НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»

Змістовий модуль 1. Основи теорії мікроекономіки. споживчий вибір. ринковий механізм та його елементи

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

Економічна теорія і мікроекономіка як її складова частина. Місце мікроекономіки в системі економічних наук. Історія зародження мікроекономіки, періодизація її розвитку. Роль класичної політичної економії у формуванні теоретичних основ мікроекономіки. Маржи­налізм. Неокласична школа і становлення мікроекономіки як самос­тійного розділу економічної теорії. Об’єкт і предмет мікроекономіки та її наукова проблематика. Завдання мікроекономіки та її функції. Сучасні напрями розвитку мікроекономіки: теорія ігор, теорія суспільного вибору, теорія вибору в умовах невизначеності та ризиків.

Суб’єкти й об’єкти економічних відносин на мікрорівні та їх взаємодія. Мета й особливості функціонування типових суб’єктів мікроекономіки. Модель кругообігу товарів і платежів. Крива виробничих можливостей. Обмеженість економічних ресурсів та альтернативність способів їх використання.

Методологія мікроекономічного аналізу. Літературний, табличний, алгебраїчний та графічний способи відображення економічної інфор­мації. Економічні моделі. Граничний і функціональний аналіз. Пози­тивна та нормативна мікроекономіка.


Завдання і структура навчальної дисципліни. Огляд навчально-методичної літератури. Перелік вимог до мікроекономічних знань та вмінь студентів.

Розділ 1. Теорія поведінки споживача

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача

Поняття потреби, класифікації потреб людини та мотивацій її поведінки. Ієрархія потреб Маслова. Економічні та неекономічні блага, їх властивості та критерії класифікації.

Корисність як економічна категорія. Кардиналістський підхід до аналізу корисності. Загальна і гранична корисність. Відображення корисності за допомогою математичних функцій та способи її обчислення. Перший закон Госсена. Зв’язок корисності блага з його ціною та обсягом споживчого попиту.

Поняття оптимізації споживчого вибору (рівноваги споживача). Кардиналістський підхід до оптимізації споживчого вибору. Еквімаржинальний принцип та його універсальне значення для економічної теорії. Другий закон Госсена.

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

Уподобання як відправний фактор споживчого вибору. Система уподобань споживача та її основні елементи: здатність до ранжування доступних альтернатив; транзитивність уподобань; ненасичуваність благами. Зовнішні умови здійснення раціонального вибору: різнома­нітність благ і повна інформованість споживача.


Крива байдужості як модель споживчих уподобань. Карта кривих байдужості та їх властивості. Нахил кривої байдужості. Гранична норма заміщення благ (MRS) та способи її обчислення. Динаміка MRS у поясненні форми кривих байдужості.

Поняття бюджетного обмеження. Рівняння бюджетного обмеження і бюджетної лінії. Бюджетна лінія як модель споживчих можливостей. Карта бюджетних ліній та їх властивості. Нахил бюджетної лінії. Ординалістський підхід до оптимізації споживчого вибору. Графічна модель внутрішньої і кутової оптимізації.

Тема 4. Аналіз поведінки споживача

Реакція споживача на зміну його доходу. Побудова лінії «дохід-споживання». Побудова лінії розширеного бюджетного обмеження. Графічний аналіз розподілу споживчих витрат і виявлення споживчих уподобань. Розташування і нахил лінії «дохід-споживання» як кри­терій класифікації споживчих благ. Форма кривих «дохід-спожи­вання» для різних груп благ. Нормальні та неякісні блага. Криві Енгеля, закони Енгеля, функції Торнквіста.

Реакція споживача на зміну цін товарів. Побудова кривої «ціна-споживання». Динаміка траєкторії кривої «ціна-споживання». Побу­дова кривої індивідуального попиту.

Загальний ефект від зміни ціни блага. Зміна структури або рівня споживання: ефект заміщення та ефект доходу. Моделювання ефектів доходу і заміщення за версією Гікса та Слуцького. Компенсуюча бюджетна лінія. Особливості взаємного впливу ефектів доходу та заміщення на попит споживача.

