ТОП 10:

Модуль резонансно-поляризаційної терапії (РПТ) комплексу КМДТМодуль РПТ комплексу КМДТ (рис. 4.50) призначений для терапії квазістатичним пульсуючим полем шляхом безконтактного впливу через спеціальні поля­римуючі пластини змінним струмом заданої частоти прямокутної форми, напругою 1 кВ з наявною постійною складовою.

Механізм впливу: через тканинні рідини розвивається ефективна поляриза­ція тканин, відновлюється потенціал клітинних мембран, відбувається "дозарядження" еритроцитів, що приводить до якнайшвидшого розсмоктування тромбів і згустків крові, зниження гіпоксії тканин та відновлення функцій вегетативних не­рвових вузлів.

Рисунок 4.50 Модуль РПТ комплексу КМДТ

Застосування показане у хворих з такими діагнозами:

- ішемія кінцівок;

- тромбоутворення;

- всі види застоїв і набряків тканин, пов'язані із судинною (артеріальною,ве­нозною або лімфатичною) патологією та її ускладненнями;

- післяопераційна реабілітація;

- запальні процеси і трофічні виразки;

- посттравматична і постінсультна реіннервація;

- атрофії різної природи;

- гіпертонічна хвороба і вегетосудинна дистонія;

- ревматоїдний поліартрит.

Застосування апарата в гострих фазах порушення мозкового і серцевого кро­вообігу полегшує перебіг патологічного процесу, зменшує розмір зони ураження та сприяє швидкій реабілітації пацієнтів..

УВЧ-терапія

УВЧ-терапія - метод електролікування, який грунтується на впливі на хворий організм переважно ультрависокочастотного електромагнітного поля. При прове­денні лікувальної процедури ділянку тіла, що піддається впливові електричного поля (ЕП) УВЧ, розміщують між двома конденсаторними пластинами-електродами таким чином, щоб між тілом хворого й електродами був повітряний прошарок, величина якого не повинна змінюватися протягом всієї процедури. Фізична дія ЕП УВЧ полягає в активному поглинанні енергії поля тканинами і перетворенні її в теплову енергію, а також у розвитку осциляторного ефекту, характерного для ви­сокочастотних електромагнітних коливань.

Теплова дія УВЧ-терапії менш виражена, ніж при індуктотермії. Основне теп­лоутворення відбувається в тканинах, які погано проводять електричний струм (нервова, кісткова тощо). Інтенсивність теплоутворення залежить від напруженості поля та особливостей поглинання енергії тканинами.

За рахунок ультрависокочастотного електромагнітного поля відбувається по­ліпшення крово- і лімфообігу, дегідратація тканин і зменшення ексудації, активу­ються функції сполучної тканини, стимулюються процеси клітинної проліферації, що дає можливість обмежувати вогнище запального процесу щільною сполучною капсулою.

Електромагнітне поле УВЧ спричиняє антиспастичну дію на гладку мускула­туру шлунка, кишечника, жовчного міхура, прискорює регенерацію нервової ткани­ни, підсилює провідність імпульсів по нервових волокнах, знижує чутливість кінце­вих нервових рецепторів, тобто сприяє знеболюванню, зменшує тонус капілярів, артеріол, знижує артеріальний тиск, викликає брадикардію.

Апарати УВЧ (рис. 4.51) застосовують у лікувальній практиці в безперервно­му та імпульсному режимах. Лікування рекомендоване при різних гострих і хроніч­них запальних процесах внутрішніх органів (бронхіти, холецистити, пневмонії), опор­но-рухового апарата, вух, горла, носа (ангіни, отити), периферичної нервової систе­ми (неврити), жіночої статевої системи, дистрофічних процесах і гострих нагноєннях (фурункули, карбункули, абсцеси, флегмони).

 

 

Рисунок 4.51 Апарат УВЧ-60

Апарат для УВЧ-терапії призначений для місцевого лікувального впливу елек­тромагнітним полем ультрависокої частоти, що має велику проникну здатність. Апарат УВЧ застосовують в клініках терапевтичного, неврологічного, хірургічно­го профілю.

Апарат УВЧ застосовують при лікуванні пацієнтів із гострими,

особливо гнійни­ми, запальними процесами, радикулітом, травмами периферичної нервової систе­ми, ранами, гострим больовим синдромом (невралгії, неврити), поліомієлітом, ен­цефалітом, хворобою Рейно, обмороженнями та ін.

Протипоказання до застосування апарату УВЧ: злоякісні новоутворення, сер­цева недостатність IIIступеня, інфаркт міокарда.

