ТОП 10:

Загальна класифікація медичної технікиНа сьогоднішній день рівень медичного обслуговування значною мірою ви­значається рівнем відповідного технічного медичного забезпечення.

Всю медичну техніку можна поділити на три великі групи: апаратуру, інстру­менти та устаткування. Медична техніка - машини, механізми, механічні пристрої, автомати і напівавтомати, що використовуються в медицині.

Апаратура забезпечує в тій чи іншій мірі самостійний, автоматизований про­цес взаємодії з пацієнтом; інструмент діє на пацієнта в сполученні з рукою людини, будучи ніби її продовженням; устаткування - допоміжні пристрої для обслугову­вання пацієнта та забезпечення медичного технологічного процесу.

Медична апаратура - найскладніша галузь медичної техніки, яка інтенсивно розвивається. Велику частину медичної апаратури складають прилади та апара­ти, які є електротехнічними або електронними пристроями, їх дія грунтується на використанні електричної енергії. Є також апаратура, що використовує механічну енергію: твердого тіла (зазвичай її називають просто механічною) - апарати для розтягу кісток, для механотерапії тощо; рідини (гідравлічна)—водолікувальні установки; газу (газова) - апарати для наркозу, апарати для штучної вентиляції ле­гень тощо.

Процес функціонування апаратури відповідним чином пов'язаний з пацієнтом. При цьому в системі "апаратура - пацієнт" встановлюється рух енергії від апара­тури до пацієнта або навпаки, залежно від напрямку потоку енергії.

Всю електромедичну апаратуру можна поділити на дві частин - прилади й апарати впливу, та прилади й апарати сприйняття. Відповідно, всю електромедичну апаратура за функціональними ознаками, тобто залежно від цілей, для яких вона використовується, можна поділити на лікувальну та діагностичну. Вироби лікувальної апаратури прийнято називати апаратами, вироби діагностичної апаратури - прила­дами .

Медичні прилади - це технічні засоби вимірювання, аналізу, обробки та надання інформації, призначені для діагностики, профілактики та лікування па­цієнта.

Діагностичні прилади призначені для дослідження характеристик живого орга­нізму з метою встановлення можливих відхилень від норми та можливих причин, які цьому сприяли. Діагностичні прилади поділяють на прилади впливу та прилади сприйняття.

Діагностичні прилади впливу дають необхідну інформацію про реакцію паціє­нта на певний вплив (наприклад, діагностичні електростимулятори) або за внесеним тілом пацієнта збуренням в потік енергії (рентгенівське просвічування, ультра­звукова ехографія і т.п.). При діагностиці впливаючими приладами прагнуть, як правило, знизити до мінімально можливого рівня енергію впливу, щоб виключити побічні шкідливі для організму наслідки. Межа такого зниження сприяє чутливості організму до впливу або чутливості методу реєстрації внесених збурень.

Діагностичні прилади сприйняття дають інформацію про різноманітні процеси в організмі, які генеруються біопотенціалами тканин та органів, звуковими тонами серця, температурою тіла та ін. Сприймаючі діагностичні прилади, як і будь-які інші вимірювальні прилади, повинні здійснювати мінімальний вплив на досліджува­ний процес і передавати інформацію з найменшими спотвореннями.

Медичні апарати - це технічні пристрої, які здійснюють вплив на

об'єкт будь-яким видом енергії з метою визначення або зміни його

характеристик.

За допомогою лікувальних апаратів впливають на пацієнта з метою виклика­ти бажані зміни в його організмі - зрушення патологічного процесу в бік норма­лізації. Хірургічні апарати є частиною лікувальних і призначені для здійснення ра­дикальних змін у структурі органів і тканин (апарати і прилади впливу).

