Система нарахування балів за видами навчальної роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Система нарахування балів за видами навчальної роботиФорми навчальної роботи Вид навчальної роботи Бали (max)
1. Аудиторна    
1.1. Лекції 1.2. Семінарські заняття Відвідування лекційного заняття (написання конспекту лекції) 1,0
Відвідування семінарського заняття (усна відповідь/задача) 0,5
Експрес-контроль знань 0,5
Модульна контрольна робота 18,0
2. Самостійна та індиві­дуально-консультативна робота Самостійна підготовка конспекту лекції і розв’язування задач 1,0
Підготовка термінологічного словника з дисципліни 7,0

Система нарахування додаткових балів, що отримують
студенти за участь у науково-дослідній роботі вузу/кафедри економічної теорії

Форма роботи Вид роботи Бали
Науково-дослідна робота Участь у науковому гуртку чи конкурсі студентських робіт 5,0
Призове місце на конкурсі студентських наукових робіт 10,0
Участь у науковій студентській конференції 5,0
Призове місце на науковій студентській конференції 10,0
Виконання та успішний захист індивідуального творчого завдання підвищеної складності (презентація) 10,0

 

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Поточне оцінювання знань студентів

У процесі вивчення дисципліни «Мікроекономіка» студент, використовуючи конспект лекцій, основну та додаткову літературу, повинен засвоїти програмний матеріал (основні поняття, категорії, принципи, закономірності, базові моделі, навички теоретичного ана­лізу тощо). Поточний контроль його навчальної діяльностіздійс­нюється під час проведення лекційних, семінарських та індивідуаль­но-консультативних занять і має на меті перевірку рівня та якості засвоєння студентом навчального матеріалу дисципліни. Завданням поточного контролю є перевірка здатності студента самостійно опра­цьовувати та засвоювати певний навчальний матеріал, оцінювання його спроможності осмислювати зміст питання, теми чи розділу навчальної програми, усно чи письмово відтворювати набуті знання.


Об’єктами поточного контролю навчальної діяльності студента є відвідування занять і ведення конспекту лекцій, підготовка до семі­нарських занять, підготовка термінологічного словника з дисципліни, підготовка до експрес-контролю знань та написання модульних конт­рольних робіт (МКР). Більшість форм поточного контролю здійсню­ється під час проведення семінарських занять. До них належать такі: усна перевірка знань студента за планом семінарського заняття, розв’язування задач, обговорення проблемних ситуацій і дискусійних питань, захист індивідуальних творчих завдань (презентація), пись­мовий експресконтроль із кожної теми. Зразок завдання експрес-контролю наводиться вдодатку В.


Під час індивідуально-консультативних занять здійснюється контроль за опануванням студентами окремих програмних питань, що передбачені для самостійного вивчення, а також контроль знань студентів, які мають поточну заборгованість із поважних причин. Контроль здійснюється за допомогою відповідних завдань в усній або письмовій формі.

Для розвитку своїх творчих здібностей та поглиблення знань студент може за власним бажанням виконати та захистити індиві­дуальне творче завдання підвищеної складності (презентація) за тема­тикою, визначеною викладачем. За умови його якісного і вчасного виконання та успішного захисту студенту нараховуються додаткові бали (3–10). Найкращі ІТЗ демонструються на семінарському (індивідуальному) занятті.

Якість і глибина засвоєння студентами навчального програмного матеріалу оцінюється на двох модульних контрольних роботах, які містять завдання теоретичного і практичного змісту. Вони викону­ються письмово на останньому семінарському занятті відповідного модуля. Зразок модульного контрольного завдання наводиться в додатку Г.

Під час виконання модульних контрольних робіт перевірці підля­гають теоретичні знання, вміння та практичні навички студента, набуті ним у процесі роботи з матеріалом відповідного модуля. Мак­симальна оцінка, яку можна отримати за модульну контрольну роботу – 18 балів. Студент, який не відпрацював пропущені семінарські заняття, не допускається до МКР, у відомість виставляється 0 балів. Якщо ж студент не з’явився на МКР, у відомості зазначається «не з’явився» і виставляється 0 балів. Студент, який з поважної причини не з’явився на МКР, зобов’язаний надати викладачу відповідний документ, що надає йому право написання МКР у додатково визначений час.

 

Критерії поточного оцінювання знань та система нарахування балів

1. 1. Систематичне відвідування лекцій та самостійна підготовка лек­ційного конспекту оцінюється в 12 балів (по 1 балу за кожну тему).

2. 2. Систематичне відвідування 5 семінарських занять та сумлінна підготовка до них оцінюється у 2,5 бала (по 0,5 бала за кожне заняття/тему).

3. 3. Підготовка термінологічного словника з дисципліни оцінюється в 7 балів.

4. 4. Успішне написання 5 завдань експрес-контролю (100 % правиль­них відповідей) оцінюється у 2,5 бала (по 0,5 бала за кожне завдання/тему).

5. 5. Успішне написання 2 модульних контрольних робіт (МКР) оцінюється в 36 балів (по 18 балів за кожну).

6. 6. Якісне і вчасне виконання ІТЗ та його успішний захист оцінюється в 10 балів.

7. 7. Участь у науковому гуртку чи конкурсі студентських робіт оцінюється в 5 балів.

8. 8. Призове місце на конкурсі студентських наукових робіт оцінюється в 10 балів.

