З урахуванням кривих граничних і середніх значень 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З урахуванням кривих граничних і середніх значеньРис. 11.4. Вибір мінімально збиткового обсягу виробництва і ціни

З урахуванням кривих граничних і середніх значень

Шосте питання теми присвячено аналізу економічного вибору монополістичного конкурента у довготерміновому періоді його діяльності. Поведінку монополістичного конкурента в довготерміно­вому періоді моделюють за допомогою кривих найважливіших функ­цій: попиту, доходу та витрат. При цьому їх характерний вигляд зали­шається незмінним і для довготермінового періоду. Змінюються лише позначення кривих та їх інтерпретація. Так крива, що відображала зміну середніх загальних витрат фірми у короткотерміновому періоді, розглядатиметься тепер як крива її довготермінових середніх витрат LATC, а крива граничних витрат відповідатиме кривій довготермі­нових граничних витрат LMC (рис. 11.5). Проте ситуація на ринку бу­де принципово іншою.

На відміну від фірми-монополіста фірма монополістичний конку­рент не має змоги отримувати прибуток у довготерміновому періоді. Головною причиною цього явища є сам прибуток. Можливість його одержання приваблює до галузі нових виробників, сприяє нарощуван­ню ринкової пропозиції і, як наслідок, скорочує попит на продукт окремих фірм. Скорочення попиту на продукт окремої фірми супро­воджується пониженням кривої D до тих пір, поки ціна не зрівняється з витратами, а економічний прибуток, відповідно, не сягне позначки нуля (див. рис. 11.5). Вхід до галузі нових фірм припиниться і галузь демонструватиме стан довготермінової рівноваги. Звідси можна зробити такий висновок:


– – по-перше, в умовах довготермінового періоду фірми здійс­нюють пропозицію за цінами, що лише покривають довготермінові середні витрати P = LATC;

– – по-друге, фірми не отримують економічний прибуток. За неможливості отримувати прибуток, оптимальним станом для них у цьому періоді є незбитковість.

Обсяг виробництва і ціна, що дозволяють фірмі підтримувати умову беззбитковості у довготерміновому періоді, обираються за відомим правилом MR = LMC.

Рис. 11.5. Умови діяльності монополістичного конкурента

В довготерміновому періоді

Важливе значення в діяльності фірм монополістичних конкурентів відіграє реклама їх продукту. Якщо диференціація продукту здійс­нюється з метою його пристосування до споживчого попиту, то реклама здійснюється з метою пристосування споживчого попиту до продукту. Вона збільшує витрати фірм, однак здатна тимчасово підвищувати криву попиту на їх продукт і формувати прибуток. У випадку проведення успішної рекламної кампанії динаміка кривої D буде оберненою до тієї, що показана на рис. 11.5.


На завершення даного питання зверніть увагу на те, що діяльність монополістичних конкурентів важко піддається аналізу на загаль­ногалузевому рівні. Подібно до випадку з монополією при одному і тому ж обсягу випуску залежно від попиту фірми можуть встанов­лювати різні ціни на свій продукт. Це не дозволяє побудувати криву ринкового попиту. Крім того, немаючи взаємозумовлених комбінацій ціни і виробітку, неможливо побудувати криву галузевої пропозиції. Таким чином, диференціація продукту на ринках з монополістичною конкуренцією не дозволяє вивести для них криві ринкового попиту і ринкової пропозиції.

Сьоме питання даної теми присвячено проблемі економічної ефективності монополістичної конкуренції. Як відомо, найвищою економічною ефективністю відзначається ринок досконалої конкурен­ції, в умовах якого виробництво здійснюється з мінімальними серед­німи витратами (див. тему 9). На відміну від нього в умовах ринку монополістичної конкуренції фірми пропонують продукт за цінами вищими мінімальних довготермінових середніх витрат (див. точки L* та M на рис. 11.5). Причиною цього є намагання фірм реалізувати монопольну владу, тобто пропонувати менше з метою отримання більш високої ціни. Головним наслідком такої стратегії є недовико­ристання галузевих виробничих потужностей, що призводить до втрати деякої частини надлишку споживача та зниження рівня добробуту суспільства загалом.

Виконайте самоперевірку знань:

1. 1. Які ознаки притаманні олігопольному ринку і чому?

2. 2. Схарактеризуйте бар’єри, що перешкоджають входу до оліго­польного ринку.

3. 3. Назвіть основні моделі олігополії та вкажіть притаманні їм характерні недоліки.

4. 4. Що Ви знаєте про ефективність ринку олігопольної конку­ренції?

5. 5. Які ознаки притаманні ринку монополістичної конкуренції і чому?

6. 6. У чому схожість та відмінність ознак досконалої та монополістичної конкуренції?

7. 7. Як виглядає крива попиту на продукт монополістичного конкурента?

8. 8. Схарактеризуйте дії монополістичного конкурента у короткотерміновому періоді.

9. 9. Схарактеризуйте дії монополістичного конкурента у довготерміновому періоді.

10. 10. Поясніть призначення реклами. Яка її роль на ринку монополістичної конкуренції?

11. 11. Що Ви знаєте про ефективність ринку монополістичної конкуренції?

Література: 1, с. 258–326; 2, с. 485–500; 3, с. 235–272; 4, с. 109-121; 5, с. 365–447; 6, с. 392–413; 10, с. 168–172, 207–224; 13, с. 483–528;
21, с. 147–161.

Інтернет-ресурси:

Мікроекономіка. – http://www.vuzlib.net/mikro/_index.htm

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – http://vuzlib.net/beta3/html/1/3032/

Beчкaнoв Г.С., Beчкaнoвa Г.Р. Микроэкономика. – http://www.inventech.ru/lib/micro/

50 лекций по микроэкономике. – http://50.economicus.ru/

Микроэкономика. Словарь основных терминов. –

http://iuf.ntu-kpi.kiev.ua/courses/2/microeconomica/info/Lectures/ pages/dictionary-terms.htm
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.009 с.)