Лікувальні апарати та діагностичні прилади впливу залежно від форми, в якій використовується енергія, спрямована на пацієнта, поділяють на ті, що впливають електричною енергією та ті, які впливають механічною енергією. Згідно з прийня­тою термінологією, багато діагностичних приладів впливу називають апаратами, наприклад, рентгенівські, для електродіагностики та ін. Апаратуру, що використовує для впливу механічну енергію, можна класифікувати за агрегатним станом робочо­го тіла, тобто тіла, що безпосередньо стикається з пацієнтом. Робоче тіло може бути рідким або газоподібним. Відповідно, можна виділити електромедичні механічні, гідравлічні та газові апарати та прилади. До перших належать ультразвукові ліку­вальні апарати та діагностичні прилади, аудіометри, вібромасажні апарати тощо, до других аерозольні апарати з відцентровими й ультразвуковими розпилювачами, до третіх - апарати для штучної вентиляції легень з електроприводом.

Апаратуру, що виливає електричною енергією, поділяють на низькочастотні, високочастотні, світлооптичні, рентгенівські й радіологічні апарати та прилади, залежно від частини спектра електромагнітних коливань, що використовується.

Низькочастотні лікувальні апарати поділяють на дві групи, залежно від форми впливу електричною енергією (струм, поле). Серед апаратів, що впли­вають струмом, можна виділити три групи, відповідно до виду струму (постійний, змінний або імпульсний). Подальший розподіл цих апаратів відбувається за функ­ціональними ознаками та включає назви медичних

методик.

Апарати, що впливають низькочастотним полем, поділяють залежно від роду поля, тобто використовуваної складової поля або індукції (електричне, магнітне), Наступний ступінь класифікації визначається видом поля (постійне, змінне, імпульс­не), Далі розподіл відбувається за медичними методиками.

Вищенаведена класифікація використовується переважно інженерно-техніч­ними працівниками медицини. Паралельно існує й інша класифікація, згідно з якою всю медичну техніку (медичні вироби) поділяють за областю застосування та за принципом дії.

Медичні вироби - інструменти, пристосування, пристрої, прилади, апарати, комплекси, устаткування, реагенти, контрольні матеріали та зразки, які застосову­ються для медичних цілей окремо або в поєднанні між собою. Медичні вироби призначені:

- для профілактики, діагностики, лікування захворювань та інших станів; реабілітації; зручності проведення медичних процедур, досліджень медичного характеру; заміни або модифікації частин тіла людини або фізіологічного процесу;

- для впливу на організм людини без хімічної, фармакологічної, імунологічної
взаємодії з тілом людини та без впливу на його метаболізм.

Медичний інструмент - знаряддя, переважно ручне, для проведення будь-яких медичних робіт.

Пристосування - пристрої (зазвичай найпростіші), за допомогою яких відбу­вається будь-яка дія, процес тощо.

Медичний інструментарій-сукупність медичних інструментів і пристосувань, призначених для виконання основних видів робіт у визначеній галузі медицини.

Медичне устаткування - сукупність пристроїв, пристосувань,

приладів, ме­ханізмів тощо, необхідних для виконання будь-яких робіт у медицині.

Медичні вироби, що належать до групи "і in vivo ", призначені для діагностики, представляють собою реагенти, продукти реагентів, калібратори, контрольні ма­теріали.

Іn vivo у перекладі з латинської - "у склі") це техніка виконання експери­менту в пробірці, або, більш загально, у контрольованому середовищі поза живим організмом. Велика кількість експериментів у клітинній біології відбуваєть­ся поза організмом та поза клітинами. Отже, ні умови експерименту, ні його результати не відображають усього того, що відбувається в живих клітинах чи всередині організму. Такі експерименти дають можливість сфокусуватися на окремих органах, тканинах, клітинах, клітинних компонентах, білках, а також інших біомолекулах.

Медичні вироби, що належать до групи імплантатів, призначені для профілак­тики, діагностики, лікування, реабілітації та використання в умовах безпосереднь­ого контакту і/або взаємодії медичних виробів з організмом пацієнта.

За основу розподілу прийнято функціональну належність медичного виробу, що допомагає чітко визначити його специфічну роль у діагностичному або ліку­вальному процесі.

