ТОП 10:

Гальванізація та лікувальний електрофорезДля гальванізації та лікувального електрофорезу в ролі джерела гальванічно­го (постійного) струму використовують апарати типу "АГН-1" або "Поток-1". Для підведення гальванічного струму до ділянки тіла пацієнта використовують елект­роди відповідних розмірів і форм. Електрод складається з металевої пластинки або іншого струмопровідного матеріалу і прокладки з гідрофільного матеріалу тов­щиною не менш ніж 1 см, яка своїми розмірами на 1,5 - 2 см перевищує металеву частину електрода з кожного боку. Прокладка, розташована між металевою час­тиною електрода і тілом хворого, оберігає шкіру від опіків кислими або лужними продуктами електролізу, що утворюються при проходженні струму. Для з'єднання електродів з апаратом застосовують багатожильні ізольовані проводи.

При проведенні процедур лікувального електрофорезу використовують такі апарати, електроди та, частково, - методики, як і при гальванізації, але між гідро­фільною прокладкою та поверхнею тіла (шкірою, слизовою оболонкою) розміщу­ють тонку проміжну прокладку з фільтрувального, серветкового паперу або марлі (1-2шари), змочену розчином лікувальної речовини. Іони лікувального розчину або його частинки вводять з того полюса, полярність якого відповідає зарядові інгредієнта, що вводиться, тобто негативно заряджені іони вводять з катода, пози­тивно заряджені - з анода. Можна одночасно вводити і різнойменно заряджені іони з обох полюсів.

Фізичні методи завжди були важливою складовою частиною в комплексній терапії та реабілітації хворих. Важливу роль вони відіграють у підвищені ефектив­ності медикаментозного лікування, запобіганні важких ускладнень захворювань, скороченні терміну лікування.

Апарат для фізіотерапії та реабілітації "Радиус-01 Интер"

Портативний фізіотерапевтичний апарат "Радиус-01 Интер" при­значений для реабілітації після перенесених захворювань і травм. Його дія грун­тується на лікувальному впливі інтерференційними струмами за Немеком - інтерференцтерапія.

Інтерференцтерапія грунтується на введенні в болючі ділянки тіла пацієнта струмів середньої частоти (~ 4000 Гц) у двох незалежних ланках за допомогою чотирьох електродів. Частота струмів в обох ланках відрізняється не більше ніж на 100 Гц. У результаті накладення цих двох струмів у тілі пацієнта в епіцентрі захворювання виникає біологічно активний інтерференційний струм частотою 0 -100 Гц. Частота інтерференційного струму відповідає різниці частот обох складо­вих струмів. Інтерференційні струми середньої частоти мають виразну заспокійливу дію, яка швидко виявляється, поліпшують функціональний стан нервово-м'язової сис­теми та периферичного кровообігу, сприяють розширенню судин, прискоренню і поліпшенню обміну речовин.

Інтерференційний метод дозволяє застосовувати струми великої інтенсивності (30-50 мА) у кожному колі без ризику опіків від електродів та досягати й охоплю­вати вогнище хвороби, розміщене у глибині тіла, процедури безболісні.

Багатофункціональний фізіотерапевтичний апарат "Рефтон-01-ФС"

Призначення:

- розширена ампліпульстерапія;

- гальванізація та електрофорез;

- електростимуляція;

- флюктуоризація.

"Рефтон-01-ФС" (рис. 4.44) об'єднує в собі функції російських апаратів "Ам-плипульс", "Лоток", "Стимул". Призначений для застосування в лікувальних і профілактичних закладах широкого профілю, а також для лікування пацієнтів у ста­ціонарних і амбулаторних умовах.

Багатофункціональний фізіотерапевтичний апарат "Рефтон-01-ФС" СМТ+ГТ комплектація

 

Рисунок 4.44Багатофункціональний фізіотерапевтичний апарат "Рефтон-01-ФС"

Апарат (рис.4.45) призначений для впливу на організм людини з ліку­вальною та профілактичною метою синусоїдально-модульованими та постійним (гальванічним) струмами, а також для проведення магнітолазерної терапії. Він дозволяє ефективно здійснювати лікувальні та реабілітаційні заходи при терапії різних патологічних станів, лікувальний електрофорез, електростимуляцію тощо. Апарат призначений для використання у лікувальних і профілактичних закладах широкого профілю у стаціонарних та амбулаторних умовах.

 

 

Рисунок 4.45

Дарсонвалізація

Дарсонвалізація це - метод електролікування, який грунтується на викорис­танні змінного імпульсного струму високої частоти (ПО кГц), високої напруги (20 кВ) і малої сили (20 мкА). Фактором впливу є електричний розряд, що виникає між електродами і тілом пацієнта (рис. 4.46). Інтенсивність розряду можна змінити від "тихого" до іскрового.

Застосовують дарсонвалізацію, в основному, у вигляді місцевих процедур. Імпульси струму, подразнюючи нервові рецептори шкіри і слизових оболонок, спри­яють розширенню артеріальних і венозних судин, збільшенню проникності судин­них стінок, стимуляції обмінних процесів, зниженню збудливості чутливих і рухових нервів. Тепловий ефект виражається в незначній мірі, тобто малою силою та імпуль­сним характером діючого струму. Терапевтичний вплив його є болезаспокійливим, викликає поліпшення периферичного кровообігу, підвищення трофіки тканин в місці впливу, зменшує свербіння.

 

Рисунок 4.46

Дарсонвалізація призначається при захворюваннях судинного ґенезу (ангіос­пазми периферичних судин, варикозне розширення вен нижніх кінцівок і геморої­дальних вен, хвороба Рейно), шкіри (сверблячі дерматози, псоріаз, нейродерміти та ін.), стоматологічні (пародонтоз, хронічний гінгівіт, стоматит), лор-органів(ва­зомоторний риніт, неврит слухових нервів).