Розділ 2. Теорія ринкової рівноваги

Тема 5. Попит і пропозиція, їх взаємодія

Поняття ринкового попиту. Попит на блага в умовах ринку досконалої конкуренції. Способи моделювання попиту: табличний, аналітичний та графічний. Закон попиту. Функція попиту від ціни. Зміна величини попиту: переміщення вздовж кривої попиту. Нецінові фактори ринкового попиту. Зміна попиту під впливом нецінових факторів, її графічна інтерпретація. Парадокси закону попиту: ефекти Гіффена, сноба, Веблена.

Поняття ринкової пропозиції. Пропозиція благ в умовах ринку досконалої конкуренції. Способи моделювання пропозиції: табличний, аналітичний та графічний. Закон пропозиції. Функція пропозиції від ціни. Зміна величини пропозиції: переміщення вздовж кривої пропо­зиції. Нецінові фактори ринкової пропозиції. Зміна пропозиції під впливом нецінових факторів, її графічна інтерпретація. Виключення із закону пропозиції.

Взаємодія попиту і пропозиції: ринкова рівновага. Поняття рівно­важної ціни, рівноважного обсягу, надлишку, дефіциту. Зміна стану рівноваги: павутиноподібна модель. Надлишок покупця, надлишок продавця, суспільні вигоди. Прикладні аспекти застосування аналізу рівноваги: вплив державних податків та дотацій на механізм ціноутворення.

Поняття еластичності функції. Цінова еластичність попиту на благо. Коефіцієнт цінової еластичності попиту, способи його обчис­лення та діапазон значень. Типи цінової еластичності попиту. Вплив цінової еластичності попиту на виручку продавця. Фактори цінової еластичності попиту. Поняття про групи благ еластичного і неелас­тичного попиту.

Перехресна еластичність попиту на блага. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту. Кількісні параметри перехресної еластичності для благ-субститутів та комплементарних благ. Практичне викорис­тання концепції перехресної еластичності попиту.

Еластичність попиту за доходом. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом, методи його обрахунку і параметри значень для нор­мальних та малоцінних благ.

Цінова еластичність пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції, способи його обчислення та діапазон значень. Типи ціно­вої еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.

 

Змістовий модуль 2. Теорія виробництва. ринкові структури. ціноутворення на ресурси

Рoзділ 3. Теорія фірми: виробництво і витрати

Тема 7. Витрати і результати виробництва

Бюджетні обмеження виробника. Ізокоста. Карта ізокост. Оптимум виробника: графічний та аналітичний підходи. Ізокліналь. Виведення функції витрат виробництва.

Аналіз витрат фірми у короткотерміновому періоді. Постійні, змінні, загальні, середні та граничні витрати, їх алгебраїчна та графічна інтерпретація. Економічна взаємозумовленість показників витрат у короткотерміновому періоді. Закон зростання граничних витрат. Задача мінімізації витрат у короткотерміновому періоді.

Аналіз витрат фірми у довготерміновому періоді. Задача мінімізації витрат у довготерміновому періоді. Довготермінові загальні, середні та граничні витрати, їх алгебраїчна та графічна інтерпретація. Економічна взаємозумовленість показників витрат.

 

Розділ 4. Теорія ринкових структур

Тема 9. Монопольний ринок

Модель ринку чистої монополії та її типові ознаки.

Ринкова стратегія фірми-монополіста у короткотерміновому періо­ді: призначення ціни та максимізація прибутку. Крива ринкового по­питу за монополії як крива попиту на продукт єдиної фірми. Еконо­мічна взаємозумовленість ціни монополіста та показника його серед­нього доходу. Крива граничного доходу за монополії. Правило визна­чення ціни та обсягу виробництва фірмою-монополістом (MR = MC). Випадки оптимізації фірми-монополіста у короткотерміновому періо­ді. Причини, що зумовлюють неможливість побудови кривої пропо­зиції фірми-монополіста.

Ринкова стратегія фірми-монополіста у довготерміновому періоді: призначення ціни та максимізація прибутку. Графічна модель опти­мізації фірми у довготерміновому періоді.

Економічна ефективність монополії. Цінова дискримінація. Моно­польна влада, методи її виміру й регулювання: індекси Лернера та Герфіндаля-Гіршмана.

