Тема 6. Мікроекономічна модель фірми 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Мікроекономічна модель фірмиФірма як виробничо-ринкова система. Основні припущення про умови діяльності та мотивацію поведінки фірми. Економічні ресурси (фактори виробництва) та їх класифікація. Властивості факторів виробництва: рідкісність, комплементарність, субституційність. Ви­робнича функція фірми, її аналітичні характеристики. Класифікація виробничих функцій: Кобба-Дугласа, Леонтьєва, лінійна. Короткотер­міновий і довготерміновий періоди діяльності. Витрати (вартість) виробництва, дохід і прибуток. Бухгалтерський та економічний прибуток.

Аналіз виробництва у короткотерміновому періоді: однофакторна виробнича функція. Поняття продуктивності факторів. Загальна, гра­нична і середня продуктивність фактора та їх графічне моделювання. Закон спадної граничної продуктивності. Еластичність виробництва: поняття, методика обчислення показників, діапазон змін. Критерій технологічної ефективності виробництва. Обґрунтування управлін­ських рішень щодо розширення чи згортання виробництва в короткотерміновому періоді.

Аналіз виробництва у довготерміновому періоді: двофакторна виробнича функція. Виробнича сітка та ізокванта. Карта ізоквант, їх форми і властивості. Заміщення факторів виробництва. Гранична норма технологічного заміщення факторів (MRTS) і способи її обчислення. Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощу­вання затрат усіх факторів. Ефект масштабу виробництва. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу, її алгебраїчна й графічна інтерпретація. Зв’язок масштабу виробництва з сумарною еластич­ністю виробничої функції: теорема Вікселя-Джонсона.

Тема 7. Витрати і результати виробництва

Бюджетні обмеження виробника. Ізокоста. Карта ізокост. Оптимум виробника: графічний та аналітичний підходи. Ізокліналь. Виведення функції витрат виробництва.

Аналіз витрат фірми у короткотерміновому періоді. Постійні, змінні, загальні, середні та граничні витрати, їх алгебраїчна та графічна інтерпретація. Економічна взаємозумовленість показників витрат у короткотерміновому періоді. Закон зростання граничних витрат. Задача мінімізації витрат у короткотерміновому періоді.

Аналіз витрат фірми у довготерміновому періоді. Задача мінімізації витрат у довготерміновому періоді. Довготермінові загальні, середні та граничні витрати, їх алгебраїчна та графічна інтерпретація. Економічна взаємозумовленість показників витрат.

 

Розділ 4. Теорія ринкових структур

Тема 8. Ринок досконалої конкуренції

Поняття економічної конкуренції і монополії. Ринкова структура та її характерні ознаки. Типи ринкових структур: досконала конкуренція, монополія, монополістична конкуренція, олігополія. Модель ринку досконалої конкуренції та її типові ознаки.

Ринкова стратегія конкурентної фірми у короткотерміновому періоді: пристосування до ціни і максимізація прибутку. Ринковий попит і крива попиту на продукт окремої конкурентної фірми. Еко­номічна взаємозумовленість ціни і показників середнього та гранич­ного доходу конкурентної фірми. Два підходи до проблеми вибору обсягу виробництва: загальний і граничний аналіз прибутковості. Універсальне правило визначення обсягу виробництва (MR = MC). Основні випадки оптимізації становища конкурентної фірми у корот­кому періоді: прибутковість, незбитковість, мінімізація збитків, при­пинення виробництва. Криві індивідуальної та галузевої пропозиції у короткому періоді.

Ринкова стратегія конкурентної фірми у довготерміновому періоді: пристосування до ціни з метою самоокупності. Графічна модель оптимізації конкурентної фірми у довгому періоді. Криві індиві­дуальної та галузевої пропозиції у довгому періоді.

Ефективність ринку досконалої конкуренції.

Тема 9. Монопольний ринок

Модель ринку чистої монополії та її типові ознаки.

Ринкова стратегія фірми-монополіста у короткотерміновому періо­ді: призначення ціни та максимізація прибутку. Крива ринкового по­питу за монополії як крива попиту на продукт єдиної фірми. Еконо­мічна взаємозумовленість ціни монополіста та показника його серед­нього доходу. Крива граничного доходу за монополії. Правило визна­чення ціни та обсягу виробництва фірмою-монополістом (MR = MC). Випадки оптимізації фірми-монополіста у короткотерміновому періо­ді. Причини, що зумовлюють неможливість побудови кривої пропо­зиції фірми-монополіста.

Ринкова стратегія фірми-монополіста у довготерміновому періоді: призначення ціни та максимізація прибутку. Графічна модель опти­мізації фірми у довготерміновому періоді.

Економічна ефективність монополії. Цінова дискримінація. Моно­польна влада, методи її виміру й регулювання: індекси Лернера та Герфіндаля-Гіршмана.

