Тематика індивідуальних творчих завдань 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тематика індивідуальних творчих завдань1. Поняття ринкової рівноваги, її аналіз.

2. Економічна роль держави в ринковій економіці.

3. Причини обмеженої здатності ринкового регулювання.

4. Альфред Маршалл і його теорія ринкової рівноваги.

5. Теорія надлишку покупця і надлишку продавця.

6. Еластичність попиту за ціною та доходом.

7. Еластичність пропозиції з факторами впливу.

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означення основних понять і термінів, що розкривають зміст даної навчальної теми: попит, ціна попиту, обсяг попиту, шкала попиту, закон попиту, крива попиту, нецінові фактори попиту, функція попиту, індиві­дуальний попит, ринковий попит, пропозиція, ціна пропозиції, обсяг пропозиції, шкала пропозиції, закон пропозиції, крива пропозиції, нецінові фактори пропозиції, функція пропозиції, індивідуальна пропозиція, ринкова пропозиція, ринкова рівновага, рівноважна ціна, рівноважний обсяг, павутиноподібна модель ринкової рівноваги, над­лишок покупця, надлишок продавця, еластичність попиту за ціною, перехресна еластичність попиту, еластичність попиту за доходом, еластичний попит, одинично еластичний попит, нееластичний попит, абсолютно нееластичний попит, абсолютно еластичний попит, еластичність пропозиції за ціною.


Література: 1, с. 10–78; 2, с. 393–410; 3, с. 26–65; 4, с. 23–43; 5, с. 55–150; 6, с. 52–93; 10, с. 24–60; 13, с. 37–76, 134–161; 21, с. 41–56, 80–82, 104–121.

Змістовий модуль 2. Теорія виробництва. ринкові структури. ціноутворення на ресурси

Рoзділ 3. Теорія фірми: виробництво і витрати

Тема 6. Мікроекономічна модель фірми

Мета заняття:

– – окреслити основні поведінкові припущення щодо фірми-виробника та побудувати її теоретичну модель;

– – з’ясувати суть технологічної ефективності виробництва та виявити її обмеження у короткотерміновому періоді;

– – дослідити, як у довготерміновому періоді зміна масштабу виробництва впливає на обсяг випуску фірми.

Питання для обговорення

1. 1. Виробництво і його фактори. Теоретична модель поведінки фірми-виробника.

2. 2. Виробнича функція у короткотерміновому періоді.

3. 3. Виробнича функція у довготерміновому періоді. Ізокванта. Заміщення факторів. Ефект масштабу виробництва.

4. 4. Розв’язування задач, аналіз проблемних ситуацій, захист індивідуальних завдань.

Тематика індивідуальних творчих завдань

1. 1. Сучасні теоретичні концепції фірми і мети її діяльності.

2. 2. Порівняльна характеристика економічної поведінки домогоспо­дарства і фірми.

3. 3. Виробнича функція та її аналітичні характеристики.


4. 4. Стадії виробництва та їх технологічна ефективність.

5. 5. Виробнича діяльність фірми в короткотерміновому періоді.

6. 6. Виробнича діяльність фірми в довготерміновому періоді.

7. 7. Ефект масштабу виробництва і форми його прояву.

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означення основних понять і термінів, що розкривають зміст навчальної теми: бухгалтерський прибуток, бухгалтерські витрати, виробництво, виробнича функція, виробнича функція Кобба-Дугласа, виробнича функція Леонтьєва, витрати виробництва, довготерміновий (довгий) період, дохід фірми, економічний прибуток, економічні витрати, зем­ля, капітал, короткотерміновий (короткий) період, лінійна виробнича функція, неявні витрати, нормальний прибуток, підприємницькі здібності, праця, прибуток (чистий дохід), технологія виробництва, фактори виробництва, фірма, цілі фірми, явні витрати, короткотер­міновий період виробництва, однофакторна виробнича функція, загальний продукт, граничний продукт, середній продукт, закон спад­ної граничної продуктивності фактора, довготерміновий період виробництва, двофакторна виробнича функція, виробнича сітка, ізокванта, карта ізоквант, гранична норма технологічного заміщення, ефект масштабу виробництва.

Література: 1, с. 112–136; 2, c. 424–464; 3, c. 125–146, 154–161; 4,c. 62–79; 5,с. 203–229; 6, c. 197–200, 204–209, 212–224; 8, c. 144–164; 10, с. 109–134; 13, с. 199–228; 17, c. 125–155; 21, с. 67–80.