Класифікація медичних виробів. Медичні вироби:

І. Прилади та апарати для діагностики, профілактики та лікування. Група 1. Інструменти, апарати і прилади для діагностики.

Підгрупа А. Діагностичні інструменти:

- для акушерства і неонатології;

- для гінекології;

- для оториноларингології;

- для офтальмології;

- для стоматології;

- для травматології й ортопедії;

- для урології;

- для хірургії;

- для визначення та моніторингу основних життєвих функцій.

Підгрупа Б. Прилади та апарати для лабораторної діагностики:

- загальних клінічних досліджень;

- біохімічних досліджень;

- визначення кислотно-лужного стану і газів крові;

- досліджень електролітного складу крові та сечі;

- імунологічних досліджень;

- серологічних досліджень;

- морфологічних досліджень;

- цитологічних досліджень.

Підгрупа В. Прилади й апарати для функціональної діагностики, в т.ч. для електрофізіологічних методів дослідження.

Підгрупа Г. Прилади й апарати для радіоізотопної діагностики.

Підгрупа Д. Прилади й апарати для рентгенологічної діагностики.

Підгрупа Е. Прилади й апарати для магнітно-резонансних ме­тодів дослідження.

Підгрупа Ж. Прилади й апарати для ультразвукових, в т.ч. доп-лерівських методів дослідження.

Група 2. Інструментарій, апарати й прилади для профілактики та ліку­вання.

Підгрупа А. Медичний інструментарій:

- для акушерства і неонатології;

- для гінекології;

- для оториноларингології;

- для офтальмології;

- для стоматології;

- для травматології й ортопедії;

- для урології;

- для хірургії;

- для фізіотерапії.

Підгрупа Б. Прилади й апарати: (Включає всі перераховані об­ласті в підгрупі А, Медичний інструментарій).

Підгрупа В. Хірургічні апарати.

Підгрупа Г. Наркозно-дихальна й реанімаційна апаратура. Підгрупа Д. Прилади й апарати для служби переливання крові. Підгрупа Е. Апарати для фототерапії й УФО-крові.

Підгрупа Ж. Апарати для діалізу й гемосорбції.

Підгрупа 3. Лазерні апарати.

Підгрупа І. Барокамери.

Група 3. Прилади й апарати об'єднаних функцій.

Підгрупа А. Відсмоктуванімеханічні й електромеханічні.

Підгрупа Б. Ендоскопічна техніка.

II. Медичне устаткування.

Група 1. Кувези для немовлят.

Підгрупа А. Відкриті.

Підгрупа Б. Закриті.

Група 2. Ліжка, в т.ч. функціональні.

Група 3. Крісла.

Група 4. Столи операційні.

Група 5. Світильники.

Підгрупа А. Переносні:

- освітлювальні;

- бактерицидні;

- негатоскопи.

Підгрупа Б. Стаціонарні:

- освітлювальні;

- бактерицидні;

- негатоскопи.

Група 6. Устаткування для очищення води.

Група 7. Устаткування для профільних відділень та кабінетів.

Група 8. Устаткування фармацевтичне.

Група 9. Устаткування для лабораторій.

Група 10. Устаткування для станцій переливання крові.

Група 11. Устаткування для стерилізаційних відділень,

Група 12. Устаткування для дезінфекційних відділень, в т.ч. для дезінфек­ційних камер.

Група 13. Устаткування для подачі газів.

Група 14. Устаткування загальнолікарняне.

Група 15. Устаткування для утилізації медичних відходів.

III. Засоби корекції та заміщення функцій органів і систем.

Група 1. Окуляри, контактні лінзи.

Група 2. Слухові апарати.

Група 3. Протезно-ортопедичні вироби та засоби реабілітації.

Група 4. Імплантати, штучні органи.

IV. Допоміжні медичні засоби та устаткування.

Група 1. Перев'язувальні та гігієнічні засоби.