Тема 12. Ринок капіталу

Виробничий капітал як ресурс тривалого використання. Вартісне оцінювання виробничого капіталу, кредитний механізм розширення його запасу. Позичковий процент як прокатна ціна кредитних ресурсів. Номінальна і реальна ставка позичкового процента. Вплив ставки процента на інвестиційні рішення господарюючих суб’єктів.

Індивідуальна функція пропозиції заощаджень: модель міжчасо­вого вибору домогосподарства. Гранична норма часової переваги (MRTP). Міжчасове бюджетне обмеження, міжчасова рівновага. Ефекти доходу і заміщення в результаті зміни ставки процента.

Індивідуальна функція попиту фірми на позичковий капітал. Вплив норми прибутку на міжчасовий вибір фірми. Аналіз вигідності інвестицій в основний капітал: порівняння показників теперішньої (PV) та майбутньої (FV) вартості грошей.

Рівновага на ринку капіталу. Процентна ставка як рівноважна ціна капіталу.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»

Назва модуля, розділу, теми Кількість годин за видами занять
разом аудиторні позааудиторні
лекції семінари ІКР СРС
Змістовий модуль 1. Основи теорії мікроекономіки. Споживчий вибір. Ринковий механізм та його елементи
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
Розділ 1. Теорія поведінки споживача Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача
Тема 4. Аналіз поведінки споживача
Розділ 2. Теорія ринкової рівноваги Тема 5. Попит і пропозиція, їх взаємодія
Модульна контрольна робота 1
Всього за модуль 1
Змістовий модуль 2. Теорія виробництва. Ринкові структури. Ціноутворення на ресурси
Розділ 3. Теорія фірми: виробництво і витрати Тема 6. Мікроекономічна модель фірми
Тема 7. Витрати і результати виробництва
Розділ 4. Теорія ринкових структур Тема 8. Ринок досконалої конкуренції
Тема 9. Монопольний ринок
Тема 10. Олігополія та монополіс­тична конкуренція
Розділ 5. Ринки факторів виробництва Тема 11. Загальна характеристика факторних ринків. Ринок праці
Тема 12. Ринок капіталу
Модульна контрольна робота 2
Всього за модуль 2
Всього по дисципліні

ІКР – індивідуально-консультативна робота; СРС – самостійна робота студентів.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означення основних понять і термінів, що розкривають зміст даної теми: мікроекономіка, макроекономіка, рідкісність економічних ресурсів, альтернативна вартість, економічний вибір, крива виробничих мож­ливостей, об’єкт мікроекономіки, предмет мікроекономіки, проблеми мікроекономіки, суб’єкти мікроекономіки, домогосподарство, фірма, держава, метод наукової абстракції, метод аналізу, метод синтезу, метод індукції, метод дедукції, граничний аналіз, економічне моделювання, економічні змінні, економічні принципи, економічні закони, припущення «за інших незмінних умов», функціональний аналіз, нормативна мікроекономіка, позитивна мікроекономіка.

Література: 1, с. 8–9; 2, с. 9–45, 102–117; 3, с. 8–25; 4, с. 12–22; 5, с. 17–54; 6, с. 15–51; 10, с. 5–23; 13, с. 22–36; 21, с. 7–9.

 

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означення основних понять і термінів, що розкривають зміст даної теми: потреби, ієрархія потреб Маслоу, індивідуальні потреби, колективні потреби, економічні потреби, споживчі потреби, виробничі потреби, блага, вільні блага, економічні блага, корисність, блага з додатною корисністю, блага з від’ємною корисністю (антиблага), звичайні блага, блага Гіффена, ефект (блага) Веблена, нормальні блага, нижчі (малоцінні) блага, блага-доповнення (комплементи), блага-замінники (субститути), кардиналізм, функція корисності, загальна корисність, гранична корисність, перший закон Госсена, оптимум (рівновага) споживача, оптимізація споживчого вибору в кардиналізмі, другий закон Госсена.

Література: 1, с. 79–90; 2, с. 411–416; 3, с. 66–73; 4, с. 44–52; 5, с. 151–202; 6, с. 94–143; 10, с. 77–93; 13, с. 78–96, 110–117; 21, с. 12–28.

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

Мета заняття:

– – ознайомитися зі способами формалізації споживчих уподобань в ординалізмі;

– – ознайомитися зі способами аналізу бюджетного обмеження споживача;

– – розглянути ординалістську модель оптимізації споживчого вибору.