Індуктотермія

Індуктотермія це - метод електролікування, діючим фактором якого є висо­кочастотне змінне магнітне поле. Дія енергії цього поля викликає появу направле­них (індуктивних) вихрових струмів, енергія яких переходить у тепло (інша назва методу - термотерапія) (рис. 4.49). Розширюються судини, знижується артеріаль­ний тиск, поліпшується коронарний кровообіг. З теплоутворенням і посиленням кро­вотоку пов'язана розсмоктувальна та протизапальна дія індуктотермії. Відбувається також зниження тонусу м'язів, що має значення при спазмі гладкої мускулатури. Зниження збудливості нервових рецепторів обумовлює знеболювальну та седа­тивну дію. Застосування цієї процедури на ділянку надниркових залоз стимулює їхню глюкокортикоїдну функцію. При цьому методі лікування спостерігається підви­щення вмісту кальцію в тканинах, бактеріостатична дія.

Показаннями до призначення індуктотермії є гострі та хронічні запальні захворю­вання внутрішніх органів, органів малого таза, лор-органів, захворювання і травми опор­но-рухового апарату, периферичної і центральної нервової системи. До числа окремих протипоказань належать порушення больової та температурної чутливості шкіри, на­явність металевих предметів в тканинах у зоні впливу і гострі гнійні процеси

Апарат для термотерапії "ВитаТерм-3"

 

 

Рисунок 4.52

 

Апарат термотерапії "ВитаТерм-3" (рис. 4.52) — прилад ритмічного теплово­го впливу (термопульсації).

Універсальний стаціонарний апарат для індуктотермії "Сигарик 970"

 

Франклінізація

Франклінізація- метод електролікування, при якому все тіло пацієнта або його окремі ділянки зазнають впливу постійного електричного поля високої напру­ги. При франклінізації лікувальну дію мають також легкі аероіони, озон і оксиди азоту, що утворюються в результаті так званих тихих (коронарних) розрядів, що виникають між закінченнями електродів і тілом хворого.

Показаннями для франклінізації є неврастенія, гіпертонічна хвороба, бронхі­альна астма, гіпогалактія у жінок в період лактації, рани, котрі погано гояться, трофічні виразки, нейродерміти.

Протипоказання ті ж, що і для інших методів електролікування: новоутворен­ня, хронічні захворювання в стадії загострення, схильність до кровотеч та ін. Для проведення франклінізації та аероіонізації найчастіше використовують апарат "ФА-50-5". Апарати для франклінізації необхідно встановлювати так, щоб на відстані 1,5 м від них не було заземлених предметів.

 

 

Мікрохвильова терапія

Мікрохвильова терапія- це один з основних методів електролікування, при якому хворого опромінюють електромагнітними хвилями надвисокочастотно­го (НВЧ) діапазону. Також це один з видів використання енергії електромагнітного поля НВЧ невеликої потужності для лікування багатьох захворювань. Мікрохвилі (радіохвилі, НВЧ - коливання) мають довжину в межах від 1 м до 1 мм, частоту коливань, відповідно, від 300 до 300 000 МГц. У спектрі електромагнітних радіо­хвиль вони займають проміжне місце між хвилями ультрависокої частоти й інфрачервоними променями. Цим і зумовлені фізичні властивості мікрохвиль, харак­терні як для радіохвиль ультрависокої частоти (здатність проникати в біологічні тканини), так і для інфрачервоних променів (відбивання, заломлення, поглинання біологічними тканинами).

Мікрохвильова терапія (рис. 4.53) здійснює регулюючий, стимулюючий вплив на нервову, ендокринну системи, обмін речовин. Під дією мікрохвиль

відбувається нормалізація тонусу магістральних і периферичних судин, активація процесів мікроциркуляції (прискорення току крові в капілярах, їхнє розширення), підвищення оксигенації крові, регулювання судинної проникності, поліпшення окислювально-віднов­них процесів і трофіки тканин.

 

Рисунок 4.53 Апарат для ДМХ терапії "Ранет ДМВ 20-1".

Терапія хвилями дециметрового діапазону (ДМХ-терапія), активуючи адаптаційно-трофічні системи, симпатоадреналову (переважно її симпатичну ланку), сприяє поліпшенню глюкокортикоїдної функції надниркових за­лоз і пригніченню алергійних реакцій, нормалізації трофіки синовіальної оболонки.

Апарат (рис. 4.54) призначений для впливу мікрохвильовою енергією на ло­кальні ділянки тіла і забезпечує лікувальне прогрівання на глибину 1,5-2 см. При­значений для лікування різних захворювань запального, травматичного та іншого ха­рактеру шляхом впливу електромагнітним полем ДМХ за контактною методикою. Апарат являє собою магнетронний генератор електромагнітного випроміню­вання надвисоких частот - 2450 МГц.

Рисунок 4.54. Апарат для сантиметровохвильової терапії (СМХ) "Промінь-11 СМВ-150-1".

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.005 с.)