Група 2. Видаткові матеріали, в т.ч. стоматологічні.

Група 3. Шприци й голки.

Група 4. Хімічні реактиви й живильні середовища.

Група 5. Засоби для гемосорбції та гемодіалізу.

Група 6. Медичні ваги.

Група 7. Засоби для перевезення хворих, в т.ч. автомобілі ШМД.

Група 8. Допоміжне устаткування.

Підгрупа А. Переносне устаткування;

Підгрупа Б. Стаціонарне устаткування.

Група 9. Запасні частини.

Група 10. Пакувальні матеріали та етикетки.

V. Медичні вироби зі скла та полімерів.

Група 1. Предмети спеціального призначення:

- повітропроводи;

- катетери для аспірації рідин;

- катетери для катетеризації судин;

- маски для проведення наркозу;

- гофровані шланги;

- інтубаційні трубки;

- хірургічні рукавички та ін.

Група 2. Предмети для догляду за хворими.

Група 3. Системи для переливання біологічних родин.

Група 4. Аптекарський та лабораторний посуд, ампули, флакони.

• Медичні меблі.
Розділ 1. Лікарняні меблі.

Розділ 2. Меблі для лабораторій та аптек.

• М'який інвентар.
Розділ 1. Медичний одяг.

Розділ 2. Одяг та спеціальні засоби.

Розділ 3. Одяг для хворих та гігієнічні засоби. Засоби для дезінфекції, дезінсекції, дератизації.

Медичне устаткування:

- устаткування, інструменти, меблі для неонатології та педіатрії;

- хірургічні прилади й апарати, комплектуючі вироби та видаткові матеріали до них;

- реанімаційно-анестезіологічне устаткування й системи

- спостереження за пацієнтом, комплектуючі вироби та видаткові матеріали до них;

- устаткування терапевтичне (фізіотерапевтичне, масажне, водолікувальне,тощо);

- устаткування й інструменти для швидкої та невідкладної допомоги;

- стоматології і т.д.

Інструменти медичні:

- набори інструментів;

- окремі інструменти, імплантанти;

- катетери, дренажі, зонди.
Хірургічні матеріали.

Устаткування для допоміжних підрозділів тощо.

Високочастотні лікувальні апарати поділяють на дві групи, залежно від форми енергії (струм, поле), яку використовують.

Апарати, що впливають полем, поділяють натри групи, залежно від складової електромагнітного поля, що використовується (електричне, магнітне, електромаг­нітне). Подальший розподіл апаратів, що впливають як струмом, так і полем, відбу­вається залежно від режиму коливань (неперервний, імпульсний). Закінчується класифікація високочастотних лікувальних апаратів конкретними медичними ме­тодиками.

Діагностичні низькочастотні та високочастотні прилади впливу нараховують всього декілька найменувань. До низькочастотних належать прилади для елект­родіагностики, прикладом високочастотних є прилади для імпедансної плетизмо­графії.

Класифікація діагностичних сприймаючих приладів грунтується на формі енергії, що передається від пацієнта до приладу. При діагностиці може сприймати­ся електрична, механічна, теплова, хімічна енергія.

Електрична енергія сприймається у вигляді біопотенціалів різних тканин і органів (серця, м'язів, мозку, шлунка та ін.). Механічна енергія передається від організму до приладів у вигляді акустичних тонів серця (фонокардіографія), незначних рухів усього тіла в результаті поштовхів крові в серці та великих судинах (балістокар­діографія), переміщень ділянок тіла в результаті скорочення шлунка, матки (гістерографія), тощо. Теплова енергія тіла сприймається при вимірюванні температури контактним (електричним, термометрії) або безконтактним (термографія) мето­дом, що використовує інфрачервоне випромінювання тіла. Хімічна енергія викори­стовується при вимірюванні концентрації кисню, водню в крові за допомогою кон­тактних електродів (вимірювальних перетворювачів - ВП).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.209.82.74 (0.016 с.)