9. 9. Участь у науковій студентській конференції оцінюється в 5 балів.

10. 10. Призове місце на науковій студентській конференції оцінюється в 10 балів.

Модуль 1

1. 1. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії.

2. 2. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні.

3. 3. Мікроекономічний статус домогосподарства, його споживацькі інтереси та функції.

4. 4. Мікроекономічний статус фірми, її виробничі інтереси та функції.

5. 5. Мікроекономічний статус держави, її регулюючі функції.

6. 6. Теоретична модель взаємодії суб’єктів мікроекономіки.

7. 7. Історія і методологія мікроекономічного аналізу.

8. 8. Мікроекономічне моделювання, його призначення, типи і види.

9. 9. Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікації.

10. 10. Поняття корисності. Загальна і гранична корисність та їх взаємозв’язок.

11. 11. Кардиналістська концепція споживчого вибору. Закони Госсена.

12. 12. Ординалістська концепція споживчого вибору. Аксіоми поведінки споживача.

13. 13. Криві байдужості та їх властивості. Гранична норма заміщення двох благ.

14. 14. Бюджетне обмеження споживача, способи його моделювання.

15. 15. Ординалістська модель оптимізації споживчого вибору.

16. 16. Реакція споживача на зміну доходу. Криві Енгеля. Закони Енгеля.

17. 17. Реакція споживача на зміну цін. Ефект заміщення та ефект доходу.

18. 18. Індивідуальний і ринковий попит. Закон попиту.

19. 19. Парадокси закону попиту: соціальні ефекти Гіффена, Сноба, Веблена.

20. 20. Індивідуальна і ринкова пропозиція. Закон пропозиції.

21. 21. Еластичність: поняття, коефіцієнт, типи.

22. 22. Цінова еластичність попиту, способи її виміру.

23. 23. Вплив цінової еластичності попиту на виручку продавців.

24. 24. Перехресна еластичність попиту.

25. 25. Еластичність попиту за доходом.

26. 26. Цінова еластичність пропозиції, способи її виміру.

27. 27. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

28. 28. Реакція ринку на зміни попиту і пропозиції.

29. 29. Стійка і нестійка рівновага: модель Л. Вальраса та модель А. Маршалла.

30. 30. Надлишок споживачів і надлишок виробників.

Модуль 2

1. 1. Виробництво у короткотерміновому періоді. Закон спадної граничної продуктивності змінного фактора виробництва.

2. 2. Виробництво у довготерміновому періоді. Ізокванта. Гранична норма технічного заміщення факторів виробництва.

3. 3. Ефект масштабу виробництва. Теорема Вікселя-Джонсона.

4. 4. Витрати на ресурси. Ізокоста. Бюджетне обмеження, оптимум виробника.

5. 5. Витрати фірми в короткотерміновому періоді. Закон зростання граничних витрат.

6. 6. Витрати фірми в довготерміновому періоді.

7. 7. Загальний і граничний аналіз прибутковості виробництва.

8. 8. Модель ринку досконалої конкуренції та її ознаки.

9. 9. Оптимізація виробництва в умовах досконалої конкуренції.

10. 10. Економічна ефективність досконалої конкуренції.

11. 11. Модель монопольного ринку та її ознаки.

12. 12. Оптимізація виробництва в умовах монополії.

13. 13. Цінова дискримінація. Вимірювання ринкової влади: індекси Лернера і Герфіндаля.

14. 14. Модель ринку монополістичної конкуренції та її ознаки.

15. 15. Оптимізація виробництва в умовах монополістичної конкуренції.

16. 16. Нецінова конкуренція. Витрати реалізації і прибуток.

17. 17. Модель ринку олігополістичної конкуренції та її ознаки.

18. 18. Олігополія. Модель дуополії Курно, її економічний зміст.

19. 19. Олігополія. Модель ламаної кривої попиту, її економічний зміст.

20. 20. Олігополія. Модель цінового лідерства, її економічний зміст.

21. 21. Олігополія. Модель картелю, її економічний зміст.

22. 22. Економічна ефективність олігополії.

23. 23. Ринки факторів виробництва. Оптимізація структури факторів і принцип їх оплати.

24. 24. Ринок послуг праці. Індивідуальна пропозиція праці.

25. 25. Рівновага ринків праці з умовами досконалої конкуренції.

26. 26. Рівновага ринків праці з умовами недосконалої конкуренції.

27. 27. Капітал як фактор виробництва і позичковий засіб. Ринок капіталу.

28. 28. Пропозиція заощаджень. Міжчасовий вибір домогосподарства.

29. 29. Попит на інвестиції. Міжчасовий вибір фірми.

30. 30. Основні методи визначення прибутковості інвестиційних проектів.

Підсумкове оцінювання знань студентів

За результатами поточного контролю студент може набрати від 0 до 60 балів включно (максимально по 30 балів за кожний модуль). Якщо ця сума дорівнює 60 балам, то за бажанням студента оцінка за дисципліну може бути виставлена автоматично відповідно до шкали оцінювання ПУСКУ. Якщо ж у семестрі студент набрав менше 60 балів, або набрав 60 балів і бажає покращити свій результат, то він повинен пройти підсумковий контроль (ПМК). Повний перелік питань для підготовки до підсумкового модульного контролю включає теоретичні питання по всіх темах дисципліни і наводиться нижче.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 149; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.011 с.)