Тема 2. Предмет, функції та методологія економічної теоріїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Предмет, функції та методологія економічної теоріїПлан

1. Економічна теорія в системі економічних наук.

2. Предмет економічної теорії.

3. Функції економічної теорії.

4. Принципи, підходи та методи економічних досліджень.

5. Економічні закони та категорії.

 

¨Основні положення

Існують різні підходи до структуризації економічної науки в цілому. Спільним є визнання Економічної теорії узагальнюючою економічною наукою і суспільною наукою взагалі. В широкому розумінні вона включає такі розділи: основи економічної теорії (політекономія), мікроекономіка, мезоекономіка, макроекономіка, мегаекономіка.

Предметом її дослідження є закони розвитку економічних систем та умови створення і використання суспільного багатства в умовах обмежених природних ресурсів; економічні відносини у їхній взаємодії з продуктивними силами та соціальною сферою суспільства. Предмет економічної теорії не є постійним. З часом він наповнюється новим змістом та розширюється. Представники сучасних економічних течій зв’язують предмет науки з проблемою обмеженості ресурсів, ефективністю їх використання, альтернативністю вибору й дають наступні визначення предмету: наука, про сферу індивідуальних й суспільних дій людей, яка найтіснішим чином зв’язана з створенням і використання матеріальних основ добробуту (А. Маршалл); наука про дії людей у процесі вибору обмежених ресурсів за для виробництва різноманітних товарів (П. Самуєльсон); вивчення поведінки людей, як зв’язку між метою і обмеженістю ресурсів, що мають альтернативні шляхи використання (Дж. Робінсон); наука про ефективне використання обмежених виробничих ресурсів або управління ними з метою досягнення максимального задоволення потреб (К. Макконнелл, С. Брю).

Об’єктом дослідження економічної теорії є економіка в цілому, на усіх рівнях: мікрорівні (діяльність окремих споживачів і виробників, продавців і покупців), макрорівні (функціонування господарства країни в цілому); мегарівні (діяльність у межах світового господарства і міжнародних економічних зв’язків).

Економічна теорія виконує ряд важливих суспільних функцій: пізнавальну, аналітичну, методологічну, прагматичну, прогностичну, ідеологічну тощо. В них виявляється її суспільне призначення.

Власна методологія економічної теорії базується на певних принципах і підходах, які забезпечують досягнення головної мети дослідження, визначеної їхнім цільовим спрямуванням. Принципи – це теоретичне узагальнення, які відбивають загальні тенденції розвитку економічної системи або умови її існування. До принципів економічної теорії належать:

- принцип обмеженості ресурсів;

- принципи раціональності діяльності людини економічної;

- принцип альтернативності вибору;

- принцип прирощення граничних величин;

- принцип рівноважного аналізу.

Серед підходів до дослідження економічних процесів слід відмітити такі: історичний, структурно-функціональний, системний, синергетичний.

Методи економічної теорії – це сукупності способів та прийомів, які забезпечують принципове дослідження економічних процесів та систем. Методи поділяються на загальнонаукові та специфічні. Загальнонаукові методи містять складові: структурно-функціональний аналіз (передбачає розгляд явища як складної системи з обов’язковим розглядом функцій елементів); поєднання кількісного й якісного аналізу з використанням математичного моделювання соціально-економічних процесів; метод наукової абстракції з виділенням істотних рис і явищ з одночасним уникненням від розгляду другорядних процесів; аналіз і синтез (поєднують початкове розчленування явища на окремі частини з подальшим розглядом кожної з них і складання різних елементів у цільну систему); індукція й дедукція (індуктивний метод дозволяє робити загальні висновки після находження закономірностей рис часткового; дедуктивний підхід надає загальний алгоритм, а часткові висновки є лише окремими випадками вихідного положення); поєднання логічного й історичного (дослідження економічних процесів у єдності). Специфічні методи в економічній теорії містять наступні форми: економічний експеримент (штучне відтворення економічних процесів та явищ з метою їх вивчення, за оптимально сприятливих умов й подальшого практичного втілення); використання статистичних, або економетричних інструментів; використання вихідних принципів поведінки економічних суб’єктів; економічне моделювання (формалізований опис економічних процесів та явищ за допомогою математики й економетрики, структура яких абстрактно відтворює реальну картину економічного життя).

Економічна теорія, пізнаючи об’єктивну економічну реальність, описує її за допомогою понятійного апарату, формулюючи принципи, категорії, закони.