Питання для обговорення

1. 1. Основні аксіоми ординалізму і фактори споживчого вибору.

2. 2. Криві байдужості та їх властивості. Гранична норма заміщення благ.

3. 3. Бюджетне обмеження. Оптимізація споживчого вибору в ординалізмі.

4. 4. Розв’язування задач, аналіз проблемних ситуацій, захист індивідуальних завдань.

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означення основних понять і термінів, що розкривають зміст даної навчальної теми: ординалізм, аксіоми ординалізму, аксіома повної впорядкова­ності, аксіома рефлективності, аксіома транзитивності, аксіома нена­сиченості, аксіома неперервності, сітка (таблиця) споживача, крива байдужості, карта кривих байдужості, властивості кривих байдужості, гранична норма заміщення благ, форми кривих байдужості, бюджетні обмеження споживача, бюджетна лінія, оптимізація споживчого вибору в ординалізмі, внутрішня оптимізація, кутова оптимізація.

Література: 1, с. 90–96; 2, с. 416–419; 3, с. 73–99; 4, с. 44–52; 5, с. 151–202; 6, с. 94–143; 10, с. 77–93; 13, с. 78–96, 110–117; 21, с. 28–34.

Тема 4. Аналіз поведінки споживача

Мета заняття:

– – використовуючи методологію знаходження оптимуму спожива­ча, проаналізувати його реакцію на зміну доходу;

– – проаналізувати реакцію споживача на зміну цін благ;

– – з’ясувати, як реакція споживача на зміну ціни розділяється на ефект доходу і ефект заміщення.

Питання для обговорення

1. 1. Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід-споживання».

2. 2. Реакція споживача на зміну цін благ. Крива «ціна-споживання».

3. 3. Ефект заміщення та ефект доходу.

4. 4. Розв’язування задач, аналіз проблемних ситуацій, захист індивідуальних завдань.

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означення основних понять і термінів, що розкривають зміст даної теми: крива «дохід-споживання», криві Енгеля, закони Енгеля, товари першої необхідності, товари другої необхідності, предмети розкоші, функції Торнквіста, крива «ціна-споживання», крива індивідуального попиту,нормальні блага, нижчі (малоцінні) блага,загальний ефект від зміни ціни, ефект заміщення, ефект доходу, ефект заміщення і доходу за Гіксом, ефект заміщення і доходу за Слуцьким.

Література: 1, с. 96–111; 2, с. 419–423; 3, с. 100–125; 4, с. 53–61; 5, с. 151–202; 6, с. 144–179; 10, с. 93–108; 13, с. 96–109, 118–134,
140–149; 21, с. 34–40.

 

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означення основних понять і термінів, що розкривають зміст даної навчальної теми: попит, ціна попиту, обсяг попиту, шкала попиту, закон попиту, крива попиту, нецінові фактори попиту, функція попиту, індиві­дуальний попит, ринковий попит, пропозиція, ціна пропозиції, обсяг пропозиції, шкала пропозиції, закон пропозиції, крива пропозиції, нецінові фактори пропозиції, функція пропозиції, індивідуальна пропозиція, ринкова пропозиція, ринкова рівновага, рівноважна ціна, рівноважний обсяг, павутиноподібна модель ринкової рівноваги, над­лишок покупця, надлишок продавця, еластичність попиту за ціною, перехресна еластичність попиту, еластичність попиту за доходом, еластичний попит, одинично еластичний попит, нееластичний попит, абсолютно нееластичний попит, абсолютно еластичний попит, еластичність пропозиції за ціною.

Література: 1, с. 10–78; 2, с. 393–410; 3, с. 26–65; 4, с. 23–43; 5, с. 55–150; 6, с. 52–93; 10, с. 24–60; 13, с. 37–76, 134–161; 21, с. 41–56, 80–82, 104–121.