Тема 10. Олігополія та монополістична конкуренція

Модель олігопольного ринку та її ознаки. Стратегічна взаємодія фірм. Оптимізація обсягу випуску олігополістом: модель дуополії Курно. Функції і криві реагування. Олігопольне ціноутворення: мо­дель «ламаної» кривої попиту, модель Бертрана, ціноутворення за принципом «витрати плюс прибуток», модель картельного ціноутво­рення «лідерство в цінах». Цінові війни та їх руйнівні наслідки.

Ефективність олігопольної конкуренції та можливості її держав­ного регулювання.

Модель ринку монополістичної конкуренції та її ознаки.

Ринкова стратегія монополістичного конкурента у короткотер­міновому періоді: призначення ціни та максимізація прибутку. Крива попиту на продукт монополістичного конкурента. Економічна взаємо­зумовленість ціни монополістичного конкурента та показника його середнього доходу. Крива граничного доходу за монополістичної кон­куренції. Правило визначення ціни й обсягу випуску монополістичним конкурентом (MR = MC). Поведінка монополістичного конкурента у короткотерміновому періоді.

Ринкова стратегія монополістичного конкурента у довготерміно­вому періоді: пристосування до ціни з метою самоокупності. Графічна модель оптимізації фірми монополістичного конкурента у довго­терміновому періоді.

Ефективність нецінової конкуренції. Вплив рекламної діяльності на обсяг продажу.

 

Розділ 5. Ринки факторів виробництва

Тема 11. Загальна характеристика факторних ринків. Ринок праці

Характерні особливості ринків факторів виробництва. Гранична продуктивність факторів та зумовленість виробничого попиту на них. Принцип оплати факторів: порівняння граничної доходності фактора (MRP) з граничними витратами на нього (MRC). Оптимізація інди­відуального виробничого попиту на фактор за правилом MRP = MRC. Рівновага на ринку факторів виробництва: чотири випадки взаємодії товарного і факторного ринків. Еластичність попиту на фактори. Поняття економічної ренти.

Попит на трудові послуги в умовах конкурентного ринку праці. Заробітна плата як ціна праці. Конкурентний механізм формування заробітної плати. Формування індивідуального, галузевого та ринко­вого попиту на працю в умовах вільної конкуренції. Індивідуальна функція пропозиції праці. Ринкова пропозиція трудових послуг на конкурентному ринку праці.

Ринки трудових послуг з недосконалою конкуренцією. Попит на працю та формування заробітної плати в умовах монопсонії та монополії. Вплив профспілок на встановлення рівня заробітної плати. Механізм формування заробітної плати в умовах двосторонньої моно­полії. Роль держави у встановленні мінімального рівня заробітної плати.

Тема 12. Ринок капіталу

Виробничий капітал як ресурс тривалого використання. Вартісне оцінювання виробничого капіталу, кредитний механізм розширення його запасу. Позичковий процент як прокатна ціна кредитних ресурсів. Номінальна і реальна ставка позичкового процента. Вплив ставки процента на інвестиційні рішення господарюючих суб’єктів.

Індивідуальна функція пропозиції заощаджень: модель міжчасо­вого вибору домогосподарства. Гранична норма часової переваги (MRTP). Міжчасове бюджетне обмеження, міжчасова рівновага. Ефекти доходу і заміщення в результаті зміни ставки процента.

Індивідуальна функція попиту фірми на позичковий капітал. Вплив норми прибутку на міжчасовий вибір фірми. Аналіз вигідності інвестицій в основний капітал: порівняння показників теперішньої (PV) та майбутньої (FV) вартості грошей.

Рівновага на ринку капіталу. Процентна ставка як рівноважна ціна капіталу.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»

Назва модуля, розділу, теми Кількість годин за видами занять
разом аудиторні позааудиторні
лекції семінари ІКР СРС
Змістовий модуль 1. Основи теорії мікроекономіки. Споживчий вибір. Ринковий механізм та його елементи
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки
Розділ 1. Теорія поведінки споживача Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінка споживача
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача
Тема 4. Аналіз поведінки споживача
Розділ 2. Теорія ринкової рівноваги Тема 5. Попит і пропозиція, їх взаємодія
Модульна контрольна робота 1
Всього за модуль 1
Змістовий модуль 2. Теорія виробництва. Ринкові структури. Ціноутворення на ресурси
Розділ 3. Теорія фірми: виробництво і витрати Тема 6. Мікроекономічна модель фірми
Тема 7. Витрати і результати виробництва
Розділ 4. Теорія ринкових структур Тема 8. Ринок досконалої конкуренції
Тема 9. Монопольний ринок
Тема 10. Олігополія та монополіс­тична конкуренція
Розділ 5. Ринки факторів виробництва Тема 11. Загальна характеристика факторних ринків. Ринок праці
Тема 12. Ринок капіталу
Модульна контрольна робота 2
Всього за модуль 2
Всього по дисципліні

ІКР – індивідуально-консультативна робота; СРС – самостійна робота студентів.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 154; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.152.207 (0.017 с.)