ТОП 10:

Основні прилади і апарати для клініко-діагностичних і біохімічних дослідженьОсмометрвикористовується для вимірювання осмотичної концентрації си­роватки крові й сечі під час хімічних і біологічних досліджень з метою виявлення причин та контролю лікування хвороб, пов'язаних із порушенням гідратації орга­нізму. В приладі використовується кріоскопічний метод вимірювання, що базуєть­ся на визначенні дисперсії точки замерзання біорідини, порівняно з точкою замер­зання дистильованої води.

Автоматичний кріоскопічний осмометр Osmomat-030 призначений для вимі­рювання тотальної осмолярності водневих розчинів. Осмометр Osmomat-030 ( рис. 4.34, а) зручний для експлуатації в палатах інтенсивної терапії та реанімацій­них відділенях, дозволяє проводити прямий контроль інфузійної терапії. З точки зору діагностичних аспектів осмометр незамінний при гострих крововтратах, при гіпоальбумінеміях різного генезу та інших патологічних станах, які супроводжу­ються змінами осмотичного тиску крові.

Автоматичний колоїдний осмометр Osmomat-050 ( рис. 4.34, б) призначений для вимірювання онкотичного, колоїдно-осмотичного тиску. Осмометр Osmomat-050 призначений для рутинного використання в палатах інтенсивноі терапії та в реанімаційних відділеннях.

 

а

Рисунок 4.34Прилади для вимірювання осмомічної концентрації рідин: а - кріоскопічний осмометр Osmomat-030; б - колоїдний осмометр Osmomat-050

В основу технології визначення колоїдно-осмотичного тиску покладена на­півпроникна мембрана, що знаходиться в спеціальній вимірювальній камері, напо­ловину заповненій електролітвмісним розчином Рінгера.

Флуориметр

Прилад призначений для клінічних та дослідних лабораторій, що

використову­ють сучасні методи аналізу біологічних молекул - білків і

нуклеїнових кислот, шляхом вимірювання інтенсивності люмінесценції з реєстрацією даних у цифрово­му вигляді (рис. 4.35)

Прилад стаціонарний, складається із трьох блоків: індикації, фотометричного та живлення.

Метод дозволяє оперативно здійснювати ранню та об'єктивну діагностику великої кількості інфекційних захворювань, використовується також при декоду­ванні генетичної інформації, контролі харчової продукції та лікарських препаратів, у судовій медицині та криміналістиці, наукових дослідженнях.

Рисунок4.35 Фотометр, флуориметр, хемілюмінометр "Флюорат-02-АБЛФ-Т".

Денситометр

Система клінічного електрофорезу визначає процентний вміст окремих ком­понентів досліджуваної речовини методом фотометрування фарбованих електро-фореграм і хроматограм.

Система клінічного електрофорезу Рагаgоп-Арргаisе (рис. 4.36) призначена для електрофоретичного розділу білків. Система включає устаткування для елек­трофоретичного розділу, діагностичні набори та денситометр. Діагностичні набо­ри складаються з усіх необхідних реактивів і готових до роботи пластинок з агарозним гелем. Поєднання трьох цих елементів в одній простій та економічній сис­темі забезпечує високу якість розділу, високу чутливість методу, хорошу відтворюваність, завдяки чому Рагаgоп-Арргаisе вважається еталоном сред систем клінічного електрофорезу.

Рисунок 4.36 Система клінічного електрофорезу Рагаgоп-Арргаisе

В систему клінічного електрофорезу Рагаgоп-Арргаisе включені такі діагнос­тичні набори: для розділу білків сироватки крові; для імунного електрофорезу; ізо­ферментів ЛДГ, КК, ЩФ, амілази; для розділу варіантів гемоглобіну; для кількісного аналізу білків сечі; для розділу ліпопротеїнів; для визначення білка Бенс-Джонса.

 

Прилад для визначення біохімічних параметрів крові, плазми, сироватки та сечі

Експрес-аналізатор "Рефлотрон Плюс", Roche Diagnostics (рис. 4.37) дозво­ляє визначити: АСТ, АЛТ, амілазу загальну, амілазу панкреатичну, білірубін, ГГТ,глюкозу, гемоглобін, калій, креатинін, КФК, сечовину, тригліцериди, холестерин за­гальний, холестерин ЛПВЩ, лужну фосфатазу.

Рисунок 4.37Експрес-аналізатор "Рефлотрон Плюс", Roche DiagnosticsПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.17 (0.006 с.)