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означення основних понять і термінів, що розкривають зміст навчальної теми: бухгалтерський прибуток, бухгалтерські витрати, виробництво, виробнича функція, виробнича функція Кобба-Дугласа, виробнича функція Леонтьєва, витрати виробництва, довготерміновий (довгий) період, дохід фірми, економічний прибуток, економічні витрати, зем­ля, капітал, короткотерміновий (короткий) період, лінійна виробнича функція, неявні витрати, нормальний прибуток, підприємницькі здібності, праця, прибуток (чистий дохід), технологія виробництва, фактори виробництва, фірма, цілі фірми, явні витрати, короткотер­міновий період виробництва, однофакторна виробнича функція, загальний продукт, граничний продукт, середній продукт, закон спад­ної граничної продуктивності фактора, довготерміновий період виробництва, двофакторна виробнича функція, виробнича сітка, ізокванта, карта ізоквант, гранична норма технологічного заміщення, ефект масштабу виробництва.

Література: 1, с. 112–136; 2, c. 424–464; 3, c. 125–146, 154–161; 4,c. 62–79; 5,с. 203–229; 6, c. 197–200, 204–209, 212–224; 8, c. 144–164; 10, с. 109–134; 13, с. 199–228; 17, c. 125–155; 21, с. 67–80.

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означення основних понять і термінів, що розкривають зміст даної теми: витрати виробництва, бюджетні обмеження виробника, ізокоста, оптимум виробника, постійні витрати, змінні витрати, загальні витра­ти, середні постійні витрати, середні змінні витрати, середні загальні витрати, короткотермінові граничні витрати, ізокліналь, довготерміно­ві середні витрати, зростаюча економія на масштабі, постійна еконо­мія на масштабі, втрати на масштабі виробництва, довготермінові граничні витрати.

Література: 1, с. 136–188; 2, с. 443–464; 3, с. 146–153, 161–176; 4, с. 69–79; 5, с. 230–265; 6, с. 180–211; 10, с. 135–154; 13, с. 229–279; 21, с. 83–103.

 

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означення основних понять і термінів, що розкривають зміст даної навчальної теми: конкуренція, ринкова структура, типи ринкових структур, ринок досконалої конкуренції, ознаки досконалої конкуренції, конку­рентна фірма, загальний дохід, середній дохід, граничний дохід, прибуток, правило MR = MC, випадок максимізації прибутку, випадок беззбитковості, точка беззбитковості, випадок мінімізації збитків, випадок припинення виробництва, точка закриття, парадокс прибутку.

Література: 1, с. 222–257; 2, с. 465–484; 3, с. 177–206; 4, с. 80–93; 5, с. 266–310; 6, с. 225–252; 10, с. 155–163, 173–177, 181–194; 13, с. 280–372; 21, с. 122–131.

Тема 9. Монопольний ринок

Мета заняття:

– – з’ясувати умови діяльності та формування рівноваги на монопольному ринку;

– – дослідити, як змінюються економічні рішення фірми-монополіста в часі;

– – сформувати загальне уявлення про економічну ефективність монопольних ринків та способи їх державного регулювання.

Питання для обговорення

1. 1. Модель ринку чистої монополії та її ознаки.

2. 2. Економічний вибір монополіста у короткотерміновому періоді.

3. 3. Економічний вибір монополіста у довготерміновому періоді.

4. 4. Способи виміру ринкової влади. Ефективність чистої монополії.

5. 5. Розв’язування задач, аналіз проблемних ситуацій, захист індивідуальних завдань.

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означення основних понять і термінів, що розкривають зміст даної навчальної теми: монополія, ознаки чистої монополії, монопольна влада, чиста монополія, природна монополія, закрита монополія, відкрита монополія, монопсонія, картель, ліцензія, патент, трест, синдикат, індекс Лернера, індекс Герфіндаля-Гіршмана, цінова дискримінація, антимонопольне законодавство.

Література: 1, с. 222–257; 2, с. 465–484; 3, с. 207–234; 4, с. 94–108; 5, с. 311–364; 6, с. 372–391; 10, с. 194–207, 262–286, 355–362;
13, с. 373–469; 21, с. 131–147.

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означен­ня основних понять і термінів, що розкривають зміст даної теми: олігополія, ознаки олігопольної конкуренції, цінова війна, нескоор­динована олігополія, скоординована олігополія, «дилема ув’язнених», теорія ігор, рівновага за Нешем, дуополія, модель дуополії Курно, функції реагування, криві реагування, модель Бертрана, модель Штакельберга, модель ламаної кривої попиту, модель «лідерство в цінах», картель, ціноутворення за принципом «витрати плюс», моно-полістична конкуренція, ознаки монополістичної конкуренції, дифе­ренціація продукту, дійсна диференціація продукту, штучна дифе­ренціація продукту, нецінова конкуренція, методи нецінової конкуренції, реклама, надлишкова виробнича потужність.

