Тема 32. Високомолекулярні сполуки і полімерні матеріали на основі них.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 32. Високомолекулярні сполуки і полімерні матеріали на основі них.- ВМС: назви, склад, загальна формула

- Основні поняття ВМС: мономер, полімер, структурна ланка, ступінь полімеризації

- види реакцій синтезу ВМС: полімеризації, співполімеризації, поліконденсації

- групи ВМС: пластмаси, каучуки, синтетичні волокна

- пластмаси, їх типи, основні представники пластмас: поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол

- каучуки: основні преставники каучуків: бутадієновий і ізопреновий каучуки; цис- і транс-форми каучуків

- дієнові вуглеводні, їх назви, основні представники: дивініл, ізопрен

- синтетичні волокна: види, основні представники: капрон.

 

 

Тема 33. Типи розрахункових задач.

- знаходження масових відношень хім.елементів за формулоюречовини

- обчислення маси елемента за відомою масою речовини (і навпаки)

- знаходження масової частки хім.елементу за формулоюречовини

- знаходження маси, об’єму, кількості речовини за хім.. рівняннями

- розрахунки за термохімічними рівняннями

- розрахунки за правилом Вант-Гоффа

- розрахунки на зміщення хім.. рівноваги

- задачі на домішки

- задачі на вихід продукту реакції

- задачі на надлишок та недостачу

- задачі на виведення формули речовини за відомими масовими частками хім.. елементів та відносною густиною +

- задача на виведення формули речовини за відомими продуктами згоряння і відносною густиною +

- задачі на виведення формули речовини за відомими масовими відношеннями хімічних елементів +

- розрахунки за формулами молярної маси, молярного об’єму, числаАвогадро, відносної густини газів

- знаходження масової частки розчиненої речовини у розчині

- задачі на молярну концентрацію(молярність)

- задачі на суміш речовин

- задачіна металічну пластинку

 

 

 

Систематизований теоретичний курс хімії

(підготовка до ЗНО)

І.Загальна хімія

Тема 1. Основні поняття хімії.

Хімія – це наука про речовини, їх властивості і перетворення, що відбуваються

між ними.

Речовини – це все те , із чого складаються предмети (тіла) , що нас оточують в

навколишньому середовищі.(Певний вид матерії).

Матеріал – це речовина, яку використовують для одержання різних предметів і

продуктів.

Речовини молекулярної (молекули) і немолекулярої будови(атоми, йони).

Молекула – це найменша частина речовини, яка зберігає її властивості.

Атом – це найменша частинка молекули, що складається із ядра та електронів.

Хімічний елемент – це певний вид атомів, який має однаковий заряд ядра.

Проста речовина – це речовина, молекула якої складається з одного виду атомів (H2, O2 , P4, S8, Ca і т.д.).

Складна речовина (сполука) – це речовина, молекула якої складається із кількох видів атомів.

Чиста речовина – це речовина, що складається з одного виду молекул(без

домішок) ( кисень, вода, залізо). Кожна чиста речовина має тільки свої

фізичні та хімічні властивості.

Суміш– це сукупність кількох речовин. Суміші не мають властивостей. Кожну

речовину суміші можна розділити.

Методи розділення сумішей:

- випарювання (Розчин цукру, солі у воді);

- фільтрування (суміш води і крейди або глини);

- відстоювання (суміш води і крейди або глини);

- перегонка або дистиляція (суміш води і спирту або оцту, перегонка природної води);

- дія магнітом (суміш заліза з іншими металами).

Відносна атомна маса елементів –це відношення маси атомів елементів до 1/12

маси атома Карбону( нукліду 12С). 1/12 маси С = 1 а.о.м.(атомна

Позначається –Аr одиниця маси)

Одиниці вимірювання – безрозмірна величина або а.о.м.

Аr(О) = 16. або 16 а.о.м.

Відносна молекулярна маса речовини –це відношення маси молекули

речовини до 1/12 маси атома Карбону( нукліду 12С).

Позначається -Мr

Одиниці вимірювання – безрозмірна величина або а.о.м.

Мr(О2) = 32. або 32 а.о.м.

Обчислюється відносна молекулярна маса речовина за формулою як сума

Відносних атомних мас елементів із врахуванням індексів.

Мr(СО2) = Аr(С) + 2 Аr(О) = 12 + 2·16 = 44.

Полярність –це несиметричність розміщення спільних пар електронів у

молекулі між двома атомами неметалів , яка приводить до

утворення різнойменно заряджених частин молекул.

Енергія йонізації - енергія необхідна для відриву найслабкішого електрона в

атомі з утворенням катіону( X → X+ + e)

Кількість речовини– фізична величина, що означає кількість структурних частинок (молекул, атомів , йонів), з яких складаються речовини.

Позначається - νабоn

Одиниці - моль.

Молярна маса речовини –фізична величина, що означає відношення маси речовини до кількості речовини.

Позначається: М m

Формула:М= ------

ν

одиниці: г/моль

Середня молярна маса сумішігазів – це сума добутків об'ємних часток компонентів на їх молярні маси .

Позначається: Мсер.

