КОНТРОЛЬНИЙ МОДУЛЬ 2 ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОНТРОЛЬНИЙ МОДУЛЬ 2 ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИЗмістовий модуль 3 Основні суб’єкти ринкової економіки

 

Тема 9. Домогосподарства в системі ринкових відносин

План

1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин.

2. Функції домогосподарств.

3. Доходи домогосподарств, їх формування та розподіл:

3.1 Функціонально-виробничий розподіл доходів та класова структура суспільства.

3.2 Соціальна справедливість у розподілі доходів.

3.3 Головні напрями витрат населення.

 

¨Основні положення

Домогосподарство – це суб’єкт економіки, до складу якого входить індивід або група людей, що проживають разом та мають спільне господарство з метою забезпечення себе всім необхідним для життя. Неокласична економічна теорія ототожнює поняття домогосподарство та індивід. Визначальною функцію домогосподарства є відтворення людського капіталу. В економічній сфері домогосподарства здійснюють вибір в трьох аспектах: вибір між зайнятістю та відпочинком, між поточним та майбутнім споживанням, між збереженням заощаджень у готівковій формі та їх інвестуванням. Головне джерело доходів — це доходи від ресурсів, які домогосподарства поставляють суспільному виробництву, або ж доходи від факторів виробництва. Але цим не вичерпуються доходи, що отримують домогосподарства, слід враховувати також трансферти, які являють собою всі виплати, які відповідають його реальному економічному внеску, але не еквівалентні виробничим витратам. Статистика України виокремлює такі статті доходів населення: оплата праці членів сім’ї, пенсії, стипендії, допомоги, субсидії, дотації на путівки до санаторно-курортних установ для дорослих і дітей, на утримання дітей у дошкільних закладах, надходження від особистого підсобного господарства, дохід з інших джерел. Розподіл доходів дає змогу отримати уявлення про рівень життя в країні, вирішення соціальних проблем, спосіб існування пануючої соціально-економічної системи.

Кожному типу суспільства відповідають певні принципи розподілу доходів. Історія знає розподіл за працею, капіталом, власністю, факторами виробництва. У змішаній економіці всі ці форми співіснують, переплітаються, взаємодіють між собою. Їх удосконалення сприяє підвищенню суспільного добробуту. У вивченні проблем розподілу доходів зарубіжна економічна наука виділяє два основних підходи: функціональний розподіл доходів та особистий розподіл доходів. Перше означає, що грошовий дохід країни поділяється на заробітну плату, ренту, процент і прибуток. Тобто сукупний дохід суспільства розподіляється відповідно до функцій, які виконують отримувачі доходів. Заробітна плата виплачується за роботу; рента і процент — за ресурси, що перебувають у чиїйсь власності; прибуток надходить до власників підприємств. Особистий розподіл доходів пов’язаний зі способом, за допомогою якого сукупний дохід суспільства розподіляється серед окремих домогосподарств. Існує проблема економічної нерівності у доходах, джерелами якого є: концентрація власності і багатства в руках одних людей і їхня відсутність в інших, різна професійна підготовка людей, різні здібності людей, різний склад родини, нерівність породжує і спадкування якихось благ.

Нерівність вимірюють таким чином: розбивають усе населення на групи за рівнем доходу і визначають частку кожної групи в загальному доході. Вимір нерівності ілюструє крива Лоренца: чим більше ця крива віддаляється від бісектриси прямого кута, тим вище ступінь нерівності. Коефіцієнт Джині показує відношення площі, що охоплює крива Лоренца та бісектриса прямого кута, до площі всього трикутника 0АВ. Він коливатиметься в межах від нуля до одиниці. Чим більше значення коефіцієнту Джині, тим вище ступінь нерівності.

Закон Енгеля — закон, який виражає залежність частки споживання продуктів харчування від рівня доходів сім’ї: чим бідніша сім’я, тим більша частка всіх витрат повинна бути виділена нею для придбання продуктів харчування. В міру зростання доходів сім’ї питома вага витрат на харчування скорочується, частка витрат на квартиру, світло, одяг, паливо майже не змінюється, а питома вага всіх інших витрат збільшується.