Економічні категорії – це абстрактні теоретичні поняття, які в узагальненому вигляді виражають сутність, властивості або родові ознаки економічних явищ чи процесів. Наприклад: товар, гроші, капітал, відтворення, власність тощо.

Економічні закони – це теоретичні узагальнення найсуттєвіших, стійких причинно-наслідкових зв’язків в економічних процесах. Система економічних законів включає всезагальні, загальні і специфічні закони. Економічні закони, як і закони природи – об’єктивні, тобто діють незалежно від волі і свідомості людей. На відміну від останніх – вони мають історичний характер. Розрізняють також рівні використання економічних законів: науково-теоретичний; державно-управлінський; господарсько-практичний.

 

IОсновні поняття

Економічна теорія. Політична економія. Економікс. Предмет економічної теорії. Мікроекономіка. Мезоекономіка. Макроекономіка. Мегаекономіка. Принцип. Функція. Категорії. Метод економічної теорії. Наукова абстракція. Індукція. Дедукція. Науковий експеримент. Економічне моделювання. Позитивні судження. Нормативні судження.

? Питання для самоконтролю

1. Що ви розумієте під обмеженістю ресурсів, раціональним та ефективним їх використанням?

2. Які причини та умови сприяють зміні поглядів людей на соціально-економічну дійсність?

3. Наведіть різні інтерпретації предмету Економічної теорії.

4. У якому зв’язку з Економічної теорією знаходяться суспільні науки (філософія, історія, право, етика), а також прикладні економічні науки (фінанси, статистика, демографія)?

5. Що виражають економічні категорії, закони?

6. В чому полягає особливість методу пізнання при дослідженні економічних відносин у суспільстві?

7. Що таке економічне моделювання і в чому його специфіка?

8. В чому полягає відмінність та єдність аналізу та синтезу, індукції та дедукції, логічного та історичного, кількісного та якісного?

9. Яке значення для пізнання економічних процесів має використання математичних методів?

10. Які принципи економічної науки вам відомі?

$Виберіть правильну відповідь

1. Методологія економічної теорії є вченням про:

а) динаміку розвитку економіки;

б) наукові методи та принципи пізнання суспільства;

в) принципи й методи економічного пізнання;

г) немає правильної відповіді.

2. Позитивна економічна теорія дає відповідь на запитання:

а) як поліпшити стан економіки?

б) якою економіка має бути?

в) яким є фактичний стан економіки?

г) усі відповіді правильні.

3. Поведінку економічних суб’єктів первинної ланки (домогосподарств, фірм) вивчає:

а) мезоекономіка;

б) макроекономіка;

в) мікроекономіка;

г) мегаекономіка.

4. У політичній економії та економіксі об’єктом дослідження є поведінка:

а) звичайної людини;

б) економічної людини;

в) найманих працівників;

г) людини, яка покладається у житті на етичні норми.

5. Вкажіть, який із нижче зазначених варіантів найбільш повно відповідає предмету економічної теорії:

а) засоби виробництва;

б) людина та засоби виробництва;

в) продуктивні сили та науково-технічний прогрес;

г) взаємодія продуктивних сил та виробничих відносин.

6. Виробничі відносини – це:

а) використання ресурсів;

б) етичні взаємозв’язки та відносини між людьми;

в) відносини виробництва, розподілу, обміну та споживання;

г) взаємодія людини із засобами виробництва.

7. Робоча сила являє собою:

а) трудову діяльність;

б) засіб виробництва благ;

в) стан духу людини;

г) сукупність здібностей людини до трудової діяльності.

8. Мезоекономіка як розділ економічної теорії вивчає явища та процеси на рівні:

а) окремого підприємства;

б) окремих галузей та сфер народного господарства;

в) національної економіки;

г) світового господарства.

9. Економічні закони відображають:

а) необхідні та стійкі взаємозалежності економічних відносин;

б) випадкові економічні взаємозв’язки;

в) кількісні оцінки економічних явищ та процесів;

г) перехідний стан економічних відносин.

10. Нормативна економічна теорія дає відповідь на запитання:

а) як пов’язані економічні процеси і явища?

б) якою економіка має бути?

в) яким є фактичний стан економіки?

г) усі відповіді правильні.

?Практичні завдання

Завдання 1

Дослідіть та порівняйте різні рівні економічної науки, заповніть таблицю 2.1.

Таблиця 2.1Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 431; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.006 с.)