Зразок завдання експрес-контролю 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок завдання експрес-контролю(Норми оцінок – 0,1 бала за кожну правильну відповідь. Максимальна оцінка за тест – 0,5 бала)

1. Віднайдіть серед відповідей на тест визначення предмета мікроекономіки:

1) 1) поведінка окремих господарських суб’єктів в умовах різних ринкових структур;

2) 2) економічна політика держави у галузі ціноутворення й оподаткування;

3) 3) стратегічне планування фірмами своєї виробничої діяльності;

4) 4) поведінка економіки всієї країни як єдиного цілого.

2. Крива виробничих можливостей (КВМ) ілюструє:

1) 1) максимальний обсяг реалізації двох благ при заданих цінах;

2) 2) залежність між виробничими потужностями та затратами ресурсів;

3) 3) максимальний обсяг виробництва двох благ при заданих ресурсах;

4) 4) стан низької ефективності виробничої системи в умовах зростання цін на ресурси.

3. Маржиналізм як інструмент економічного аналізу – це:

1) 1) один із критеріїв ефективності обміну (благ чи ресурсів);

2) 2) методологічний принцип дослідження економічних явищ і процесів;

3) 3) один із постулатів класичної економічної теорії, що має статус закону;

4) 4) теоретичне припущення «за інших незмінних умов» (лат. – «ceteris paribus»).

4. Призначенням оптимізаційного моделювання в мікроекономіці є:

1) 1) відображення й аналіз поведінки окремого економічного суб’єкта;


2) 2) відображення й аналіз поведінки типової групи економічних суб’єктів;

3) 3) відображення й аналіз взаємодії між окремими економічними суб’єктами;

4) 4) відображення й аналіз поведінки всіх економічних суб’єктів країни в цілому.

5. Яке з наведених нижче суджень (з точки зору економічної теорії) має позитивний характер:

1) 1) підприємець повинен прагнути мінімізації витрат з метою максимізації прибутку;

2) 2) щоб максимізувати корисність, споживач має діяти раціо­нально;

3) 3) монополіст здійснює цінову дискримінацію по відношенню до окремих покупців;

4) 4) для ефективного застосування ресурсу необхідно орієнтува­тися на максимум його середньої продуктивності.

Додаток Г

Зразок модульного завдання

(Норми оцінок – 2,0 бали за кожну правильну відповідь на тест; 2,0 бали – за правильний розв’язок задачі.

Максимальна оцінка за модульне завдання – 18,0 балів)

Завдання 1.Для кожного тестового завдання оберіть єдину правильну відповідь.

1. Технологічно ефективним є спосіб виробництва, який:

1) 1) дозволяє максимізувати економічний прибуток;

2) 2) відповідає найнижчому рівню витрат виробництва;

3) 3) передбачає застосування найпередовішої виробничої техно­логії;


4) 4) максимізує обсяг випуску при заданих затратах факторів виробництва.

2. Виробнича функція Кобба-Дугласа, записана в алгебраїчній формі, має такий вид:

а) якщо ;

б) якщо ;

в) якщо ;

г)

3. Ізокванта виробничої функції Леонтьєва має форму:

1) 1) вертикальної лінії;

2) 2) ламаної лінії у вигляді прямого кута;

3) 3) лінії випуклої до початку координат;

4) 4) прямої лінії, що торкається вісей затрат праці та затрат капіталу.

4. Показник граничної норми технологічного заміщення працею капіталу обчислюється за такою формулою:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

5. Визначте віддачу на масштаб виробничої функції :

1) 1) зростаюча віддача;

2) 2) спадна віддача;

3) 3) постійна (стала) віддача;

4) 4) визначити віддачу на масштаб неможливо.

6. Крива MC фірми перетинає криву її AVC у точці, де:

1) 1) функція середніх загальних витрат сягає максимуму;

2) 2) функція середніх загальних витрат сягає мінімуму;

3) 3) функція середніх змінних витрат сягає максимуму;

4) 4) функція середніх змінних витрат сягає мінімуму.

7. Крива пропозиції конкурентної фірми у короткотерміновому періоді – це:

1) 1) частина кривої AVC, розташована правіше кривої MC фірми;

2) 2) крива MC фірми, розташована вище кривої AVC;

3) 3) ділянка кривої MC фірми, розташована вище кривої ATC;

4) 4) крива MC фірми.

8. Якщо MR < MC, то збільшення випуску призводить до:

1) 1) збільшення загального Pr фірми;

2) 2) зменшення загального Pr фірми;

3) 3) максимізації загального Pr фірми;

4) 4) мінімізації загального Pr фірми.

Завдання 2.Розв’яжіть задачу.

Витрати конкурентної фірми описуються функцією , де Q – обсяг виробництва продукту. Знайдіть оптимальний обсяг виробництва та максимальний прибуток фірми, якщо ринкова ціна на продукт становить 10 грн за одиницю.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посібник: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – К.: Знання, 2006. – 437 с.

2. 2. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посібник / За редакцією З. Ватаманюка і С.Панчишина. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2003. – 606 с.

3. 3. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посіб­ник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

4. 4. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник: У 2 ч. / За заг. ред.. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003. – 517 с.

5. 5. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 677 с.

6. 6. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підруч­ник. – К.: Знання-Прес, 2007. – 579 с.

Додаткова

7. 7. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка: Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 404 с.

8. 8. Кілієвич О., Мертенс О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: Підручник. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2005. – 655 с.

9. 9. Микроэкономика / Под ред. Е.Б. Яковлевой. – М.: Поиск, 2002. – 358 с.

10. 10. Микроэкономика. 2-е изд. / А.С. Селищев. – СПб.: Питер, 2003. – 448 с.

11. 11. Мініна О.В., Базілінська О.Я. Мікроекономіка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 351 с.

12. 12. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 572 с.

13. 13. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика / Пер. с англ. – М.: Дело, 2000. – 808 с.

14. 14. Пустовійт Р.Ф. Методика розв’язування задач з мікроекономіки: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 102 с.

15. 15. Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроэкономики» Р.М. Нуреева / Гл. ред. Р.М. Нуреев. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 432 с.

16. 16. Селищев А.С. Практикум по микроэкономике. – СПб.: Питер, 2006. – 208 с.

17. 17. Симкина Л.Г., Корнейчук Б.В. Микроэкономика / 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с.

18. 18. Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА / Пер. з англ. – К.: «АртЕк», 2000. – 640 с.

19. 19. Сломан Дж. Экономикс. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.В. Лукина. – СПб.: Питер, 2005. – 832 с.

20. 20. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроеко­номіки. – К.: Лібра, 1998. – 256 с.

21. 21. Цены и ценообразование / Под ред. В.Е. Есипова. – СПб.: Питер, 2001. – 464 с.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 194; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.013 с.)