Література: 1, с. 258–326; 2, с. 485–500; 3, с. 235–272; 4, с. 109–121; 5, с. 365–447; 6, с. 392–413; 10, с. 168–172, 207–224; 13, с. 483–528;
21, с. 147–161.

 

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника озна­чення основних понять і термінів, що розкривають зміст даної теми: ринки факторів виробництва, похідний попит на фактори виробництва, ринок праці, попит на працю, пропозиція праці, заро­бітна плата, ставка заробітної плати, гранична дохідність фактора виробництва, граничні витрати на фактор виробництва, правило оптимального попиту на фактор, правило оплати факторів вироб­ництва, конкурентний ринок праці, ринок праці, монопсонія на ринку праці, монополія на ринку праці, двостороння монополія на ринку праці.

Література: 1, с. 327–376; 2, с. 501–532; 3, с. 273–315; 4, с. 135–147; 5, с. 448–504; 6, с. 481–508; 10, с. 225–261; 13, с. 569–712; 21, с. 162–175.

Тема 12. Ринок капіталу

Мета заняття:

– – схарактеризувати проблему міжчасового вибору для фірми і домогосподарства;

– – ознайомитись із механізмом залучення інвестицій у вироб­ництво, освоїти методику дисконтування їх вартості;

– – з’ясувати умови та особливості функціонування ринків капіталу.

Питання для обговорення

1. 1. Ринок капіталу. Пропозиція заощаджень та інвестиційний попит.

2. 2. Рівновага на ринках капіталу з різними умовами конкуренції.

3. 3. Розв’язування задач, аналіз проблемних ситуацій, захист індивідуальних завдань.

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означення основних понять і термінів, що розкривають зміст даної теми: ринок капіталу, фізичний капітал, фінансовий капітал, запас капіталу, потік капіталу, міжчасовий вибір, фінансові посередники, позичковий процент, ставка процента, заощадження, інвестиції, норма прибутку, дисконтування, дисконтована вартість, майбутня вартість, чиста дисконтована вартість.

Література: 1, с. 376–383; 2, с. 532–536; 3, с. 316–341; 4, с. 148–160; 5, с. 505–573; 6, с. 448–480; 13, с. 605–640; 21, с. 170–181.

Змістовий модуль 1

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

1. 1. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії.

2. 2. Суб’єкти економічної діяльності та їх взаємодія.

3. 3. Методологія мікроекономічного аналізу.

Змістовий модуль 2

Рис. 8.8. Побудова індивідуальної кривої пропозиції конкурентної фірми в короткому періоді

Рис. 8.9. Побудова галузевої кривої пропозиції в короткотерміновому періоді

Третє питання теми є логічним продовженням її другого питання і присвячено вивченню поведінки конкурентної фірми у довготерміновому періоді діяльності.

У довготерміновому періоді умови діяльності конкурентних фірм характеризуються більшою різноманітністю, ніж у короткому. Для оптимізації свого становища фірми можуть змінювати кількість усіх факторів виробництва і його масштаб (розмір), застосовувати нові технології і модернізувати продукт, залишатися в галузі, чи залишати її. У результаті таких дій сам обсяг галузевої пропозиції постійно змінюється і не піддається обрахунку. На фоні цих обставин при­буткова діяльність фірми може мати лише короткотерміновий харак­тер, тобто є тимчасовою винагородою для тих, хто має хист і вдачу. Діючи в тривалому періоді в очікуванні тимчасового прибутку, біль­шість фірм лише покривають свої мінімальні витрати: повністю або частково. Значною мірою їх тактика визначається рівнем заданих ринком цін та очікуваною нормою галузевого прибутку. Саме цей аспект і є визначальним для діяльності фірм у тривалій перспективі. Розглянемо його детальніше з використанням графіка (див. рис. 8.10 а).