Тема 7. Витрати і результати виробництва

Мета заняття:

– – з’ясувати сутність та виявити критерії економічної ефективності виробництва;

– – виявити зв’язок між затратами факторів виробництва і витратами фірми;

– – виявити зв’язок між витратами виробництва й обсягом випуску;

– – визначити, як витрати виробництва змінюються в часі.

Питання для обговорення

1. 1. Бюджетні обмеження й оптимум виробника.

2. 2. Витрати виробництва у короткотерміновому періоді.

3. 3. Витрати виробництва у довготерміновому періоді.

4. 4. Розв’язування задач, аналіз проблемних ситуацій, захист інди­відуальних завдань.

Тематика індивідуальних творчих завдань

1. 1. Природа витрат виробництва, їх структура та види.

2. 2. Сучасні та історичні концепції витрат виробництва.

3. 3. Мінімізація витрат виробництва: визначення ефективного спо­собу виробництва.

4. 4. Аналіз витрат і тактика розвитку фірми в короткотерміновому періоді.

5. 5. Закон зростання граничних витрат виробництва та наслідки його дії.

6. 6. Аналіз витрат і стратегія розвитку фірми в довготерміновому періоді.

7. 7. Зміна масштабу виробництва і динаміка витрат у довго­терміновому періоді.

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означення основних понять і термінів, що розкривають зміст даної теми: витрати виробництва, бюджетні обмеження виробника, ізокоста, оптимум виробника, постійні витрати, змінні витрати, загальні витра­ти, середні постійні витрати, середні змінні витрати, середні загальні витрати, короткотермінові граничні витрати, ізокліналь, довготерміно­ві середні витрати, зростаюча економія на масштабі, постійна еконо­мія на масштабі, втрати на масштабі виробництва, довготермінові граничні витрати.

Література: 1, с. 136–188; 2, с. 443–464; 3, с. 146–153, 161–176; 4, с. 69–79; 5, с. 230–265; 6, с. 180–211; 10, с. 135–154; 13, с. 229–279; 21, с. 83–103.

 

Рoзділ 4. Теорія ринкових структур

Тема 8. Ринок досконалої конкуренції

Мета заняття:

– – з’ясувати характер взаємодії фірми і ринку в умовах досконалої конкуренції;

– – дослідити, як змінюються економічні рішення конкурентної фірми в часі;

– – сформувати загальне уявлення про економічну ефективність ринків із досконалою конкуренцією.

Питання для обговорення

1. 1. Модель ринку досконалої конкуренції та її ознаки.

2. 2. Економічний вибір досконалого конкурента у короткотер­міновому періоді.

3. 3. Економічний вибір досконалого конкурента у довготерміновому періоді.

4. 4. Ефективність досконалої конкуренції.

5. 5. Розв’язування задач, аналіз проблемних ситуацій, захист індивідуальних завдань.

Тематика індивідуальних творчих завдань

1. 1. Конкуренція і конкурентні стратегії фірм.

2. 2. Аналіз типів ринкових структур.

3. 3. Теорія досконалої конкуренції.

4. 4. Пропозиція конкурентної фірми у короткотерміновому періоді.

5. 5. Пропозиція конкурентної фірми у довготерміновому періоді.

6. 6. Економічна ефективність конкурентних ринків.

Домашнє завдання

Виписати до індивідуального термінологічного словника означення основних понять і термінів, що розкривають зміст даної навчальної теми: конкуренція, ринкова структура, типи ринкових структур, ринок досконалої конкуренції, ознаки досконалої конкуренції, конку­рентна фірма, загальний дохід, середній дохід, граничний дохід, прибуток, правило MR = MC, випадок максимізації прибутку, випадок беззбитковості, точка беззбитковості, випадок мінімізації збитків, випадок припинення виробництва, точка закриття, парадокс прибутку.

Література: 1, с. 222–257; 2, с. 465–484; 3, с. 177–206; 4, с. 80–93; 5, с. 266–310; 6, с. 225–252; 10, с. 155–163, 173–177, 181–194; 13, с. 280–372; 21, с. 122–131.

Тема 9. Монопольний ринок

Мета заняття:

– – з’ясувати умови діяльності та формування рівноваги на монопольному ринку;

– – дослідити, як змінюються економічні рішення фірми-монополіста в часі;

– – сформувати загальне уявлення про економічну ефективність монопольних ринків та способи їх державного регулювання.

Питання для обговорення

1. 1. Модель ринку чистої монополії та її ознаки.

2. 2. Економічний вибір монополіста у короткотерміновому періоді.

3. 3. Економічний вибір монополіста у довготерміновому періоді.

4. 4. Способи виміру ринкової влади. Ефективність чистої монополії.

5. 5. Розв’язування задач, аналіз проблемних ситуацій, захист індивідуальних завдань.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.012 с.)