Електричний струм малої сили не призводить до значного нагрівання тканин. Змінний характер струму не встигає викликати значних іонних зрушень у тканин­них мембранах і, відповідно, при дарсонвалізації не виникає м'язового скорочення, а також посилюється відтік венозної крові та лімфи, за рахунок чого поліпшується обмін речовин у тканинах.

 

Електросон

Електросон - це метод електротерапії, в якому використовують імпульсні стру­ми прямокутної форми низької частоти і малої сили для безпосереднього впливу на центральну нервову ситему, в результаті чого виникає розмите гальмування включно до наступного сну.

Апарат електросонної терапії "Адаптон СЛІП (ЕСОН)" призначе­ний для проведення електроінтерференційної терапії в діапазоні частот 10- 220 Гц.Прилад відрізняється трансцеребральним впливом на підкіркові або кіркові утворення центральної нервової системи (ЦНС). Апарат "Адаптон СЛІП (ЕСОН)" викликає природний фізіологічний сон, що нормалізує діяльність нервової системи, поведінкову реакцію, психоемоційну діяльність і функціонування внутрішніх органів,у тому числі ендокринної системи. В останньому випадку, при необхідності, елек­троди від двох незалежних каналів апарата можуть бути розташовані в шкірних зонах проекцій органів імунокомпетентноїсистеми (наднирковізалози, щитоподіб­на залоза) або інших ендокринних залоз (підшлункова, яєчники). Апарат може бути використаний також для лікування астеноневротичних і депресивних станів, у тому числі тих, що супроводжуються почуттям тривоги і страху. Вони здійснюють силь­ніший фізіологічний вплив, ніж апарати типу МДМ (мезодіенцефальні модулятори). Апарат цілком замінює небезпечні для організму хімічні лікувальні речовини -транквілізатори, нейролептики, психостимулятори. Фізіологічний сон настає вже на перших хвилинах подачі струму. На відміну від інших апаратів електросну ("Елек­тросон 4т", "Електросон 5", "Елсон",) і мезодіенцефальних модуляторів (МДМ), апарат "Адаптон СЛІП (ЕСОН)" не вимагає індивідуального підбору частот, тому що працює в режимі зворотного біологічного зв'язку із ЦНС, необхідного для оп­тимального впливу частоти. Крім того, на відміну від апаратів МДМ, пропонована модель значно дешевша та універсальніша, тому що може бути використана в будь-яких умовах: у будинку, в поліклініці, стаціонарі, за рахунок можливого підклю­чення (крім мережевого) автономного джерела живлення (9 - 12 В).

Динамічний електросон "Магнон-ДЕС"

Апарат "Магнон-ДЕС" (рис. 4.47) призначений для проведення процедур елек-тросонноі терапії і електроцеребрального впливу в динамічному режимі. Це дося­гається шляхом програмної зміни параметрів впливу на пацієнта в процесі прове­дення процедур. Програмування параметрів впливу може здійснюватися як безпо­середньо на апараті "Магнон-ДЕС", так і на комп'ютері, з якого можна керувати приладом.

Рисунок 4.47

Характеристики апарату дозволяють здійснювати терапевтичний вплив у режимах електротранквілізації або електроаналгезії.

 

Діадинамотерапія

Діадинамотерапія- це метод електротерапії, при якому на тіло пацієнта контактно впливають імпульсними струмами напівсинусоїдної форми частотою 500 і 100 Гц із заданим фронтом, "затягнутим по експоненті", невеликої сили (до 50 мА). В результаті численних досліджень було виявлено, що струм, модульований корот­кими періодами, викликає аналгезивну дію, сприяє зменшенню набряку і розсмок­туванню крововиливів, інфільтратів і помутнінь склоподібного тіла. Струм "трива­лого періоду" має виражену трофічну дію, гальванічна ж складова постійного струму дозволяє використовувати його для введення в організм лікарських засобів (діади-намофорез). При впливі діадинамічних струмів на ділянку шийних симпатичних вузлів було зауважено розширення судин сітківки вже з перших хвилин проведення процедури. При порівняльному вивченні впливу різних фізіотерапевтичних проце­дур на ретинальний кровообіг було виявлено, що за судинорозширювальним ефек­том діадинамічні струми значно відстають від діатермії, місцевої мікрохвильової терапії та анодної гальванізації.

Апарат (рис. 4.48) складається із джерела імпульсного струму синусоїдної форми (частотою 50 і 100 Гц) з різними "пачками" цього струму, які відрізняються за тривалістю, числом та частотою імпульсів, формою наростання і спадання ам­плітуди. Генеровані апаратом струми мають болезаспокійливу дію, а також вазо­моторну активність (здатність розсмоктувати набряки).

Рисунок 4.48 Апарат «Тонус ДТ -50-3 діодинамік»

Призначений для лікування больових відчуттів, що виникають в результаті розтягнень, контузій, травм, а також різних нервово-м'язових захворювань, спазмів м'язів, періартриту плеча, люмбаго, ішіалгії, гастроптозів, невралгії, парезів, не­вралгічних радикулітів, невритів тощо.

Апарат (рис. 4.49) призначений для впливу на організм людини з

лікувальною і профілактичною метою діадинамічними струмами: синусоїдно-модульованими та постійним (гальванічним).

Рисунок 4.49 .Апарат "Рефтон-01 ФС".

Дозволяє ефективно здійснювати лікувальні та реабілітаційні заходи при те­рапії різних патологічних станів, лікувальний електрофорез, електростимуляцію тощо. Апарат призначений для застосування в лікувальних і профілактичних уста­новах широкого профілю, а також для лікування пацієнтів у домашніх і амбулатор­них умовах.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.008 с.)