У довготерміновому періоді завдяки умовам досконалої конку­ренції, створюються широкі можливості для переходу капіталу з однієї галузі в іншу. І якщо умови на ринку сприяють одержанню економічного прибутку, то нові фірми розпочнуть перехід у дану галузь. Така ситуація можлива, наприклад, за рівня ціни . Але при­хід нових фірм супроводжується нарощуванням галузевої пропозиції, закономірним зниженням ціни і скороченням прибутку до нуля. І навпаки, якщо умови збиткові для діяльності фірм, наприклад, за рівня ціни , то частина з них (з високими індивідуальними середні­ми витратами) активно залишатимуть галузь. Але їх втеча з даного ринку супроводжується скороченням галузевої пропозиції, закономір­ним підвищенням ціни і зменшенням збитків до нуля. Як наслідок, ринкова ціна тяжіє до мінімальних середніх витрат і не дозволяє оптимізувати економічний прибуток у тривалому періоді, тобто на постійній основі. Однак вона дозволяє діяти на засадах самоокупності. Отже, у тривалому періоді незбиткова діяльність в очікуванні корот­котермінового прибутку і є єдино оптимальним станом для більшості фірм. Логічність такої оптимізації доводить графік на рис. 8.10 а.

Рис. 8.10. Оптимізація беззбитковості конкурентною фірмою у довготерміновому періоді (а) і крива її індивідуальної пропозиції (б)

Для підтримання умов беззбитковості фірма обирає обсяг випуску за правилом В аналітичній формі стан довготермінової оптимізації конкурентної фірми можна записати так:

У довготерміновому періоді діяльності не існує поділу витрат на постійні і змінні. Тому можливості пропозиції фірми при заданих цінах визначаються в цьому періоді рівнем її середніх загальних витрат. У зв’язку з цим, крива пропозиції конкурентної фірми у довготерміновому періоді являє собою частину кривої LMC, розташовану вище кривої LATC. Це відповідає ціні незбитковості у цім періоді діяльності (див. рис. 8.10б).

Побудувати єдину типову криву пропозиції конкурентної галузі в тривалому періоді неможливо. Це зумовлено постійною зміною кількості фірм у галузі і різним характером довготермінових середніх загальних витрат для них. У зв’язку з цим, розрізняють три окремі типи галузей: з постійними, зростаючими і спадними витратами виробництва. Довготермінові криві пропозиції цих галузей мають, відповідно, нульовий, додатний і від’ємний нахил (див. рис. 8.11).

Рис. 8.11. Крива пропозиції конкурентної галузі в довготерміновому періоді: у випадку постійних галузевих витрат (а), у випадку зростан­ня галузевих витрат (б), у випадку зменшення галузевих витрат (в)

Четверте питання теми 8 присвячено дослідженню економіч­ної ефективності ринку досконалої конкуренції. Зверніть увагу на те, що конкурентний ринок слугує своєрідним еталоном ефективності у використанні ресурсів і обміні благ. Він уособлює такий механізм організації економіки, за якого окремий суб’єкт, галузь чи суспільство в цілому отримує максимум можливих вигід від результатів господарської діяльності.

Для окремого споживача критерієм ефективності його індивідуаль­ного ринкового вибору є величина отримуваної від споживання благ корисності. Теоретично споживач повністю здатний її максимізувати лише в умовах економіки конкурентних цін. У ній зрештою ціни встановлюються на рівні мінімальних середніх витрат виробництва. Для домогосподарств це означає купівлю благ за найнижчими з усіх можливих цін, а значить максимізацію корисності доходу.

Для окремого виробника критерієм ефективності його індивідуаль­ного ринкового вибору є величина прибутку. Для отримання прибутку на конкурентних ринках фірми прагнуть випускати кожне благо в обсягу, що відповідає умові . Слідуючи цій умові, конкурентні фірми ефективно використовують обмежені ресурси. У випадку нерентабельності виробництва мобільні ресурси переспрямовуються в інші конкурентні галузі. Це означає, що в масштабі усієї системи ринків вони розподіляються ефективно. Цьому сприяє конкурентна система цін. Вона організовує приватні інтереси продавців за тими напрямами, які повністю відповідають інтересам суспільства в цілому.

Для окремої галузі за умови конкурентного ціноутворення крива попиту збігається з кривою граничного доходу ( ), а крива пропозиції – з кривою граничних витрат ( ). Рівність попиту і пропозиції означає автоматичне задоволення інтересів усіх сторін і повністю виключає можливість перевиробництва чи дефіциту про­дукту.