Формула: Мсер.= φ1•М1 + φ2 •М2

де φ – об'ємні частки компонентів суміші газів(виміряних тільки в частках від одиниці!), а М – молярні маси газів у суміші.

одиниці: г/моль (подібно як молярна маса речовини)

Молярний об’єм газів - фізична величина, що означає відношення об’єму газу до кількості речовини газу.

Позначається: Vm V

Формула: Vm = ------

ν

Одиниці: л/моль

 

Число Авогадро – фізична величина , яка показує число частинок речовини в

одному молі її

Позначається: NA N

Формула: NA = --------

ν

Одиниці: 1/ моль або моль-1 NA = 6,02·1023 моль-1

 

Відносна густина газів – фізична величина , що означає відношення молярної

маси газів до молярної маси взятого за зразок.

Позначається: D

Три види відносної густини газів:

М(газу)

D(О2) = ------- ;

 

М(газу)

D(Н2) = ------- ;

 

М(газу)

D(повітря) = ------- ;

Відносну густину використовують для визначення молярної маси газу:

 

М(газу) = D(H2) · 2; М(газу) = D(О2) · 32; М(газу) = D(повітря) · 29;

Запам’ятай

V V m m N N

Vm = ------ ν =-------; M = ------- ν = ---- ; NA= ----- ν = ---- ; якщо

ν Vm ν M ν NA

 

 

V m m N V N

ν = ν; то ---- = ----- ; або ----- = ---- або ---- = -----

Vm М М NA Vm NA

 

Маса 1 моль = Мr; Об’єм 1 моль газу = 22,4 л; 1 моль речовини = 6,02·1023 молекул

Приклади задач:

Задача 1.

Яка маса 5 моль натрій оксиду? (В: 310 г).

Задача 2.

Яка кількість речовини міститься у газі водню об’ємом 112 л (н.у.)? (В: 5 моль )

Задача 3.

Скільки молекул міститься у кисні кількістю речовини 2 моль? ( В: N= 12,04·1023молекул).

Задача 4.

Яка маса газу кисню об’ємом 56 л (н,у,). (В: m = 80 г)

Задача 5

Яка відносна густина за киснем газу СО2 ? (D(О2) = 44.

Задача 6.

Яка молярна маса газу якщо відносна густина за киснем дорівнює 2.

В: М(газу=64г/моль)

 

 

Тема 2. Основні закони хімії.

Закон постійності складу речовин

«Склад речовини постійний не залежно від способу її добування і місця знаходження у природі». Французький вчений Пруст. Використовується для написання формул речовин.

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій

«Маси речовин до реакції дорівнюють масі речовин після реакції». Російський вчений Ломоносов. Використовується для запису рівнянь реакцій і їх зрівнювання.

Закон Авогадро (тільки для газів)

«В рівних об’ємах різних газів при однакових умовах міститься однакове число молекул». Італійський вчений Авогадро. Використовується для визначення молярного об’єму, відносної густини газів.

Закон об’ємних відношень газів

«Об’єми газів , що вступають в реакцію і утворюються внаслідок неї є співвідношенням простих цілих чисел». Французький вчений Гей-Люсак. Використовується для знаходження об’ємів газів за рівняннями реакцій, якщо всі речовини і вихідні і продукти реакцій є тільки газами.

N2(г) + 3H2(г) = 2NH3(г) не тільки

1 моль N2 + 3моль H2 = 2 моль NH3 , а також

1 V N2 + 3 V H2 = 2 V NH3 (V = мл, л, дм3, м3)

Періодичний закон

Менделєєвське формулювання: «Властивості хімічних елементів, а також сполук утворених ними перебувають у періодичній залежності від їх атомних мас».

Сучасне формулювання: «… від заряду ядра атома».

Принцип Ле Шательє

«При зміні зовнішніх умов (концентрації, температури і тиску) хімічна рівновага оборотної реакції зміщується у той бік, де цей вплив є найменшим»

Французький вчений Ле Шательє. Використовується для зміщення хімічної рівноваги оборотної реакції.

 

Тема 3. Хімічні реакції.

Хімічна реакція (хімічне явище) – це реакція, під час якої відбувається перетворення одних речовин в інші. Хімічна реакція записується хімічним рівнянням. Речовини у лівій частині рівняння називаються вихідними речовинами або реагентами, а у правій частині – продукти реакцій.

Відомо 14 типів хімічних реакцій за такими ознаками:

І. за числом вихідних речовин і продуктів реакцій:

1. Реакція сполучення – це реакція, під час якої із кількох речовин

утворюється тільки одна складна речовина

C + O2 = CO2

CaO + CO2 = CaCO3

2CO + O2 = 2CO2

2. Реакція розкладу (розкладання) – це реакцій, під час якої з однієї складної

утворюються декілька речовин.

2О = 2Н2 + О2

СаСО3 = СаО + СО2

2KClO3 = 2KCl + 3O2

3. Реакція обміну –це реакція між двома складними речовинами, внаслідок

якої складні речовини обмінюються своїми складовими частинами.

NaOH + HCl = NaCl + H2O

4. Реакція заміщення –це реакція між простою і складною речовиною,

внаслідок якої проста речовина заміщує один із атомів у складній

речовині.

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.01 с.)