IОсновні поняття

Домогосподарство. Споживання. Заощадження. Функції домогосподарств. Доходи домогосподарств. Номінальний та реальний дохід. Заробітна плата. Прожитковий мінімум. Якість життя. Рента. Процент. Прибуток. Сімейний дохід. Крива Лоренца. Крива Енгеля. Коефіцієнт Джині. Трансфертні платежі. Родина. Ресурси. Витрати домогосподарств. Середній клас.

? Питання для самоконтролю

1. Покажіть взаємозв’язок між поняттями домогосподарство та родина.

2. Вкажіть особливості трактування поняття домогосподарства економістами неокласиками.

3. У чому полягає функція відтворення людського капіталу? Опишіть механізм відтворення людського капіталу домогосподарством.

4. Опишіть вибори, з якими стикаються домогосподарства у повсякденній практиці.

5. Якими є особливості домогосподарств в умовах ринкового господарства? Чи підтримує уряд позицію домогосподарств в економіці?

6. Опишіть особливості положення домогосподарств в умовах радянської системи.

7. Наведіть відомі особливості положення домогосподарств в умовах перехідної економіки.

8. Розкрийте сутність Моделі динаміки доходів та витрат сімейного домогосподарства.

9. Покажіть на графіках за допомогою кривих Енгеля взаємозв’язок між доходом та витратами на нормальні, неякісні, високоякісні товари.

10. Чому аналітики стверджують, що стабільні економічні умови життя є запорукою існування середнього класу?

$Виберіть правильну відповідь

1. До показників рівня життя належать:

а) рівень реальних доходів;

б) обсяг спожитих благ та послуг;

в) тривалість робочого часу;

г) всі відповіді вірні.

2. Розмір грошового доходу, що задовольняє мінімально припустимі потреби, – це:

а) прожитковий мінімум;

б) рівень життя;

в) споживчий кошик.

3. До показників якості життя можна віднести:

а) стан навколишнього середовища;

б) рівень доходів;

в) умови праці;

г) здоров’я.

4. Вся сума отриманого доходу – це:

а) номінальний дохід;

б) використовуваний дохід;

в) реальний дохід.

5. Крива Лоренца використовується для визначення:

а) ступеня нерівності у доходах;

б) боргового тягаря;

в) величини реальних доходів.

6. Співвідношення між середніми доходами 10% громадян з найбільш високими доходами та середніми доходами 10% громадян із найменшими доходами виражає:

а) коефіцієнт Джинні;

б) децильний коефіцієнт;

в) крива Лоренца.

7. Бюджет родини – це:

а) загальна сума грошових доходів родини;

б) сума усіх видатків родини за певний період часу;

в) загальна сума грошових доходів і споживчої заборгованості родини;

г) структура усіх доходів і видатків родини за певний період часу;

д) усі відповіді невірні.

8. У країнах із розвиненою ринковою економікою у структурі доходів родини найвищу питому вагу має (мають):

а) заробітна плата;

б) доходи від підсобного господарства;

в) майнові доходи;

г) державні трансферні платежі;

д) усі відповіді невірні.

9. Який показник найточніше характеризує рівень життя:

а) грошові доходи населення;

б) реальний дохід на душу населення;

в) рівень безробіття;

г) темп інфляції;

д) коефіцієнт участі у робочій силі.

10. Доходи домогосподарств розпадаються на:

а) споживання, заощадження, інвестиції;

б) споживання і заощадження;

в) споживання й інвестиції;

г) заощадження й інвестиції.

?Практичні завдання

Завдання 1

Установіть відповідність між визначеннями та економічними категоріями (табл. 9.1 та 9.2).