Для суспільства в цілому це означає найефективніший розподіл національних ресурсів як у сфері виробництва, так і у сфері спожи­вання. Іншими словами, суспільство перебуває у стані економічної гармонії, знаходиться на межі можливої ефективності економічної системи. Але чи дійсно ця модель організації економіки є теоретично бездоганною? Ознайомимося з основними критичними поглядами щодо її змісту.

Основні переваги конкурентної моделі економіки автоматично підкреслюють її слабкі сторони. Розподіляючи ресурси, конкурентна модель не враховує потреб у суспільних благах, таких, наприклад, як оборона країни, розвиток фундаментальної науки, пожежна охорона чи освітлення вулиць. Вважається також, що досконала конкуренція не може сприяти активному оновленню фізичного капіталу зокрема і прискоренню технічного прогресу загалом. Для цього вона не створює необхідних мотивів. Звідси слідує, що вона нездатна забезпечити як необхідного діапазону товарної номенклатури, так і умов для її онов­лення чи розробки. І накінець, досконала конкуренція не забезпечує ні економічно ефективного, ні соціально справедливого розподілу дохо­дів. Такий механізм господарювання «не бачить» соціальних проблем і не враховує жодних стимулів чи орієнтирів для подальшого розвит­ку, окрім приватних економічних вигід і самої конкуренції. З цих же причин він зовсім не здатний нейтралізувати шкідливий вплив виробництва на довкілля.

Виконайте самоперевірку знань:

1. 1. Які ознаки притаманні ринку досконалої конкуренції?

2. 2. Прокоментуйте вислів Л. Вальраса: «Наріжним каменем усієї логіки приватного підприємництва слід визнати активну конкуренцію на вільних ринках».

3. 3. Поясніть, чому крива граничного доходу конкурентної фірми збігається з лінією ціни і має вид горизонтальної лінії.

4. 4. Сформулюйте правило вибору оптимального обсягу вироб­ництва.

5. 5. В якому випадку конкурентна фірма має припинити вироб­ництво і чому?

6. 6. Чи може конкурентна фірма отримувати прибуток у довго­терміновому періоді?

7. 7. Які з ознак можуть свідчити про досягнення довготермінової галузевої рівноваги?

Література: 1, с. 222–257; 2, с. 465–484; 3, с. 177–206; 4, с. 80–93; 5, с. 266–310; 6, с. 225–252; 10, с. 155–163, 173–177, 181–194; 13, с. 280–372; 21, с. 122–131.

Інтернет-ресурси:

Мікроекономіка. – http://www.vuzlib.net/mikro/_index.htm

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – http://vuzlib.net/beta3/html/1/3032/

Beчкaнoв Г.С., Beчкaнoвa Г.Р. Микроэкономика. – http://www.inventech.ru/lib/micro/

50 лекций по микроэкономике. – http://50.economicus.ru/

Микроэкономика. Словарь основных терминов. –

http://iuf.ntu-kpi.kiev.ua/courses/2/microeconomica/info/Lectures/ pages/dictionary-terms.htm

Тема 9. Монопольний ринок

1. 1. Модель ринку чистої монополії та її ознаки.

2. 2. Економічний вибір монополіста у короткотерміновому періоді.

3. 3. Економічний вибір монополіста у довготерміновому періоді.

4. 4. Способи виміру ринкової влади. Ефективність чистої монополії.

Рис. 9.1. Вибір монополістом ціни й обсягу продажу продукту з урахуванням цінової еластичності попиту та динаміки доходу

Оскільки монополіст сам призначає ціну для продажу кожного обсягу продукту, то лінія D є одночасно і лінією його середнього доходу AR. Поряд із тим, монополіст спроможний продати додаткову одиницю продукту лише знизивши ціну на нього. Це зниження стосується не тільки додаткової одиниці продукту, але й усього обраного обсягу продажу та означає, що граничний дохід монополіста менший від ціни (MR < P). Тому крива MR монополії лежить нижче лінії попиту D (під нею), також має спадний характер, але вдвічі більший кут нахилу до вісі обсягів випуску оQ (див. рис. 9.1 a).
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.051 с.)