти

| | | |

R R R R

 

Кристалічні гратки речовин

Кристалічні гратки речовин - це правильне розміщення частинок(атомів, молекул, йонів) , з яких складається речовина, у просторі речовини, що перебуває тільки у твердому кристалічному стані.

В залежності від частинок, з яких складається речовина кристалічні гратки поділяються на такі типи:

1. Молекулярна кристалічна гратка. Вона характерна для речовин з ковалентним полярним і неполярним зв’язками. При звичайних умовах речовини з молекулярною кристалічною граткою є газами або рідинами або твердими речовинами, які мають низькі температури кипіння чи плавлення.

(між молекулами існують слабкі зв’язки).

Наприклад: О2, Н2О, HNO3, органічні сполуки, Р4(білий фосфор)!

2. Йонна кристалічна гратка. Вона характерна для речовин з йонним зв’язками. При звичайних умовах речовини з йонною кристалічною граткою є тільки твердими речовинами, які мають високі температури плавлення і добре розчинні у воді(між йонами існують сильні зв’язки).

Наприклад: Основи, солі, оксиди металів.

3. Атомна кристалічна гратка (виняток). Вона характерна для речовин з ковалентним полярним і неполярним зв’язками. При звичайних умовах речовини з атомною кристалічною граткою є тільки твердими речовинами, які мають високі плавлення і дуже тверді..

(між атомами існують сильні ковалентні зв’язки).

Наприклад: тільки C, Si, SiC, SiO2, Р(червоний фосфор)!

 

Металічна кристалічна гратка. Вона характерна для речовин з металічним зв’язком. При звичайних умовах речовини з металічною кристалічною граткою є тільки твердими речовинами (крім ртуті), які мають переважно високі плавлення і дуже тверді (між атомами металів і катіонами металів , які поперемінно змінюються, і вільними електронами , які є спільними для всіх частинок у металах, існують міцні зв´язки).

 

 

Вправи:Визначити вид хімічного зв′язку і тип кристалічних граток для речовин, формули яких такі: Na2S; S8; C2H6O; Fe; SiC; KIO4; NaHCO3; CO2; BaCl2; Si; NH4Cl; C6H12O6.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.01 с.)