 

Таблиця 9.1

1. Заробітна плата А Дохід осіб, що забезпечують національну економіку земельними ресурсами
2. Номінальна з/п Б Відсоток населення країни з доходами, що нижчі від офіційно визначеного рівня
3. Реальна з/п В Плата за право користування грошовим капіталом, узятим у позику
4. Ставка з/п Г Сума, яку платять за одиницю ресурсу
5. Пропозиція праці Д Сума грошей, яку отримує найманий працівник за певний проміжок часу
6. Рента Є Плата за сто взятих у позику грошових одиниць
7. Процент Е Ціна праці за одиницю часу
8. Процентна ставка Ж Найнижча сума грошей, яку працедавці на законній підставі платять за роботу
9. Крива Лоренца З Кількість робочої сили, яку фірми хочуть найняти за даного рівня з/п
10. Межа бідності І Кількість праці, яку домогосподарства пропонують на ринку за заданого рівня з/п
11. Рівень бідності Й Рівень доходів, що забезпечує задоволення лише елементарних потреб родини
12. Мінімальна з/п К Дохід осіб, що забезпечують національну економіку земельними ресурсами
13. Ціна фактора виробництва Л Відсоток населення країни з доходами, що нижчі від офіційно визначеного рівня
14. Попит на працю М Плата за право користування грошовим капіталом, узятим у позику

Таблиця 9.2

1. Домогосподарство А Потенційні ресурси домогосподарства, отримані в конкретному періоді, незалежно від джерел їх надходження
2. Фінанси домогосподарств Б Соціально-економічні грошові відносини, пов’язані з формуванням і використанням фондів фінансових ресурсів з метою задоволення особистих потреб громадян
3. Доходи домогосподарств В Заощадження населення, мобілізацію та розміщення яких здійснює банківська система, або небанківські фінансово-кредитні установи
4. Витрати домогосподарств Г Витрати на купівлю продуктів харчування, алкогольних і тютюнових виробів, непродовольчих товарів, на оплату послуг, витрати, пов’язані з веденням особистого підсобного господарства, грошову допомогу родичам та іншим особам, витрати на купівлю нерухомості, будівництво, придбання акцій, сертифікатів, валюти, приріст вкладів до банківських установ, аліменти, податки (крім прибуткового), збори, внески та ін.
5. Сукупні ресурси домогосподарств Д Сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе усім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують і витрачають кошти
6. Прожитковий мінімум Є Вартісна величина набору продуктів харчування достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості
7. Заощадження Е Частина грошових доходів населення, що формується за рахунок вільних грошових коштів, які утворюються внаслідок зменшення поточного особистого споживання, і призначена для того, щоб забезпечити потреби у майбутньому
8. Організовані заощадження Ж Суми грошових та натуральних надходжень, одержані членами домогосподарства у вигляді оплати праці, доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, продажу акцій та інших цінних паперів, надходжень від продажу нерухомості, особистого та домашнього майна, худоби, продукції особистого підсобного господарства та продуктів, соціальних допомог, субсидій, пенсій, стипендій, грошових допомог від родичів та ін.
9. Неорганізовані грошові заощадження З Заощадження, що зберігаються безпосередньо у населення готівкою у національній та іноземній валютах, зберігання коштів у вигляді коштовностей, дорогоцінних металів, дорогих товарів тривалого користування тощо

 

Завдання 2

Вирішіть задачі:

1. Протягом 2013 р. домогосподарства одержали доходи у вигляді з/п в розмірі 100 у. о., орендну плату в 10 у. о., земельну ренту в розмірі 20 у. о. Доходи від власності склали 70 у. о., відсотки на внески в банках – 20 у. о. Держава виплатила трансферів населенню в розмірі 30 у. о. При цьому внески в банках зросли на 50 у. о.

Визначте: загальну суму доходу домогосподарств; співвідношення між споживанням та заощадженнями.

 

2. За даними таблиці 9.3 побудуйте криву Лоренца.

Таблиця 9.3

% родин
% доходів

 

Який вид буде мати крива Лоренца при абсолютній рівності у розподілі доходів?

 

3. Визначте коефіцієнт Джинні, якщо середні доходи найбільш заможних громадян складають 2000 у. о., а середні доходи найменш забезпечених – 500 у. о.

Завдання 3

Використовуючи дані Державного комітету статистики України, проаналізуйте динаміку реальної та номінальної заробітної плати в нашій країні за остання 10 років. Які чинники, на вашу думку, визначають таку динаміку заробітної плати в Україні?

Проаналізуйте, як позначається на ринку праці та на економіці країни в цілому прагнення уряду адміністративним шляхом впливати на рівень заробітної плати, а саме:

а) збільшення мінімальної заробітної плати;

б) обмеження фонду оплати праці в країні загалом.
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 483; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.014 с.)